5 spôsobov, ako napísať vetu

Dobre napísaná veta je základom dobrého písania aj dobrej písomnej komunikácie. Existuje niekoľko pravidiel, ako aj typov viet, ktoré musí pisateľ poznať, aby bol v písaní dokonalý, avšak. Keď si osvojíte základné aspekty písania viet, budete na najlepšej ceste stať sa skvelým spisovateľom.

Metóda 1 z 5:Znalosť základov pred písaním


Uistite sa, že vaša veta vyjadruje ucelenú myšlienku. Veta je skupina slov, ktoré spolu vyjadrujú ucelenú myšlienku, ktorá má význam. Pri písaní je dobré prečítať si svoje vety nahlas a spýtať sa sám seba: „Dáva táto veta zmysel?? Vyjadruje ucelenú myšlienku?“[1]

 • Napríklad „Vajíčka pri rieke“ nie je veta, pretože nevyjadruje úplnú myšlienku.
 • „Včera som jedol vajcia pri rieke“ je veta, pretože má jasný, úplný význam.
 • „Pretože som jedol vajcia“ je veta fragment pretože je neúplný; „pretože“ pripravuje čitateľa na príčinu a následok, ale nie je tu žiadny následok.
 • „Pretože som jedol vajíčka pri rieke, zmokol som“ je veta, pretože dopĺňa príčinu a následok vytvorený slovom „pretože.“


Používajte správnu interpunkciu. Vety v angličtine sa začínajú veľkým písmenom a končia interpunkčným znamienkom. K správnej koncovej (koncovej) interpunkcii patrí bodka (.), otáznik (?) alebo výkričník (!). Interpunkčné znamienka informujú čitateľa o tom, kedy sa vaša veta skončila, ako aj o tóne hlasu, ktorý by mal pri čítaní používať.

 • Výkričník naznačuje prekvapenie, zatiaľ čo otáznik naznačuje zmätok alebo spochybnenie.


Uveďte predmet a sloveso. Predmet je osoba alebo vec, o ktorej sa vo vete hovorí. Sloveso je dejové slovo, ktoré opisuje, čo predmet robí.

 • Napríklad vo vete „Jedol som vajcia“ je „ja“ subjekt a „jedol“ je sloveso.

Metóda 2 z 5:Písanie jednoduchých viet


Definujte jednoduchú vetu. Jednoduchá veta je najzákladnejšia z viet. Obsahuje predmet, sloveso a vyjadruje úplnú myšlienku. Táto veta sa nazýva nezávislá, pretože môže stáť samostatne.[2]
Tu je príklad: „Janet píše.“

 • Vo vyššie uvedenom príklade je podmetom „Janet“. Ona je osoba, o ktorej sa hovorí.
 • „Píše“ je sloveso. Je to činnosť, ktorú vykonáva predmet (Janet).
 • Nezabudnite, že podmetom môže byť osoba (ja alebo Janet), miesto (Baltimore alebo kúpeľňa), vec (čokoláda) alebo myšlienka (žiarlivosť). [3]


Jednoduché vety urobte trochu informatívnejšími. Do jednoduchých viet môžete pridať priame predmety a nepriame predmety, aby ste pridali viac informácií.[4]
Tu je príklad: „Janet píše romantické romány.“

 • Veta „romantické romány“ je tu priamym predmetom: sú tým, čo Janet píše, takže sa na ne vzťahuje dej slovesa.
 • Jednoduché vety môžu mať aj zložené predmety alebo zložené slovesá.
  • Zložený predmet môže vyzerať takto: „Janet a Sujata píšu romantické romány.“ „Janet a Sujata“ je tu zložený predmet, pretože činnosť vykonávajú dve osoby.
  • Zložené sloveso môže vyzerať takto: „Janet píše a vydáva romantické romány.“ Janet tu robí dve veci, píše a publikuje, takže ide o zložené sloveso.


Skúste napísať jednoduchú vetu. Keď začnete písať vlastnú jednoduchú vetu, začnite od predmetu. Premyslite si, o čom bude veta. Ďalej si vyberte sloveso. Ak to chcete urobiť, premýšľajte o tom, čo robí predmet vašej vety. Je predmet chôdza, beh, čítanie, sedenie, varenie alebo niečo iné?


Venujte pozornosť jednotnému a množnému číslu podmetov a slovies. Pri výbere predmetu a slovesa dbajte na to, aby sa tieto dve slová zhodovali v čísle. Platí pravidlo, že predmet v jednotnom čísle potrebuje sloveso v jednotnom čísle a predmet v množnom čísle potrebuje sloveso v množnom čísle. [5]

 • Jednoduchý predmet a sloveso vyzerajú takto: „Môj syn je lekár“.
 • Predmet a sloveso v množnom čísle vyzerajú takto: „Moji synovia sú lekári“.

