6 spôsobov, ako rozpoznať typ reakcie

Existuje 5 hlavných chemických reakcií, ktoré sa vyskytujú: kombinácia/syntéza, rozklad, jednoduchá náhrada, dvojitá náhrada a horenie. Rozpoznať typ prebiehajúcej reakcie je také jednoduché, ako pozrieť sa na dané produkty a reaktanty v chemickej rovnici. Poznanie vlastností jednotlivých reakcií vám pomôže identifikovať každú z nich.

Metóda 1 zo 6:Identifikácia kombinovaných/syntetických reakcií


Spočítajte počet reaktantov. Kombinačná/syntézová reakcia má výstižný názov, pretože ide o reakciu, pri ktorej sa 2 alebo viac produktov spojí za vzniku 1 nového produktu. Nezabudnite, že reaktanty rovnice sú vždy na ľavej strane šípky.[1]

 • Mnohé reakcie majú len 2 reaktanty, ale môžete mať kombinované reakcie s viac ako 2 reaktantmi.


Overte, či je k dispozícii len 1 konečný produkt. Ako naznačuje názov reakcie, reaktanty sa musia spojiť, aby vznikol nový produkt. Všetky produkty sa nachádzajú na pravej strane šípky. Veľmi zriedkavo bude na pravej strane viac ako 1 produkt; väčšina rovníc však bude mať len 1 produkt.[2]

 • Príklad reakcie, ktorej výsledkom sú 2 produkty: CO2 + H2O –> C6H12O6 + O2


Precvičte si niektoré príklady. Príklady sú skvelým spôsobom, ako sa naučiť rozpoznávať konkrétne chemické reakcie. Čím viac príkladov si pozriete, tým je pravdepodobnejšie, že si zapamätáte jednotlivé typy reakcií.[3]

 • Príklad 1: Cu + SO4 –> CuSO4
 • Príklad 2: CaO + CO2 –> CaCO3

Metóda 2 zo 6:Rozpoznanie rozkladnej reakcie


Spočítajte počet reaktantov. Rozkladná reakcia je reakcia, pri ktorej sa reaktant rozkladá alebo rozkladá na svoje zložky. Katalyzátorom reakcie je zvyčajne energia vo forme svetla, tepla alebo elektriny. Pri tomto type reakcie vzniká viac produktov ako reaktantov. Takmer všetky reakcie základného rozkladu majú jeden reaktant.[4]

 • Reaktant je na ľavej strane šípky.


Overte, či existujú 2 alebo viac konečných produktov. Reaktant sa rozkladá na viacero produktov. Ak chcete rozpoznať tento typ reakcie, stačí zistiť, či sa rovnica podobá všeobecnému vzorcu C –> A + B. Zapamätajte si, že produkty sú na pravej strane šípky.[5]

 • Táto reakcia je opakom kombinovanej reakcie.


Precvičte si niektoré príklady. Schopnosť rozpoznať rovnice prichádza s praxou. Čím viac rovníc si pozriete, tým ľahšie si okamžite uvedomíte, že ide o reakciu rozkladu.[6]

 • Príklad 1: 2H2O → 2H2 + O2
 • Príklad 2: KClO3 –> KCl + O2

Metóda 3 zo 6:Identifikácia jednej zámennej reakcie


Rozpoznajte všeobecný vzorec pre jednu zámenu. K reakcii jednoduchej výmeny dochádza vtedy, keď jeden prvok nahradí iný prvok v rámci zlúčeniny. Zvyčajne má podobu AX + Y –> YX + A alebo A + XY –> XA + Y. Jeden reaktant je vždy jeden prvok a druhý reaktant je vždy zlúčenina.[7]

 • Pri jednoduchej substitučnej reakcii sa nahrádza buď anión (záporne nabitý ión), alebo katión (kladne nabitý ión).
 • Napríklad: Cu + AgNO3 –> Ag + Cu(NO3)2. V tomto príklade meď (Cu) nahrádza katión striebra (Ag).


Porovnajte strany reaktantu a produktu. Pri pohľade na rovnicu môžete ľahko zistiť, či došlo k jednej zámene, ak si jeden z prvkov vymenil miesto v novej zlúčenine. Pomocou všeobecného vzorca môžete identifikovať reakciu.[8]

 • Napríklad: ZnS + O2 –> ZnO + S


Precvičte si niektoré príklady. Schopnosť rýchlo rozpoznať jednu zámennú reakciu si vyžaduje čas a prax. Tým, že si pozriete mnoho rôznych typov príkladov, zlepšíte svoju schopnosť identifikovať túto reakciu bez toho, aby ste ju museli hľadať.[9]

 • Príklad 1: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Železo nahrádza v zlúčenine prvok meď.
 • Príklad 2: Fe + HCl –> FeCl3 + H2. Železo nahrádza vodík.
 • Príklad 3: CaO + Al –> Al2O3 + Ca. Hliník nahrádza vápnik.

Metóda 4 zo 6:Rozpoznanie reakcie dvojitej zámeny


Naučte sa všeobecný vzorec pre reakciu dvojitej zámeny. Tieto reakcie sú podobné reakciám s jednou náhradou s tým rozdielom, že reagujú obe zložky a dochádza k 2 náhradám. Všeobecný vzorec je AB + XY –> AY + XB. Katióny a anióny z oboch zlúčenín rekombinujú za vzniku 2 nových zlúčenín.

