5 spôsobov, ako hovoriť základnou francúzštinou

Francúzština je krásny, romantický jazyk, ktorým sa hovorí v krajinách po celom svete. Ak sa chcete naučiť základy francúzštiny, začnite s praktickými slovíčkami a frázami. Precvičte si pozdravy, zdvorilostné výrazy, predstavovanie sa a ďalšie jednoduché konverzačné zručnosti. Precvičte si výslovnosť, a ak chcete preniknúť trochu hlbšie, naučte sa viac o gramatike a štruktúre jazyka. Ak chcete efektívne študovať francúzštinu, vytvorte si kartičky, čítajte jednoduché francúzske detské knihy a píšte jednoduché denné záznamy do denníka vo francúzštine.

Kontrolné hárky na pozdravy


Ukážkové spôsoby pozdravu vo francúzštine

Podpora wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Ukážkové spôsoby, ako povedať dobré ráno vo francúzštine

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Základné frázy Kontrolné hárky


Ukážkové spôsoby rozlúčky vo francúzštine

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Ukážkové spôsoby poďakovania vo francúzštine

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Ukážky spôsobov, ako vo francúzštine povedať, ako sa máte

Podpora wikiHow a odomknúť všetky ukážky.

Metóda 1 z 3:Učenie sa bežných slov a fráz


Pozdravte ľudí slovami „salut“, „bonjour“ a „bonsoir“.“ Pozdravenie je prvým krokom pri učení sa základov francúzštiny, od začatia rozhovoru až po pozdravenie okoloidúcich. Pre najzákladnejší pozdrav povedzte „bonjour“ (bon-žur).[1]

 • Hláska „j“ v slove „bonjour“ je mäkká; je to zvuk „zh“ alebo kombinácia medzi „š“ a „j“.“n“ vyslovujte len mierne, ale snažte sa, aby špička jazyka nenarážala na strechu úst, ako je to v angličtine. Francúzština sa vyslovuje zadnou časťou úst a nosom viac ako prednou časťou úst.
 • Bonjour doslova znamená „dobrý deň“ a je to formálnejší spôsob pozdravu. Povedzte „salut“ (sa-loo) pre neformálny výraz, podobne ako „hi“ v angličtine.
 • Počas dňa je tiež najlepšie používať bonjour. Večer povedzte „bonsoir“ (bon-swarh), čo znamená „dobrý večer“.“


Na rozlúčku povedzte „au revoir“, „bonne nuit“ alebo „salut“. „Au revoir“ (ohr-vwah) je najznámejší spôsob rozlúčky vo francúzštine. V doslovnom preklade to znamená „kým sa opäť neuvidíme.“ Pre neformálnejšie vyjadrenie môžete použiť „salut“, čo môže znamenať „ahoj“ alebo „dovidenia“.“ Hoci ide o taliančinu, Francúzi tiež niekedy používajú „ciao“, napríklad „Ciao, salut.“[2]

 • Môžete tiež povedať „bonne nuit“ (bon-nwee), čo znamená „dobrú noc“.“


Precvičte si vyslovovanie abeceda na získanie pocitu z francúzskej foniky. Vyslovujte samohlásky a, e, i o a u ako „ah“, „eh“, „ee“, „oh“ a „oo“.“ Spoluhlásky ako b a c, ktoré v angličtine znejú ako „bee“ a „see“, sa vo francúzštine vyslovujú ako „bay“ a „say“.[3]

 • Vyslovujte abecedu vo francúzštine takto: „ah (a), bay (b), say (c), day (d), eh (e), eff (f), zhee (g), osh (h), ee (i), zhay (j), kay (k), elle (l), em (m), en (n), oh (o), pay (p), koo (q), air (r), ess (s), tay (t), oo (u), vay (v), doo-bluh-vay (w), eex (x), ee-grek, (y), zed (z).“
 • Precvičovanie abecedy vám pomôže spoznať, ako vo francúzštine fungujú samohlásky a spoluhlásky. To môže zlepšiť vašu výslovnosť, aj keď sa chcete len naučiť povedať niekoľko praktických fráz.


Pracujte na tom, aby ste sa naučili počítať vo francúzštine. Či už si objednávate v reštaurácii, alebo niekomu hovoríte, koľko máte rokov, znalosť čísel sa vám bude hodiť. Rozdeľte si to na jednotlivé kroky a za chvíľu budete vedieť napočítať do 1 000. Prvý deň si precvičte číslice 1 až 10, potom sa venujte čísliciam 11 až 20 a na ďalší deň si zapamätajte zvyšné desiatky (30, 40, 50 atď.).[4]

 • Čísla od 1 do 10 vo francúzštine sú „un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.“ Vyslovujte ich takto: „uhn“ (1), „duh“ (2), „trwah“ (3), „katreh“ (4, „reh“ je jemné a nie je to výrazná slabika), „sank“ (5), „sees“ (6, zvuky „s“ sú mäkké, ako „cease“), „sept“ (7), „weet“ (8), „nuhf“ (9, znie to ako „surf“ bez „r“), „dees“ (10, rýmuje sa to s „cease“).
 • Zoznam číslic s užitočnou funkciou výslovnosti nájdete na stránke http://www.languageguide.org/francúzština/čísla.


