Ako kriticky konzumovať médiá: 12 krokov (s obrázkami)

V dnešnej dobe je naše chápanie sveta okolo nás a mnohých komplikovaných vzťahov – politických či iných – v ňom v nemalej miere ovplyvnené médiami, ktoré konzumujeme. Internetová éra nám našťastie umožňuje nebývalú mieru výberu, pokiaľ ide o médiá, ktoré konzumujeme – to je však dvojsečná zbraň, pretože obrovské množstvo konkurenčných názorov a fenomén „falošných správ“ dáva priestor neuveriteľnému množstvu dezinformácií a spravodajstva riadeného agendou. Preto, aby bol človek presne informovaný, musí si byť veľmi dobre vedomý existencie zaujatosti médií a rozvíjať si zručnosti potrebné na kritické myslenie, rozpoznávanie propagandy a získavanie informácií z príspevkov, ktoré sú označené za otvorene zaujaté. Táto príručka poskytuje základný rámec pre kritickú konzumáciu médií a zdôrazňuje význam výskumu a skepticizmu.

Časť 1 z 2:Skúmanie kusa


Zaznamenajte si vydavateľa a totožnosť autora a všetkých ďalších prispievateľov. Patria sem všetci odborníci, úradníci alebo iné osoby citované v článku. Zostavte svoje poznámky do jedného usporiadaného dokumentu – k analýze pristupujte ako k oficiálnemu vyšetrovaniu a svoje zistenia a myšlienky zaznamenávajte priebežne.

 • Odporúča sa to urobiť elektronicky tak, aby sa informácie dali ľahko reorganizovať a rozšíriť.


Nájdite všetky hypertextové odkazy obsiahnuté v článku a/alebo odkazy na iné diela alebo akademické štúdie. Rozšírte dokument začatý v prvom kroku tak, že si všimnete názvy, autorov a vydavateľov všetkých externých odkazov/hypertextov. Často sa stáva, že príspevky uverejnené vo veľkých médiách sú len zhrnutím (rôznej kvality) dôkladnejšej práce – pozorné prečítanie a pochopenie pôvodnej práce, z ktorej príspevok vychádza, môže pomôcť identifikovať nepresnosti, zovšeobecnenia alebo politické obraty prítomné v príspevku.


Preskúmajte prípadné obchodné záujmy. Najdôveryhodnejší novinári sa vyjadria k akýmkoľvek komerčným záujmom súvisiacim s danou témou, ale dôveryhodnosť nemožno očakávať. Aj v prípade, že sú uvedené vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti a transparentnosť je zjavná, je nevyhnutné nezávisle potvrdiť tvrdenia autora. S odkazom na informácie zdokumentované v predchádzajúcich krokoch použite internet na zistenie akýchkoľvek záujmov spoločností, ktoré majú podiel na publikácii, a akýchkoľvek komerčných alebo inštitucionálnych väzieb autora a ostatných prispievateľov. To zahŕňa aj zistenie zdrojov financovania akademických štúdií.

 • Uvedomte si, že publikácie často ukladajú vážne obmedzenia na to, čo prispievateľ môže alebo nemôže povedať. Urobte si poznámky k informáciám v rastúcom dokumente.
 • V tejto fáze sa môže začať prejavovať určitá miera zaujatosti.


Analyzujte formátovanie, štýl a tón diela. Frázovanie a formátovanie článku môže byť mimoriadne výpovedné o zámeroch a integrite autora. Ako vždy, zapíšte si všetky myšlienky a/alebo obavy.

 • Prezentuje autor faktické informácie otvorene názorovo vyhraneným spôsobom?
 • Je článok naformátovaný profesionálne, bez zjavných pravopisných alebo gramatických chýb – alebo sa zdá, že je písaný narýchlo a nedbalo?
 • Zdôvodňuje autor názory a závery relevantnými odkazmi a/alebo citátmi – alebo sa v práci objavujú odvážne tvrdenia bez uvedenia dôkazov?


