4 spôsoby citovania poviedky

V mnohých výskumných prácach môžete chcieť citovať beletristické dielo, napríklad poviedku. Keďže poviedky zvyčajne vychádzajú v zbierkach alebo antológiách, spravidla ich citujete rovnakým spôsobom, ako by ste citovali kapitolu alebo esej vo väčšom diele. Konkrétny formát sa bude líšiť podľa toho, či používate citačný štýl Modern Language Association (MLA), American Psychological Association (APA) alebo Chicago.

Príklady citácií


Citácia poviedky MLA

Podporte wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Citácia poviedky podľa APA

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Citácia poviedky podľa Chicaga

Podporte wikiHow a odomknúť všetky ukážky.

Metóda 1 z 3:MLA


Záznam o citovaných dielach začnite menom autora. Uveďte priezvisko autora poviedky, za ktorým nasleduje čiarka a meno autora. Uveďte druhé meno alebo iniciály, ak sa bežne používajú. Za krstným menom autora umiestnite bodku.

 • Príklad: Moore, Lorrie.


Uveďte názov poviedky v úvodzovkách. Keďže poviedka je menším dielom vo vnútri väčšieho diela, názov sa uvádza v úvodzovkách. Napíšte názov príbehu s použitím veľkých písmen. Na koniec názvu umiestnite bodku, do uzatváracích úvodzoviek.

 • Príklad: Moore, Lorrie. „Život v komunite.“


Doplňte názov antológie alebo zbierky kurzívou. Za názov poviedky napíšte názov antológie alebo zbierky, v ktorej sa poviedka nachádza. Za názov antológie alebo zbierky umiestnite čiarku.[1]

 • Príklad: Moore, Lorrie. „Život v spoločenstve.“ Vtáky Ameriky,
 • Ak je rozsiahlejším dielom antológia alebo zbierka poviedok od viacerých autorov, uveďte meno editora za názvom antológie alebo zbierky. Za menom editora napíšte čiarku. Napríklad: Poe, Edgar Allan. „Maska červenej smrti.“ Úvod do literatúry Heath, Edícia: Alice S. Landy,
 • Ak bola poviedka uverejnená samostatne, napríklad na webovej stránke, túto časť citácie preskočte a prejdite na informácie o publikácii.


Uveďte informácie o publikácii. Ak má antológia alebo zbierka číslo zväzku alebo vydania, uveďte ho, za ktorým nasleduje čiarka. Potom uveďte názov vydavateľa, za ktorým tiež nasleduje čiarka. Informácie o publikácii ukončite rokom vydania antológie alebo zbierky, za ktorým nasleduje čiarka.

 • Príklad: Poe, Edgar Allan. „Maska červenej smrti.“ Úvod do literatúry Heath, vydala Alice S. Landy, 5. vyd., D.C. Heath, 1996,
 • Ak ste poviedku našli na internete, namiesto informácií o tlačenej publikácii uveďte priamu URL adresu poviedky.


Ukončite svoj záznam uvedením čísla strany poviedky. V prípade tlačených poviedok je posledným prvkom záznamu o citovaných prácach strana, na ktorej sa poviedka začína, a strana, na ktorej sa končí, oddelené pomlčkou. Použite skratku „pp.“ pred rozsahom stránky. Za posledné číslo strany umiestnite bodku.

 • Príklad: Poe, Edgar Allan. „Maska červenej smrti.“ Heathov úvod do literatúry, vydala Alice S. Landy, 5. vydanie., D.C. Heath, 1996, s. 202-206.


Používajte priezvisko autora a číslo strany pri citáciách v texte. Vždy, keď parafrázujete alebo citujete poviedku v hlavnej časti svojej výskumnej práce, pridajte citáciu v zátvorke. Uveďte meno autora a číslo strany, na ktorej sa nachádza konkrétny materiál, ktorý ste uviedli. Za uzatváracími zátvorkami umiestnite bodku.

 • Príklad: (Poe 204).

Metóda 2 z 3:APA


Záznam v zozname odkazov začnite menom autora. Napíšte priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka. Potom napíšte prvú iniciálu autora, za ktorou nasleduje bodka. Uveďte aj ich strednú iniciálu, ak je k dispozícii.

 • Príklad: Poe, E. A.


V zátvorke uveďte rok vydania. Použite rok vydania zbierky alebo antológie, v ktorej ste poviedku našli, nie rok pôvodného vydania poviedky (ak sa tieto dva roky líšia). Za uzatváracie zátvorky umiestnite bodku.

 • Príklad: Poe, E. A. (1996).


Napíšte názov poviedky. Pre názov poviedky použite veľké písmená vo vete, pričom s veľkým začiatočným písmenom napíšte len prvé slovo a všetky vlastné mená. Žiadne iné formátovanie nie je potrebné. Za posledným slovom názvu umiestnite bodku.

 • Príklad: Poe, E. A. (1996). Maska červenej smrti.


Uveďte názov a editorov antológie alebo zbierky. Začnite slovom „in“, potom uveďte iniciály a priezviská editorov antológie alebo zbierky, ak je to vhodné. Označte ich umiestnením skratky „Ed.“ v zátvorke. Umiestnite čiarku za uzatváracie zátvorky a potom uveďte názov antológie alebo zbierky kurzívou. Pre názov antológie alebo zbierky použite veľké písmená vo vete, pričom s veľkým začiatočným písmenom napíšte len prvé slovo a všetky vlastné mená.

