4 spôsoby vyučovania matematiky pre materské školy

Vyučovanie matematiky pre deti v materskej škole spočíva v tom, že im predstavíte základy a urobíte z matematiky zábavu, aby si ju chceli precvičovať a napredovať. Začnite tým, že pomôžete dieťaťu rozpoznať čísla pomocou zoskupených predmetov a naučíte ho, ako čísla postupujú pri počítaní. Potom im pomôžte pochopiť základy sčítania, odčítania a geometrie pomocou jednoduchých rovníc a tvarových aktivít. Existuje aj niekoľko všeobecných stratégií, ktoré môžu vášmu škôlkarovi pomôcť pri učení sa matematiky, napríklad čítanie kníh, hranie hier a používanie manipulatívnych pomôcok.

Metóda 1 zo 4: Rozpoznávanie čísel a počítanie


Zoskupujte a premiestňujte predmety, aby ste demonštrovali počty. Ak to chcete urobiť so svojím predškolákom, urobte na kúsku papiera bodky alebo umiestnite fyzické predmety do skupín, napríklad dámu, penál alebo kocky. Vytvárajte rôzne skupiny čísel v postupnosti, napríklad 1, 2, 3, 4 atď. Potom sa spolu so škôlkarmi pozrite na skupiny a opýtajte sa ich, koľko ich je v každej skupine. Pomôžte im zistiť počet v každej skupine tak, že ich sami spočítate a poviete číslo.[1]

 • Keď sa dieťa dokáže pozrieť na skupinu maximálne 3 predmetov alebo obrázkov a okamžite rozpoznať počet bez toho, aby ich počítalo, zvládlo tento koncept.


Precvičujte písanie čísel na papier alebo tabuľu. Kedykoľvek nakreslíte na papier bodky a požiadate škôlkara, aby vám povedal, koľko ich je, napíšte číslo vedľa bodiek. Potom nechajte svojho škôlkara opísať číslo, ktoré ste práve napísali, a zopakujte, aké je to číslo. Keď sa naučia všetky čísla, požiadajte ich, aby ich začali písať vedľa skupín bodiek.[2]

 • Môžete si tiež zaobstarať vopred pripravené pracovné listy, na ktorých sú čísla, ktoré môže vaša škôlka sledovať na precvičenie.


Počítajte nahlas, keď sa dotknete rôznych predmetov alebo na ne ukážete. Robte to počas svojho dňa, napríklad pri nakupovaní potravín, varení alebo skladaní bielizne. Tiež povzbudzujte svoje dieťa v materskej škole, aby počítalo všetky predmety, s ktorými sa stretne. Dajte im napríklad hromadu hračiek a požiadajte ich, aby ich nahlas spočítali, alebo ich požiadajte, aby vám povedali, koľko vajec zostalo v škatuli.[3]

 • Postupnosť čísel môžete ukázať aj na predmetoch dennej potreby, napríklad poukázaním na dátum v kalendári.
 • Dieťa je pripravené napredovať v matematike, keď pochopí, ako postupne počítať predmety, napríklad: „Jeden, dva, tri, štyri atď.“

Tip: Uistite sa, že svojho škôlkara chválite a vyhýbajte sa tomu, aby ste ho kritizovali alebo mu vyčítali, že urobil chybu. Ak váš škôlkar pri počítaní vynechá číslo alebo povie nesprávne číslo, povedzte niečo ako: „Pekný pokus! V skutočnosti je však 5 kačiek, pozri 1, 2, 3, 4 a 5!“


Porovnávajte predmety každodenného života pomocou slov ako menej, viac a rovnako. Prirovnania pomôžu vášmu škôlkarovi pochopiť postupnosť čísel, preto začnite tieto slová často používať, keď mu budete ukazovať rôzne skupiny čísel. Hovorte napríklad: „Táto skupina bodiek má o 1 viac ako táto skupina,“ alebo „Táto hromada ceruziek má o 1 menej ako táto skupina,“ alebo „Tieto dve hromady jabĺk majú rovnaký počet.“ Potom požiadajte svojho škôlkara, aby vám povedal, koľko ich je v každej hromádke.[4]

 • Keď vaše dieťa v materskej škole dokáže povedať, o koľko viac alebo menej má skupina predmetov v porovnaní s inou skupinou, zvládlo tento pojem.
 • Keď je váš predškolák pripravený, zvýšte náročnosť tým, že sa ho opýtate, ktorá skupina má o 2, 3, 4 alebo 5 viac ako iná skupina. Toto cvičenie môžete zopakovať aj pri prechode na čísla pre tínedžerov.