Zohľadnite krajinu, v ktorej bol článok uverejnený. Preskúmajte politické a sociálno-ekonomické podmienky v danej krajine.

 • Aká je politická pozícia vládnucej strany?
 • Je vládnuca strana demokraticky zvolená alebo autoritatívna? Boli verejne vyjadrené obavy z korupcie?
 • Akým sociálnym problémom čelí krajina? Existuje kultúra extrémnej chudoby? Aké sú pracovné podmienky? Či existuje politická rovnosť a do akej miery?


Preskúmajte osobný postoj autora k danej téme. Najmä v prípade politiky je takmer nemožné písať nestranne. Osobná etika a názory autora tak zohrávajú obrovskú úlohu v konečnom tóne diela. Napríklad nemožno rozumne očakávať, že homofóbny autor vypracuje nestranný článok o právach LGBT+. Ak je k dispozícii životopis, je to dobré miesto, kde začať, ale majte na pamäti, že jeho autor pravdepodobne skrýva určitú zaujatosť. Uistite sa, že ste posúdili aj výber predchádzajúcich prác autora, najmä v prípade, že téma súvisí s kritizovaným článkom.


Preskúmajte sociálno-ekonomické zázemie autora a jeho väzby. Spisovateľ, ktorý pochádza z prostredia extrémneho bohatstva a privilégií, pravdepodobne nemá najlepší prehľad o bojoch robotníckej triedy. Autor so silnými väzbami na katolícku cirkev nemusí vykresliť aktivizmus LGBT+ v najlepšom svetle. Autor, ktorý patrí k republikánskej alebo demokratickej strane, pravdepodobne nemôže vytvoriť nestranný článok týkajúci sa jednej z nich. Na dosiahnutie tohto cieľa sú opäť neoceniteľné životopisy a výber z portfólia autora.

2. časť z 2:Formovanie záverov a prijímanie opatrení


Vyhľadajte alternatívne a v ideálnom prípade protichodné názory. Človek môže alebo nemusí súhlasiť s postojom autora, ale bez ohľadu na to je dôležité pochopiť všetky protipóly alebo rôzne interpretácie, ktoré existujú. Zostavte zoznam publikovaných diel, ktoré k téme pristupujú z rôznych uhlov pohľadu.


Preskúmajte objavené články z hľadiska rétorických rozdielov. Majte na pamäti článok, ktorý kritizujete, a pokúste sa identifikovať konkrétne body, v ktorých sa buď údaje, alebo anekdota, alebo interpretácia/vysvetlenie medzi autormi líšia. Urobte si poznámky o každej zistenej odchýlke v dokumente.


Určite publikum a program. Na základe všetkých získaných informácií zvážte, kto je cieľovým publikom a aký je autorov program. V ideálnom prípade je predmetný článok starou dobrou investigatívnou žurnalistikou, ktorej cieľom je skôr prelomiť príbeh než presadzovať nejakú agendu. Pri zisťovaní, či ide o iný program, sa pýtajte otázky, ako napr:

 • Presadzujú politickú platformu?
 • Šíria povedomie o probléme sociálnej spravodlivosti?
 • Reaguje článok na politický alebo spoločenský pokrok?
 • Možno je tento článok len šikovnou reklamou? Alebo ochrana záujmu spoločnosti?


Zapojte do diskusie aj ostatných! Na prvý pohľad sa tento článok zdá byť neškodný, ale po ďalšom skúmaní sa zdá, že je motivovaný programom. Diskutujte o svojich obavách s priateľmi a/alebo rodinou, predneste ich v triede alebo so spolupracovníkmi. Možno sa ostatní zhodnú – možno je dokonca dôvod na organizáciu!


 • Kritizujte. Ak je niečo nepresné, alebo ešte horšie, zámerne zavádzajúce – nemlčte! Zapojte sa do diskusie k článku a vyjadrite svoje obavy autorovi, redaktorovi alebo vydavateľovi. Zdieľajte ho na sociálnych sieťach a zapojte doň ostatných!