Ako merať efektívnosť riadenia: 8 krokov

Bez ohľadu na to, aký výrobok alebo službu vaša spoločnosť predáva, úloha manažéra bude obsahovať štyri kľúčové aspekty: plnenie manažérskych povinností, podpora tímovej práce, rozdelenie práce medzi tím a delegovanie úloh na tím.[1]
Hoci vám manažéri môžu tvrdiť, že odvádzajú skvelú prácu a tím je spokojný, možno budete chcieť sami zistiť, ako efektívne plnia svoju úlohu z hľadiska spokojnosti zamestnancov a klientov a z hľadiska finančnej zodpovednosti. Meranie efektívnosti vášho manažérskeho tímu možno vykonať pomocou údajov spoločnosti o finančných výsledkoch spoločnosti a pomocou spätnej väzby od klientov a zamestnancov o manažmente.

Metóda 1 z 2:Použitie finančných údajov spoločnosti

Uvedomte si úlohu ukazovateľov ROA, ROE a ROCE. V podniku existujú tri dôležité finančné ukazovatele: rentabilita aktív (ROA), rentabilita vlastného kapitálu (ROE) a rentabilita investícií (ROCE). Tieto tri ukazovatele možno použiť na určenie toho, ako je spoločnosť peňažne úspešná a ako k tomuto úspechu prispelo alebo prispelo vedenie spoločnosti.[2]

 • ROA sa zaoberá tým, ako podnik využíva aktíva akcionárov na dosiahnutie zisku. ROA môžete vypočítať vydelením čistého zisku spoločnosti celkovými aktívami spoločnosti.
 • ROE sa zaoberá výnosmi dosiahnutými použitím kapitálu akcionárov, čo je vlastný kapitál investovaný akcionármi a ich podiel na zisku. ROE môžete vypočítať vydelením zisku spoločnosti vlastným imaním spoločnosti.
 • ROCE je výnosnosť všetkého kapitálu, ktorý spoločnosť využíva, vrátane dlhových fondov, ako sú úvery a prioritný kapitál. ROCE môžete vypočítať vydelením výnosu spoločnosti pred úrokmi a zdanením investovaným kapitálom spoločnosti.

Získajte potrebné finančné údaje od účtovníka spoločnosti. Účtovník vašej spoločnosti by mal mať k dispozícii údaje o spoločnosti, ktoré možno použiť na výpočet ukazovateľov ROA, ROE a ROCE. Tieto tri ukazovatele sú užitočné ako meradlo efektívnosti manažmentu, pretože môžu poskytnúť tvrdé údaje o tom, ako manažment ovplyvnil výnosy podniku a ako efektívne bol riadený kapitál podniku.[3]

Analyzujte údaje o ROA. Údaje o rentabilite aktív môžu byť užitočným spôsobom, ako určiť, aký zisk dosiahla spoločnosť za niekoľko rokov v porovnaní s inými spoločnosťami v rovnakom odvetví. Pozrite sa na údaje o návratnosti aktív a všimnite si, koľko zisku sa získalo z majetku spoločnosti. Čím je ukazovateľ vyšší, tým lepšie si spoločnosť vedie v ukazovateli ROA.[4]

 • Napríklad, ak sú celkové aktíva vašej spoločnosti 10 miliónov rupií a ak má spoločnosť čistý príjem 20 miliónov rupií, ROA bude 20/10, teda 2. To znamená, že na 1 rupiu aktív spoločnosť dosiahla zisk 2 rupie.
 • Mali by ste sa pozrieť na ukazovateľ ROA za obdobie aspoň dvoch až štyroch rokov, aby ste si všimli, či má ukazovateľ ROA v určitom časovom období rastúci trend. Rastúci trend ROA je znakom toho, že sa spoločnosť zlepšuje, a klesajúci trend ROA je znakom toho, že sa spoločnosti nedarí. Na základe toho, ako vyzerá ROA spoločnosti, môžete potom určiť, či je manažment efektívny alebo neefektívny.
 • ROA môžete rozdeliť aj do vzorcov, ako napríklad ROA = čistá zisková marža x obrat celkových aktív alebo ROA = (čistý príjem/príjmy) x (výnosy/celkové aktíva). Potom sa môžete pozrieť na to, na ktoré oblasti sa manažment zameriava, aby maximalizoval výnosy spoločnosti. Možno si potom budete môcť všimnúť, či manažment znižuje náklady, obracia viac majetku alebo zvyšuje ceny výrobkov.[5]

Preskúmajte údaje o návratnosti investícií. Rentabilita vlastného kapitálu vám môže pomôcť získať lepší prehľad o tom, ako efektívne manažment využíva prostriedky akcionárov a či dosahuje dobrú mieru návratnosti prostriedkov akcionárov. ROE môžete rozdeliť na (Zisk/Tržby) x (Tržby/Aktivá) x (Aktíva/Vlastný kapitál). ROE vám potom môže povedať viac o zisku/výnosoch spoločnosti, o aktívach spoločnosti a o finančnej páke spoločnosti.[6]
[7]