Metóda 3 z 5:Písanie zložených viet


Definujte zloženú vetu. Zložená veta sa skladá z dvoch jednoduchých viet. Dve jednoduché vety sú spojené čiarkou (,), za ktorou nasleduje jedno zo siedmich slov nazývaných súradné spojky. Sedem súradnicových spojok je: lebo, a, ani, ale, alebo, ale, takže. [6]
Aby ste si ľahšie zapamätali, použite mnemotechnickú pomôcku FANBOYS. Tu je niekoľko príkladov zložených viet. Všimnite si použitie súradnej spojky.

 • Bol šťastný, pretože práve zložil skúšku.
 • Cesta bola dlhá a my sme nevideli jej koniec.
 • Nemýlila sa, ale ani nemala úplne pravdu.
 • Bola by spadla, ale Sally ju pomohla podoprieť.
 • Deon je šikovný alebo Deon má šťastie.
 • Jem steak, ale v skutočnosti som chcel jahňacie mäso.
 • Jack bol mokrý, tak sa prezliekol.


Skúste napísať zloženú vetu. Začnite výberom predmetu a slovesa pre prvú časť vety, rovnako ako pri písaní jednoduchej vety. Potom vyberte vhodnú súradnicovú spojku na základe významu vety. Nakoniec vyberte súvisiaci predmet a sloveso pre druhú časť zloženej vety.

 • Na vyjadrenie pokračujúcej myšlienky alebo významu môžete použiť „a“, prípadne môžete použiť „ale“ ako súčasť vysvetlenia. Existuje veľa možností.


Pri písaní zloženej vety venujte pozornosť významu. Písaním zložených viet môžete v porovnaní s jednoduchou vetou výrazne rozšíriť význam vety. Nezabudnite použiť druhú časť vety na rozšírenie alebo upresnenie myšlienky vyjadrenej v prvej časti.

 • Dávajte si pozor, aby ste príliš nepoužívali zložené vety, najmä tie, v ktorých sa používa spojka „a.“ Nie vždy naznačujú jasný vzťah a môžu pôsobiť neprehľadne.[7]

Metóda 4 z 5:Písanie zložených viet


Definujte zloženú vetu. Zložená veta sa skladá z nezávislej vety a tzv. závislej vety. Závislá veta je skupina slov, ktorá obsahuje predmet a sloveso, ale sama osebe nevyjadruje úplnú myšlienku. Inými slovami, závislá veta nie je sama o sebe jednoduchou vetou.[8]
Existuje niekoľko slov, tzv. podraďovacích spojok, ktoré označujú začiatok závislej vety.

 • Príklady podraďovacích spojok sú tieto: po, hoci, ako, akoby, pretože, predtým, aj keď, hoci, ak, aby, keďže, hoci, ak, kým, kým, čokoľvek, keď, kedykoľvek, či a kým. [9]
 • Príklady samostatných závislých viet sú nasledovné: „Pretože Yao sa delí o svoje knihy“, „Predtým, ako zjem svoje raňajky“ a „Kým nebudem mať viac peňazí“.


Spojte závislé vety jednoduchou vetou. Všimnite si, že hoci uvedené príklady závislých viet majú predmet a sloveso, nevyjadrujú ucelenú myšlienku. Na vyjadrenie ucelenej myšlienky je potrebné závislú vetu spojiť s jednoduchou vetou. Tu je niekoľko príkladov.

 • Pretože Yao zdieľa svoje knihy, je láskavý. -alebo- Yao je milý, pretože sa delí o svoje knihy.
 • Predtým, ako zjem raňajky, musím vyvenčiť svojho psa. -alebo- Pred raňajkami musím vyvenčiť svojho psa.
 • Kým nebudem mať viac peňazí, nebudem si môcť kúpiť zásnubný prsteň. -alebo – nebudem si môcť kúpiť zásnubný prsteň, kým nebudem mať viac peňazí.


Skúste napísať zloženú vetu. Pri písaní zloženej vety je potrebné spojiť jednu jednoduchú vetu so závislou vetou. Dbajte na to, aby ste závislú vetu použili na objasnenie toho, čo sa deje v jednoduchej vete.


Používajte zložené vety, aby ste lepšie vysvetlili svoje myšlienky. Zložené vety sú užitočné, pretože často ukazujú jasný a konkrétny vzťah medzi časťami vety. Napríklad spojka „predtým“ hovorí čitateľom, že psa treba pred raňajkami vyvenčiť; spojka „pretože“ pomáha vysvetliť, prečo je Yao milý.


