5 spôsobov, ako sa učiť pomocou metódy náhľadu, otázok, čítania, zhrnutia, testovania alebo PQRST

Metóda náhľadu, otázok, čítania, zhrnutia, testovania alebo PQRST je účinný spôsob, ako sa naučiť materiál a udržať si ho v pamäti. Táto technika pomáha pri určovaní priorít informácií spôsobom, ktorý priamo súvisí s tým, ako by ste mohli byť požiadaní, aby ste tieto informácie použili pri skúške. Ak chcete postupovať podľa tejto metódy, prezrite si materiál, aby ste získali širší obraz o tom, čo sa študuje, formulujte otázky, na ktoré budete odpovedať počas čítania, čítajte so zámerom, zhrňte materiál vlastným spôsobom a otestujte sa z toho, čo ste študovali.

Metóda 1 z 5: Náhľad na materiál


Skontrolujte obsah. Ak sa chcete oboznámiť s materiálom, ktorý budete študovať, pozrite si obsah sylabu, učebnice alebo balíka kurzov. Všimnite si, ako je obsah rozdelený a aké sú hlavné témy. Všímajte si, ako sú myšlienky zmapované a ktorým pojmom je venovaných viac strán.[1]

  • Napríklad učebnica dejepisu bude pravdepodobne rozdelená podľa epoch, pričom v podnadpisoch budú uvedené dôležité bitky, voľby alebo iné významné udalosti.


Prečítajte si nadpisy, zhrnutia alebo kľúčové slová. Ak chcete získať prehľad o tom, čo študujete, skôr ako začnete čítať do hĺbky, skenujte materiály kurzu, v ktorých sa nachádzajú zhrnutia. Zhrnutia by mohli obsahovať tematické nadpisy, tučne zvýraznené kľúčové slová alebo zhrnutia kapitol.) Tieto časti by mali ponúknuť všeobecnú predstavu o tom, čo bude kapitola alebo časť obsahovať, a rámcovať ďalšie čítanie obsahu.[2]

  • V niektorých študijných materiáloch môžu na rovnaký účel slúžiť obrázky, mapy alebo diagramy.


Prehľadajte prvé a posledné vety odsekov. Pre lepší prehľad, alebo ak nie je k dispozícii obsah, nadpisy alebo iné zhrnutia, prečítajte si prvú a poslednú vetu každého odseku. Prečítanie úvodu a záveru každého odseku vám poskytne rýchly prehľad o jeho obsahu a pomôže vám vysledovať reťazec prezentovaných myšlienok. Určite, o akú tému ide, ako aj prístup, ktorý sa k téme v texte používa (napr.g. porovnávacia štúdia alebo historický prehľad).[3]

Metóda 2 z 5:Vytváranie otázok o predmete


Premeňte nadpisy predmetov na otázky. Formulujte otázky, na ktoré by ste chceli vedieť odpovedať po skončení štúdia. Začnite formulovať otázky pomocou nadpisov alebo podnadpisov k téme. Napríklad z nadpisu „Einsteinova teória relativity“ urobte otázku „Čo je Einsteinova teória relativity“?“[4]


Vytvárajte otázky na základe náhľadu. Napíšte si všetky otázky, ktoré vás napadnú po úvodnom náhľade na študovaný materiál. Zahrňte toľko alebo toľko otázok, koľko máte na základe svojho porozumenia obsahu. Ak text, ktorý študujete, obsahuje študijné otázky, pridajte ich do zoznamu.[5]

  • Napríklad váš náhľad na astronomický článok vás môže viesť k otázkam typu: „Ako dlho trvá obežná dráha Marsu?“


Napíšte si otázky založené na vašich predchádzajúcich vedomostiach o téme. Pri písaní otázok využite obmedzené vedomosti (alebo vopred vytvorené predstavy), ktoré už o téme máte. Otázky by mali byť zamerané na objasnenie pravdy o téme (e.g. „Je pravda, že medvede zimujú polovicu roka?“). Počas štúdia budete na tieto otázky odpovedať a vyvracať mylné predstavy.[6]

Metóda 3 z 5:Čítanie referenčných materiálov


Čítajte v skupinách. Keď začnete študovať, dbajte na to, aby ste čítali skôr myšlienky než kľúčové slová – robte to tak, že sa pri čítaní sústredíte skôr na zhluky slov než na jednotlivé slová. Táto snaha znižuje počet prípadov, keď sa vaše oči počas čítania zastavia, a zvyšuje porozumenie tým, že čítate s priamejším zámerom. Nezabudnite v tom pokračovať počas celého štúdia; „zhlukové čítanie“ môže zvýšiť rýchlosť vášho čítania.[7]

  • Napríklad prečítajte celý odsek o anakonde, ktorá dokáže zjesť impalu, namiesto toho, aby ste sa zastavili po prvej vete, v ktorej sa táto skutočnosť uvádza.