Ovládajte praktické frázy, ak ste cestovateľ. Ak navštívite miesto, kde sa hovorí po francúzsky, naučte sa klásť užitočné otázky, ako napríklad „Do you speak English?“ alebo „Kde je toaleta?“ Pamätajte, že vo francúzštine existujú 2 slová pre „vy“: „vous“ je zdvorilé a „tu“ je neformálne. Používajte „tu“, ak hovoríte s priateľom, a „vous“, ak sa pýtate okoloidúceho na cestu.[5]

 • Ak sa chcete opýtať „Do you speak English“, povedzte „Parlez-vous anglais“?“ (par-lay voo ahn-glay). Na neformálnu verziu sa opýtajte: „Parle-tu anglais?“ (parl-too ahn-glay).
 • Ak ste v reštaurácii, povedzte „Je voudrais“ (zhuh voo-dray), čo znamená „Chcel by som.“ Čašníkovi napríklad povedzte: „Je voudrais une salade“ (zhuh voo-dray oon sah-lod), čo znamená „Chcel by som šalát“.
 • V neformálnom prostredí sa opýtajte: „Où sont les toilettes?“ (oo, sohn lay twah-lette), ak potrebujete nájsť toaletu. Ak ste na slávnostnej večeri u niekoho doma, spýtajte sa hostiteľa: „Excusez-moi, où est-ce que je peux me rafraîchir?“ (eh-skew-zay-mwah, oo ess-kuh zhuh puh muh rah-fray-sheer), čo znamená „Prepáčte, kde sa môžem osviežiť?“
 • Mnohí Francúzi vedia po anglicky, ale ak ste vo Francúzsku, je slušné sa ospravedlniť, že neviete po francúzsky: „Je suis désolé, mais je ne parle pas français.“ (Žuh swee day-zo-lay, may zhuh-nuh parl pah frahn-say). To znamená: „Je mi ľúto, ale nehovorím po francúzsky.[6]

ODBORNÝ TIP

Lorenzo Garriga

Prekladateľ francúzštiny & Rodený hovorca Lorenzo je rodený Francúz a znalec francúzskeho jazyka. Má dlhoročné skúsenosti ako prekladateľ, spisovateľ a recenzent. Je tiež skladateľom, klaviristom a svetobežníkom, ktorý už takmer 30 rokov cestuje po svete s batohom na chrbte a na topánkach. Lorenzo Garriga
Prekladateľ francúzštiny & Rodený hovoriaci

Keď cestujete, je vždy slušné vedieť „Dobrý deň“, „Ako sa máte“ a „Volám sa.“ Potom sa naučte hovoriť: „Kde je___?“ Čo je veľká vec, keď prídete do novej krajiny. Budete chcieť vedieť, kde je kúpeľňa, kde je váš hotel a všeobecne sa vedieť orientovať.


Zapamätajte si francúzske slová pre prosím a ďakujem. Vždy je múdre byť zdvorilý, ak sa napríklad pýtate na cestu alebo si objednávate v reštaurácii. Pripomeňte si, že existujú 2 spôsoby, ako povedať „vy.“ Podobne existujú formálne a neformálne spôsoby, ako povedať „prosím.“[7]

 • Formálny spôsob vyjadrenia „prosím“ je „s’il vous plaît“ (pozri voo play). Povedzte napríklad: „Excusez-moi, s’il vous plaît, parle-tu anglais?“ (eh-skew-zay-mwah, pozri voo play, parl-too ahn-glay), čo znamená „Prepáčte, prosím, hovoríte anglicky?“
 • Menej formálna verzia výrazu „prosím“ je „s’il te plaît“ (pozri túto hru). Spýtajte sa svojho priateľa: „Je voudrais de l’eau, s’il te plaît“ (zhuh voo-dray deh low, pozri teh play), čo znamená „Chcel by som trochu vody, prosím.“
 • „Merci“ (mair-see) znamená „ďakujem.“ Ak chcete povedať „veľmi pekne ďakujem“ alebo „veľmi pekne ďakujem“, povedzte „Merci beaucoup“ (mair-see bow-koo) alebo „Merci bien“ (mair-see bee-ehn).
 • Ak chcete povedať „Nemáte za čo“, použite „Je vous en prie“ (zhuh voo-zawn pree), čo je zdvorilejšie, alebo „De rien“ (deh ree-ehn), čo je menej formálne.