 • Ak má spoločnosť nízke ziskové rozpätie alebo nízke zisky, môže to znamenať, že manažment neodvádza dobrú prácu pri stanovovaní cien výrobkov, nereguluje nerentabilné výrobky a nie je účinný pri kontrole nákladov. Môže to tiež znamenať, že manažment nereaguje dobre na konkurenciu a spoločnosť je potom nútená predávať výrobky s nízkou maržou. Vysoká zisková marža vrhá na manažment priaznivejšie svetlo, pretože to znamená, že spoločnosť sa stala monopolom v odvetví a môže predávať výrobky s vysokou ziskovou maržou.
 • Výška tržieb/aktív spoločnosti bude predstavovať meranie tržieb vytvorených z aktív, ktoré spoločnosť investovala. Ak spoločnosť musí vo veľkej miere investovať svoje aktíva, aby dosiahla tržby, znamená to, že manažment neinvestuje aktíva rozumne alebo efektívne. Vysoký objem kapitálových investícií by mohol znamenať, že spoločnosť nedosahuje výkonnosť, akú by mala.
 • Ak je finančná páka alebo zadlženosť spoločnosti vysoká, svedčí to o tom, že spoločnosť musí na svoje udržanie používať vysoký dlh (požičiavať si od bánk, finančníkov, investorov). Môže to byť znakom toho, že manažment neriadi vlastný kapitál akcionárov efektívne a možno bude musieť efektívnejšie využívať pákový efekt v prospech spoločnosti.

Pozrite sa na údaje o ROCE. Návratnosť investícií možno rozdeliť na výnosy (pred úrokmi a zdanením) / investovaný kapitál. Aby vaša spoločnosť zostala na trhu udržateľné obdobie, ROCE by malo byť vyššie ako náklady na kapitál. Náklady na kapitál predstavujú odmenu, ktorú spoločnosť platí každej kategórii prispievateľov do kapitálu.[8]

 • Ak ukazovateľ ROCE nie je vyšší ako vložený kapitál, môže to znamenať, že manažment nevyužíva vložený kapitál efektívne a môže spoločnosť vystaviť riziku nesplácania úverov a iných dlhových prostriedkov.

Metóda 2 z 2: Využitie spätnej väzby od zamestnancov a klientov

Zvážte kľúčové ukazovatele výkonnosti vašej spoločnosti. Predtým, ako budete môcť zbierať spätnú väzbu o svojom manažmente od zamestnancov a klientov, budete musieť zvážiť kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) manažérov vašej spoločnosti, ktoré by mali identifikovať úlohy a zodpovednosti manažéra, ako aj ciele používané na meranie jeho výkonnosti. Môžete stanoviť kľúčové ukazovatele výkonnosti pre manažérov vo vašej spoločnosti, ktoré zahŕňajú: [9]

 • Pýtanie sa, čo je potrebné urobiť pre zamestnancov a pre spoločnosť.
 • Vypracovanie akčných plánov a cieľov zamestnancov.
 • Prevzatie zodpovednosti za rozhodovanie, komunikáciu a celkové fungovanie zamestnancov.
 • Vytváranie príležitostí pre zamestnancov a pre spoločnosť.
 • Vedenie produktívnych stretnutí zamestnancov.
 • Používanie prístupu „my“ namiesto prístupu „ja“.

Vytvorenie a distribúciu prieskumu medzi zamestnancami a prieskumu medzi klientmi na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Použite kľúčové ukazovatele výkonnosti pre svoj manažérsky tím na vytvorenie prieskumu pre zamestnancov a prieskumu pre klientov, ktoré merajú efektívnosť manažmentu.

 • Prieskum pre zamestnancov by mal zahŕňať všetky kľúčové ukazovatele výkonnosti manažmentu a mal by zamestnancov požiadať, aby na príkladoch ilustrovali, ako dobre alebo ako zle si manažment počína. Prieskum môžete štruktúrovať online na základe bodového systému alebo pomocou formátu krátkych odpovedí. Mali by ste tiež poznamenať, že všetka spätná väzba bude dôverná a bude poskytnutá manažmentu len vtedy, ak ju bude považovať za hodnotnú alebo dôležitú pre rast efektívnosti manažmentu.
 • Prieskum pre klientov by sa mal zamerať na to, ako manažment denne komunikuje s klientmi a ako efektívne vedenie komunikuje s klientmi. Niektorí manažéri môžu byť v priamejšom kontakte s klientmi ako iní, takže možno budete musieť prieskum prispôsobiť úlohe vášho manažérskeho tímu.
 • Spracujte spätnú väzbu na posúdenie efektívnosti riadenia. Keď zamestnanci a klienti vyplnia dotazníky, mali by ste údaje zozbierať a prejsť ich. Pozrite sa, aké skóre získali jednotliví manažéri v spätnej väzbe od zamestnancov a klientov a aké skóre získal manažérsky tím ako celok.

  • Ak manažment dosiahol nízke skóre napríklad v oblasti komunikácie a produktívnych stretnutí s klientmi, môžete to zdôrazniť ako niečo, čím sa treba zaoberať pri školení manažmentu. Ak manažment dosiahne vysoké skóre v oblasti vypracovania cieľov a akčných bodov zamestnancov, môžete to zaznamenať, keď sa s manažmentom podelíte o spätnú väzbu ako pozitívny výstup z prieskumov.
 • Odkazy