4 spôsoby citovania knihy

Keď píšete výskumnú prácu, citácia umožňuje čitateľom zistiť, ktoré slová alebo myšlienky nie sú vaše vlastné. Všeobecne platí, že citáciu v texte uvediete na konci každej vety, v ktorej ste buď parafrázovali, alebo citovali myšlienky či jazyk zo zdroja. Táto citácia v texte odkazuje čitateľa na úplnú citáciu v zozname literatúry na konci vašej práce. Hoci základné informácie obsiahnuté v citácii knihy sú rovnaké, formát sa líši v citačných štýloch MLA (Modern Language Association), APA (American Psychological Association) a Chicago.

Šablóny citácií a vzorové citácie


Vzor citácie MLA pre knihu

Vzor citácie APA pre knihu

Metóda 1 z 3:MLA


Záznam o citovaných prácach začnite menom autora. Ako prvé uveďte priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Potom napíšte meno autora. Ak je na titulnej strane knihy uvedené druhé meno autora alebo jeho druhá iniciála, uveďte aj tieto údaje. Na konci mena autora sa umiestňuje bodka.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pravidlách citovania
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Gleick, James.
 • Ak má kniha 2 alebo 3 autorov, oddeľte mená autorov čiarkami a pred menom posledného autora použite slovo „a“. Invertované je len meno prvého autora. Napríklad: Gillespie, Paul a Neal Lerner.
 • Ak má kniha viac ako troch autorov, použite meno prvého autora, za ktorým nasleduje čiarka a latinská skratka „et. al.“ Napríklad: Wysocki, Anne Frances, et. al.


Uveďte názov knihy kurzívou. Napíšte názov knihy s použitím veľkých písmen, pričom všetky podstatné mená, zámená, slovesá, príslovky a iné slová s viac ako 4 písmenami napíšte veľkými písmenami. Ak má kniha podtitul, napíšte na koniec názvu dvojbodku a medzeru, potom pridajte podtitul. Na koniec umiestnite bodku.[2]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov na písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Gleick, James. Chaos: Vytváranie novej vedy.


Uveďte vydavateľa a rok vydania. Napíšte názov vydavateľa knihy, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Potom zadajte rok vydania knihy. Na koniec citácie umiestnite bodku.[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Gleick, James. Chaos: Chaos: Vytváranie novej vedy. Penguin, 1987.
 • Ak ste použili elektronickú knihu namiesto tlačeného vydania, uveďte typ elektronickej knihy ako „verziu“ alebo „vydanie“ knihy pred názvom vydavateľa.[4]
  Napríklad: Gleick, James. Chaos: Vytváranie novej vedy. Kindle ed., Penguin, 1987.

Formát citovaných prác MLA

Priezvisko, meno. Názov knihy s veľkým začiatočným písmenom: Podtitul s veľkým začiatočným písmenom. Vydavateľ, rok.


Pri citáciách v texte používajte meno autora a číslo strany. Vždy, keď parafrázujete alebo citujete z knihy, umiestnite citáciu v zátvorke na koniec vety, do záverečnej interpunkcie. Uveďte priezvisko autora a číslo strany alebo rozsah strán, na ktorých sa materiál nachádza.[5]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať: „Hoci počasie možno vyjadriť v priemeroch a štatistikách, realita prírody je taká, že nič sa nikdy nedeje presne dvakrát rovnako (Gleick 12).“
 • Ak použijete meno autora v hlavnej časti príspevku, do citácie v zátvorke uveďte len číslo strany alebo rozsah strán.

Metóda 2 z 3:APA


Uveďte meno autora a dátum publikácie. Záznam v zozname literatúry začnite priezviskom autora, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Potom napíšte prvú iniciálu autora (a druhú iniciálu, ak je uvedená). Mená viacerých autorov oddeľte čiarkami, pričom do textu umiestnite ampersand (&) pred menom posledného autora. V zátvorke uveďte rok vydania. Umiestnite bodku mimo uzatváracích zátvoriek.[6]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pravidlách citovania
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991).


Uveďte názov knihy kurzívou. Názov knihy napíšte vo veľkej vete, pričom veľké písmeno napíšte len v prvom slove a vo všetkých vlastných menách v názve. Ak má kniha podtitul, uveďte ho vo vete za názvom. Na oddelenie názvu a podnázvu použite dvojbodku. Na koniec umiestnite bodku.[7]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj usmernení pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). Príručka APA na prípravu rukopisov na publikovanie v časopise.
 • Ak ste použili elektronickú knihu, uveďte typ elektronickej knihy v hranatých zátvorkách za názvom. Informácie v zátvorkách nepíšte kurzívou. Umiestnite bodku za uzatváracie zátvorky, a nie na koniec názvu.[8]
  Napríklad: Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). Príručka APA na prípravu rukopisov na publikovanie v časopise [Kindle ed.].