Naučte sa, ako sa vo francúzštine pýtať a odpovedať na otázku „Ako sa máte“. Ak sa chcete niekoho opýtať, ako sa má, povedzte „Comment allez-vous?“ (koh-mah tahl-ay voo). Toto je zdvorilostná verzia; medzi menej formálne alternatívy patrí „Comment vas-tu?“ (koh-mah vah-too) a „Ça va?“ (sah vah).[8]

 • Ak sa vás niekto opýta, ako sa máte, môžete odpovedať: „Très bien (treh bee-ehn), čo znamená „veľmi dobre.“ Medzi ďalšie odpovede patrí „Pas mal“ (pah mahl), čo znamená „nie je to zlé“, a „Ça va“ (sah vah) alebo „Ide to.“


Precvičte si rozprávanie o sebe ostatným. Naučte sa povedať ľuďom svoje meno, vek a miesto, odkiaľ pochádzate, a pýtať sa ostatných na seba. Ak sa chcete predstaviť, povedzte: „Je m’appelle“ (‚zhuh mah-pell), čo znamená „Volám sa.“[9]

 • Ak sa chcete niekoho opýtať na jeho meno, spýtajte sa „Comment vous appelez-vous?“ (koh-mah voo zah-play voo), čo je zdvorilejšie, alebo „Comment tu t’appelles? (koh-mah too tah-pell), ktorá je neformálna.
 • Pýtajte sa: „Quel âge as-tu“ (kell-ozh ah-too) alebo formálne „Quel âge avez-vous“ (kell-ozh ah-vay-voo), ak sa chcete niekoho spýtať na vek. Ak chcete odpovedať, povedzte: „J’ai 18 ans“ (zhay deez-weet ahn), čo doslova znamená „Mám 18 rokov“.“
 • „Où habitez-vous“ (oo ah-bee-tay voo) a Où habites-tu?“ (oo ah-beet too) znamená „Kde bývate.“ Povedali by ste: „J’habite à New York, mais je suis de Canada“ (zha-beet ah New York, may zhuh swee deh Canada), čo znamená „žijem v New Yorku, ale som z Kanady.“

Metóda 2 z 3:Zlepšovanie jazykových zručností


Precvičte si výslovnosť, najmä francúzske „R.“ Počúvajte hovorenú francúzštinu a precvičujte si napodobňovanie spôsobu, akým sa hlásky tvoria v hrdle namiesto v prednej časti úst. Napríklad v angličtine sa zvuk „r“ vytvára v prednej časti úst pomocou pier a zubov. Na druhej strane, francúzsky hovoriaci vytvárajú zvuk „r“ priblížením zadnej časti jazyka k mäkkému podnebiu.[10]

 • Jedným z najlepších spôsobov, ako si zlepšiť výslovnosť, je požiadať francúzsky hovoriaceho o opravu vašich chýb. Ak poznáte rodeného hovorcu alebo niekoho, kto hovorí plynule, požiadajte ho, aby vám pomohol vytvoriť lepší prízvuk.[11]


Oboznámte sa so slovami v rodovom tvare. Vo francúzštine sú všetky podstatné a prídavné mená buď mužského, alebo ženského rodu. Mnohé slová, ktoré sa končia na „e“, sú ženského rodu, ale majte na pamäti, že existuje veľa výnimiek! Kľúčové je vedieť, že rod prídavného mena sa musí zhodovať s rodom podstatného mena.[12]

 • Okrem toho, ak je podstatné meno v množnom čísle, prídavné meno, ktoré ho opisuje, musí byť tiež v množnom čísle. Použili by ste „Sam est petit,“ (Sam eh puh-tee), aby ste povedali, že Sam, ktorý je chlapec, je malý. Ak sú Sam a Beth, ktoré sú dievčatá, obe nízke, povedali by ste „Sam et Beth sont petites“ (Sam aye Beth sohn puh-teet).
 • Články, ako napríklad „the“ a „a“, musia tiež zodpovedať rodu a číslu. „Un“ a „une“ (uh a oohn) sú mužské a ženské verzie slova „a.“ „Le“, „la“ a „les“ (luh, lah a lay) sú mužské, ženské a množné čísla slovies „the“ (v preklade „ten“).“ V slovách, ktoré sa začínajú samohláskami, by ste použili „l“: „l’école.“
 • Ak opisujete seba, uistite sa, že prídavné meno zodpovedá vášmu rodu. Napríklad „Je suis américain“ (zhuh sweez-ah-may-ree-keh) je mužského rodu a „Je suis américaine“ (zhuh sweez-ah-may-ree-kenn) je ženského rodu.