 • Príklad: Poe, E. A. (1996). Maska červenej smrti. V A. S. Landy (Ed.), The Heath Introduction to literature (Úvod do literatúry)
 • Ak ste poviedku našli sami, na internete alebo inde, túto časť citácie preskočte.


V zátvorkách doplňte informácie o vydaní a čísle strany. Ak má zbierka alebo antológia viacero vydaní, uveďte číslo vydania, za ktorým nasleduje čiarka. Použite skratku „pp.“ potom napíšte číslo strany, na ktorej sa poviedka začína, a číslo strany, na ktorej sa končí. Oddeľte čísla strán pomlčkou. Umiestnite bodku za koncovými zátvorkami.

 • Príklad: „Ed“ (Ed: Poe, E. A. (1996). Maska červenej smrti. V A. S. Landy (Ed.), Úvod do literatúry Heath (5. vyd., str. 202-206).


Uzavrite položku zoznamu odkazov informáciou o publikácii. Ak kniha vyšla v USA alebo Kanade, uveďte mesto a štát alebo provinciu, kde kniha vyšla. Pri knihách vydaných v iných krajinách uveďte názov mesta a skratku krajiny. Umiestnite dvojbodku za miesto vydania, potom uveďte názov vydavateľa, za ktorým nasleduje bodka.

 • Poe, E. A. (1996). Maska červenej smrti. In A. S. Landy (Ed.), Úvod do literatúry Heath (5. vyd., str. 202-206). Washington, D.C.: Heath.


Pri citáciách v texte použite meno autora a rok vydania. Keď parafrázujete alebo citujete poviedku v hlavnej časti práce, uveďte na konci vety citáciu v zátvorke, ktorá čitateľov odkáže na úplnú položku zoznamu literatúry. Za uzatváracie zátvorky umiestnite bodku.

 • Príklad: (Poe, 1996).
 • Ak priamo citujete poviedku, uveďte za rokom číslo strany. Napríklad: (Poe, 1996, s. 204).

Metóda 3 z 3: Chicago


V bibliografickej citácii uveďte meno autora na prvom mieste. V prípade bibliografickej citácie naformátujte meno autora tak, že najprv uvediete jeho priezvisko, za ktorým nasleduje čiarka a jeho meno. Uveďte ich druhé meno, ak sa bežne používa. na konci mena uveďte bodku.[2]

 • Príklad: Poe, Edgar Allan.


Názov poviedky uveďte v úvodzovkách. Keďže poviedka je kratšie dielo, názov sa uvádza v úvodzovkách. Používajte veľké písmená v názve, všetky podstatné mená, zámená, slovesá a príslovky v názve píšte veľkými písmenami. Na koniec názvu umiestnite bodku, do záverečných úvodzoviek.[3]

 • Príklad: Poe, Edgar Allan. „Maska červenej smrti.“


Uveďte informácie o antológii alebo zbierke. V prípade tlačených poviedok je ďalším prvkom vašej chicagskej citácie názov antológie alebo zbierky, v ktorej sa poviedka nachádza. Začnite slovom „In“, potom uveďte názov antológie alebo zbierky kurzívou. Ak je uvedený editor, za názov umiestnite čiarku a potom použite skratku „ed“.“, za ktorým nasleduje meno a priezvisko vydavateľa. Za meno editora umiestnite čiarku a potom uveďte rozsah strán, na ktorých sa poviedka nachádza. Za posledným číslom strany napíšte bodku.[4]

 • Príklad: Poe, Edgar Allan. „Maska červenej smrti.“ In The Heath Introduction to Literature, ed. Alice S. Landy, 202-206.


Ukončite citáciu informáciou o publikácii. V prípade kníh vydaných v USA uveďte mesto a štát. Ak bola kniha vydaná v inej krajine, použite názov mesta a skratku krajiny. Za informáciu o mieste pripojte dvojbodku a potom zadajte názov vydavateľa. Za názov vydavateľa umiestnite čiarku a potom napíšte dátum vydania. Za dátumom umiestnite bodku.[5]

 • Príklad: Poe, Edgar Allan. „Maska červenej smrti.“ Na stránke The Heath Introduction to Literature, vyd. Alice S. Landy, 202-206. Washington, D.C.: Heath, 1996.

 • Upravte interpunkciu a formát poznámok pod čiarou. Chicagský štýl vyžaduje poznámky pod čiarou vždy, keď parafrázujete alebo citujete zdroj. Informácie v poznámke pod čiarou sú rovnaké ako informácie v bibliografickom zázname. Vo všeobecnosti však budete na oddelenie prvkov používať čiarky namiesto bodiek. Informácie o publikácii sa uvádzajú v zátvorkách a meno autora sa formátuje s jeho menom, za ktorým nasleduje jeho priezvisko. Namiesto rozsahu strán uveďte na konci poznámky pod čiarou konkrétne číslo strany, aby ste čitateľov nasmerovali na stranu, kde sa citovaná pasáž nachádza. Jediná bodka v poznámke pod čiarou je na samom konci. [6]

  • Príklad: Edgar Allan Poe, „The Masque of the Red Death“, in Heathov úvod do literatúry, ed. Alica S. Landy (Washington, D.C.: Heath, 1996), 204.
 • Odkazy