4 spôsoby citovania zdrojov vo formáte Chicago Manual of Style

Chicagská príručka štýlu má 2 rôzne citačné formáty: Autor – dátum, ktorý používa citácie v texte, a Poznámky – bibliografia (NB), ktorý používa poznámky pod čiarou alebo poznámky na konci textu. Citácie typu autor-dátum sa častejšie používajú v prírodných a spoločenských vedách, zatiaľ čo štýl NB je štandardnejší pre diela z oblasti umenia, histórie a humanitných vied.[1]
Hoci oba štýly používajú podobné formátovanie pre bibliografie (NB) alebo zoznamy odkazov (Autor-Dátum), existujú drobné rozdiely. Pred výberom štýlu sa poraďte s vyučujúcim, editorom alebo vydavateľom, ktorý formát by ste mali pre svoju prácu použiť.

Metóda 1 zo 4:Používanie citácií s dátumom autora v texte


Do zátvorky uveďte priezvisko autora a rok vydania. Umiestnite citáciu priamo za informáciu, ktorú chcete citovať, vnútri akejkoľvek interpunkcie. Medzi menom autora a dátumom urobte medzeru, ale nepoužívajte čiarku.[2]

 • Napríklad: (Schmidt 1935).
 • Ak nepoznáte meno autora, namiesto mena autora použite názov organizácie, ktorá text vydala, alebo skrátenú verziu názvu. Napríklad: (Society for Psychical Research 1935) alebo („Mystery of a Talking Wombat“ 1935).[3]
 • Meno autora neuvádzajte v zátvorkách, ak ste ho už uviedli vo vete s citáciou. Namiesto toho jednoducho uveďte dátum (a prípadne čísla strán). Napríklad: „John Schmidt (1935, 217-218) tvrdil, že v stenách jeho farmy v Illinois žil viac ako desať rokov hovoriaci vombat.“


Mená 2 alebo 3 autorov oddeľte čiarkami. Ak má dielo, ktoré citujete, 2 až 3 autorov, umiestnite všetky ich priezviská do zátvoriek pred dátum vydania. Čiarky dávajte medzi mená autorov, ale nie medzi konečné meno autora a dátum. Uveďte autorov v poradí, v akom sú uvedení v publikácii.[4]

 • Napríklad: (Schmidt, Bjorn a Prince 1941).


Napíšte meno prvého autora a „et al.“ pri citovaní 4 a viac autorov. Ak má publikácia, ktorú citujete, 4 alebo viac autorov, uveďte len priezvisko prvého uvedeného autora, za ktorým nasleduje et al. a dátum. Nepoužívajte žiadne čiarky.[5]

 • Napríklad: (Schmidt a kol. 1937).


Na odlíšenie viacerých autorov s rovnakým priezviskom použite iniciálky. Môže to byť mätúce, ak citujete viacerých autorov, ktorí majú rovnaké priezviská. Zachovajte jasné rozlíšenie tým, že pred meno autora v citácii uvediete jeho prvú iniciálu.[6]

 • Napríklad: (J. Schmidt 1935), (V. Schmidt 1972).


Odlíšiť viac publikácií s rovnakým autorom a dátumom pomocou písmen. Ak citujete viac ako 1 text od toho istého autora vydaný v tom istom roku, budete musieť jasne odlíšiť jednotlivé publikácie. Urobte to tak, že každej publikácii priradíte malé písmená a v citáciách ich umiestnite za dátum.[7]

 • Napríklad: (Schmidt 1935a), (Schmidt 1935b).
 • Pred priradením písmen zoraďte tieto zdroje podľa abecedy a názvu (tak budú uvedené aj vo vašej bibliografii). Priraďte písmená v takom poradí, aby prvý zdroj bol a, druhý b atď.


Viacnásobné citácie oddeľte bodkočiarkou. Ak chcete citovať informácie, ktoré ste získali z viacerých zdrojov, môžete zdroje uviesť spoločne v jednej citácii v zátvorke. Každý zdroj uveďte ako zvyčajne (Autor Dátum), ale medzi jednotlivé zdroje umiestnite bodkočiarku.[8]

 • Napríklad: (Schmidt 1935; Bjorn 1946).


