4 spôsoby použitia preto vo vete

„Preto“ je spojková príslovka, ktorú môžete použiť ako prechodník vo vetách a odsekoch. Vyjadruje príčinu a následok medzi nezávislými vetami, preto ho nemožno použiť na začiatku odseku ani ho zaradiť ako súčasť samostatnej vety. Ak chcete pri písaní používať slovo „preto“, je potrebné si zapamätať niekoľko vecí, aby ste sa uistili, že ho používate správne. Existuje aj niekoľko bežných nesprávnych použití výrazu „preto“, ktorým sa budete chcieť vyhnúť.

Metóda 1 z 3:Hľadanie bežných použití slova „preto“


Na vyjadrenie príčiny a následku použite „preto“. „Preto“ nebude fungovať vo všetkých vetách. Má veľmi špecifický význam a je vhodné ho používať len v určitých situáciách. Najlepší spôsob, ako si zapamätať, kedy je vhodné použiť slovo „preto“ vo vete, je zvážiť, či ho používate na vyjadrenie príčiny a následku. Inými slovami, vedie prvý výrok k druhému výroku alebo ho spôsobuje? Ak nie, potom „preto“ pravdepodobne nie je pre túto vetu vhodné.[1]

 • Použite napríklad „preto“, aby ste ukázali vzťah príčiny a následku medzi týmito dvoma tvrdeniami: „John sa usilovne učil na skúšku z matematiky. Dostal päťku+.“ Vaša upravená veta by znela: „John sa usilovne učil na skúšku z matematiky. Preto dostal päťku+.“
 • Ďalším príkladom môže byť: „Ľudia, ktorí pravidelne cvičia, majú lepšie zdravie. Mali by ste si precvičiť.“ Pridaním „preto“ sa zlepší aj tok medzi týmito dvoma myšlienkami. „Ľudia, ktorí pravidelne cvičia, majú lepšie zdravie. Preto by si mal cvičiť.“


Nahraďte paralelné významové prechodné slová a slovné spojenia slovom „preto.“ „Preto“ možno použiť na nahradenie niektorých iných slov a slovných spojení, ale je dôležité najprv si overiť význam. Nie všetky prechodné slová a slovné spojenia môžu nahradiť slovo „preto.“[2]

 • Napríklad: „Sally zložila skúšku na vodičský preukaz. Vďaka tomu získala vodičský preukaz.“ Slovo „v dôsledku“ môžete nahradiť slovom „preto“, pretože má rovnaký význam ako táto veta.
 • Vo väčšine prípadov nepoužívajte „preto“ namiesto súradnej spojky. Medzi súvzťažné spojky patria slová pre, a, ani, ale, alebo, ešte, a tak. Každý z týchto výrazov má špecifický význam a nie sú vzájomne zameniteľné ani s výrazom „preto“.“ Pred použitím slova alebo slovného spojenia vo vete si vždy overte jeho význam.[3]


Zahrňte „preto“, aby ste zlepšili plynulosť vety. Zahrnutie slova „preto“ do vášho písania je skvelý spôsob, ako zlepšiť plynulosť vášho písania. Veta alebo odsek môže bez prechodníkov vyznieť rozkúskovane, ale pridanie prechodníka, napríklad „preto“, môže pomôcť túto rozkúskovanosť odstrániť. Skúste si svoju prácu prečítať nahlas, aby ste našli miesta, kde by ste mohli potrebovať prechodník, a potom skontrolujte, či by v danom prípade mohlo fungovať slovo „preto“.[4]

 • Napríklad tieto vety znejú rozkúskovane tak, ako sú: „Počasie bolo horúce. Do školy si obliekol šortky a tričko.“ Pridanie prechodného slova, napríklad „preto“, však zlepšuje priebeh: „Počasie bolo horúce. Preto nosil do školy šortky a tričko.“

Metóda 2 z 3:Používanie správnej interpunkcie a písania veľkých písmen pre slovo „preto“


Za slovom „preto“ sa píše čiarka. Za slovom „preto“ by mala vždy nasledovať čiarka. Je to preto, že po slove „preto“ nasleduje prirodzená pauza, keď je zaradené do vety. Bez čiarky môže veta pre čitateľov vyznieť unáhlene.[5]

