4 spôsoby citovania webovej stránky

Ak píšete výskumnú prácu, pravdepodobne budete dosť veľa vyhľadávať na internete. Ak máte webové stránky, ktoré chcete použiť ako zdroje pre svoju prácu, záznam o webovej stránke sa musí objaviť v zozname odkazov (nazývanom aj bibliografia alebo citovaná literatúra) na konci práce. Citáciu uvediete aj v texte na konci každej vety, v ktorej ste parafrázovali alebo citovali informácie, ktoré sa objavili na tejto webovej stránke. Hoci informácie, ktoré musíte uviesť, sú vo všeobecnosti rovnaké vo všetkých metódach, spôsob formátovania týchto informácií sa môže líšiť v závislosti od toho, či používate citačný štýl MLA (Modern Language Association), APA (American Psychological Association) alebo Chicago.

Vzorové vzory citácií


Citácia webovej stránky podľa MLA

Citácia webovej stránky APA

Metóda 1 z 3:MLA


Začnite záznam o citovaných prácach menom autora, ak je uvedené. Ak je na webovej stránke, ktorú chcete citovať, uvedený individuálny autor, napíšte najprv jeho priezvisko, za ktorým nasleduje čiarka a potom jeho meno. Na koniec názvu umiestnite bodku.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a smernice pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Claymore, Crystal.
 • Ak nie je uvedený žiadny individuálny autor, ale webovú stránku vytvorila vládna agentúra, organizácia alebo podnik, použite ako autora toto meno. Ak napríklad ako zdroj použijete webovú stránku CDC, autora uvediete ako „Centers for Disease Control and Prevention“ (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb).“

Tip: V prípade celého záznamu o citovaných dielach, ak niektorý prvok neexistuje alebo nie je uvedený, jednoducho túto časť citácie preskočte a prejdite na ďalšiu časť.


Uveďte názov stránky v dvojitých úvodzovkách. Ak má konkrétna webová stránka názov, napíšte ho za meno autora. Používajte veľké písmená v názve, prvé slovo a všetky podstatné mená, zámená, príslovky, prídavné mená a slovesá píšte veľkými písmenami. Názov uzavrite do dvojitých úvodzoviek, pričom na koniec názvu umiestnite bodku vo vnútri uzatváracích úvodzoviek.[2]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Claymore, Crystal. „Best-Kept Secrets for Amazing Cupcake Frosting“ (Najlepšie uchovávané tajomstvá pre úžasnú polevu na koláčiky).“


Uveďte názov webovej stránky kurzívou, za ktorým nasleduje dátum uverejnenia. Názov webovej stránky ako celku napíšte veľkým začiatočným písmenom a za ním umiestnite čiarku. Použite schémy písania veľkých písmen a medzier, ktoré používa webová stránka, ak sú vlastné (napríklad „wikiHow“ alebo „WebMD“) Ak existuje dátum uverejnenia webovej stránky, uveďte ho vo formáte deň-mesiac-rok a skráťte všetky mesiace s názvami dlhšími ako 4 písmená. Za dátum uverejnenia umiestnite čiarku.[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Claymore, Crystal. „Najlepšie uchovávané tajomstvá pre úžasnú polevu na koláčiky.“ Crystal’s Cupcakes, 24 Sept. 2018,


Uveďte URL adresu webovej stránky. Skopírujte adresu URL webovej stránky a vložte ju do svojho záznamu, pričom vynechajte časť „http://“. Na koniec adresy URL umiestnite bodku. Uistite sa, že URL adresa, ktorú používate, je permalink pre informácie, ktoré citujete. Ak je adresa URL príliš dlhá, poraďte sa so svojím školiteľom alebo nadriadeným o použití skrátenej adresy URL.[4]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Claymore, Crystal. „Najlepšie strážené tajomstvá pre úžasnú polevu na cupcakes.“ Crystal’s Cupcakes, 24. sept. 2018, www.crystalscupcakes.com/amazing-frosting.


Ukončite dátumom prístupu, ak nebol uvedený dátum uverejnenia. Často sa stáva, že webová stránka nebude mať konkrétny dátum uverejnenia. Ak sa tak stane v prípade stránky, ktorú chcete citovať, pridajte za adresu URL slovo „Accessed“ a uveďte dátum posledného prístupu na stránku vo formáte deň-mesiac-rok. Skráťte všetky mesiace s názvami, ktoré majú viac ako 4 písmená. Na koniec dátumu umiestnite bodku.[5]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Claymore, Crystal. „Najlepšie strážené tajomstvá pre úžasnú polevu na koláčiky.“ Crystal’s Cupcakes, www.crystalscupcakes.com/amazing-frosting. Prístupné 14. februára. 2019.