Začnite s malými číslami, napríklad 1, 2 a 3, 4 a 5. K práci s väčšími číslami prejdite až potom, čo dieťa pochopí základné pojmy pomocou malých čísel. Používajte skupiny predmetov s malými číslami, na precvičenie najprv napíšte menšie čísla a na začiatok počítajte s predškolákmi nahlas do 5. Neučte čísla pre tínedžerov, ako napríklad 10, 11, 12, 13 atď., kým váš predškolák neovláda čísla 1-9.[5]

Metóda 2 zo 4:Sčítanie, odčítanie a meranie


Rozprávajte príbeh o sčítaní alebo odčítaní. Príbehy pomôžu udržať pozornosť vášho predškoláka a uľahčia pochopenie sčítania a odčítania. [6]
Vždy, keď je to možné, začleňte do týchto príbehov meno dieťaťa a veci, ktoré ho zaujímajú, aby ste pomohli upútať jeho pozornosť.[7]

 • Môžete napríklad povedať niečo také: „Ak má Lucy 2 cukríky a Erik jej dá ešte 1, koľko cukríkov má Lucy.“ Ak má Lucy 2 cukríky, môže povedať, že má 1 cukrík?“


Vypíšte všetky rôzne spôsoby znázornenia čísla. Aj keď deti v materskej škole v tejto chvíli nemusia vedieť riešiť rovnice, môžete im začať predstavovať koncept rovníc. Vypíšte všetky spôsoby znázornenia čísla prostredníctvom sčítania iných čísel.[8]

 • Napríklad na znázornenie čísla 4 môžete napísať: „0+4=4, 1+3=4, 2+2=4, 3+1=4 a 4+0=4.“


Nechajte deti zmerať predmety v triede pomocou pravítka. Ukážte škôlkarom čísla na pravítku a ukážte im, ako ho používať na meranie vecí. Potom ich povzbuďte, aby ich používali na meranie rôznych predmetov v triede.[9]

 • Urobte z merania vecí pátraciu akciu tak, že deti rozdelíte do tímov a poviete im, čo majú nájsť a zmerať, napríklad pastelku, obrázok alebo konkrétnu hračku.


Naučte škôlkarov rozpoznávať vzory usporiadaním korálikov a kociek. Použite rôzne farebné korálky a usporiadajte ich do farebného vzoru alebo usporiadajte rôzne tvarované kocky do tvarového vzoru. Požiadajte deti v materskej škole, aby identifikovali vzor a potom ho znovu vytvorili pomocou vlastných korálok a kociek.[10]

 • Zvyšujte zložitosť vzorov postupne. Môžete napríklad začať so vzorom farebných korálikov: červený, modrý, červený, modrý atď. Potom zvýšte zložitosť na červenú, zelenú, modrú, červenú, zeleno-modrú atď.

Metóda 3 zo 4:Vyučovanie základov geometrie


Používajte smerové výrazy na opis sveta okolo vašej škôlky. Smerové pojmy pomôžu vášmu predškolákovi pochopiť vzťahy medzi predmetmi a fyzickým svetom, čo je dôležitý základný pojem geometrie. Modelujte to používaním priestorových výrazov na opis umiestnenia predmetov, napríklad nad, pod, vedľa, okolo a za. Potom vyzvite dieťa v materskej škole, aby urobilo to isté.[11]

 • Môžete napríklad povedať niečo ako: „Tvoje plyšové zvieratká sú na vrchu poličky“ alebo „Topánky sú v botníku“ alebo „Veľký hrniec je pod linkou“.“


Povzbuďte dieťa, aby ukázalo na dvojrozmerné a trojrozmerné tvary, s ktorými sa stretne. Dieťa si tak precvičí rozpoznávanie konkrétnych tvarov. Najprv to dieťaťu vymodelujte tak, že mu ukážete tvary, s ktorými sa stretnete alebo ktoré nakreslíte, a poviete, čo sú to tvary. Potom požiadajte dieťa, aby urobilo to isté.[12]

 • Skúste povedať niečo ako: „Naša chladnička má tvar obdĺžnika,“ alebo „Táto lopta je guľa.“
 • Začnite s jednoduchými tvarmi, ako je štvorec, obdĺžnik, trojuholník a kruh, potom prejdite na pokročilejšie tvary, ako je päťuholník, šesťuholník, hviezda a srdce.

Tip: Uistite sa, že vaše dieťa v materskej škole chápe dvojrozmerné tvary, ako je štvorec, kruh a trojuholník, skôr než prejdete na trojrozmerné tvary, ako je guľa, kocka a kužeľ.


Počítajte strany a uhly rôznych tvarov. Vždy, keď sa stretnete s nejakým tvarom, nechajte škôlkara, aby ho bližšie preskúmal. Požiadajte ich, aby povedali, koľko má tvar strán a uhlov. Vymodelujte im to tak, že nahlas spočítate strany nového tvaru a potom ich požiadajte, aby urobili to isté, keď sa stretnú s podobným tvarom.[13]

 • Môžete napríklad povedať: „Tento štvorec má 4 strany a 4 uhly“ alebo „Tento kruh nemá žiadne uhly a má len 1 stranu, pretože je okrúhly“.“
 • Začnite s jednoduchými tvarmi, ako sú štvorce, trojuholníky, obdĺžniky a kruhy. Potom prejdite na šesťuholníky, päťuholníky, osemuholníky a hviezdy. Môžete to robiť aj s trojrozmernými predmetmi, napríklad skúmaním kvádra alebo kocky a počítaním strán a uhlov, ktoré má.