Pri citovaní konkrétnych pasáží uvádzajte čísla strán. Ak citujete konkrétnu pasáž zo zdroja, lokalizujte informáciu v citácii čo najjasnejšie pomocou čísla strany alebo iných informácií (napríklad čísla kapitoly). Číslo strany alebo inú informáciu o mieste umiestnite za dátum, oddelené čiarkou.[9]

 • Napríklad: (Schmidt 1935, 217-310).
 • Ak sa vyjadrujete veľmi všeobecne o obsahu zdroja, nemusíte uvádzať informácie o mieste.
 • Okrem čísla strany môžete uviesť aj iné typy informácií o umiestnení, napríklad číslo kapitoly, číslo dokumentu alebo číslo obrázka. Napríklad: (Prince 1932, kap. 15) alebo (Bjorn a kol. 1946, dok. 27).

Metóda 2 zo 4:Vytváranie poznámok v systéme poznámok a bibliografie


Umiestnite číslo v hornom indexe za informáciu, ktorú chcete citovať. Na rozdiel od štýlu Autor-Dátum sa v systéme Poznámky-Bibliografia (NB) namiesto citácií v zátvorkách používajú poznámky pod čiarou alebo poznámky na konci. Číslo horného indexu pre každú poznámku sa bude zhodovať s číslom príslušnej poznámky na konci strany (ak používate poznámky pod čiarou) alebo na konci práce (ak používate poznámky na konci). Zvyčajne by sa číslo malo umiestniť na koniec príslušnej vety alebo ustanovenia, mimo akejkoľvek interpunkcie.[10]

 • Napríklad: „Schmidtova dcéra Viola bola prvou osobou, ktorá ohlásila tento jav.“1
 • Poznámky pod čiarou a koncové poznámky vám umožňujú uvádzať úplnejšie citácie ako štýl zátvoriek používaný v systéme Autor-Dátum. Tieto poznámky môžete použiť aj na poskytnutie dodatočných informácií, ktoré nechcete uviesť v hlavnom texte. Oba systémy obsahujú na konci úplný zoznam literatúry, ktorý sa v systéme NB zvyčajne nazýva „bibliografia“.
 • Väčšina programov na spracovanie textu má nástroje, ktoré vám pomôžu formátovať poznámky pod čiarou a poznámky na konci. Ak používate napríklad MS Word, môžete vložiť poznámky do textu pomocou záložky „Referencie“.


Poznámku začnite menom a priezviskom autora. Po pridaní čísla poznámky do textu na mieste, kde chcete uviesť citáciu, umiestnite na koniec strany príslušnú poznámku pod čiarou. Ak používate poznámky na konci práce, umiestnite ich v poradí podľa čísla na konci práce. Samotná poznámka sa začína menom (menami) autora (autorov). Neinvertujte mená (Last, First), ako by ste to urobili v bibliografii.[11]

 • Napríklad: 1. Viola Schmidtová
 • Ak sú autori 2 až 3, uveďte ich v rovnakom poradí, ako sú uvedení v publikácii, oddelení čiarkami. Napríklad: 15. John Schmidt, Maureen Schmidtová a Harlan Prince
 • V prípade 4 a viac autorov uveďte len meno prvého autora, za ktorým nasleduje et al.[12]
  Napríklad: 27. Njord Bjorn a kol.


Za menom autora (autorov) uveďte názov zdroja. Uveďte názov bezprostredne za menom (menami) autora (autorov), oddelený čiarkou. Ak citujete knihu, uveďte jej názov kurzívou. V prípade názvu článku alebo kapitoly umiestnite názov do úvodzoviek. Všetky názvy by sa mali písať veľkými písmenami v štýle nadpisu.[13]

 • Ak napríklad citujete článok: 1. John Schmidt, „Záhada hovoriaceho vombata“
 • Pre knihu: 17. Njord Bjorn, Moje zážitky na Schmidtovom statku
 • Ak citujete kapitolu z vydanej knihy, umiestnite názov knihy a meno editora za názov kapitoly. Napríklad: 24. Bella Baylish, „An Overview of Wombat Folklore,“ in Záhada vombata Julesa, ed. George Finch


V prípade citovania knihy uveďte informácie o vydaní v zátvorke za názvom. Informácie o vydaní obsahujú miesto vydania, názov vydavateľstva a dátum vydania. Všetky tieto údaje umiestnite do zátvoriek hneď za názov, pričom použite tento formát: (Mesto: vydavateľstvo, rok).[14]

