Ako hodnotiť písanie esejí (s obrázkami)

Eseje sú bežným zadaním na strednej a vysokej škole. Ak ste novým učiteľom, ktorý sa snaží hodnotiť žiacke slohové práce, potom vám môže pomôcť aj oboznámenie sa so základnými časťami slohovej práce. Eseje sa zvyčajne členia na úvod, hlavné odseky a záver. V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby esej obsahovala aj stranu s citovanými dielami alebo referenčnú stranu. Ak potrebujete eseji prideliť aj známku, vypracujte rubriku a za chýbajúce, neúplné alebo nesprávne položky odpočítajte stanovený počet bodov.

Časť 1 z 5:Hodnotenie tézy a úvodu


Hľadajte snahu zaujať čitateľov. Úvod je výborným miestom na upútanie čitateľa, aby chcel čítať ďalej. Autori to môžu dosiahnuť zaradením otázky, živého opisu, citátu alebo trhavej informácie. Identifikujte, kde sa autor pokúsil zaujať čitateľa, a podľa potreby ponúknite spätnú väzbu.

 • Napríklad v eseji o prvom dni vyučovania v novej škole môže autor zaujať čitateľov tým, že poskytne živý opis toho, aké to bolo, keď prvýkrát kráčali po chodbe.


Zistite, či viete povedať, o čom má esej byť. Úvod by mal poskytnúť prehľad o hlavnej téme eseje. Tento prehľad by mal byť stručný, ale účinný, aby čitatelia vedeli, čo majú očakávať pri ďalšom čítaní.

 • Ak má byť esej napríklad o kontrole zbraní, potom by mal úvod poskytnúť čitateľom kontext o tejto téme. Môže to byť vo forme faktov a štatistík, anekdoty alebo nejakých základných informácií o spore.
 • Na druhej strane, v naratívnej eseji o prvom dni vyučovania v novej škole by bolo potrebné uviesť scénu z tejto skúsenosti alebo nejaké základné informácie, napríklad prečo museli začať v novej škole.


Určite „a čo teda?časť úvodu. Ďalšou kľúčovou zložkou dobrého úvodu je, že poskytuje čitateľom určitú motiváciu zaujímať sa o danú tému. Často sa to nazýva „tak čo?“ časť eseje. Ak nie je dôvod, aby sa čitatelia zaoberali témou, esej pre nich nebude zaujímavá. Hľadajte snahu ukázať čitateľom, prečo by pre nich mala byť téma dôležitá.[1]

 • Ak je napríklad témou klesajúca populácia včiel, autor môže uviesť niečo o tom, ako to ovplyvní zásoby potravín, aby sa čitatelia začali o tému zaujímať.
 • Ak je esej o nezabudnuteľnej rodinnej dovolenke, v úvode sa môže vysvetliť, ako táto dovolenka zmenila autorovu perspektívu.


Identifikujte téza. V mnohých esejach je téza jednou vetou na konci úvodu, ktorá oznamuje hlavnú myšlienku eseje. V naratívnej eseji však môže byť téza až v druhom odseku alebo na druhej strane. Hľadajte tézu na prvých stranách. Ak chýba téza, zaznamenajte si to. Téza obsahuje „čo“ a „prečo“ eseje, čo znamená, že informuje o autorovom postoji a dôvodoch, prečo tento postoj zastáva.

 • Napríklad práca o výhodách recyklácie môže obsahovať tézu, ktorá znie: „Každý by mal recyklovať, pretože máme obmedzené zdroje a recyklácia pomáha šetriť energiu.“
 • Rozprávacia esej nemusí mať argument, ale mala by v nej byť veta, ktorá opisuje hlavnú myšlienku eseje, napríklad: „Výlet mojej rodiny do Turecka ma naučil o rôznych kultúrach, kuchyniach a náboženstvách a počas cesty som sa naučil veľa o sebe samom.“

2. časť z 5:Čítanie hlavných odsekov


Skontrolujte, či esej obsahuje minimálny počet hlavných odsekov. V zadaní úlohy by mal byť jasne uvedený počet odsekov hlavnej časti, ktoré študenti potrebujú na získanie plného počtu bodov. Spočítajte počet odsekov v eseji, ktorú hodnotíte, aby ste sa uistili, že spĺňa tieto očakávania. Ak nie je v zadaní uvedené inak, minimálny počet hlavných odsekov v eseji sú tradične 3.

 • Ak by esej mala mať 5 odsekov, stačili by 3 hlavné odseky. Ak má byť esej dlhšia, potom by mala mať približne 2 odseky na stranu.
 • Vynásobte celkový počet strán eseje číslom 2 a potom odpočítajte 2 (za úvod a záver), aby ste zistili približný počet odsekov hlavnej časti, ktoré by mala mať práca. Napríklad štvorstranová esej by mala mať približne 6 hlavných odsekov.


