4 spôsoby vyučovania hľadiska

Uhol pohľadu pomáha čitateľom pochopiť perspektívu príbehu alebo textu. Väčšina žiakov sa toto učivo učí na základnej škole alebo vo veku 7 až 10 rokov, ale môže sa vyskytnúť aj neskôr. Pri výučbe uhla pohľadu sa uistite, že žiaci rozumejú rôznym typom uhla pohľadu, ako aj tomu, ako súvisí s perspektívou postáv. Poskytnite im množstvo praktických cvičení pri čítaní a písaní. Následne môžete lekciu posilniť ďalšími kreatívnymi úlohami. Vaši žiaci sa nielen naučia uhol pohľadu, ale budú sa pri tom aj baviť!

Metóda 1 z 3:Vysvetlenie hľadiska


Naučte, ako prvá osoba rozpráva príbeh z pohľadu rozprávača. V prvej osobe je rozprávač postavou v príbehu. Pri tomto uhle pohľadu sa používajú zámená prvej osoby, ako napr I, me, my, a nás. Prvá osoba sa často používa na vyjadrenie osobnej skúsenosti.[1]

 • Prvá osoba sa často vyskytuje v románoch, autobiografiách a osobných esejach alebo úvahách.


Ukážte, ako sa v príbehu používa druhá osoba na rozhovor s čitateľom. V druhej osobe sa používajú zámená ako vy, vaše, a váš. Druhá osoba sa používa na rozhovor s čitateľom alebo na poučenie čitateľa. Na rozdiel od prvej a tretej osoby sa v beletrii často nepoužíva.[2]

 • Druhú osobu môžeme nájsť v textoch, ako sú recepty, blogy, návody na použitie a e-maily.


Opíšte rôzne typy pohľadu tretej osoby. Tretia osoba jednotného čísla používa zámená on, ona, jeho, jej, jej, to, a jej. Tretia osoba v množnom čísle používa oni, im, a ich. Rozprávač nie je postavou príbehu. Tretia osoba sa často používa pri akademickom písaní a neosobnejšom písaní beletrie. Existujú 3 rôzne typy pohľadu tretej osoby.[3]

 • Tretia osoba obmedzená znamená, že rozprávač chápe pocity a myšlienky len jednej postavy.
 • Tretia osoba vševedúceho znamená, že rozprávač rozumie myšlienkam a pocitom všetkých postáv.
 • Objektívna tretia osoba znamená, že rozprávač je neutrálna strana. Rozprávač nemusí poznať alebo odhaliť myšlienky a pocity žiadnej z postáv.


Uveďte žiakom príklady jednotlivých typov uhla pohľadu. Vezmite si úryvky z kníh, aby ste ukázali, ako jednotlivé typy uhla pohľadu fungujú v príbehu alebo texte. Príklady nech sú krátke. Vyhľadajte úryvky, ktoré majú približne 3 – 5 viet.[4]

 • Keď žiakom ukážete niekoľko príkladov, dajte im niekoľko ďalších a požiadajte ich, aby povedali, o aký uhol pohľadu ide. Je to prvá, druhá alebo tretia osoba?
 • Príklady by mali byť vhodné pre vekovú skupinu, ktorú učíte. Uhol pohľadu sa najčastejšie učí vo veku od 7 do 10 rokov, preto sa uistite, že vety sú jednoduché a zrozumiteľné pre mladých čitateľov. Ukazovateľ uhla pohľadu môžete žiakov učiť aj vo veku 11 až 14 rokov, takže vety by v tomto období mohli byť o niečo zložitejšie.


Porozprávajte sa o tom, ako môže hľadisko zmeniť/ovplyvniť príbeh. Keď žiaci pochopia rôzne typy uhla pohľadu, môžete začať diskutovať o tom, aký vplyv má uhol pohľadu na príbeh. Porozprávajte sa o tom, ako rôzni ľudia vidia tú istú vec odlišne.[5]

 • Študentom môžete napríklad dať jednoduchý scenár a požiadať ich, aby o ňom napísali 3 krátke odseky – jeden v prvej osobe z hľadiska, ďalší v druhej osobe a posledný odsek v tretej osobe z hľadiska. Pomôže to ukázať, ako perspektíva ovplyvňuje príbeh.

