4 spôsoby citovania konferenčného príspevku

Citovanie konferenčného príspevku môže byť trochu mätúce. Ak nie je publikovaná, v podstate ju citujete ako prejav alebo ústnu prezentáciu. Ak je publikovaný, môžete ho citovať skôr ako časť knihy alebo článok v časopise. Ak chcete citovať konferenčný príspevok, vyberte si najprv príslušné usmernenia pre štýl a potom vložte meno autora, názov a informácie o konferencii, na ktorej bol príspevok prednesený.

Ukážka citácií


Citovanie konferenčného príspevku podľa APA

Citácie konferenčných príspevkov v jazyku MLA

Citácia príspevku z konferencie v Chicagu

Metóda 1 z 3:Citovanie konferenčného príspevku v APA


Začínajte priezviskom a iniciálami autora. Rovnako ako pri všetkých citáciách podľa APA uveďte najprv priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka a jeho iniciály. Spojenie viacerých autorov čiarkami a ampersandom.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Začnite napríklad takto na začiatku citácie pre jedného autora:
  • Roberts, H. A.
 • Prípadne to použite pre viacerých autorov, uvedených v poradí, v akom sú uvedení v príspevku:
  • Roberts, H. A., Jacobs, R., & Johnson, P.D.


V zátvorkách pridajte mesiac a rok. V štýle APA sa dátum vždy uvádza za autorom. Zvyčajne sa pridáva len rok, ale pri konferenčnom príspevku by ste mali uviesť aj mesiac konania konferencie. Za zátvorkami nasleduje bodka.[2]

 • Váš príklad bude vyzerať takto:
  • Roberts, H. A. (2017, február).


Ďalej uveďte názov príspevku. Umiestnite názov kurzívou. Taktiež používajte písanie veľkých písmen vo vete, čo znamená, že prvé písmeno prvého slova v názve a prvé písmeno slova za dvojbodkou píšete len s veľkým začiatočným písmenom.[3]

 • Môžete napríklad napísať:
  • Roberts, H. A. (2017, február). Mačky a ich vyvádzanie: Štúdia správania mačiek v domácom prostredí.
 • Názov vždy ukončujte bodkou.


Pridajte opis príspevku a konferencie. Začnite slovami „Paper presented at.“ Nasleduje názov konferencie alebo názov stretnutia.[4]

 • Môžete napríklad napísať:
  • Roberts, H. A. (2017, február). Mačky a ich vyvádzanie: Štúdia o správaní mačiek v domácom prostredí. Príspevok prezentovaný na konferencii Animal Behavior Conference 2017 v Denveri, Colorado.
 • Prípadne, ak konferencia nemá názov, môžete napísať:
  • Roberts, H. A. (2017, február). Mačky a ich vyvádzanie: Štúdia správania mačiek v domácom prostredí. Príspevok prezentovaný na stretnutí Asociácie pre správanie zvierat v Denveri, Colorado.


Ak je práca publikovaná, doplňte informácie o publikácii. V tomto prípade sa k príspevku správajte ako k eseji uverejnenej v knihe, pretože to v podstate je. Za názov práce doplňte „In“, za ktorým nasleduje redakcia, skratka „(Eds.)“ a názov vydanej knihy. Pridajte čísla strán článku vo formáte „(str. #-#).“ Za týmto údajom uveďte mesto (miesto vydania), dvojbodku a vydavateľstvo.[5]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať:
  • Roberts, H. A. (2017, február). Mačky a ich vyvádzanie: Štúdia správania mačiek v domácom prostredí. V P. R. Smith & J. B. Davis (Eds.), Animal Behavior (Správanie zvierat): Proceedings of the Animal Behavior Association on Animal Behavior (s. 20-49). Houston, Texas: Asociácia pre správanie zvierat.
 • Za názov môžete pridať „[CD]“, ak bol článok uverejnený na CD, alebo ak je článok online, namiesto vydavateľa a mesta napíšte „Retrieved from URL“.


Vytvorenie citácie v texte. Uveďte vetu alebo citát s menom autora, za ktorým nasleduje dátum v zátvorke. Na konci vety doplňte číslo strany v zátvorkách, ak ich dokument má. Vždy používajte čísla strán pri priamych citáciách, ak ich zdroj má. Prípadne uveďte meno autora a dátum na konci vety v zátvorke. APA odporúča používať číslo strany, keď parafrázujete, ale nevyžaduje ho.[6]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Ak chcete uviesť vetu s citátom, skúste napísať niečo takéto:
  • Ako uvádza Roberts (2017, február), „mačky vykazujú správanie, ktoré je podobné ich voľne žijúcim príbuzným“ (s. 22).
 • Ak ho chcete pridať na koniec parafrázovanej vety, skúste niečo také:
  • Mačky prezentujú správanie, ktoré je pozoruhodne podobné ich oveľa väčším bratom (Roberts, 2017, február, s. 22).