 • Napríklad: „Rád trávim čas v prírode. Preto chodím každé leto stanovať.“ Bez čiarky sa za slovom „preto“ nepíše pauza.“ Ak však pridáte čiarku, potom to čitateľom povie, aby sa po prečítaní slova „preto“ pozastavili.“
 • Upravená veta znie takto: „Rád trávim čas v prírode. Preto (tu urobte pauzu) chodím každé leto táboriť.“


Pri oddeľovaní nezávislých viet umiestnite stredník (;) pred slovo „preto“. Ak používate „preto“ uprostred vety na oddelenie 2 nezávislých viet, musíte použiť bodkočiarku. Inými slovami, ak by každá časť vety mohla stáť samostatne ako veta, potom na koniec prvej nezávislej vety umiestnite bodku, za ňu vložte „preto“ a potom za „preto“ umiestnite čiarku a až potom pokračujte vo vete.[6]

 • Napríklad: „Marcus rád cestuje so svojou rodinou, preto neustále vyhľadáva lacné letenky.“


„Preto“ píšte s veľkým začiatočným písmenom, ak sa nachádza na začiatku vety. Ako v každej vete, aj v slove „preto“ by sa malo písať veľké písmeno, ak je na začiatku vety, ale v žiadnom inom prípade sa nemusí písať s veľkým písmenom.

Metóda 3 z 3:Vyhýbanie sa častým chybám


Oddeľte nezávislé vety pomocou spojky „preto.“ Môžete použiť „preto“ uprostred vety, ktorá obsahuje 2 nezávislé vety, ale nie vo vete, ktorá obsahuje závislé vety. Nezávislá veta môže stáť samostatne ako veta alebo môžete nezávislé vety oddeliť pomocou bodkočiarky.[7]

 • Napríklad „preto“ sa môže použiť na oddelenie 2 viet, ako napríklad: „Kalifornia je pobrežný štát. Má veľa pláží.“ Prepísali by ste to takto: „Kalifornia je pobrežný štát, preto má veľa pláží.“
 • V niektorých prípadoch môžete použiť „preto“ aj na začiatok vety. Napríklad: „June sa cestou do práce pokazilo auto. Preto prišla neskoro na stretnutie.“
 • Nezabudnite, že „preto“ musí byť „medzi“ 2 nezávislými vetami, nie za nimi.


Používajte slovo „preto“ striedmo. „Preto“ nie je slovo, ktoré by sa malo v písomnom styku používať príliš často. Najlepšie vyznie, ak ho budete používať striedmo, preto dbajte na to, aby ste ho nepoužívali príliš často. Na spestrenie vety použite aj iné prechodníky, napríklad „takže“, „potom“, „podľa toho“, „následne“, „teda“ alebo „keďže“.“[8]

 • V predchádzajúcom príklade môžete napríklad slovo „therefore“ nahradiť slovom „thus“. Povedali by ste: „Kalifornia je pobrežný štát, preto má veľa pláží.“
 • Nezabudnite sa vždy uistiť, že alternatívne slovo alebo slovné spojenie, ktoré použijete, bude pre danú vetu fungovať rovnako ako „preto“. Ak si nie ste istí, vyhľadajte si ho na stránke, ako je napríklad https://owl.Angličtina.purdue.edu/owl/owlprint/574/.


Napíšte „preto“ namiesto toho, aby ste to povedali. „Preto“ sa v reči nepoužíva tak často ako v písomnom prejave, pretože pre každodenné rozhovory môže znieť príliš formálne. Z tohto dôvodu sa možno budete chcieť vo väčšine prípadov vyhnúť používaniu „preto“, keď hovoríte, a radšej sa rozhodnete pre neformálnejšie prechody, ako napríklad „takže“ a „potom“.“[9]

 • Ľuďom by napríklad mohlo znieť trochu zvláštne, keby ste povedali: „Keď som dnes ráno odchádzal do práce, pršalo, preto som potreboval pršiplášť.“
 • Výnimkou z tohto pravidla môže byť, ak prednášate prejav alebo prezentáciu.

Príkladové vety


Dobré použitie slovesa preto vo vete

Nesprávne použitie slova preto vo vete

Odkazy