4 spôsoby citovania knihy v APA

V rámci spoločenských vied sa vo výskumných prácach bežne uvádzajú zdroje pomocou citačnej metódy Americkej psychologickej asociácie (APA). Ak ste použili knihu ako referenciu, existuje základný formát pre vašu citáciu. Tento formát sa môže líšiť, ak ste mali prístup ku knihe online alebo ak kniha, ktorú ste použili, bola prekladom diela v inom jazyku. Iný formát budete mať aj vtedy, ak citujete len jeden článok alebo citujete kapitolu v editovanej knihe, a nie knihu ako celok.[1]

Ukážka citácií a referenčnej strany


APA v citáciách v texte knihy

Stránka s odkazom na knihu podľa APA

Metóda 1 z 3:Vytvorenie základného zoznamu citácií


Začnite s autorom. Vaša citácia knihy v zozname literatúry sa zvyčajne začína priezviskom autora knihy. Za priezviskom urobte čiarku a potom napíšte prvé a stredné iniciály autora.[2]

 • Príklad: „Doe, J. H.“
 • Ak sú autori 2, oddeľte ich mená ampersandom („Doe, J. H. & Rowell, L. C.“). V prípade 3 alebo viacerých autorov použite medzi menami čiarky a pred posledným menom ampersand („Doe, J. H., Rowell, L. C. & Hoffman, M. A.“). Uveďte mená v poradí, v akom sú uvedené na titulnej strane knihy.
 • Ak citujete preklad, autorom je pôvodný autor knihy, nie prekladateľ.
 • Ak nie je uvedený autor ani editor, vynechajte časť citácie týkajúcu sa autora. Namiesto toho začnite citáciu názvom knihy.[3]
  Dôveryhodný zdroj
  Štýl APA
  Definitívny zdroj aktuálnych pokynov na písanie a citovanie v štýle APA
  Prejsť na zdroj


Rok uverejnenia uveďte v zátvorke. Za bodkou nasledujúcou po iniciále posledného autora napíšte medzeru, potom otvorte zátvorku a napíšte rok vydania knihy. Ak má kniha viacero vydaní, uveďte rok vydania, ktoré ste použili. Uzavrite zátvorky a doplňte bodku.[4]

 • Príklad: „Doe, J. H. & Rowell, L. C. (2009).“
 • Ak citujete preklad, použite rok vydania prekladu, nie rok prvého vydania knihy v pôvodnom jazyku.
 • Ak kniha nemá autora, rok vydania by mal nasledovať za názvom knihy.[5]
  Dôveryhodný zdroj
  Štýl APA
  Definitívny zdroj aktuálnych pokynov na písanie a citovanie v štýle APA
  Prejsť na zdroj


Uveďte názov knihy kurzívou. Napíšte názov knihy s použitím veľkých písmen vo vete. To znamená, že len prvé slovo názvu a všetky vlastné mená sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. Ak má kniha podtitul, píšte s veľkým začiatočným písmenom aj prvé slovo podtitulu. Na konci názvu umiestnite bodku.[6]

 • Príklad: „Doe, J. H. & Rowell, L. C. (2009). Návrat domov na Vianoce: Príbehy o živote na vysokej škole.“


V prípade potreby uveďte vydanie knihy. Najmä ak citujete akademickú knihu, mohla byť revidovaná. Ak citujete knihu, ktorá má viacero vydaní, uveďte poradové číslo vydania v zátvorke za názvom, za ktorým nasleduje skratka „ed.“ Uzavrite zátvorky a pridajte bodku.[7]

 • Príklad: Viking: „Doe, J. H. & Rowell, L. C. (2009). Príchod domov na Vianoce: Príbehy zo života na vysokej škole (2. vyd.).“
 • Ak ste si knihu prečítali na elektronickej čítačke (napríklad Kindle), uveďte verziu knihy pre elektronickú čítačku v zátvorke za názvom. Napríklad: „Tetlock, P.E., & Gardner, D. (2015). Superpredpoveď: Umenie a veda predpovedania [Kindle Paperwhite verzia].“


