Ako hlasovať proti odborovej organizácii: 11 krokov

Pracovné vzťahy v Spojených štátoch sa riadia zákonom o národných pracovných vzťahoch (NLRA), ktorého dodržiavanie presadzuje Národná rada pre pracovné vzťahy (NLRB). NLRB zavádza postupy na certifikáciu odborovej organizácie ako zástupcu pre určitú skupinu zamestnancov na pracovisku. Po certifikácii odborovej organizácie táto vystupuje ako zástupca všetkých zamestnancov v danej skupine pri kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľom o otázkach zamestnávania, ako sú mzdy, pracovný čas a pracovné podmienky. Ak ste proti odborovej organizácii na vašom pracovisku, môžete hlasovať proti certifikácii odborov alebo sa usilovať o zrušenie certifikácie existujúcich odborov.[1]
Dôveryhodný zdroj
Národná rada pre pracovné vzťahy
Nezávislý u.S. vládna agentúra zodpovedná za presadzovanie U.S. pracovné právo vo vzťahu ku kolektívnemu vyjednávaniu a nekalým pracovným praktikám.
Prejsť na zdroj

Metóda 1 z 2: Hlasovanie proti certifikácii

Vyjadrite sa proti odborovej organizácii. Predtým, ako môže odborová organizácia podať žiadosť na NLRB, musí preukázať dostatočný záujem o odborové združenie medzi zamestnancami v určenej skupine. V tomto okamihu máte potenciálne najväčšiu moc presvedčiť svojich spolupracovníkov, že odborová organizácia nie je na vašom pracovisku vhodná.[2]

 • Odborová organizácia musí určiť skupinu pracovníkov alebo jednotku, ktorú bude zastupovať. Príslušná jednotka je skupina zamestnancov, ktorí majú podobné záujmy a vo všeobecnosti vykonávajú rovnakú prácu.
 • V závislosti od veľkosti vášho pracoviska môže existovať niekoľko potenciálnych jednotiek – vy by ste však patrili len do jednej jednotky. Odborové združenie iných skupín pracovníkov na vašom pracovisku nemá na vás priamy vplyv, pretože tento zväz vás nezastupuje.
 • Ak odbory nedokážu získať podstatný počet zamestnancov, ktorí majú záujem o vytvorenie odborov, NLRB im zvyčajne neudelí oprávnenie na uskutočnenie volieb. Odborovú organizáciu môžete zastaviť ešte pred jej začiatkom tým, že presvedčíte svojich spolupracovníkov, že odborová organizácia nie je v ich najlepšom záujme.
 • Poukážte na náklady spojené s odbormi pre zamestnancov. Okrem pravidelných príspevkov, ktoré budú zamestnanci nútení platiť, môžu štrajky spôsobiť výraznú stratu mzdy, s ktorou ako zamestnanec na odborovom pracovisku nemôžete nič urobiť.
 • Pracovníci čelia ďalším nákladom v podobe straty individuality a straty kontroly nad vlastným vzťahom so zamestnávateľom. Keďže povyšovanie v odborovo organizovaných prevádzkach je zvyčajne založené na odpracovaných rokoch, pracovníci stratia možnosť povýšiť na pracovisku na základe vlastnej tvrdej práce.

Odmietnuť podpísať petíciu. Ak majú vaši spolupracovníci záujem o vytvorenie odborov, ich prvým krokom je zozbieranie podpisov pod petíciu, ktorú predložia NLRB. NLRB nemôže uskutočniť voľby na certifikáciu zástupcu, pokiaľ nie je podaná petícia, ktorá o to žiada.[3]
Dôveryhodný zdroj
Národná rada pre pracovné vzťahy
Nezávislý u.S. vládny orgán zodpovedný za presadzovanie U.S. pracovné právo vo vzťahu ku kolektívnemu vyjednávaniu a nekalým pracovným praktikám.
Prejsť na zdroj
[4]

 • Zákon NLRA nešpecifikuje počet potrebných podpisov, ale musí to byť značný počet zamestnancov, ktorí majú záujem o vytvorenie odborov a chcú usporiadať voľby na potvrdenie zástupcu.
 • Ak nechcete, aby vaše pracovisko bolo odborovo organizované, nepodpisujte túto petíciu. Mali by ste tiež vyzvať svojich spolupracovníkov, aby petíciu nepodpisovali. Povedzte svojim spolupracovníkom, že odbory ich budú stáť peniaze a stratia možnosť individuálne vyjednávať so zamestnávateľom o lepších mzdách alebo pracovnom čase.
 • Môžete tiež poukázať na náklady každého zamestnanca, ktoré začnú plynúť od okamihu, keď NLRB schváli voľby.