Metóda 2 z 3:Citovanie konferenčného príspevku v MLA


Začnite priezviskom autora, za ktorým nasleduje jeho meno. Rovnako ako v prípade APA začínate priezviskom autora, za ktorým nasleduje čiarka. Potom uveďte meno autora, za ktorým nasleduje bodka.

 • Môžete napríklad napísať:
  • Roberts, Henrietta.
 • V prípade viacerých autorov ich uveďte v poradí, v akom sa vyskytujú v knihe, a priezvisko použite len pri prvom autorovi:
  • Roberts, Henrietta, Rachel Jacobs a Preston Johnson.


Za meno autora pridajte názov článku. Pri názve používajte veľké písmená, čo znamená, že dôležité slová píšete s veľkým začiatočným písmenom, a nie len prvé slovo. Vyhnite sa písaniu predložiek alebo spojok s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nie sú prvým alebo posledným slovom názvu alebo sa nenachádzajú priamo pred alebo za dvojbodkou. Pre názov použite úvodzovky.

 • Mohli by ste napríklad napísať:
  • Roberts, Henrietta. „Mačky a ich vyvádzanie: Štúdia o správaní mačiek v domácom prostredí.“


Za názov uveďte názov konferencie alebo stretnutia a dátum. Snažte sa čo najkonkrétnejšie opísať konferenciu alebo stretnutie. Uveďte deň, mesiac a rok v tomto poradí. Za ním sa píše čiarka.

 • Vaša citácia bude teraz vyzerať takto:
  • Roberts, Henrietta. „Mačky a ich vyvádzanie: A Study of Feline Behavior in Domestic Settings (Štúdia správania mačiek v domácom prostredí).“ Konferencia o správaní zvierat 4. februára., 2017,
 • Ak konferencia nemá konkrétny názov, použite názov skupiny, napr:
  • Roberts, Henrietta. „Mačky a ich vyvádzanie: Štúdia správania mačiek v domácom prostredí.“ Zasadnutie Asociácie pre správanie zvierat 4. februára., 2017,


Pridajte organizáciu, miesto konania a mesto. Niekedy sa organizácia a miesto konania konferencie zhodujú, napr. Ak sa však líši, oddeľte ho čiarkami. Ukončiť bodkou.[7]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Vaša citácia bude teraz vyzerať takto:
  • Roberts, Henrietta. „Mačky a ich vyvádzanie: Štúdia správania mačiek v domácom prostredí.“ Konferencia o správaní zvierat 4. februára., 2017, University of Denver, Mountain View Hotel, Denver.
 • Názov mesta nemusíte pridávať, ak je v názve miesta konania.


Typ prezentácie umiestnite na koniec citácie. Túto citáciu možno použiť pri vystúpeniach a iných ústnych prezentáciách, preto je potrebné uviesť, že ide o konferenčný príspevok. Za ňou nasleduje bodka.[8]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Záverečná citácia vyzerá takto:
  • Roberts, Henrietta. „Cats and Their Antics: A Study of Feline Behavior in Domestic Settings (Štúdia o správaní mačiek v domácom prostredí).“ Konferencia o správaní zvierat 4. februára., 2017, University of Denver, Mountain View Hotel, Denver. Konferenčný príspevok.


Ak je príspevok publikovaný, citujte ho ako článok v knihe alebo na internete. Po napísaní mena autora a názvu príspevku napíšte názov konferencie vrátane dátumu a miesta konania. Doplňte vydavateľa, vydavateľstvo a dátum.[9]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Citácia sa zmení a bude vyzerať takto:
  • Roberts, Henrietta. „Mačky a ich vyvádzanie: Štúdia o správaní mačiek v domácom prostredí.“ Konferencia o správaní zvierat február 2017 v Denveri Colorado, editori Pearl Smith a Jane Davis, University of Denver, 2017.
 • Tu je „University of Denver“ vydavateľom.


Vytvorte citáciu v texte. Uveďte meno autora na začiatku vety alebo v zátvorke na jej konci. Ak má článok čísla strán, v tomto formáte ich doplňte do zátvoriek: (priezvisko autora strana #).[10]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pravidlách citovania
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať:
  • Ako uvádza Robertsová, „mačky vykazujú správanie, ktoré je podobné ich divokým príbuzným“ (22).
 • Ak ju chcete pridať na koniec parafrázovanej vety, skúste to takto:
  • Mačky prezentujú správanie, ktoré je pozoruhodne podobné ich oveľa väčším bratom (Roberts 22).