 • Napríklad: 17. Njord Bjorn, Moje zážitky na Schmidtovom hospodárstve (Londýn: Not a Real Publisher, 1946)


V prípade článkov uveďte názov časopisu, číslo, ročník a dátum. Ak bol váš zdroj uverejnený v časopise, musíte uviesť ďalšie informácie o publikácii. Za názvom článku uveďte názov periodika kurzívou, za ktorým nasleduje číslo zväzku a čísla vydania (ak je to potrebné). Potom do zátvorky uveďte dátum.[15]

 • Napríklad: 1. John Schmidt, „Mystery of a Talking Wombat“ Bulletin Illinoiskej spoločnosti pre psychický výskum 217, č. 2 (február 1935)
 • Formátovanie je trochu odlišné pre iné typy periodických publikácií, ako je článok v novinách alebo časopise. V týchto prípadoch za názvom periodika nasleduje mesiac, deň a rok vydania. Napríklad: The Naperville Times, 15. február 1935.


Poznámku ukončite číslami strán alebo inými informáciami o mieste. Ak citujete konkrétnu pasáž, kapitolu alebo časť textu, uveďte po informáciách o publikácii čísla strán alebo iné údaje o mieste, kde sa nachádza. Umiestnite tieto informácie mimo zátvoriek okolo informácie o vydaní knihy alebo dátumu vydania časopisu.[16]

 • Ak citujete knihu alebo kapitolu z knihy, čísla strán alebo informácie o mieste citácie umiestnite za čiarku. Napríklad: 17. Njord Bjorn, Moje skúsenosti z farmy Schmidt (Londýn: nie skutočné vydavateľstvo, 1946), kap. 15.
 • Ak citujete článok z časopisu, pred čísla strán dajte dvojbodku. Napríklad: 1. John Schmidt, „Mystery of a Talking Wombat“ (Záhada hovoriaceho vombata) Bulletin Illinoiskej spoločnosti pre psychický výskum 217, č. 2 (február 1935): 275-278.


Ak používate online zdroj, pridajte URL adresu. Umiestnite webovú adresu citovaného textu za čísla strán vo svojej poznámke. Ak používate článok z elektronického časopisu, použite DOI (identifikátor digitálneho objektu) článku, ak ho má. Ide o jedinečný identifikátor, ktorý zároveň slúži ako trvalá adresa URL (webová adresa) článku alebo iného elektronického zdroja.[17]
Ak nevidíte DOI uvedené niekde v hornej časti článku, môžete si ho vyhľadať tu: https://search.crossref.org/

 • Napríklad: 1. John Schmidt, „Záhada hovoriaceho vombata“ Bulletin Illinoiskej spoločnosti pre psychický výskum 217, č. 2 (február 1935): 275-278, https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx.
 • Niektoré staršie alebo neznáme periodiká nemusia mať DOI. Ak ich nemôžete nájsť v článku alebo na crossref.org, stačí použiť webovú adresu, na ktorú ste sa dostali, aby ste si prečítali článok.


Na koniec citácie umiestnite bodku. Keď ste uviedli všetky potrebné informácie, ukončite citáciu bodkou. Ak vaša citácia obsahuje čísla strán alebo adresu URL, mala by za nimi byť bodka. V opačnom prípade môžete umiestniť bodku priamo za informáciu o publikácii.[18]

 • Ak napríklad citujete konkrétne strany v knihe, vaša úplná citácia by vyzerala takto: 12. Njord Bjorn, Moje zážitky na Schmidtovom statku (Londýn: Not a Real Publisher, 1946), 21-22.
 • Pre všeobecnejšiu citáciu (bez čísla strany): 12. Njord Bjorn, Moje zážitky na Schmidtovej farme (Londýn: Not a Real Publisher, 1946).


Vytvorte skratku pre nasledujúce odkazy. Ak citujete ten istý zdroj viackrát, vytvorte skrátenú verziu názvu, ktorú použite za prvou poznámkou. Tento skrátený odkaz bude pozostávať z priezviska autora (autorov), jasne identifikujúceho slova alebo 2 z názvu a čísla strany alebo iného miesta, ktoré práve citujete.[19]

 • Napríklad: Baylish, „Wombat Folklore“, obr. 3.