Vytvárajte periodické vety. Periodické vety začínajú závislou vetou a končia nezávislou vetou. Pred závislú vetu nedávate čiarku, ak je nezávislá veta na prvom mieste. Čiarky sa používajú len vtedy, ak závislá veta uvádza jednoduchú vetu.[10]

 • Úsečné vety sú skvelé na budovanie napätia alebo záujmu, pretože závislá veta „vyúsťuje“ do významu alebo ucelenej myšlienky na konci.
 • Napríklad: „Keď som sedel a čakal v dopravnej zápche, uvedomil som si, že prídem neskoro na hodinu.“

Metóda 5 z 5:Vyhýbanie sa častým chybám


Pozor na fragmenty viet. K fragmentom viet dochádza vtedy, keď sa závislá veta postaví samostatne. Môžu sa vyskytnúť aj vtedy, ak vo vete chýba predmet alebo sloveso.[11]
Tu je niekoľko príkladov fragmentov viet:

 • „Hoci som na večierok prišiel neskoro.“ „Hoci“ je tu tzv. podraďovacia spojka a vytvára vedľajšiu vetu, ktorá nemôže stáť samostatne.[12]
  Toto je fragment, pretože neposkytuje ucelenú myšlienku; je tu význam, ktorý nie je vysvetlený (Hoci…čo?).
 • „Naraziť do niečoho svojím autom.“ Hoci tento typ vety môžete použiť v bežnej reči, technicky ide o fragment, pretože v nej chýba predmet (kto udrel). Mohli by ste ju opraviť ako „Niečo som narazil autom.“


Vyhnite sa koncovkám. K rozvitým alebo splývavým vetám dochádza vtedy, keď do vety zaradíte viac ako jednu nezávislú vetu (vetu s predmetom a slovesom, ktorá vyjadruje ucelenú myšlienku).

 • Toto je napríklad vedľajšia veta: „Išiel som do obchodu, kde som kúpil chlieb a mlieko.“ Každá z častí, Išiel som do obchodu a Mám chlieb a mlieko má predmet a sloveso a každá z nich vyjadruje jasnú, úplnú myšlienku.
 • Vety s prechodníkom môžete opraviť niekoľkými spôsobmi. Jednotlivé body môžete oddeliť bodkočiarkou alebo môžete použiť čiarku a spojku, prípadne môžete body rozdeliť do samostatných viet:
  • Išiel som do obchodu; kúpil som chlieb a mlieko. Bodkočiarka tu poukazuje na úzky vzťah medzi vetami.
  • Išiel som do obchodu a kúpil som chlieb a mlieko. Táto spojka ukazuje menej úzky vzťah ako bodkočiarka, ale oznamuje, že ide o spojené myšlienky.
  • Išiel som do obchodu. Dostal som chlieb a mlieko. Tento úplný zlom naznačuje, že myšlienky spolu až tak veľmi nesúvisia.


Dávajte si pozor na spojky čiarky. Čiarkové spojky súvisia s vedľajšími vetami, pretože obe nesprávne spájajú nezávislé vety. Čiarky sú veľmi časté chyby, ale učitelia ich často považujú za závažné chyby.[13]

 • Napríklad toto je spájanie čiariek: „Napísala som kamarátke, neodpovedala mi.“
  • Obe tieto vety sú nezávislé, pretože majú predmet a sloveso a vyjadrujú ucelenú myšlienku.
 • Čiarky môžete opraviť rovnakými spôsobmi, ako opravujete vedľajšie vety:
  • S bodkočiarkou: „Napísala som kamarátke, neodpovedala mi.“
  • S čiarkou a súradnicovou spojkou: „Napísala som kamarátke, ale neodpovedala mi.“
  • Rozdelením na dve vety: „Napísala som kamarátke. Neodpovedala.“


Zostaňte paralelní. Ak máte pomerne zložitú vetu, môže sa ľahko stať, že stratíte prehľad o podstatných menách alebo slovesách v nej. Ak však nezachováte paralelnú štruktúru, vaše vety sa začnú ťažko čítať a stratia veľa zo svojej pôsobivosti.[14]

 • Napríklad tejto vete chýba paralelná štruktúra: „Rád rybárčim, plávam a chodím na túry.“
  • Namiesto toho ponechajte všetky slovesá v rovnakom tvare: „Mám rád rybárčenie, plávanie a turistiku.“
 • Toto môže byť problém najmä vtedy, ak máte vo vete veľa viet. Napríklad: „Učiteľka mi povedala, že by som mal odovzdať svoju esej načas, že by som si ju mal pred odovzdaním pozorne skontrolovať a že jej nemám písať večer predtým.“
  • Namiesto toho zachovajte všetky vety v rovnakej štruktúre: „Učiteľka mi povedala, že by som mala svoju esej odovzdať načas, že by som si ju mala pred odovzdaním dôkladne skontrolovať a že by som jej nemala písať večer predtým.“

 • Meníte štruktúru viet. Častou chybou, najmä u začínajúcich autorov alebo autorov píšucich v jazyku, ktorý sa ešte len učia, je písať všetky vety v rovnakej základnej štruktúre. Variabilita viet spôsobuje, že sa vaše písanie číta plynulejšie a je pre čitateľa príjemnejšie.[15]

  • Zvážte napríklad, ako sa opakuje táto veta: „Videl som zombie. Začal som bežať. Zakopol som o skalu. Opäť som vstal. Stále som bežal.“ Všetky vety majú rovnaký slovosled (predmet – sloveso – priamy predmet) a začínajú rovnakým predmetom.
  • Teraz sa pozrite na okorenenú verziu: „Uvidel som zombie a začal som utekať, ale zakopol som o kameň. V panike som sa zdvihla a bežala ďalej.“
 • Odkazy