4 spôsoby, ako vytvoriť koláčový graf

Koláčový graf je typ grafu, ktorý sa používa na porovnanie štatistických údajov. Koláčový graf sa nazýva preto, lebo je to kruh s menšími výsekmi, ktoré pripomínajú plátky koláča. Zobrazuje časti celkového percentuálneho podielu ľahko zrozumiteľným spôsobom a môže byť fenomenálnym nástrojom pri zdieľaní komplikovaných údajov. Koláčový graf môžete vytvoriť ručne pomocou matematického kružidla, ceruzky a niekoľkých farebných ceruziek alebo fixiek. Digitálny koláčový graf môžete vytvoriť aj pomocou softvéru na spracovanie textu alebo bezplatného online programu.

Ukážka koláčového grafu


Ukážkový koláčový graf o čase

Podpora wikiHow a odomknite všetky vzorky.

Metóda 1 z 3: Vytvorenie digitálneho koláčového grafu


Vytvorte koláčový graf v programe Excel pomocou nástroja Graf. V tabuľke programu Excel napíšte označenie každého údaju do ľavého stĺpca. Napíšte každý zodpovedajúci údajový bod do vedľajšieho riadku. Označte štítky a čísla kliknutím a podržaním myši pred jej pretiahnutím cez všetky štítky a dátové body. Uvoľnite myš a kliknite na malú ikonu, ktorá sa objaví vedľa čísel. Kliknite na položku „Grafy“ a potom kliknite na položku „Koláčový graf“, aby ste vytvorili koláčový graf.[1]

Poznámka: Poradie, v akom uvediete svoje dátové body, určuje poradie, v akom sa zobrazia vo vašom grafe. Toto je dôležité, ak sa snažíte vytvoriť postupný graf.


Kliknutím na tlačidlo grafu v programe Word vytvorte koláčový graf. V programe Microsoft Word kliknite na kartu „Vložiť“ v hornej časti programu. Kliknite na 3 stĺpce s nápisom „Graf“ v hornej časti stránky. V ľavej časti okna kliknite na položku „Pie“ a vyberte, aký štýl má mať váš graf. Zobrazí sa nové okno so vzorovou sadou riadkov, farieb a nadpisom.[2]

 • Upravte každý štítok zmenou slov tak, aby odrážal to, čo vaše údaje predstavujú. Kliknutím na názov grafu ho upravte tak, aby odrážal predmet vášho koláčového grafu. Nahraďte každé číslo vedľa každého označenia tak, aby odrážalo vaše údaje.
 • Každý koláčový graf vytvorený v programe Excel alebo Word môžete skopírovať a vložiť do programu PowerPoint.
 • Koláčový graf, ktorý vytvoríte v programe Word, bude vyzerať rovnako ako koláčový graf, ktorý vytvoríte v programe Excel.


Ak nemáte program Word alebo Excel, použite na vytvorenie koláčového grafu bezplatný online program. Existuje niekoľko bezplatných online webových stránok, ktoré vám umožnia zadať údaje a vygenerovať koláčový graf. Vyhľadajte na internete bezplatnú webovú stránku, ktorá vám umožní prispôsobiť si dizajn a zadať vlastné hodnoty. Na niektorých stránkach si možno budete musieť vytvoriť bezplatné konto, aby ste si mohli priamo stiahnuť graf, ale vždy môžete použiť program na snímanie obrazovky a urobiť si snímku grafu.[3]

 • Dva z najpopulárnejších nástrojov na tvorbu grafov online sú https://www.Meta-graf.com/ a https://www.onlinecharttool.com. Umožňujú vám ovládať rôzne prvky návrhu a zadávať vlastné informácie.
 • Ak chcete použiť Meta-Chart, kliknite na „Pie Chart“ (Koláčový graf) na hlavnej obrazovke. Vyberte štýl, okraj a farbu pozadia. Kliknutím na kartu „Údaje“ zadajte čísla a na kartu „Štítky“ zadajte názov každého dátového bodu. Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť“ vygenerujte graf.
 • Ak chcete použiť nástroj Online Chart Tool, z rozbaľovacej ponuky v hornej časti obrazovky vyberte položku „Pie“ (koláč). Vyberte si vzhľad, farby a dizajn. Stlačte „ďalšie“ a zadajte svoje štítky a dátové body. Kliknite na tlačidlo „Ďalej“ a vyberte si písmo. Kliknutím na „Ďalej“ ešte raz vygenerujte graf.

