4 spôsoby časovania francúzskych slovies do passé composé

Francúzske passé composé sa tvorí pomocou pomocného slovesa a minulého príčastia hlavného slovesa. Ak chcete časovať francúzske slovesá do passé composé, musíte najprv časovať buď être, alebo avoir v prítomnom čase. Toto pomocné sloveso potom spojíte so správnym minulým príčastím hlavného slovesa. Použite tento čas na opis činností, ktoré boli dokončené v minulosti.

Metóda 1 zo 4:Tvorenie minulého príčastia


Nahraďte -er s é. Pri pravidelných slovesách zakončených na -er, minulé príčastie vytvoríte tak, že odstránite -er koncovku a namiesto nej použijete é. Napríklad minulé príčastie parler (hovoriť) je parlé.


Odstráňte r z -ir slovesa. Pri pravidelných slovesách zakončených na -ir, nemusíte odstraňovať celú koncovku. Stačí odstrániť r takže sloveso sa končí na i. Napríklad minulé príčastie slovesa choisir (vybrať) je choisi.


Výmena a -re končiace na a u. Ak máte pravidelné francúzske sloveso zakončené na -re, jednoducho odstráňte -re koncovku a nahradiť ju u na tvorenie minulého príčastia. Napríklad minulé príčastie vendre (predávať) je vendu.


Zapamätať si nepravidelné slovesá. Rovnako ako v angličtine, aj vo francúzštine existuje množstvo nepravidelných slovies, ktoré môžu mať podobné koncovky ako pravidelné slovesá, ale časujú sa inak. Ich minulé príčastie býva tiež nepravidelné, takže si ich jednoducho musíte zapamätať, keď na ne narazíte.[1]

 • V niektorých prípadoch môžete nájsť vzory. Napríklad väčšina nepravidelných slovies, ktoré končia na -oir majú minulé príčastie zakončené na u. Minulé príčastie slova „voir“ (vidieť) je „vu“; minulé príčastie slova „vouloir“ (chcieť alebo chcieť) je „voulu“.“
 • Väčšina nepravidelných slovies, ktoré sa končia na -re mať minulé príčastie zakončené na -je. Napríklad minulé príčastie slova „comprendre“ (porozumieť) je „compris“; minulé príčastie slova „apprendre“ (naučiť sa) je „appris.“

Metóda 2 zo 4:Tvorenie passé composé so slovesom Avoir


Použitie avoir pre passé composé vo väčšine prípadov. Na tvorbu passé composé slovesa vo francúzštine potrebujete pomocné alebo pomocné sloveso. Sloveso avoir (mať), časované v prítomnom čase, sa používa pri väčšine slovies na opis niečoho, čo sa „stalo“.[2]


Konjugácia avoir v prítomnom čase. Francúzske sloveso avoir je bežne používané nepravidelné sloveso. Ak ste tak ešte neurobili, je dobré si jednoducho zapamätať konjugáciu tohto slovesa, pretože ho budete často používať, najmä pri passé composé.[3]

 • J’ai: Mám.
 • Tu ako: Máte.
 • Il/elle a: He/she has.
 • Nous avons: Máme.
 • Vous avez: Všetci máte.
 • Ils/elles ont: They have.


Kombinácia avoir so správnym príčastím minulým. Passé composé je zložený minulý čas. Pomocné sloveso avoir opisuje, kedy sa dej uskutočnil (v minulosti). Príčastie minulé hlavného slovesa určuje, aký dej sa odohral.[4]

 • Napríklad: „J ai entendu les nouvelles.“ (počul som správu.)

Metóda 3 zo 4:Tvorenie passé composé s Être


Použite être (byť) pre passé composé so zvratnými slovesami. Ak hovoríte o tom, že niečo robíte sami so sebou, použijete sloveso être na vytvorenie passé composé slovesa. Napríklad „Jean s’est brossé les dents“ alebo „Jean si čistil zuby“.“[5]

 • Zvratné slovesá sa dajú ľahko rozpoznať, pretože infinitív sa začína zámenom se. Napríklad „se réveiller“ je zvratné sloveso, ktoré znamená „zobudiť sa.“


Doplňte príslušné zvratné zámeno. Zvratné zámeno, ktoré použijete, by sa malo zhodovať s predmetom vety. Zapamätajte si správne zvratné zámeno pre každé predmetové zámeno.