Formát citovaných prác MLA:

Priezvisko autora, meno. „Názov webovej stránky v nadpise.“ Názov webovej stránky, Deň Mesiac Rok vydania, URL. Sprístupnené Deň Mesiac Rok.


Po uvedení odkazu na webovú stránku v texte uveďte citáciu v zátvorke. Citácia v zátvorke podľa MLA zvyčajne obsahuje priezvisko autora a číslo strany, na ktorej sa citovaná alebo parafrázovaná informácia nachádza. Keďže webové stránky nemajú čísla stránok, jednoducho uveďte priezvisko autora v zátvorke alebo názov webovej stránky, ak autor neexistuje. Umiestnite zátvorku do záverečnej interpunkčnej vety.[6]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať: Napríklad: „Najlepšie techniky polevy na koláčiky sú často tie najmenej intuitívne (Claymore).“
 • Ak uvediete meno autora v texte, nie je potrebné uvádzať citáciu v zátvorke. Môžete napríklad napísať: „Ocenená pekárka Crystal Claymoreová sa nebála prezradiť všetky svoje tajomstvá a na svojej webovej stránke sa podelila o svoje obľúbené techniky výroby polevy.“

Metóda 2 z 3:APA


Začnite položku v zozname odkazov menom autora. Ak je uvedený individuálny autor, napíšte najprv jeho priezvisko, za ktorým nasleduje čiarka, potom jeho prvé a druhé iniciály (ak je uvedená druhá iniciála. Zvyčajne je autorom webovej stránky vládna agentúra, organizácia alebo podnik, ktorý ju vlastní. V takom prípade uveďte názov tohto subjektu, za ktorým nasleduje bodka.[7]

 • Príklad: Klenotnica, Crystal, Crystal, Crystal, Crystal, Crystal, Crystal, Crystal, Crystal, Crystal: Kanadská spoločnosť pre boj proti rakovine.


Doplňte rok, v ktorom bola webová stránka alebo stránka uverejnená. Ak je pri obsahu, ktorý citujete, uvedený dátum vydania, uveďte tento rok v zátvorke za menom autora. Za uzatváracími zátvorkami umiestnite bodku. Ak pri konkrétnom obsahu, ktorý citujete, nie je uvedený dátum, použite skratku „n.d.“ (pre „bez dátumu“) v zátvorkách. Nepoužívajte dátum autorských práv pre samotnú webovú stránku.[8]

 • Príklad: Kanadská onkologická spoločnosť. (2017).
 • Ak citujete niekoľko stránok z tej istej webovej lokality, ktoré boli uverejnené v tom istom roku, pridajte na koniec roku malé písmeno, aby ste ich mohli v citáciách v texte odlíšiť. Môžete mať napríklad „2017a“ a „2017b“.“


Názov webovej stránky napíšte vo veľkej vete. Za bodku, ktorá nasleduje za dátumom, napíšte medzeru a potom napíšte názov webovej stránky, ktorý sa zvyčajne zobrazí ako záhlavie v hornej časti stránky. Používajte veľké písmená vo vetách, pričom veľké písmená píšte len v prvom slove a vo všetkých vlastných menách. Na konci názvu umiestnite bodku.[9]

 • Príklad: Kanadská spoločnosť pre boj proti rakovine. (2017). Výskum rakoviny.
 • Ak je obsah, ktorý citujete, samostatným dokumentom, názov by mal byť napísaný kurzívou. Zvyčajne to tak bude v prípade, ak citujete dokument PDF, ktorý sa nachádza na webovej lokalite. Ak si nie ste istí, použite svoj najlepší úsudok pri rozhodovaní o tom, či to napísať kurzívou alebo nie.