V prípade potreby doplňte meno redaktora alebo prekladateľa. Pri knihách, ktoré majú okrem autora aj editora alebo prekladateľa, uveďte ich mená za názvom a vydaním. Pri redaktoroch alebo prekladateľoch použijete rovnaké pravidlá ako pri autoroch s tým rozdielom, že najprv napíšete ich iniciály a potom ich priezviská, a nie opačné poradie ako pri autoroch. Následne uveďte príslušnú skratku.[8]

 • Príklad editora: „Doe, J. H. & Rowell, L. C. (2009). Návrat domov na Vianoce: Príbehy o živote na vysokej škole (2. vyd.). R. Smith, H. G. Hernandez & C. H. Jacobs (Eds.).
 • Príklad prekladateľa: „Fujimoto, H. (1998). Naučte sa hrať na bubon taiko. (C. J. Michaels, Trans.).“


Na záver uveďte miesto a názov vydavateľa. Ak bola kniha vydaná v Spojených štátoch, použite ako miesto vydania mesto a poštovú skratku štátu. Ak bola kniha vydaná mimo USA, uveďte mesto a názov krajiny. Umiestnite dvojbodku a potom zadajte názov spoločnosti, ktorá knihu vydala.[9]

 • Príklad: „Doe, J. H. (2008). Návrat domov na Vianoce: Príbehy o živote na vysokej škole. R. Smith (Ed.). Beavercreek, OH: Small Town Press.“


V prípade potreby uveďte ďalšie informácie. Ak je kniha, ktorú citujete, prekladom, uveďte v zátvorke za miestom vydania a názvom vydavateľa dátum pôvodného vydania knihy. V prípade elektronickej knihy uveďte adresu URL, na ktorej sa kniha nachádza.[10]

 • Príklad prekladu: „Tolstoj, L. (2006). Vojna a mier. (A. Briggs, Trans.). New York, NY: Viking. (Pôvodné dielo vydané v roku 1865).“
 • Elektronický príklad: „Post, E. (1923). Etiketa v spoločnosti, v obchode, v politike a doma. New York, NY: & Wagnalls. Prevzaté z http://www.bartleby.com/95/.

Metóda 2 z 3:Citovanie článku alebo kapitoly z vydanej knihy


Začnite autorom článku alebo kapitoly, ktorú citujete. Ak uvádzate len jeden príspevok do editovaného zborníka s viacerými autormi, a nie samotný zborník, uveďte ako autora meno autora tohto príspevku. Najskôr napíšte priezvisko autora, potom jeho prvé a druhé meno a iniciály. Oddeľte viacerých autorov čiarkami a pred meno posledného autora dajte ampersand.[11]

 • Príklad s jedným autorom: „Smith, R.“
 • Príklad s viacerými autormi: „Smith, R., Henderson, P. H., & Truman, I. G.“


V zátvorkách uveďte rok vydania. Rok vydania je dátum vydania knihy, a to aj v prípade, že kapitola alebo článok, ktorý citujete, bol predtým uverejnený niekde inde. Za bodkou po iniciále posledného autora napíšte medzeru, otvorte zátvorky, napíšte rok, potom zátvorky zatvorte a pridajte ďalšiu bodku.[12]

 • Príklad: „Smith, R. (1995).“


Napíšte názov kapitoly. Napíšte medzeru a potom uveďte názov konkrétneho článku alebo kapitoly, ktorú citujete. Používajte veľké písmená vo vetách, pričom veľké písmená píšte len v prvom slove a vo všetkých vlastných menách. Na konci názvu uveďte bodku.[13]

 • Príklad: „Smith, R. (1995). Nový príbeh svitá.


Uveďte informácie o samotnej knihe. Ďalšia časť vašej citácie bude vyzerať trochu ako keby ste citovali priamo knihu a potom ste túto citáciu skopírovali do citácie článku alebo kapitoly. Začnite menom vydavateľa, potom uveďte názov knihy kurzívou, pričom použite veľké písmená vo vetách. Na konci názvu knihy nedávajte bodku.[14]

 • Príklad: „Smith, R. (1995). Nový príbeh svitá. Janeway, J. L. (Pozn. prekl.) Snívanie o iných svetoch
 • V prípade viacerých vydavateľov postupujte podľa rovnakých pravidiel ako pri viacerých autoroch.


