4 spôsoby použitia Yet vo vete

„Yet“ je v anglickom jazyku užitočné slovo, pretože umožňuje jasnejšie vyjadriť sa vo vete. „Zatiaľ“ sa môže použiť ako príslovka, na prediskutovanie ďalšej myšlienky alebo na zdôraznenie pocitu či myšlienky. Môže sa použiť aj ako spojka, podobne ako sa používajú spojky ako „ale“ alebo „napriek tomu.“ So správnym umiestnením a interpunkciou môžete pri písaní alebo hovorení s istotou používať „yet“.

Metóda 1 z 3:Použitie „ešte“ ako príslovky


Vložte „zatiaľ“ na koniec vety, ak chcete opísať niečo, čo sa ešte nestalo. Často sa používa v záporných výpovediach, v ktorých používate záporný výraz, napríklad „have not“ alebo „has not.“[1]

 • Môžete napríklad povedať: „Ešte som neurobil domácu úlohu,“ alebo: „Ešte som nezjedol raňajky.“ Ak chcete, aby sa vám to podarilo, môžete povedať: „Ešte som neurobil domácu úlohu,“ alebo.“
 • Môžete tiež povedať: „Ešte si nepozrela epizódu“ alebo „Ešte mi nezavolal späť“.“


Používajte „zatiaľ“ uprostred vety, ak chcete diskutovať o niečom neznámom alebo nejasnom. Tento prístup sa často používa vo formálnejších diskusiách alebo rozhovoroch. „Zatiaľ“ sa často umiestňuje za slová „majú“, „sú“ alebo „má“.“[2]

 • Môžete napríklad povedať: „Ešte sme nezistili, či je na palube,“ alebo: „Naši hostia ešte neprišli.“
 • Môžete tiež povedať: „Cena ešte nebola oznámená.“


Umiestnite slovo „ešte“ do vety, aby ste ukázali, že situácia alebo udalosť prebieha. „Ešte“ sa používa vo vete, ak chcete dať ostatným najavo, že ste stále v situácii a bude pokračovať v blízkej budúcnosti. V kladných výpovediach v prítomnosti môžete použiť „ešte“, aby ste ostatným dali najavo, že situácia alebo udalosť v prítomnosti ešte nie je ukončená.[3]

 • Môžete napríklad povedať: „Mám ešte veľa práce,“ aby ste ostatným dali vedieť, že vaša práca nie je dokončená.
 • Môžete povedať: „Ešte je veľa času,“ aby ste druhým povedali, že v prítomnosti je ešte čas na dokončenie úlohy alebo činnosti.

Metóda 2 z 3:Použitie „Yet“ na zdôraznenie alebo doplnenie


Na označenie ďalšej otázky alebo problému použite „yet“. „Ešte“ možno použiť ako skratku pre „okrem toho.“ Často sa používa v zápornej výpovedi, aby sa hovorilo o ďalšej veci, ktorou sa musí hovoriaci zaoberať alebo riešiť.[4]

 • Môžete napríklad povedať: „Ešte ďalší zdroj problémov“ alebo „Ešte ďalší problém, ktorý treba riešiť“.“


Vložte „yet“ do vety na zdôraznenie. Podobne ako výrazy ako „dokonca“, „ešte“ alebo „viac“, aj slovo „ešte“ sa môže použiť na zdôraznenie významu alebo vytvorenie živšieho obrazu. Zvyčajne sa objavuje pred výrazmi ako „iný“ alebo „opäť.“[5]

 • Môžete napríklad povedať: „Moja matka jej naservírovala ešte ďalší kus koláča,“ alebo: „Kávovar sa opäť pokazil.“


Umiestnite „ešte“ na koniec vety, aby ste vyjadrili nadšenie alebo vzrušenie. Spojku „napriek tomu“ môžete použiť aj ako superlatív, aby ste ostatným dali najavo, ako ste nadšení.[6]

 • Môžete napríklad povedať: „To bol jej najlepší film!“ alebo „To bol jej zatiaľ najlepší výkon!“
 • Môžete tiež povedať: „Čas 3 hodiny a 10 minút, jeho zatiaľ najlepší maratón!“

Metóda 3 z 3:Používanie spojky „Yet“ ako spojky


Používajte „yet“ ako „but“ vo vete. „Zatiaľ“ môže vete dodať určitú odlišnosť a tón, čo „ale“ nemusí byť schopné urobiť. Skúste vo svojich vetách nahradiť slovo „ale“ slovom „zatiaľ“, pričom pred slovo „zatiaľ“ umiestnite čiarku.“[7]

 • Môžete napríklad povedať: „Stella hrá dobre tenis, a predsa jej obľúbeným športom je futbal,“ alebo: „Som dobrý v písaní sonetov, a predsa radšej čítam haiku.“


Vložte „yet“ do vety, aby ste rozšírili alebo doplnili jej obsah. „Napriek tomu“ vám môže pomôcť poskytnúť viac informácií o predmete alebo udalosti, ktoré môžu byť protirečivé alebo ironické. Často sa používa v záporných vetách, podobne ako by ste mohli použiť spojku „napriek tomu.“[8]

 • Môžete napríklad povedať: „Noví nájomníci sa sťažovali na hluk, napriek tomu si naďalej nahlas púšťajú hudbu.“ alebo: „Nerada sa stretáva s novými ľuďmi, napriek tomu sa na večierku objavila.“ Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo sa stalo, môžete sa.“
 • Často môžete odstrániť predmet v druhej polovici vety. To vám umožňuje odstrániť aj čiarku. Môžete napríklad povedať: „Noví nájomníci sa sťažovali na hluk, a predsa naďalej púšťajú svoju hudbu nahlas,“ alebo: „Nerada sa stretáva s novými ľuďmi, a predsa sa ukázala na večierku.“


Začnite vetu slovom „yet“, aby ste jej dodali tón a plynulosť. „Ešte“ sa často používa na začiatku vety na zdieľanie vedľajšej myšlienky alebo druhej domnienky. Môže tiež dodať vašim vetám konverzačný priebeh.[9]

 • Môžete napríklad povedať: „Napriek tomu mi napriek mojim sťažnostiam stále chýba jej spoločnosť,“ alebo: „Napriek tomu musím priznať, že si viac cením fakty ako obyčajné povery.“

Gramatická pomoc


Dobré použitie výrazu Yet vo vete

Podpora wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Nesprávne použitie výrazu Yet vo vete

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Odkazy