Ukážte dieťaťu, ako oddeľovať a spájať tvary a vytvárať nové tvary. Najskôr dieťaťu poskytnite príklady, napríklad mu ukážte, ako môžete rozrezať štvorec na polovicu a získať 2 obdĺžniky alebo spojiť 2 trojuholníky a vytvoriť štvorec. Potom dajte škôlkarovi papier rozstrihaný na rôzne tvary a požiadajte ho, aby tvary oddelil a spojil a vytvoril nové tvary.[14]

 • Môžete napríklad povedať: „Spojte trojuholníky tak, aby vznikol štvorec,“ alebo „Rozrežte kruh na polovicu, aby vznikli 2 tvary mesiaca.“

Metóda 4 zo 4:Výber nástrojov na vyučovanie matematiky


Čítajte knihy, ktoré obsahujú čísla a iné matematické pojmy. Čítanie kníh, ktoré obsahujú počítanie, sčítanie, odčítanie a tvary, je skvelý spôsob, ako zaviesť základné matematické pojmy. Čítajte s predškolákom nahlas a pýtajte sa ho otázky k obrázkom, aby ste mu pomohli zapamätať si pojmy.[15]

 • Môžete napríklad povedať niečo také: „Pozri, tu je 5 kačiek, ale potom táto odchádza. Koľko kačiek je tam teraz?“
 • Uistite sa, že ste si vybrali knihy o počítaní vhodné pre váš vek, aby ste predškolákovi uľahčili porozumenie.


Používajte pracovné listy a pracovné zošity na precvičovanie matematických pojmov. Na internete môžete nájsť mnoho bezplatných pracovných listov z matematiky alebo si zakúpiť pracovný zošit, ktorý obsahuje postupné lekcie a pracovné listy. Nechajte škôlkara denne vyplniť 1 alebo viac pracovných listov, aby si upevnil pojmy, na ktorých pracuje.[16]

 • Môžete napríklad použiť pracovný list na precvičovanie počítania, ktorý pomôže vášmu škôlkarovi rozpoznať čísla a zistiť, ako postupuje.
 • Nezabudnite zaradiť rôzne typy pracovných listov, aby sa váš škôlkar venoval učebnej látke.


Robte matematiku mimo triedy, keď sa venujete svojmu dňu. Matematika je všade! Matematické pojmy môžete učiť počas nakupovania potravín, vykonávania domácich prác alebo počas rodinného výletu. Hľadajte spôsoby, ako môžete so škôlkarom pri každodenných činnostiach upevňovať a precvičovať matematické pojmy.[17]

 • Môžete napríklad požiadať svojho škôlkara, aby vám v obchode vybral 2 pomaranče, nechať ho spočítať 3 doláre na zaplatenie galónu mlieka.
 • Alebo ak idete do zoologickej záhrady, požiadajte škôlkara, aby spočítal počet zvierat, ktoré vidí vo výbehu.

Tip: Ďalším dobrým spôsobom, ako zaviesť čísla a určovanie času, je, aby váš škôlkar nosil analógové hodinky. Požiadajte ich, aby vám v náhodných časoch počas dňa povedali, na aké číslo ukazuje veľká ručička.


Používajte hry, ktoré pomáhajú upevňovať pojmy a robia matematiku zábavnou.[18]
Odborný zdroj
Soren Rosier, PhD
Kandidát na doktora pedagogiky, Stanfordova univerzita
Rozhovor s odborníkom. 1. mája 2019.
Ďalším skvelým spôsobom, ako udržať záujem o matematiku a spojiť ju so zábavou, je hrať s predškolákom hry. Vyberte si hry vhodné pre váš vek, ktoré môžete hrať so svojím predškolákom, a pri hre zdôrazňujte matematické pojmy, napríklad tak, že budete nahlas hovoriť čísla a povzbudzovať svojho predškoláka, aby robil to isté. Medzi dobré hry, ktoré môžete s dieťaťom hrať, patria: [19]

 • Stolové hry, ako napríklad Candyland alebo Chutes and Ladders.
 • Domino hry, napríklad Vlak.
 • Kartové hry, napríklad Uno a Go Fish.

 • Zapojte rôzne manipulačné pomôcky, aby ste matematiku využili v praxi. Manipulátory sú fyzické predmety, ktoré môžete použiť na učenie dieťaťa matematickým pojmom. Patria medzi ne predmety, ktoré môžu držať v rukách, ako napríklad dáma, hlina a mince.[20]
  Odborný zdroj
  Soren Rosier, PhD
  Kandidátka na doktorát z pedagogiky, Stanfordova univerzita
  Rozhovor s odborníkom. 1. mája 2019.
  Niektoré spôsoby, ako môžete do práce zapojiť manipulátory, zahŕňajú: [21]

  • Zoskupovanie fyzických objektov na reprezentáciu čísel.
  • Triedenie fyzických predmetov podľa farby, veľkosti, tvaru alebo materiálu.
  • Tvarovanie hliny do rôznych tvarov.
 • Odkazy