Metóda 2 z 3:Výpočet štatistických údajov


Napíšte každý údajový bod a uveďte ho od najvyššieho po najnižší. Začnite najväčším číslom v súbore údajov. Napíšte to do horného riadku prázdneho listu papiera. Priamo pod neho napíšte ďalšie najvyššie číslo. Každému číslu dajte vlastný riadok, aby ste vytvorili stĺpec dátových bodov.[4]

 • Ak by ste napríklad vytvárali koláčový graf počtu zvierat na farme, na vrchole by ste uviedli 24 kráv, za nimi 20 ošípaných a 6 sliepok.

Poznámka: Ľahšie sa počítajú zaokrúhlené čísla, takže ak môžete, vynechajte desatinné miesta. Napríklad otočte 20.4 na 20 alebo 5.8 na 6. Uľahčí vám to prácu a pravdepodobne to neovplyvní vaše údaje významným spôsobom.


Označte každé číslo, ktoré zapíšete, aby ste na ne nezabudli. Môžete buď nakresliť symboly, alebo vypísať štítky podľa toho, aký druh údajov váš koláčový graf znázorňuje. Umiestnite každý štítok priamo vedľa zodpovedajúceho čísla do toho istého riadku ako číslo. Uľahčí vám to sledovanie toho, čo jednotlivé čísla predstavujú.[5]

 • Napríklad vedľa čísla 24 by ste napísali „kravy“, vedľa čísla 20 „ošípané“ a vedľa čísla 6 „kurčatá“. Na znázornenie každého zvieraťa môžete použiť aj malé kresby alebo ich skrátiť písmenami „C“, „P“ a „Ch“.“


Všetky čísla sčítajte, aby ste získali menovateľa. Nakreslite vodorovnú čiaru pod stĺpec dátových bodov a pomocou kalkulačky sčítajte jednotlivé čísla. Napíšte súčet vašich údajov pod vodorovnú čiaru, aby ste zistili menovateľa. Týmto číslom budete deliť každý údajový bod, aby ste získali desatinné číslo.[6]

 • Menovateľ je matematický termín pre číslo, ktoré sa nachádza pod zlomkovou čiarou.
 • Ide o to, že každé jednotlivé číslo vo vašich údajoch vydelíte menovateľom, aby ste získali desatinné číslo. Takto zistíte, aký percentuálny podiel zo súčtu predstavuje každý údajový bod. Každé desatinné číslo vynásobíte číslom 360, aby ste určili, akú veľkú časť si zaslúži v koláčovom grafe.
 • V prípade koláčového grafu o hospodárskych zvieratách by ste spočítali 24, 20 a 6, aby ste dostali spolu 50. To bude váš menovateľ.


Každé jednotlivé číslo vydeľte menovateľom, aby ste získali desatinné číslo. Pomocou kalkulačky vydeľte každý údajový bod svojím menovateľom. Toto nové desatinné číslo vypíšte vedľa dátového bodu, ktorému zodpovedá. Každé číslo by malo byť menšie ako 1 a čísla v novom stĺpci by mali byť tiež zoradené zostupne, pričom najvyššie číslo by malo byť hore a najnižšie dole.[7]

 • Ak niektoré z vašich čísel vyjde väčšie ako 1, niečo sa pokazilo. Každé číslo by malo byť desatinné.
 • V prípade koláčového grafu hospodárskych zvierat je 24/50 = 0.48 kráv, 20/50 = 0.4 ošípané a 6/50 = 0.12 kurčiat.

Tip: Tieto desatinné čísla fungujú rovnako ako percentá. Napríklad 0.44 je to isté ako 44 %. To vám môže pomôcť predstaviť si veľkosť, ktorú potrebuje každý údajový bod. Ak vám nezáleží na presnosti, môžete sa zastaviť práve tu a použiť tieto percentá na vytvorenie hrubého náčrtu vášho koláčového grafu.


Vynásobte každé desatinné číslo číslom 360, aby ste získali potrebný uhol pre každý dielik. Pomocou kalkulačky vynásobte každé desatinné číslo číslom 360. Každý výsledok napíšte vedľa desatinného čísla tak, aby každá sada čísel zostala v riadku ako pôvodný údaj, ktorému zodpovedá.[8]

 • Možno budete musieť čísla zaokrúhliť nahor alebo nadol, aby ste ich dostali na párne hodnoty. Možno budete musieť napríklad zmeniť 56.6 na 57. Pokiaľ nevytvárate špecifický typ koláčového grafu, ktorý si vyžaduje menšie výpočty, ponechajte si celé čísla, aby bol váš graf ľahšie čitateľný.
 • V prípade koláčového grafu hospodárskych zvierat 0.48 kráv x 360 = 172.8, 0.4 prasatá x 360 = 144 a 0.12 kurčiat x 360 = 43.2. Zaokrúhlite 172.8 až 173, potom kolo 43.2 nadol na 43.