 • Tieto reakcie sú zvyčajne medzi kyselinami a zásadami alebo kovovými vodnými zlúčeninami.
 • Napríklad: KOH + H2SO4 –> K2SO4 + H2O.


Porovnajte stranu produktu a stranu reaktantu. Pri pohľade na rovnicu môžete povedať, že ide o reakciu dvojitej výmeny, pretože vonkajšie prvky sa rekombinujú a vytvoria novú zlúčeninu a vnútorné prvky sa rekombinujú a vytvoria novú zlúčeninu. Vnútorné prvky si vymenia polohu, pretože katión sa vždy píše ako prvý.[10]

 • Napríklad: FeS + HCl –> FeCl2 + H2S.
 • Vonkajšie prvky, Fe a Cl, sa spoja za vzniku FeCl2.
 • Vnútorné prvky, S a H, si vymenia polohy a spoja sa za vzniku H2S.


Precvičte si niektoré príklady. Pozorovanie mnohých príkladov dvojitej zámennej reakcie vám pomôže rozpoznať ich, keď ich uvidíte v kvíze alebo teste. Čím viac príkladov si pozriete, tým lepšie ich budete vedieť identifikovať.[11]

 • Príklad 1: NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl
 • Príklad 2: H2SO4 + 2NaOH→ Na2SO4 + 2H2O

Metóda 5 zo 6:Identifikácia spaľovacej reakcie


Naučte sa zložky reakcie horenia. Na najzákladnejšej úrovni je reakcia horenia reakcia, pri ktorej sa plynný kyslík (O2) reaguje s čímkoľvek za vzniku oxidu uhličitého a vody. Vo všeobecnosti plynný kyslík reaguje so zlúčeninou uhlíka a vodíka. Produktmi spaľovania sú vždy CO2 a H2O.[12]

 • Všeobecná rovnica pre reakciu horenia je: CxHy + O2 –> CO2 + H2O.


Overte si, že O2 je jedným z reaktantov. Prvým krokom pri identifikácii spaľovacej reakcie je uistenie sa, že plynný kyslík je 1 z reaktantov. Ak nie je prítomný O2 prítomná, potom reakcia nie je spaľovaním.[13]

 • Napríklad: C2H5SH + O2 –> CO2 + H2O + SO2.
 • O2 reaguje so zlúčeninou uhlíka a vodíka, takže táto reakcia je pravdepodobne reakciou horenia.


Skontrolujte, či pri produktoch vzniká CO2 a H2O. Pri reakcii horenia budú produkty takmer vždy obsahovať CO2 a H2O. Ak oxid uhličitý aj voda nie sú produktmi reakcie, nedochádza k horeniu.[14]

 • Napríklad: C2H5SH + O2 –> CO2 + H2O + SO2.
 • Pretože CO2 a H2O sú oba produkty, táto reakcia je príkladom horenia.


Precvičte si niektoré príklady. Čím viac úloh budete riešiť, tým ľahšie rozpoznáte reakciu horenia, keď na ňu narazíte. S trochou cviku budete schopní okamžite identifikovať spaľovaciu reakciu, keď ju uvidíte.[15]

 • Príklad 1: CH4 + 2O2 –> CO2 + 2H2O
 • Príklad 2: C2H5OH + 3O2 –> 2CO2 + 3H2O

Metóda 6 zo 6:Rozpoznávanie reakcie pozorovaním


Pocit tepla pri exotermických reakciách. Mnohé syntézy a zámeny (jednoduché a dvojité) reakcie sú exotermické, čo znamená, že sa pri nich uvoľňuje teplo. Reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje veľké množstvo tepla, ako napríklad reakcia termitu, môžu byť výbušné.[16]

 • Pri práci s teplom dodržiavajte správne bezpečnostné opatrenia, ako napríklad nosenie rukavíc a používanie ochrany očí.
 • Termitová reakcia je reakcia jednoduchej výmeny medzi oxidom železa (III) a hliníkom:[17]
  3Fe302 + 4Al → 2Al203 + 6Fe


Hľadajte tvorbu zrazeniny. Opäť platí, že pri mnohých syntézach a substitučných reakciách (jednoduchých a dvojitých) sa na dne skúmavky vytvorí zrazenina. Zrazenina je akýkoľvek pevný materiál, ktorý je nerozpustný vo vode.[18]

 • Chlorid sodný je biely prášok, ktorý vzniká pri horení roztaveného sodíka v plynnom chlóre.


Pri endotermických reakciách sa pridáva teplo. Väčšina rozkladných reakcií je endotermická, čo znamená, že na to, aby reakcia prebehla, je potrebné pridať teplo. Ak je potrebné pridať teplo, možno pozorujete rozkladnú reakciu.[19]

 • Príkladom rozkladnej reakcie je rozklad oxidu ortuťnatého (II) na kovovú ortuť a plynný kyslík za prítomnosti tepla: [20]
  2 HgO (s) + teplo → 2 Hg (l) + O2 (g)

 • Pozorujte svetlo a cíťte teplo z reakcií horenia. Spaľovacie reakcie majú tendenciu explodovať, pričom vzniká veľké množstvo svetelnej a tepelnej energie. Často sa táto energia uvoľňuje ako oheň. Spaľovacie reakcie sú vždy exotermické, čo znamená, že sa pri nich uvoľňuje teplo.[21]

  • Niektoré príklady reakcií horenia sú: vodík s kyslíkom, fosfor s kyslíkom a horčík s kyslíkom.
 • Odkazy