Na záver uveďte miesto a názov vydavateľa. V prípade publikácií v USA a Kanade uveďte názov mesta a dvojpísmenovú poštovú skratku mesta alebo štátu. Pre všetky ostatné publikácie uveďte názov mesta a názov krajiny. Napíšte dvojbodku a medzeru, potom názov vydavateľa. Na konci názvu vydavateľa umiestnite bodku.[9]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). Príručka APA na prípravu rukopisov na publikovanie v časopise. Washington, DC: Americká psychologická asociácia.

Formát zoznamu odkazov APA

Priezvisko, prvá iniciála. Stredná iniciála. (Rok). Názov knihy vo veľkej vete: Podtitul vo veľkej vete. Umiestnenie: Vydavateľstvo Valencia, s. r. o: Vydavateľ.


Pri citáciách v texte použite priezvisko autora a dátum vydania. Vždy, keď parafrázujete alebo citujete materiál z vášho zdroja, uveďte na konci vety citáciu v zátvorke. Uveďte priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka a potom rok vydania knihy.[10]

 • Môžete napríklad napísať: „Článok v časopise je užší a zdržanlivejší ako dizertačná práca (Calfee & Valencia, 1991).“
 • Ak meno autora uvediete v texte, bezprostredne za meno autora pridajte zátvorku s rokom vydania.
 • Ak citujete priamo zo zdroja, uveďte v citácii číslo strany alebo rozsah strán, kde sa citovaný materiál nachádza. Za rok vydania umiestnite čiarku a potom skratku „p.“ alebo „pp.“, za ktorým nasleduje číslo strany alebo rozsah.

Metóda 3 z 3:Chicago


Uveďte meno autora alebo autorov. V bibliografii napíšte najprv priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Zadajte krstné meno autora, za ktorým nasleduje jeho druhé meno alebo iniciála, ak je uvedená. V prípade viacerých autorov len obráťte poradie mena prvého autora. Mená autorov oddeľte čiarkami a pred posledným menom autora použite slovo „a“. Umiestnite bodku na koniec.[11]

 • Príklad: Mock, Douglas W., a Geoffrey A. Parker.


Doplňte názov knihy kurzívou. Názov knihy napíšte veľkým začiatočným písmenom a s veľkým začiatočným písmenom píšte len prvé slovo, podstatné mená, zámená, slovesá a príslovky. Ak má kniha podtitul, na koniec názvu umiestnite dvojbodku, ktorá uvádza podtitul. Názov podnadpisu napíšte veľkým začiatočným písmenom. ukončite bodkou.[12]

 • Príklad: Mock, Douglas W., a Geoffrey A. Parker. Vývoj súrodeneckej rivality.


Ukončite informáciou o publikácii. Napíšte miesto publikácie, za ktorým nasleduje dvojbodka a medzera. Napíšte názov vydavateľa, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Potom zadajte rok vydania knihy. Na koniec záznamu v bibliografii umiestnite bodku.[13]

 • Príklad: Mock, Douglas W., a Geoffrey A. Parker. Vývoj súrodeneckej rivality. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 • Ak ste pristupovali k elektronickej knihe a nie k tlačenej knihe, uveďte na konci citácie vydanie elektronickej knihy.[14]
  Napríklad: Mock, Douglas W., a Geoffrey A. Parker. Vývoj súrodeneckej rivality. Oxford: Vydavateľstvo Oxfordskej univerzity, 1997. Vydanie pre Kindle.

Chicagský formát bibliografie

Priezvisko, meno. Názov knihy s veľkým začiatočným písmenom: Podtitul s veľkým začiatočným písmenom. Umiestnenie: Vydavateľ, rok.


 • Upravte formát pri písaní poznámok pod čiarou v texte. Keď parafrázujete alebo citujete svoj zdroj, umiestnite na koniec vety horný index s číslom poznámky pod čiarou. Poznámka pod čiarou obsahuje tie isté informácie ako bibliografický záznam, len v inom formáte. Neobracajte žiadne názvy a na oddelenie prvkov citácie používajte čiarky namiesto bodiek. Uveďte informácie o publikácii v zátvorkách. Poznámku pod čiarou uzavrite číslom strany alebo rozsahom, kde sa nachádza parafrázovaný alebo citovaný materiál, za ktorým nasleduje bodka.[15]

  • Príklad: Douglas W. Mock a Geoffrey A. Parker, Vývoj súrodeneckej rivality (Oxford: Oxford University Press, 1997), 72.
 • Odkazy