Uveďte strany, na ktorých sa kapitola alebo článok nachádza. Hneď za názvom knihy napíšte medzeru a potom otvorené zátvorky. Použite skratku „pp.“ a napíšte rozsah strán, na ktorých sa kapitola alebo článok v knihe nachádza.[15]

 • Príklad: „Smith, R. (1995). Nový príbeh svitá. Janeway, J. L. (Ed.) Snívanie o iných svetoch (str. 44-52).“
 • Ak existuje viacero vydaní, uveďte číslo vydania v rovnakých zátvorkách ako čísla strán. Napríklad: „Smith, R. (1995). Nový príbeh svitá. Janeway, J. L. (Pozn. prekl.) Snívanie o iných svetoch (2. vyd., Str. 44-52).“


Uveďte miesto a názov vydavateľa. Ak bola kniha vydaná v USA, uveďte názov mesta a poštovú skratku štátu oddelenú čiarkou. V prípade kníh vydaných mimo USA uveďte názov mesta a názov krajiny, opäť oddelené čiarkou. Za miesto pripojte dvojbodku a potom napíšte názov spoločnosti, ktorá knihu vydala. Ukončite citáciu bodkou.[16]

 • Príklad: „R. Smith, Smith, Smith, Smith, Smith, Smith, Smith, Smith, Smith, Smith: „Smith, R. (1995). Nový príbeh svitá. Janeway, J. L. (Ed.) Snívanie o iných svetoch (str. 44-52). New York: R.: Independent Press.“

Metóda 3 z 3:Odkazovanie na knihu v práci


Pri citovaní v texte používajte systém autor-dátum. Okrem zoznamu literatúry, keď napíšete niečo, čo odkazuje na dielo, ktoré ste citovali, štýl APA vyžaduje, aby ste na konci vety pridali do zátvorky priezvisko autora a dátum vydania knihy.[17]

 • Príklad: „(Doe, 2008).“
 • V prípade 2 autorov oddeľte mená ampersandom. Príklad: „(Doe & Rowell, 2008).“
 • V prípade 3 a viac autorov uveďte všetky priezviská v prvej citácii v texte. Príklad: „(Doe, Rowell, & Marsh, 2008). V ďalších citáciách v texte používajte len priezvisko prvého autora, za ktorým nasleduje skratka „et. al.“
 • Ak v texte svojej práce uvádzate autora, za jeho meno v zátvorke uveďte dátum. Napríklad: „Doe (2008) zistil, že študenti, ktorí sa vrátili domov na Vianoce, mali často problémy s opätovným prispôsobením sa životu s rodičmi.“


Oddeľte viacero diel bodkočiarkou. Môže sa stať, že ten istý fakt, ktorý spomínate vo svojej práci, je podporený viacerými knihami v zozname literatúry. Ak potrebujete citovať viac ako jedno dielo v tom istom súbore zátvoriek, vložte medzi ne bodkočiarku.[18]

 • Príklad: „(Berndt, 2002; Harlow, 1983).“


Formátujte správne názvy, na ktoré sa v texte odvolávate. Keď citujete knihu podľa APA, v zozname odkazov napíšete názov knihy veľkým písmenom vo vete. Ak však názov uvádzate v samotnej práci, používajte veľké písmená a všetky slová dlhšie ako 4 písmená píšte s veľkým začiatočným písmenom.[19]

 • Uvádzajte úvodzovky okolo kratších prác, ako sú kapitoly alebo články. Príklad: „A New Story Dawns“ (Nový príbeh svitá)
 • Ak používate názov celej knihy, mal by byť uvedený kurzívou. Príklad: Návrat domov na Vianoce: Príbehy o živote na vysokej škole

 • Pri citátoch alebo parafrázach pridávajte čísla strán. Ak vaša práca obsahuje priamu citáciu z niektorého zo zdrojov, ktoré ste uviedli v zozname literatúry, napíšte stranu alebo strany, kde sa konkrétny citát nachádza, do zátvorky na konci citátu.[20]

  • Príklad: Podľa Doe (2008) „študenti, ktorí sa vracajú domov počas školských prázdnin, majú problém opätovne sa prispôsobiť pravidlám svojich rodičov“ (s. 24).
  • Číslo strany by malo vždy nasledovať bezprostredne za citátom, aj keď sa citát nachádza uprostred vety.
 • Odkazy