Metóda 3 zo 4:Vytvorenie zoznamu literatúry v štýle autor-dátum


Zostavte zoznam záznamov v abecednom poradí podľa autora. Každý záznam usporiadajte podľa priezviska autora. Najskôr uveďte priezvisko autora a za čiarkou jeho meno.[20]

 • Napríklad: Schmidt, John.
 • Ak je autorov viac, invertujte len meno a priezvisko prvého uvedeného autora. Napríklad: Schmidt, John a Njord Bjorn.
 • Ak je autorov konkrétneho zdroja 10 alebo menej, v položke zoznamu literatúry uveďte mená všetkých autorov. Ak je autorov viac ako 10, uveďte prvých 7, za ktorými nasleduje et al.[21]
 • Ak máte viacero diel od toho istého autora, uveďte ich v chronologickom poradí. Meno autora uveďte len pri prvom zázname a potom použite 3 em-pomlčky, za ktorými nasleduje bodka (—.) na začiatku každého nasledujúceho záznamu namiesto mena autora.[22]
 • V prípade viacerých diel toho istého autora v tom istom roku odlíšte každý záznam pridaním malého písmena k dátumu (napríklad 1935a, 1935b atď.). Usporiadajte tieto záznamy v abecednom poradí podľa názvu.


Medzi meno autora a názov uveďte rok vydania. V štýle Author-Date za menom autora bezprostredne nasleduje dátum oddelený bodkou. Za dátumom nasleduje názov publikácie. To platí bez ohľadu na druh citovaného zdroja (napr.g., kniha, kapitola knihy alebo názov periodika).[23]

 • Napríklad: Schmidt, John. 1935. „Záhada hovoriaceho vombata.“


Ak citujete knihu, napíšte informácie o publikácii za názov. Za názvom knihy uveďte miesto vydania a názov vydavateľstva.[24]
Informácie o publikácii oddeľte od názvu bodkou.

 • Napríklad: Bjorn, Njord. 1946. Moje zážitky na Schmidtovej farme. Londýn: Nie je to skutočné vydavateľstvo.
 • Ak je kniha súčasťou viaczväzkového súboru, uveďte číslo zväzku za názvom a pred informáciou o vydaní. Uveďte podnázov zväzku, ak existuje. E.g., Bjorn, Njord. 1946. Moje skúsenosti na Schmidtovej farme. Vol. 2, Vyšetrovanie. Londýn: Nie je to skutočné vydavateľstvo.
 • Za názov môžete uviesť aj také informácie, ako je meno prekladateľa (ak je to vhodné) alebo číslo vydania. Napríklad: Bjorn, Njord. 1946. Moje zážitky na Schmidtovej farme, 2. vydanie. Preložil Richard Little. Londýn: Nie je to skutočné vydavateľstvo.[25]


Za názvami kapitol v knihách uvádzajte názov knihy, editora a rozsah strán. Bezprostredne za názov kapitoly knihy napíšte názov knihy, meno (mená) editora (editorov) a rozsah strán v nasledujúcom formáte: V Názov knihy, editované menom Priezvisko, xxx-xxx.[26]
Informácie o publikácii napíšte za rozsah strán.

 • Napríklad: Baylish, Bella. 2018. „Prehľad vombatského folklóru.“ In Záhada hovoriaceho vombata Julesa, editoval George Finch, 125-162. New York: J. Q. Abernathy and Sons.


Umiestnite názov časopisu, zväzok a informácie o mieste vydania za názov článku. Ak citujete článok z časopisu, všetky informácie o publikácii sa uvádzajú za názvom článku. Použite formát Názov časopisu číslo zväzku, číslo vydania (mesiac/sezóna): rozsah strán.[27]
Ak máte URL alebo DOI článku, uveďte ho za rozsahom strán.

 • „Rozsah strán“ sa vzťahuje na čísla strán celého článku v rámci periodika. Váš článok sa môže napríklad nachádzať na stranách 275-278 časopisu, ktorý citujete.
 • Napríklad: Schmidt, John. 1935. „Záhada hovoriaceho vombata.“ Bulletin Illinoiskej spoločnosti pre psychický výskum 217, nie. 2 (február): 275-278. https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx.
 • Ak citujete periodikum, napríklad noviny alebo časopis, uveďte na konci citácie aj rok vydania a za meno autora. Tieto citácie zvyčajne neobsahujú rozsahy strán. Napríklad: Whiffle, Ferdinand. 1935. „Vombat zo Schmidtovej farmy.“ Naperville Times, 15. februára 1935.