Odmietnuť podpísať autorizačnú kartu. Odbory môžu získať certifikát tým, že zamestnanci podpíšu autorizačné karty, v ktorých sa uvádza, že osoba, ktorá kartu podpísala, poveruje odbory, aby boli jej zástupcom.[5]
Dôveryhodný zdroj
Národná rada pre pracovné vzťahy
Nezávislý uchádzač.S. vládny orgán zodpovedný za presadzovanie U.S. pracovnom práve vo vzťahu ku kolektívnemu vyjednávaniu a nekalým pracovným praktikám.
Prejsť na zdroj
[6]

 • Odbory môžu byť certifikované, ak odbory získajú väčšinu svojich spolupracovníkov alebo 50 percent plus jednu osobu, ktorá podpíše autorizačné karty.
 • Inými slovami, ak je v skupine, ktorá sa snaží o vytvorenie odborov, 500 zamestnancov, odbory musia získať podpísané autorizačné karty od 251 zamestnancov.
 • Majte na pamäti, že proodboroví pracovníci zvyčajne oslovujú svojich spolupracovníkov jeden na jedného, aby si vyžiadali podpisy na autorizačné karty, takže vás môžu požiadať o podpis viac ako raz.
 • Ak nechcete, aby vaše pracovisko bolo odborovo organizované, nepodpisujte žiadnu z týchto kariet. Možno budete chcieť hovoriť aj so svojimi spolupracovníkmi a pokúsiť sa presvedčiť ostatných, aby nepodpisovali autorizačné karty.
 • Upozornite svojich spolupracovníkov, že tajné voľby by boli vhodnejšie ako uznanie odborov prostredníctvom autorizačných kariet. Najmä ak odbory vyvíjajú nátlak na vašich spolupracovníkov, aby podpísali karty, môžete spomenúť, že táto nátlaková taktika poukazuje na to, ako málo odbory rešpektujú slobodnú vôľu zamestnancov robiť vlastné rozhodnutia a kontrolovať svoj vzťah so zamestnávateľom.
 • Aj keď jeden z vašich spolupracovníkov už podpísal autorizačnú kartu, môže podpísať list, kartu alebo iný dokument, ktorým túto autorizáciu zruší.
 • Ak odbory zozbierajú autorizačné karty od väčšiny zamestnancov v skupine, môžu tieto karty predložiť vášmu zamestnávateľovi a požiadať ho o dobrovoľné uznanie odborov. Ak váš zamestnávateľ odmietne dobrovoľne uznať odborové zastúpenie na základe kariet, odbory podajú žiadosť na NLRB o vykonanie tajných volieb.

Rozšírte vlastnú petíciu proti odborovej organizácii. Napíšte svoje konkrétne body alebo argumenty proti odborovej organizácii a poskytnite spolupracovníkom prázdne formuláre na podpis petície. Máte právo šíriť túto petíciu medzi svojimi spolupracovníkmi a predložiť ju zamestnávateľovi, odborovým funkcionárom alebo NLRB.[7]

 • Ak získate významnú podporu petície, môžete zvážiť usporiadanie stretnutia alebo zhromaždenia s protiodborovo zameranými spolupracovníkmi. Vaše stretnutie by pomohlo všetkým, aby sa zhodli na svojich argumentoch proti odborovej organizácii.
 • V petícii poukážte na to, že vytvorenie odborov by stálo zamestnancov peniaze priamo z ich vreciek, ako aj zníženie flexibility a kontroly nad ich pracovnými miestami a živobytím.
 • Možno budete chcieť osloviť aj všetkých zamestnancov vo vašom okolí, ktorí úspešne bojovali proti odborovej organizácii na svojom pracovisku. Pozvite ich, aby vystúpili na vašom pracovisku, alebo získajte tipy, ako bojovať proti odborovej organizácii.
 • Majte na pamäti, že akákoľvek aktivita zameraná na kampaň proti vzniku odborov sa musí vykonávať v mimopracovnom čase, napríklad počas prestávok, a v mimopracovných priestoroch, ako sú miestnosti na prestávky alebo parkovisko.
 • Národné organizácie, ako napríklad Národná nadácia na právnu ochranu práva na prácu, majú webové stránky so zdrojmi o vašich právach a o boji proti odborovej organizácii na vašom pracovisku.