Vysvetlite rozdiel medzi uhlom pohľadu a perspektívou. Tieto pojmy sa často používajú zameniteľne, ale nie je to úplne to isté. Hľadisko ovplyvňuje len typ rozprávača, ktorý príbeh rozpráva. Perspektíva je spôsob, akým jednotlivé postavy spracúvajú to, čo sa v príbehu deje.

 • Uveďte žiakom príklady uhla pohľadu a perspektívy, aby ste demonštrovali rozdiel.

Metóda 2 z 3:Identifikácia uhla pohľadu


Požiadajte žiakov, aby po spoločnom čítaní kníh identifikovali uhol pohľadu. Keď ste učivo o uhle pohľadu prebrali pomocou príkladov, začnite ho upevňovať pri každom prečítanom príbehu. Po skončení príbehu požiadajte žiakov, aby určili hľadisko. Obrázkové knihy sú vhodné pre mladších žiakov.

 • Pre prvú osobu môžete použiť Pravdivý príbeh o troch prasiatkach od Johna Scieszku alebo Melónové semienko Greg Pizzoli.
 • Pre druhú osobu môžete nájsť obrázkovú knihu, napr Čo robiť, keď sa vám na nohu postaví slon od Michele Robinson alebo Príručka pre začiatočníkov o úteku z domu Larue Hugetová.
 • Medzi dobré príbehy pre tretiu osobu patria napr Žaba a ropucha sú kamaráti Arnold Lobel a Johnny Appleseed Reeve Lindbergh.
 • Ak učíte starších žiakov, použite úryvky z poviedok, napríklad „Katedrála“ od Raymonda Carvera pre tretiu osobu alebo „Sud Amontillado“ od Edgara Allena Poea pre prvú osobu.


Vyzvite žiakov, aby v príbehu identifikovali ďalšie perspektívy. Vyzvite žiakov, aby vymenovali, aké ďalšie postavy alebo perspektívy mohli byť použité na rozprávanie príbehu. Požiadajte ich, aby sa zamysleli nad tým, ako by to zmenilo príbeh. Môžete sa opýtať: [6]

 • Ako by sa príbeh zmenil z pohľadu inej postavy?
 • Ako by sa príbeh zmenil, keby prešiel z jedného pohľadu do druhého, napríklad z prvej osoby do druhej osoby alebo z tretej osoby do prvej osoby?
 • Čo by sa zmenilo, keby sa v príbehu prešlo z jedného typu tretej osoby na iný, napríklad z tretej osoby vševediacej na osobu obmedzenú?

Ukážte žiakom literárne príklady pohľadu tretej osoby. Môžete im napríklad ukázať úryvky z románu Jane Austenovej Pýcha a predsudok alebo Josepha Hellera Catch 22, v ktorých sa v oboch prípadoch vyskytuje pohľad tretej osoby. Potom im ukážte príklad pohľadu v prvej osobe, napr Moby Dick, a požiadajte ich, aby vysvetlili rozdiely.[7]

 • Môžete sa napríklad spýtať: „Kto rozpráva príbeh v úvodnom odseku Moby Dick?“ a potom, keď odpovedia, sa opýtajte: „Ako môžete povedať?“ Potom zopakujte túto líniu otázok pri diele napísanom v tretej osobe.