Metóda 4 zo 4:Písanie bibliografie v štýle poznámok-bibliografie


Zostavenie bibliografických záznamov v abecednom poradí podľa autora. Zoradiť tieto záznamy podľa abecedy a priezvisk autorov. Najskôr napíšte priezvisko autora a oddeľte ho od jeho krstného mena čiarkou.[28]

 • Napríklad: Prince, Harlan.
 • Ak má práca viac ako jedného autora, invertujte meno prvého autora, ale nie mená ďalších autorov. Napríklad: Prince, Harlan a Njord Bjorn.
 • Ak má vaša citácia 10 alebo menej autorov, uveďte ich všetkých v bibliografickom zázname. V prípade diel s viac ako 10 autormi uveďte prvých 7 a potom et al.[29]
 • Usporiadajte viacero diel od toho istého autora v abecednom poradí podľa názvu. Pri prvom zápise uveďte meno autora, ale napíšte 3 em-číslice, za ktorými nasleduje bodka (—.) namiesto na začiatku každého nasledujúceho záznamu.[30]


Napíšte názov za meno autora. Ak používate štýl NB, dátum sa uvádza na konci alebo v blízkosti konca citácie. Za menom autora bezprostredne nasleduje názov diela oddelený bodkou. Za názvom uveďte ďalšiu bodku.[31]

 • Ak citujete napríklad článok v periodiku alebo kapitolu v knihe: Schmidt, John. „Záhada hovoriaceho vombata.“
 • Ak citujete knihu: Bjorn, Njord. Moje zážitky na Schmidtovej farme.


Ak citujete knihu, uveďte informáciu o vydaní za názvom. Miesto vydania, názov vydavateľstva a rok vydania napíšte hneď za názov diela. Tieto informácie neuvádzajte v zátvorkách, ako by ste to urobili v poznámke.[32]
Medzi názov a informácie o publikácii vložte bodku.

 • Napríklad: Bjorn, Njord. Moje zážitky na Schmidtovej farme. Londýn: Not a Real Publisher, 1946.
 • Ak má kniha číslo zväzku, napíšte ho za názov a pred informácie o publikácii. Ak je podtitul zväzku, uveďte ho za číslom zväzku. E.g., Bjorn, Njord. Moje zážitky na Schmidtovej farme. Vol. 2, Vyšetrovanie. Londýn: Not a Real Publisher, 1946.
 • Ďalšie informácie o knihe, ako napríklad meno prekladateľa alebo číslo vydania, sa môžu uvádzať aj za názvom a pred informáciami o vydaní. Napríklad: Bjorn, Njord. Moje zážitky na Schmidtovom statku, 2. vydanie. Preložil Richard Little. Londýn: Not a Real Publisher, 1946.[33]


Za názov kapitoly knihy napíšte názov knihy, editora a rozsah strán. Ak citujete kapitolu knihy, musíte uviesť aj názov knihy, meno(-á) editora(-ov) a rozsah strán kapitoly. Túto informáciu umiestnite hneď za názov kapitoly v nasledujúcom formáte: In Názov knihy, editované menom Priezvisko, xxx-xxx.[34]
Napíšte informácie o publikácii za rozsah strán.

 • Napríklad: Baylish, Bella. „Prehľad vombatského folklóru.“ In Záhada vombata Julesa, Edícia: George Finch, 125-162. New York: J. Q. Abernathy a synovia, 2018.

 • Za názvom článku uveďte názov časopisu, zväzok a informácie o mieste vydania. Keď citujete článok, informácie o publikácii umiestnite hneď za názov. Použite formát Názov časopisu číslo zväzku, číslo čísla (mesiac/rok): rozsah strán.[35]
  V prípade potreby umiestnite za rozsah stránky URL alebo DOI.

  • Napríklad: Schmidt, John. „Záhada hovoriaceho vombata.“ Bulletin Illinoiskej spoločnosti pre psychický výskum 217, č. 2 (február 1935): 275-278. https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx.
  • Ak citujete periodikum, ako sú noviny alebo časopis, uveďte na konci citácie rok vydania bez zátvoriek. Napríklad: Whiffle, Ferdinand. „Vombat zo Schmidtovej farmy.“ Naperville Times, 15. februára 1935.
 • Odkazy