Metóda 3 z 3:Citovanie konferenčného príspevku v Chicagu


Začnite priezviskom autora, za ktorým nasleduje jeho meno. Za priezviskom autora uveďte čiarku, potom pridajte jeho meno. Umiestnite bodku za krstným menom.

 • Vaša citácia začína takto:
  • Roberts, Henrietta.
 • V prípade viacerých autorov ich uveďte v poradí, v akom sa vyskytujú v texte. Pri prvom uvedenom autorovi používajte len jeho priezvisko, napríklad takto:
  • Roberts, Henrietta, Rachel Jacobs a Preston Johnson.


Pridajte názov článku v úvodzovkách. Používajte veľké písmená v názve, čo znamená, že s veľkým začiatočným písmenom píšete najdôležitejšie slová, nielen prvé slovo. Nepíšte veľké písmená na predložkách alebo spojkách, pokiaľ nie sú prvým alebo posledným slovom názvu alebo nie sú priamo pred alebo za dvojbodkou. Na konci názvu uveďte bodku.

 • Teraz vaša citácia vyzerá takto:
  • Roberts, Henrietta. „Mačky a ich vyvádzanie: Štúdia správania mačiek v domácom prostredí.“


Vložte informácie o konferencii, mieste a dátume. Doplňte „Paper presented at…“ Potom nasleduje názov konferencie, miesto a dátum, všetko oddelené čiarkami.

 • Vaša citácia by teraz mala vyzerať takto:
  • Roberts, Henrietta. „Mačky a ich vyvádzanie: A Study of Feline Behavior in Domestic Settings (Štúdia o správaní mačiek v domácom prostredí).“ Príspevok prednesený na konferencii Animal Behavior Conference 2017, Denver, Colorado, 4. februára 2017.
 • Ak stretnutie nemá názov, použite názov organizácie, napríklad takto:
  • Roberts, Henrietta. „Cats and Their Antics: Štúdia o správaní mačiek v domácom prostredí.“ Príspevok prednesený na zasadnutí Asociácie pre správanie zvierat, Denver, Colorado, 4. februára 2017.


S publikovaným príspevkom na konferencii zaobchádzajte ako s knihou alebo článkom v časopise. V podstate zaobchádzajte s publikovaným zborníkom ako s knihou a pridajte názov knihy, editorov (pred ktorými je uvedené „edited by“) a čísla strán, pred ktorými je uvedené „In.“ Na koniec uveďte mesto vydania, dvojbodku, vydavateľa a dátum.

 • Vaša poznámka pod čiarou by mala vyzerať takto:
  • Roberts, Henrietta. „Mačky a ich výstrelky: Štúdia správania mačiek v domácom prostredí.“ Na stránke Správanie zvierat: Zborník Asociácie pre správanie zvierat o správaní zvierat, editorky Pearl Smith a Jane Davis, 20-49. Denver: University of Denver, 2017.

 • Zmeňte poznámku pod čiarou na poznámku pod čiarou. V chicagskom štýle sa zvyčajne používajú poznámky pod čiarou. Vložte poznámku pod čiarou na koniec vety, kde chcete umiestniť citáciu. Váš softvér na spracovanie textu vytvorí miesto pre príslušnú poznámku pod čiarou na konci stránky. Poznámka pod čiarou bude vyzerať podobne ako poznámka pod čiarou, len sa zmenia niektoré interpunkčné znamienka.

  • Vaša poznámka pod čiarou sa zmení a bude vyzerať takto:
   • Henrietta Roberts, „Cats and Their Antics: A Study of Feline Behavior in Domestic Settings,“ (príspevok prezentovaný na konferencii Animal Behavior Conference 2017, Denver, Colorado, 4. februára 2017).
  • V podstate vymeníte väčšinu bodiek za čiarky a informácie o konferencii umiestnite do zátvoriek. Taktiež neuvádzajte meno a priezvisko autora opačne.
  • Publikovaný dokument by vyzeral takto:
   • Henrietta Roberts, „Cats and Their Antics: A Study of Feline Behavior in Domestic Settings,“ in Správanie zvierat: Zborník Asociácie pre správanie zvierat o správaní zvierat, eds. Pearl Smith a Jane Davis (Denver: University of Denver, 2017), 20-49.
 • Odkazy