 • Zvratné zámeno pre je je me: „Je me lave“ (umývam sa).
 • Zvratné zámeno pre tu je te: „Tu te laves“ (Ty sa umývaš).
 • Zvratné zámeno pre il/elle je se: „Il se lave“ (umýva sa).
 • Zvratné zámeno pre nous je nous: „Nous nous lavons“ (Umývame sa).
 • Zvratné zámeno pre vous je vous: „Vous vous lavez“ (Vy všetci sa umývate).
 • Zvratné zámeno pre ils/elles je se: „Ils se lavent“ (Umývajú sa).


Konjugujte être v prítomnom čase. Použite tvar prítomného času slovesa être ktorý zodpovedá rodu a číslu podmetu. Keďže ide o nepravidelné sloveso, zapamätajte si jeho konjugáciu, ak ste tak ešte neurobili.[6]

 • Je suis: Som.
 • Tu es: Ty si.
 • Il/elle est: On/ona je.
 • Nous sommes: Sme.
 • Vous êtes: Vy všetci ste.
 • Ils/elles sont: Sú.


Kombinovať être so správnym minulým príčastím. Správny časovaný tvar pomocného slovesa être ide bezprostredne pred minulé príčastie hlavného slovesa. Voilà! Vaše sloveso je teraz v passé composé.[7]

 • Napríklad: „Je me suis réveillé trop tard.“ (Zobudil som sa príliš neskoro.)


Upravte minulé príčastie tak, aby sa zhodovalo s predmetom. Typicky pri tvorení passé composé s être ako vaše pomocné sloveso musí príčastie minulé súhlasiť s predmetom z hľadiska rodu a čísla. Pridať an e ak je predmet ženského rodu, a s ak je predmet v množnom čísle.[8]

 • Napríklad: „Elle s’est amusée.“ (Bavila sa.)
 • Existujú výnimky. Ak hovoríte o časti tela, neexistuje zhoda. Napríklad: „Elle s’est lavée“ (Umyla sa), ale „Elle s’est lavé les cheveux“ (Umyla si vlasy).)


Vyskúšajte mnemotechnickú pomôcku na zapamätanie slovies, ktoré používajú être. Okrem zvratných slovies existuje niekoľko ďalších francúzskych slovies, ktoré tiež potrebujú être in passé composé. Tieto slovesá si môžete zapamätať pomocou mnemotechnickej pomôcky „DR (and) MRS VANDERTRAMP.“[9]

 • V mnemotechnickom poradí sú tieto slovesá devenir (stať sa), revenir (vrátiť sa), monter (ísť hore), retourner (vrátiť sa), sortir (ísť von), venir (prísť), aller (ísť), naître (narodiť sa), descendre (ísť dole), entrer (vstúpiť), rentrer (vrátiť sa/ísť domov), tomber (padnúť), rester (zostať), arriver (prísť), mourir (zomrieť) a partir (odísť).

Metóda 4 zo 4:Použitie passé composé vo vete


Invertovať pomocné sloveso položiť otázku. Možno už viete, že vo francúzštine sa pri otázke invertuje predmet a sloveso. Pri kladení otázky s použitím passé composé len invertujete pomocné sloveso. Spojte pomocné sloveso a predmet. Príčastie minulé nasleduje bezprostredne za predmetom.[10]

 • Napríklad: „As-tu mangé?“ (Did you eat?).


Umiestnite predmetové zámená medzi predmet a pomocné sloveso. Vo francúzštine sa predmetové zámeno zvyčajne nachádza bezprostredne pred slovesom, ktorého je predmetom. Keď máte kombinované sloveso, ako napríklad passé composé, stojí pred konjugovaným pomocným slovesom.[11]

 • Napríklad: „Je l’ai rencontré à Paris.“ (stretol som ho v Paríži.)
 • Rovnaké pravidlo umiestnenia použite aj pre zvratné zámená. Napríklad: „Je me suis amusé.“ (Bavil som sa.)[12]


Tvorte zápory okolo pomocného slovesa. Ak chcete použiť passé composé, aby ste povedali, že niečo didn’t stať v minulosti, dávajte pozor, aby ste do záporu nezahrnuli minulé príčastie. Umiestnite „ne… pas“ len okolo konjugovaného slovesa – tu pomocné sloveso avoir.[13]

 • Napríklad: „Nous n avons pas fini le travail.“ (Nedokončili sme prácu.)

 • Držať être a zvratné zámeno spolu so zápormi. Ak chcete napísať zápornú vetu v passé composé pre sloveso, ktoré používa être, umiestnite ne…pas okolo zvratného zámena a pomocného slovesa être.[14]

  • The ne stojí pred zvratným zámenom a pas nasleduje po konjugovanom tvare être. Napríklad: „je ne me suis pas amusé“ (nebavil som sa).)
 • Odkazy