Identifikujte tematická veta na posúdenie súdržnosti odseku. Tematická veta poskytuje rámec pre ostatné vety v odseku. Najčastejšie miesto pre tematickú vetu je na začiatku odseku, ale môže sa objaviť aj na inom mieste odseku. Vyhľadajte tematickú vetu a zvážte, či sa zvyšok odseku zameriava na túto tému.

 • Ak napríklad tematická veta znie: „Ľadové medvede potrebujú veľké množstvo potravy na udržanie svojej telesnej hmotnosti,“ potom by zvyšok odseku mal vysvetľovať, čo a koľko ľadové medvede jedia.
 • V prípade tematickej vety, ktorá znie: „Jedlo pozostávalo z výdatného duseného kozieho mäsa ako hlavného chodu a niekoľkých tradičných príloh rôznych farieb, chutí a štruktúr“, by mal odsek poskytnúť ďalšie podrobnosti o jedle.


Hľadajte dôkazy v každom z týchto bodov odseky tela ak sa to vyžaduje. Ak má esej obsahovať zdroje, potom by všetky tvrdenia, ktoré autor uvádza, mali byť podložené dôkazmi. Nemusíte citovať informácie, ktoré sú všeobecne známe alebo ktoré sú všeobecne známe, ale všetko, čo je založené na výskume alebo čo nie je všeobecne známa informácia, si bude vyžadovať zdroj.[2]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pravidlách citovania
Prejsť na zdroj

 • Ak napríklad veta znie: „Samec ľadového medveďa váži od 775 do 1 200 libier (352 až 544 kg),“ potom by mal byť uvedený zdroj tejto informácie, pretože to nie je informácia, ktorú väčšina ľudí vie.[3]
 • Na druhej strane by nebolo potrebné uvádzať zdroj pre vetu, ktorá znie: „Ľadové medvede sú veľké biele medvede.“


Všimnite si použitie opisného jazyka. Ak má esej obsahovať opisný jazyk, napríklad živé detaily a dialógy, dajte si na ne pozor v hlavných odsekoch. Je to bežná črta naratívnych esejí, ale opisný jazyk je vítaným doplnkom každej eseje.[4]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Ak odsek opisuje osobu, autor môže uviesť podrobnosti o farbe jej vlasov, zvuku jej hlasu a type oblečenia, ktoré nosí.
 • Efektívny opisný odsek by napríklad mohol znieť: „Judy stála o celú hlavu vyššie ako ja, ale mala aj pôsobivé afro, ktoré jej pridávalo k výške asi 6 palcov (15 cm). Mala na sebe čierne Converse, roztrhané biele džínsy, čerešňovo červené tričko s výstrihom do V a strieborný medailón, na ktorom bola fotografia jej otca. Jej hlas bol hlboký a chrapľavý, akoby fajčila už 20 rokov, ale nikdy si ani nefajčila.“


Dávajte pozor na prechody medzi vetami a odsekmi. Prechod z jedného odseku do druhého a z jednej vety do druhej je oveľa plynulejší pomocou prechodových slov a slovných spojení. Hľadajte ich v celom odseku, aby ste zistili, či sú dostatočne použité. Medzi bežné prechodové slová a frázy patria:[5]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • Postupnosť: potom, ďalej, nakoniec, prvý, druhý, tretí, posledný
 • Príčina a následok: z tohto dôvodu, v dôsledku toho, následne, teda, preto, preto
 • Kontrast alebo porovnanie: ale, avšak, naopak, podobne, podobne, rovnako, tiež
 • Príklad: napríklad, napríklad, v skutočnosti, na ilustráciu
 • Účel: z tohto dôvodu, na tento účel, na tento účel
 • Čas alebo miesto: pred, po, hneď, medzitým, pod, nad, na juh, v blízkosti[6]

Časť 3 z 5:Preskúmanie konca eseje


Poznamenajte si, ako autor opätovne vyjadruje tézu. Na konci eseje by mal autor nejakým spôsobom zopakovať alebo opätovne vyjadriť tézu. Ideálne je, ak sa téza neopakuje doslovne. Namiesto toho by mala byť nová diskusia o téze vo svetle informácií, ktoré autor prezentoval vo svojich hlavných odsekoch.[7]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Napríklad, ak sa esej týkala výhod recyklácie a toho, prečo je dôležité recyklovať, potom by záver mohol obsahovať vetu, ktorá znie: „Napriek všetkým výhodám recyklácie a tomu, aké jednoduché je recyklovať, mnoho ľudí to stále nerobí.“
 • V prípade naratívnej eseje, ktorá sa začína opisom toho, ako bol autor nervózny, keď kráčal po chodbe v prvý deň v novej škole, by autor mohol urobiť podobný návrat k úvodu. Záver by mohol obsahovať niečo ako: „Ten prvý deň bol desivý a kráčanie po chodbe mi pripadalo ako kráčanie do záhuby, ale dozvedel som sa, že nie som jediný, kto sa tak cítil.“


Zvážte, aký dojem na vás esej urobila. V čase, keď skončíte čítanie eseje, mali by ste si z nej odniesť nejaký poznatok. Môže to mať podobu obľúbenej scény, pútavého argumentu alebo živého opisu, ktorý vám utkvel v pamäti. Zamyslite sa nad tým, čo ste práve prečítali, aby ste určili, čo najviac vyniklo.[8]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Na konci naratívnej eseje môžete napríklad zostať pri myšlienke na živý opis obľúbeného rodinného jedla.
 • Argumentačná esej vás môže prinútiť zamyslieť sa nad morálnou dilemou, ktorú autor nastolil v súvislosti s kontrolou zbraní.
 • Výkladová esej o ľadových medveďoch vám môže zanechať nové uznanie pre ich veľkosť a silu.