Prečítajte triede knihy, ktoré vyjadrujú rôzne pohľady. Niektoré knihy môžu rozprávať ten istý príbeh z pohľadu 2 alebo viacerých postáv. Prečítajte si s triedou tieto príbehy a potom o nich diskutujte.[8]

 • Medzi dobré obrázkové knihy pre mladších žiakov patria napr Hlasy v parku Anthony Browne, Dvaja zlí mravenci od Chrisa Van Allsburga alebo Chcem leguána Karen Kaufman Orloff.
 • Ak učíte na strednej alebo vysokej škole, použite román s viacerými pohľadmi, napr Stručný podivuhodný život Oscara Wao Junot Diaz alebo Zvuk a zúrivosť William Faulkner.
 • Po prečítaní položte žiakom otázky, aby ste zistili, či pochopili rôzne perspektívy. Môžete sa napríklad spýtať: „Prečo postava konala práve takto??“ alebo „Ako sa postava cítila, keď sa to stalo?“

Metóda 3 z 3:Zadávanie aktivít na učenie perspektívy


Zahrajte si scenáre s 2 rôznymi uhlami pohľadu. Táto aktivita je vhodná pre starších žiakov základnej školy alebo stredoškolákov. Rozdeľte študentov do dvojíc. Dajte každej dvojici scenár, v ktorom musí každá osoba zohrať úlohu. Nechajte žiakov zahrať scénku a potom požiadajte každého žiaka, aby opísal perspektívu svojej postavy. Medzi vzorové scenáre, ktoré môžete použiť, patria:[9]

 • Mama a dieťa sa dohadujú o kúpe hračky.
 • Dvojicu súrodencov, ktorí diskutujú o tom, akú zmrzlinu si kúpia.
 • Predavač, ktorý sa snaží predať pár topánok zákazníkovi.
 • Učiteľ, ktorý sa snaží prinútiť žiaka, aby si urobil domácu úlohu.


Vytvorte tabuľku uhla pohľadu s rôznymi postavami z príbehu. Keď zadávate čítanie za domácu úlohu, požiadajte žiakov, aby vyplnili tabuľku uhla pohľadu. V jednom stĺpci ich požiadajte, aby pomenovali postavy príbehu. Do druhého stĺpca by mali napísať perspektívu každej postavy.[10]

 • Uistite sa, že žiaci identifikujú, či je príbeh v prvej, druhej alebo tretej osobe. Ak je v tretej osobe, požiadajte ich, aby definovali, či je obmedzená, vševediaca alebo objektívna.


Nechajte žiakov nakresliť komiks zobrazujúci situáciu z 3 perspektív. Požiadajte ich, aby ukázali, ako rôzne osoby môžu reagovať na tú istú situáciu odlišne. Táto aktivita môže byť vhodná pre žiakov, ktorí sa učia vizuálne, alebo pre žiakov, ktorí majú radi tvorivé aktivity.[11]

 • Napríklad môžu nakresliť komiks o snehovom dni. Deti si myslia, že snehové dni sú zábava, zatiaľ čo rodič sa môže obávať odhŕňania snehu a domáci pes sa môže báť ľadu.
 • Toto je skvelá aktivita pre mladších študentov, ktorí sa možno ešte len učia písať.


Nechajte žiakov prepísať úryvok z iného uhla pohľadu. Žiaci môžu pracovať na tejto téme individuálne alebo v skupinách. Požiadajte ich, aby si vybrali 1 iný pohľad alebo názor. Požiadajte ich, aby pri písaní zvážili nasledujúce otázky: [12]

 • “ Čo cíti postava, keď prežíva príbeh?“
 • “ Prečo postava v príbehu koná určitým spôsobom?“
 • „Mení perspektíva postavy to, kto je dobrý alebo zlý?“


Spoločne sa ako trieda zamyslite nad zmenami. Požiadajte dobrovoľníkov, aby predstavili svoj prepísaný úryvok alebo porozprávali o tom, ako sa ich príbehy menia. Použite ich príklady, aby ste ukázali, ako pohľad a perspektíva ovplyvňujú príbeh. Na záver sa môžete triedy opýtať: [13]

 • “ Ako hľadisko ovplyvňuje udalosti a tón príbehu?“
 • „Čo sa získa a čo sa stratí, keď zmeníte hľadisko?“
 • “ Prečo je v reálnom živote dôležité brať do úvahy uhol pohľadu? Kedy by mali žiaci brať do úvahy perspektívy, pocity alebo argumenty iných ľudí?“

Pracovný list a príklady POV


Pracovný list POV

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Vysvetlenie POV žiakom

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Odkazy