Zvýraznite dôležité veci. Prečítajte si odseky so zámerom zvýrazniť dôležité body každého z nich. Každý odsek v texte obsahuje jednu hlavnú myšlienku a ďalšie, podporné myšlienky. Zvýraznite si hlavnú myšlienku každého odseku, aby ste sa k nej mohli ľahko vrátiť bez toho, aby ste museli znovu prechádzať celý obsah (napr.g. v odseku o stave leoparda snežného zvýraznite vetu: „V dôsledku klimatických zmien leopardy snežné vymierajú.“)[8]

  • Zaznamenávanie poznámok na okraj študijného materiálu je tiež dobrý spôsob, ako si všimnúť dôležité detaily.


Vyhodnoťte svoje porozumenie. Zvoľte si interval, v ktorom prestanete čítať a zhodnotíte svoje porozumenie práve preštudovaného obsahu (napr.g. každých desať minút, každú kapitolu). Položte si otázku, či ste sa z textu niečo naučili, alebo či ste si osvojili všetky podrobnosti, ktoré ste čítali. V prípade potreby si text prečítajte ešte raz.[9]

Metóda 4 z 5:Zhrnutie alebo samostatné prečítanie materiálu


Píšte si poznámky pre seba. Na základe toho, čo ste prečítali, si napíšte poznámky, pričom použite svoje otázky, odpovede na ne a ďalší relevantný obsah, ktorý vás zaujal. Použite formát zápisu, ktorý vám najviac vyhovuje (napr.g. zoznamy v bodovej forme.) Uistite sa, že vaše poznámky sú dostatočne čitateľné a ucelené, aby ste sa k nim mohli neskôr ľahko vrátiť.[10]

  • Ak veci lepšie chápete vo forme zoznamu, pri písaní poznámok z dejepisu si napríklad vytvorte zoznam najvýznamnejších bitiek počas prvej svetovej vojny.


Zaznamenávajte si čísla strán a odkazy v rámci svojich poznámok. Počas písania poznámok si zaznamenávajte čísla strán zdrojového materiálu, na ktorý sa odvolávate. Mať tieto informácie vám umožní ľahko sa vrátiť k zdroju, keď si budete prechádzať svoje poznámky. Ak sa nejaké relevantné mapy, grafy, obrázky alebo iné vizuálne pomôcky vzťahujú na časť vašich poznámok, zapíšte si aj čísla ich strán.[11]


Recitujte si poznámky v hlave alebo nahlas. Okrem robenia si písomných poznámok je zhrnutie prečítaného obsahu (buď nahlas, alebo v hlave) výborným spôsobom, ako spracovať a uchovať informácie. Usporiadajte si myšlienky tak, ako keby ste prednášali alebo ústne prezentovali danú tému, a pripravte si čo najkomplexnejšiu „lekciu“.[12]

  • Formulovaním preštudovaného materiálu v štýle prezentácie urobíte obsah pútavejším a zrozumiteľnejším pre seba aj pre svoje pomyselné publikum.

Metóda 5 z 5:Otestujte sa z materiálu


Prečítajte si a odpovedzte na zoznam otázok, ktoré ste si napísali. Odpovedzte na otázky, ktoré ste si sami zostavili, čo najkomplexnejšie vzhľadom na to, čo ste sa stihli naučiť v procese štúdia. Do poznámok nahliadnite až po skončení testovania sa zo študijného materiálu. Všimnite si otázky, ktoré ste nesprávne zodpovedali alebo na ktoré ste neodpovedali, a zamerajte zvýšenú pozornosť na obsah, ktorý s nimi súvisí.[13]


Používanie mnemotechnických pomôcok. Mnemotechnické pomôcky sú pamäťové techniky, ktoré umožňujú vášmu mozgu kódovať a uchovávať informácie. Tieto študijné triky sú v podstate skratky, ktoré vám umožnia zapamätať si veci vo forme skratiek, obrázkov, rýmov, piesní alebo iných zapamätateľných prostriedkov. Vytvorte si alebo používajte mnemotechnické pomôcky pre obsah, ktorý si pri štúdiu ťažšie pamätáte.[14]

  • Obľúbenou mnemotechnickou pomôckou pre študentov učiacich sa históriu je napríklad: „V roku štrnásťsto deväťdesiatdva sa Kolumbus plavil po modrom oceáne“, ktorá sa používa na zapamätanie si roku slávnej výpravy Krištofa Kolumba.

  • Preskúmanie učebnej látky. Na základe častí, s ktorými máte pri testovaní problémy, si prečítajte študijný materiál. Opätovne si prečítajte svoje poznámky a v prípade potreby si prepíšte poznámky k obsahu, s ktorého zapamätaním máte problémy, aby ste si upevnili jeho pochopenie. Pokračujte v testovaní sa z materiálu, kým si nebudete istí, že ste sa ho naučili.[15]
  • Odkazy