Hlasujte vo voľbách „nie“. Ďalším spôsobom, ako získať certifikát odborovej organizácie, sú tajné voľby. NLRB uskutoční voľby, v ktorých má každý zamestnanec v skupine možnosť hlasovať za alebo proti vzniku odborov.[8]
Dôveryhodný zdroj
Národná rada pre pracovné vzťahy
Nezávislý uchádzač.S. vládny orgán zodpovedný za presadzovanie U.S. pracovné právo vo vzťahu ku kolektívnemu vyjednávaniu a nekalým pracovným praktikám.
Prejsť na zdroj

 • Môžete mať viacero možností, v závislosti od toho, či si viaceré odbory konkurujú, aby mohli zastupovať vašu skupinu.
 • Vo všeobecnosti máte na výber, či si zvolíte za svojho zástupcu určenú odborovú organizáciu, alebo si zvolíte možnosť „bez zastúpenia“.“
 • Ak hlasujete „bez zastúpenia“, znamená to, že si neželáte odborovú organizáciu.
 • Ak viac ako 50 percent zamestnancov vo vami určenej skupine hlasuje za „nezastúpenie“, vaše pracovisko nebude odborovo organizované.
 • Ak však 50 percent zamestnancov vo vašej skupine hlasuje za odbory, odbory sa automaticky stanú vaším výhradným zástupcom pri kolektívnom vyjednávaní.
 • Hoci sa nemusíte stať členom odborov, stále vás zastupujú a nemôžete so zamestnávateľom individuálne rokovať o otázkach zamestnávania, ako sú mzdy, pracovný čas a pracovné podmienky.

Metóda 2 z 2: Zrušenie certifikácie odborov

Porozprávajte sa so svojimi spolupracovníkmi o zrušení odborovej organizácie. Zdôraznite problémy, ktoré ste vy a vaši spolupracovníci mali s odbormi, a dôvody, prečo sú zamestnanci pod odbormi v horšej situácii ako pred založením odborov.[9]

 • Ak napríklad odbory narúšajú komunikáciu medzi zamestnancami a nadriadenými alebo znižujú spokojnosť zamestnancov s riadením, môžete spolupracovníkom pripomenúť, že tieto problémy neexistovali pred certifikáciou odborov.
 • Mohli by ste si tiež všimnúť zníženie flexibility a individuálnosti, ktoré vzniká v dôsledku zastúpenia odborov.
 • Ak sa niektorý z vašich spolupracovníkov podelí o príbehy o tom, ako ho odbory stáli peniaze alebo mali negatívny vplyv na jeho život či spokojnosť na pracovisku, získajte povolenie tieto príbehy napísať a zdieľať ich ako súčasť vašej dekertifikačnej kampane.

Rozoslanie petície za zrušenie certifikácie. Keď odbory vyhrajú certifikačné voľby, stávajú sa vaším zástupcom na účely kolektívneho vyjednávania. Avšak s podpismi 30 percent vašich spolupracovníkov môžete usporiadať voľby na zrušenie odborovej organizácie, čím sa vaše pracovisko účinne zruší.[10]
Dôveryhodný zdroj
Národná rada pre pracovné vzťahy
Nezávislá u.S. vládny orgán zodpovedný za presadzovanie U.S. pracovné právo vo vzťahu ku kolektívnemu vyjednávaniu a nekalým pracovným praktikám.
Prejsť na zdroj

 • Keď je odborová organizácia certifikovaná, musíte počkať jeden rok, kým požiadate o voľby na zrušenie certifikácie.
 • Ak odbory a váš zamestnávateľ dosiahnu kolektívnu zmluvu, vo všeobecnosti musíte počkať tri roky, kým môžete požiadať o voľby na zrušenie platnosti zmluvy.
 • Počas týchto prvých troch rokov však existuje 30-dňová „lehota“, počas ktorej môžete požiadať o voľby o zrušenie platnosti. Toto obdobie začína 90 dní pred uplynutím platnosti kolektívnej zmluvy.
 • Ak sa domnievate, že podpora odborov sa znížila, môžete medzi spolupracovníkmi v rámci skupiny, ktorú odbory zastupujú, rozoslať petíciu za zrušenie odborovej organizácie.