Sčítajte všetky čísla a skontrolujte svoju prácu. Skontrolujte svoju prácu zistením súčtu výpočtov, ktoré ste práve vykonali. Ak je súčet po sčítaní 360, je to presné. Ak je to 361 alebo 359, možno ste číslo zaokrúhlili nesprávnym smerom nadol alebo nahor. Ak sa čísla výrazne líšia, niečo ste prehliadli a mali by ste svoju prácu skontrolovať dvakrát, aby ste zistili, kde ste urobili chybu.[9]

 • V príklade je 173 + 144 + 43 = 360, takže viete, že uhly uzavrú celý kruh pre koláčový graf.

Metóda 3 z 3:Kreslenie grafu


Pomocou matematického kružidla nakreslite dokonalý kruh. Ak chcete byť úplne presní, zaobstarajte si matematický kompas a ceruzku pripevnite k držiaku tak, že ju zasuniete dovnútra. Stlačte druhú ihlu do bodu, ktorý chcete urobiť stredom vášho kruhu. Otáčajte ceruzkou dookola, pričom držte ihlu v pokoji, aby ste vytvorili dokonalý kruh.[10]

 • Ak nemáte kompas a nevadí vám prípadná nedokonalosť, môžete ako priamku použiť akýkoľvek dokonale okrúhly predmet, napríklad veko, kryt alebo fľašu, a obkresliť ho.
 • Ak chcete, môžete použiť pero, ale v prípade chyby budete musieť začať od začiatku.

Tip: Urobte si kruh tak veľký, ako chcete! Na vytvorenie grafu potrebujete poznať len uhly pre jednotlivé výseče a tie nie sú závislé od veľkosti vášho kruhu.


Nakreslite rovnú čiaru od stredu k okraju kruhu, aby ste vytvorili polomer. Udržujte ihlu kompasu na mieste a otočte ceruzku do hornej časti kružnice. Po uvoľnení závesu potiahnite ceruzku rovno nadol smerom k ihlici, aby ste vytvorili polomer. V závislosti od štýlu vášho kompasu môže byť potrebné po posunutí ihly umiestniť bodku do stredu a potom si spojovaciu čiaru nakresliť sami pomocou pravítka.[11]

 • Rovná čiara môže byť vertikálna (12 alebo 6 hodín na ciferníku hodín) alebo horizontálna (9 alebo 3 hodiny na ciferníku hodín). Vytvorené segmenty potom nasledujú buď v smere, alebo proti smeru hodinových ručičiek.


Priložte uhlomer k polomeru. Umiestnite malý otvor v spodnej časti uhlomeru priamo na bod, kde bola vaša kompasová ručička. Priamku zarovnajte s 90-stupňovou značkou na uhlomere.[12]

 • Otvor v spodnej časti uhlomeru sa nazýva krížik a používa sa na vytvorenie dokonalých 90-stupňových uhlov vytvorením priamky s 90-stupňovou značkou.


Nakreslite každý výsek, pričom pri každom kreslení čiary posúvajte krížik. Udržiavajte krížik vycentrovaný na stred vašej kružnice a pridajte váš prvý údajový bod na 90. Nájdite toto číslo na vonkajšej strane uhlomeru a urobte si z neho značku. Potom nakreslite priamu čiaru od značky kríženia do stredu vášho kruhu. Každú novú čiaru, ktorú urobíte, urobte stredom 90 stupňov pre ďalšiu časť, ktorú vypočítate.[13]

 • Ak ste napríklad vytvárali koláčový graf hospodárskych zvierat, vaše prvé číslo je 144. Pripočítajte 144 k 90 a dostanete 234. Urobte si hash značku na 234 stupňoch a potom urobte čiaru. Otočte uhlomer a použite práve vytvorenú čiaru ako novú značku 90 stupňov. Ďalší údajový bod je 43 stupňov. Použite čiaru, ktorú ste práve vytvorili, a pripočítajte 43 k 90, aby ste dostali 133 stupňov. Urobte krížovú značku na 133 stupňoch a nakreslite čiaru do stredu. Váš zostávajúci rez bude mať 173 stupňov.
 • Ak chcete, môžete použiť základňu uhlomeru a vynechať krok, v ktorom pridávate číslo 90. Budete však musieť kresliť pod uhlom a ak to urobíte, môže sa ľahšie stať, že urobíte chybu.

 • Vyfarbite každú úsečku a zložte si kľúč. Vytvorte kľúč pre váš koláčový graf. Farebne označte každý úsek tak, aby bolo ľahké určiť, čoho sa jednotlivé dieliky týkajú.[14]

  • Ak chcete, aby farby naozaj vynikli, obkreslite si kruh a každú značku ceruzkou čiernym permanentným fixom.
  • Mohli by ste dokonca použiť vzor, napríklad kravské škvrny, ktoré predstavujú kravy!
 • Odkazy