Uistite sa, že sa nezavádzajú žiadne nové informácie. Záver by nemal obsahovať žiadne nové informácie. Mal by len zhrnúť myšlienky uvedené v eseji. Prečítajte si záver a uistite sa, že spĺňa tieto požiadavky.

 • Ak záver prináša nové informácie, uveďte to vo svojom hodnotení.

Časť 4 z 5:Hodnotenie citovaných zdrojov


Skontrolujte, či sú v texte uvedené citácie, ak sa vyžadovali zdroje. Ak bolo v zadaní uvedené, že esej má obsahovať citácie v texte, uistite sa, že sú prítomné a správne naformátované. Každý dôkaz, ktorý autor cituje, by mal byť doplnený citáciou.

 • Uistite sa, že citácie sú formátované v súlade so štýlovou príručkou uvedenou na zadaní, napríklad MLA, APA alebo Chicago Style.


Overte, či sú citované informácie v súlade s pôvodným zdrojom. Porovnajte citované dôkazy použité ako podpora v eseji s pôvodnými myšlienkami autora. Uistite sa, či autor eseje presne prezentuje informácie, a hľadajte známky plagiátorstva.

 • Možno nebudete mať čas urobiť to pre každý dôkaz, najmä ak máte veľa študentov. V takom prípade by ste mohli náhodne skontrolovať 1-2 dôkazy pre každú esej, ktorú hodnotíte.


Preskúmajte Strana s citovanými dielami aby sa uistili, že je to správne. Najprv skontrolujte, či sú všetky citované zdroje uvedené na strane s citovanými dielami. Ďalej sa uistite, že citácie sú správne naformátované v súlade s určenými požiadavkami príručky štýlu. Prečítajte si informácie o citáciách a uistite sa, že sa zdajú byť vhodné pre dané zadanie.

 • Ak máte pochybnosti o zdroji, použite informácie na stránke s citovanými dielami, aby ste našli pôvodný zdroj a preskúmali ho.
 • Nezabudnite, že formát by mal zodpovedať zadanej príručke štýlu, napríklad MLA, APA alebo Chicago Style.

Časť 5 z 5:Hodnotenie eseje


Zvážte, ako dobre esej reaguje na výzvu alebo otázku. Dobre napísaná esej bude jasne a účinne reagovať na výzvu alebo otázku. Ak autor nereagoval na výzvu alebo ak tak urobil nesprávne, bude to mať negatívny vplyv na celú esej.

 • Niektorí učitelia a profesori vyžadujú od študentov, aby prepísali eseje, ktoré nespĺňajú základné požiadavky zadania. Ak narazíte na takúto esej, možno sa budete chcieť stretnúť so študentom a prediskutovať s ním jeho možnosti.


Použite rubriku štruktúrovať svoje hodnotenie. Mať k dispozícii kontrolný zoznam, ktorý vás bude viesť pri čítaní a hodnotení prác, je užitočný spôsob, ako zabezpečiť, aby ste nič neprehliadli, a môže vám výrazne uľahčiť známkovanie. Vytvorte zoznam kritérií, ktoré hľadáte v eseji, a každej položke priraďte bodovú hodnotu.

 • Skôr ako pridelíte body kritériám, zoraďte ich podľa dôležitosti pre túto úlohu. To vám pomôže vytvoriť bodový systém, ktorý súvisí s cieľom tejto úlohy.
 • Najlepšie je dať žiakom kópiu rubriky pri zadaní úlohy. To umožní študentom pochopiť váš postup hodnotenia a očakávania.
 • Váš kontrolný zoznam môže obsahovať:
  • Úvod
  • Vyhlásenie tézy
  • Organizácia
  • Vývoj myšlienok
  • Jasnosť
  • Mechanika

 • Odpočítajte body, ak niektorá položka chýba, je nesprávna alebo neúplná. Uistite sa, že ste každej položke na kontrolnom zozname pridelili bodovú hodnotu a rozhodli, koľko bodov odpočítate, ak položka chýba, je nesprávna alebo neúplná. Potom použite tento postup, ktorý vám pomôže pri hodnotení eseje počas jej čítania.[9]

  • Napríklad, ak od študentov vyžadujete, aby v prvom odseku uviedli tézu, ktorá načrtne argumentáciu práce, potom môžete strhnúť 15 bodov, ak chýba, alebo 10 bodov, ak je neúplná alebo nesprávna.
 • Odkazy