Prečítajte si, ako sa vo francúzštine používa sloveso „mať“. Vedieť, kedy používať „être“ (byť) a „avoir“ (mať), môže byť trochu zložité, ale je to kľúčový aspekt základov francúzštiny. Vo francúzštine by ste použili sloveso „mať“, aby ste povedali „som hladný“ a „som smädný.“ Napríklad doslovné preklady slov „J’ai faim“ (zhay feh) a „J’ai soif“ (zhay swof) sú „Mám hlad“ a „Mám smäd“.“[13]

 • Ak sa chcete niekoho opýtať, či je hladný, použite „Avez-vous faim?“ (ah-vay voo feh) alebo „As-tu faim? (ah-too feh). Vymeňte „faim“ za „soif“ (swof), aby ste sa opýtali, či majú smäd, a „sommeil“ (soh-may), aby ste sa opýtali, či majú chuť spať.
 • Sloveso „mať“ sa vždy používa na vyjadrenie stavov, ako je hlad, smäd a únava. Používajte „être“ (byť) pre prídavné mená, ako je pohlavie a národnosť.

Metóda 3 z 3:Používanie efektívnych študijných techník


Zapamätajte si denné alebo týždenné zoznamy slovíčok. Vytvárajte si zoznamy slovíčok vlastným tempom. Každý deň si napríklad urobte zoznam 10 nových slov alebo fráz alebo použite kalendár slov na deň, aby ste si denne doplnili slovnú zásobu o 1 nové slovo.[14]

 • Keď sa učíte, prečítajte si predchádzajúci zoznam alebo slovíčko, aby ste si ho udržali čerstvé, a potom prejdite na nový materiál.
 • Skúste vytvoriť tematické zoznamy, napríklad potravín, častí tela a predmetov v domácnosti. Ak cestujete do frankofónnej krajiny a chcete sa naučiť slovíčka súvisiace s dovolenkou, pozrite si stránku https://www.laits.utexas.edu/fi/html/toc/03.html.


Vyrobte si kartičky, aby ste si rozšírili slovnú zásobu. Na jednu stranu kartičky napíšte slovo vo francúzštine a na druhú stranu jeho preklad. Keď si napíšete francúzske slovo a jeho preklad, povedzte ich nahlas. Urobte si kvíz alebo požiadajte niekoho, aby vám pomohol s učením na kartičkách.[15]

 • Vidieť, písať a nahlas hovoriť preklady vám pomôže zapamätať si slovíčka.[16]


Sledovanie francúzskych filmov a televíznych programov. Francúzsky sa hovorí rýchlo, preto si skúste požičať alebo kúpiť francúzske filmy alebo televízne programy, aby ste si zvykli počuť a rozumieť jazyku. Môžete tiež vyhľadávať videá na YouTube a iných streamovacích službách.[17]

 • Možno si budete môcť vybrať francúzsky dabing anglických televíznych programov a filmov na DVD, preto si pozrite zvukové menu.


Čítajte detské knihy vo francúzštine. Flashcards vám môžu pomôcť pri budovaní slovnej zásoby, ale mali by ste sa tiež snažiť naučiť, ako používať slová v kontexte. Jazyk v detských knihách je jednoduchý a ilustrácie vám môžu pomôcť uhádnuť slová, ktoré nepoznáte.[18]

 • Vyhľadajte si na internete alebo v knižnici francúzske detské knihy. Do svojej elektronickej čítačky alebo iného elektronického zariadenia si môžete stiahnuť aj bezplatné alebo lacné elektronické knihy.

 • Píšte si záznamy do denníka o svojom dni vo francúzštine. Keď už ovládate základy francúzštiny, každý deň si precvičte písanie niekoľkých krátkych viet vo francúzštine. Nemusia byť zložité, najmä keď začínate. Ak si chcete upevniť slovnú zásobu, skúste do nej zaradiť slovíčka z denných alebo týždenných zoznamov.[19]

  • Môžete napríklad napísať: „Aujourd’hui c’est dimanche, le 7 Octobre. J’ai déjeuné avec ma cousine. J’ai mangé une salade de poulet, de la laitue, des épinards, des oignons, et des tomates.“
  • V preklade to znamená „Dnes je nedeľa 7. októbra. Bol som na obede so svojím bratrancom. Mala som šalát s kuracím mäsom, šalátom, špenátom, cibuľou a paradajkami.“
  • Ak máte priateľa alebo príbuzného, ktorý hovorí po francúzsky, požiadajte ho, aby si prečítal vaše záznamy a opravil prípadné chyby.
 • Odkazy