Podajte petíciu za zrušenie platnosti certifikátu na NLRB. Keď máte podpisy aspoň 30 percent zamestnancov v skupine zastupovanej odborovou organizáciou, ktorí majú záujem o voľby o zrušenie platnosti, musíte predložiť petíciu za zrušenie platnosti na najbližšiu regionálnu kanceláriu NLRB.[11]
Dôveryhodný zdroj
Národná rada pre pracovné vzťahy
Nezávislý u.S. vládny orgán zodpovedný za presadzovanie U.S. pracovného práva vo vzťahu ku kolektívnemu vyjednávaniu a nekalým pracovným praktikám.
Prejsť na zdroj
[12]
Dôveryhodný zdroj
Národný výbor pre pracovné vzťahy
Nezávislý U.S. vládny orgán zodpovedný za presadzovanie U.S. Pracovné právo vo vzťahu ku kolektívnemu vyjednávaniu a nekalým pracovným praktikám.
Prejsť na zdroj

 • NLRB má 26 regionálnych kancelárií. Ak si nie ste istí, na ktorý úrad sa obrátiť, môžete použiť mapu regionálnych úradov, ktorá sa nachádza na webovej stránke NLRB https://www.nlrb.gov/about-nlrb/who-we-are/regional-offices.
 • V petícii je potrebné uviesť základné informácie o vašom zamestnávateľovi, odboroch a jednotlivcovi alebo organizácii, ktorá petíciu podáva.
 • K petičnému formuláru musí byť priložený dôkaz, že najmenej 30 percent pracovníkov, ktorých v súčasnosti zastupujú odbory, si želá uskutočniť voľby o zrušenie platnosti.
 • Konkurenčná odborová organizácia môže tiež podať žiadosť, v ktorej sa snaží zastupovať skupinu. Túto petíciu musí podporiť najmenej 30 percent zamestnancov v skupine, ktorí vyjadria záujem o zastúpenie daným odborovým zväzom.

Oslovte odborníkov na boj proti odborom. Mnohé národné organizácie, ako aj jednotlivci, napríklad politici a právnici, môžu poskytnúť odborné poradenstvo v oblasti dekertifikácie vášho odborového zväzu a boja proti vytváraniu odborov.[13]

 • Napríklad Národná nadácia na právnu ochranu práva na prácu (National Right to Work Legal Defense Foundation) poskytuje bezplatné právne poradenstvo a pomoc ľuďom, ktorí sa domnievajú, že ich práva boli porušené odborovou organizáciou. O radu alebo informácie môžete požiadať vyplnením formulára na stránke http://www.nrtw.org/en/legal.htm.
 • Pracovný právnik môže tiež posúdiť činnosť odborov na vašom pracovisku. Ak odbory porušujú pracovné právo, môže to byť obrovský argument v prospech zrušenia certifikácie odborov.
 • Ak poznáte miestneho politika alebo predstaviteľa vlády, ktorý je proti odborom, môžete zvážiť, či ho nepožiadate, aby vystúpil na vašom pracovisku.

Usporiadať voľby. Ak bola vaša petícia riadne podaná a NLRB ju prijala, uskutoční voľby na zrušenie odborov, prostredníctvom ktorých budú mať zamestnanci vo vašej skupine možnosť hlasovať o zrušení odborov.[14]
Dôveryhodný zdroj
Národná rada pre pracovné vzťahy
Nezávislý U.S. vládna agentúra zodpovedná za presadzovanie U.S. Pracovné právo vo vzťahu ku kolektívnemu vyjednávaniu a nekalým pracovným praktikám.
Prejsť na zdroj

 • Voľby sa zvyčajne konajú v najbližšom možnom termíne po prijatí vašej petície a regionálny riaditeľ nariadi voľby.
 • Ak existuje konkurenčná odborová organizácia, ktorá sa usiluje zastupovať tú istú skupinu zamestnancov, voľby by boli trojkolové medzi týmito dvoma odborovými organizáciami a vôbec by nedošlo k žiadnemu odborovému zastúpeniu.
 • Hlasujte za zrušenie odborovej organizácie. Ak chcete, aby sa na vašom pracovisku skončili odbory, pri voľbách o zrušenie odborovej organizácie hlasujte „bez zastúpenia“.[15]
  Dôveryhodný zdroj
  Národná rada pre pracovné vzťahy
  Nezávislá u.S. vládny orgán zodpovedný za presadzovanie U.S. pracovné právo vo vzťahu ku kolektívnemu vyjednávaniu a nekalým pracovným praktikám.
  Prejsť na zdroj

  • Odborová organizácia bude deklarovaná, ak jednoduchá väčšina zamestnancov v skupine bude hlasovať za nezastupovanie. Napríklad, ak je v skupine zastupovanej odborovou organizáciou 200 pracovníkov, 101 z nich musí hlasovať za „nezastupovanie“, aby bola odborová organizácia deklarovaná.
  • Ak sú voľby trojkolové medzi dvoma konkurenčnými odbormi a nezískaním zastúpenia a žiadny z nich nezíska v prvých voľbách väčšinu hlasov, NLRB uskutoční druhé kolo volieb medzi dvoma najlepšími účastníkmi volieb.
 • Odkazy