Na záver uveďte priamu adresu URL webovej stránky. Skopírujte úplnú priamu adresu URL alebo permalink obsahu, ktorý chcete citovať. Napíšte slová „Retrieved from“ (prevzaté z) a potom vložte adresu URL do svojho záznamu. Na koniec adresy URL nedávajte bodku. Ak je adresa URL príliš dlhá, požiadajte svojho školiteľa alebo nadriadeného, či môžete použiť skrátený odkaz.[10]

 • Príklad: Kanadská spoločnosť pre výskum rakoviny. (2017). Výskum rakoviny. Prevzaté z http://www.rakovina.ca/en/cancer-information/cancer-101/cancer-research/?región=na

Formát zoznamu odkazov APA:

Priezvisko autora, A. A. (Rok). Názov webovej stránky vo veľkej vete. Získané z adresy URL


Pri citáciách v texte v zátvorke použite meno autora a rok. APA používa autor-rok v zátvorke na konci každej vety, v ktorej citujete alebo parafrázujete informácie z webovej stránky. Citácia v zátvorke sa umiestni do záverečnej interpunkčnej čiarky vety.[11]

 • Môžete napríklad napísať: „Klinické skúšky sa používajú na testovanie novej liečby rakoviny (Canadian Cancer Society, 2017).“
 • Ak v texte uvádzate meno autora, umiestnite rok do zátvorky hneď za meno autora. Môžete napríklad napísať: „Kanadská spoločnosť pre rakovinu (2017) uviedla, že Kanada je svetovým lídrom v klinických skúškach liečby rakoviny.“

Metóda 3 z 3: Chicago


Bibliografický záznam začnite menom autora. Ak je na webovej stránke uvedený individuálny autor, napíšte najprv jeho priezvisko, za ktorým nasleduje čiarka a potom jeho meno. Ak nie je uvedený individuálny autor, ako autora uveďte názov organizácie, spoločnosti alebo vládnej agentúry, ktorá obsah uverejnila. Umiestnite bodku na koniec mena autora.[12]

 • Príklad: Ženy OSN.


Názov webovej stránky uveďte v dvojitých úvodzovkách. Za názvom článku uveďte názov konkrétnej webovej stránky. Používajte veľké písmená v názve, pričom prvé slovo a všetky podstatné mená, zámená, prídavné mená, príslovky a slovesá píšte s veľkým začiatočným písmenom. Na koniec názvu umiestnite bodku, do záverečných úvodzoviek.[13]

 • Príklad: Ženy OSN. „Komisia pre postavenie žien.“


Kurzívou doplňte názov webovej stránky alebo vydávajúcej organizácie. Ak má webová stránka odlišný názov, uveďte ho za názvom webovej stránky. Ak to tak nie je, použite názov podniku, organizácie alebo vládnej agentúry, ktorá webovú stránku vydáva. Na koniec názvu umiestnite bodku.[14]

 • Príklad: UN Women. „Komisia pre postavenie žien.“ OSN Ženy.


Uveďte dátum uverejnenia alebo dátum prístupu. Ak je s citovaným obsahom spojený konkrétny dátum vydania, uveďte tento dátum vo formáte mesiac-rok. Ak nie je uvedený žiadny dátum uverejnenia, napíšte slovo „Accessed“, za ktorým nasleduje dátum, kedy ste k obsahu získali prístup, vo formáte mesiac-rok. Píšte názvy všetkých mesiacov.[15]

 • Príklad: UN Women. „Komisia pre postavenie žien.“ Ženy OSN. Prístup 14. februára 2019.


Ukončite záznam priamou URL adresou webovej stránky. Skopírujte celú adresu URL permalink webovej stránky a vložte ju do svojho bibliografického záznamu. Na koniec adresy URL umiestnite bodku. Ak je adresa URL príliš dlhá, poraďte sa s inštruktorom, redaktorom alebo nadriadeným o použití skráteného odkazu.[16]

 • Príklad: UN Women. „Komisia pre postavenie žien.“ OSN Ženy. Prístup 14. februára 2019. http://www.unwomen.org/en/csw.

Chicagský formát bibliografie:

Priezvisko autora, meno. „Názov webovej stránky v nadpise.“ Názov webovej stránky alebo vydavateľskej organizácie. Prístup Mesiac Deň, Rok. URL.


 • Používajte čiarky namiesto bodiek medzi prvkami v poznámkach pod čiarou. Poznámka pod čiarou v chicagskom štýle spravidla obsahuje všetky rovnaké informácie ako bibliografický záznam. Poznámka pod čiarou sa však považuje za vetu, ktorej prvky sa oddeľujú čiarkami. Ak bol uvedený individuálny autor, jeho meno by malo byť uvedené s jeho prvým menom, za ktorým nasleduje jeho priezvisko, rovnako, ako by ste to urobili, keby ste to písali v texte.[17]

  • Príklad: Ženy OSN, „Komisia pre postavenie žien,“ Ženy OSN, prístup 14. februára 2019, http://www.unwomen.org/en/csw.
 • Odkazy