Ako nájsť záložné práva na vozidlá: 9 krokov

V Spojených štátoch sú niektoré záložné práva na vozidlá výsledkom toho, že si osoba požičala peniaze na kúpu vozidla, zatiaľ čo v iných prípadoch sa záložné práva uplatňujú nedobrovoľne, z dôvodu nezaplatenia poplatkov, služieb alebo daní. Ak má vozidlo záložné právo, môže pri predaji prejsť na nového majiteľa. Pred kúpou vozidla budete chcieť vedieť, či na ňom nie je zriadené záložné právo, aby ste neboli zodpovední za dlh inej osoby.

Časť 1 z 3: Zdokumentovanie histórie záťaže vozidla

Skontrolujte názov. Pri rokovaní o kúpe vozidla by vám malo byť umožnené nahliadnuť do listu vlastníctva vozidla. Tituly sa v jednotlivých štátoch líšia, ale zvyčajne sa v nich uvádzajú informácie ako: [1]
[2]

 • Súčasný majiteľ
 • Predchádzajúci majiteľ (majitelia), ak existuje
 • Nesplatené záložné práva, ak existujú
 • Prípadné predchádzajúce zádržné práva

Ak sú na liste vlastníctva vozidla uvedené nejaké záložné práva, požiadajte o ich uvoľnenie. Uvoľnenie záložného práva je úradný dokument alebo osvedčenie, že nesplatené záložné právo bolo úplne uspokojené. V závislosti od štátu, ktorý vydáva titul vozidla, môže byť uvoľnenie záložného práva uvedené buď v titule, alebo v samostatnom dokumente.

 • Požiadajte o predloženie všetkých dokumentov o zrušení záložného práva, aj keď je na liste vlastníctva uvedený prevod vlastníctva vozidla zo záložného veriteľa. Vozidlá sa môžu predávať aj s nevysporiadanými záložnými právami, preto sa pred kúpou chcete uistiť, či je vozidlo bez záložných práv.
 • Všetky dokumenty o uvoľnení záložného práva by vám mali byť v prípade kúpy vozidla odovzdané, aby ste sa mohli kedykoľvek v prípade potreby preukázať (napríklad ak budete vozidlo v budúcnosti sami predávať).

Dávajte si pozor na podozrivé praktiky. Renomovaní predajcovia a predajcovia budú mať všetky dokumenty vyplnené a pripravené na preskúmanie, prípadne si ich budú môcť vyžiadať. Ak predávajúci nemôže alebo nechce predložiť príslušné dokumenty, môže to byť znakom toho, že s vozidlom alebo predajom nie je niečo v poriadku.

 • Nikdy nekupujte vozidlo, ak vám predávajúci nemôže ukázať titul na meno predávajúceho alebo nemôže predložiť uvoľnenie záložného práva pre všetky záložné práva uvedené na titule. Názov vozidla je dôkazom, že predávajúci je vlastníkom vozidla a má povolenie na jeho predaj.
 • Ak predávajúci nemôže nájsť titul, mal by byť schopný požiadať o nový titul na svojom oddelení služieb pre motorové vozidlá (alebo na ekvivalentnom oddelení).[3]
  Za opravu je zodpovedný predávajúci. Ak predávajúci nepožiada o nový titul, môže to byť znakom toho, že titul je v držbe banky alebo inej úverovej inštitúcie a má nevyrovnané záložné právo, alebo že auto nie je predávajúceho na predaj.
 • Budete potrebovať titul a aby vozidlo bolo bez záložného práva, aby ste ho mohli riadne poistiť a aby od vás nikto nepožadoval zvyšok platby za záložné právo.[4]

Časť 2 z 3:Kontrola správy o histórii vozidla

Získajte VIN vozidla. Každé vozidlo má jedinečné identifikačné číslo vozidla (VIN). Toto číslo zvyčajne nájdete na jednom alebo viacerých štandardných miestach vrátane: [5]

 • Prístrojová doska na strane vodiča. Toto je najbežnejšie miesto. VIN je zvyčajne viditeľný pri pohľade na prístrojovú dosku cez spodný roh čelného skla vozidla na strane vodiča
 • Pod kapotou v prednej časti motora.
 • V kufri pod rezervnou pneumatikou
 • Na dverách na strane vodiča
 • Staršie vozidlá (pred rokom 1981) nemusia mať štandardizované VIN alebo nemusia mať vôbec žiadne.

Použite VIN na kontrolu histórie záložných práv. VIN sa dá použiť na vyhľadanie všetkých záložných práv na vozidle. Oddelenia služieb pre motorové vozidlá v jednotlivých štátoch vám umožnia vyhľadávať tieto informácie podľa čísla VIN. Okrem toho môžu túto službu poskytovať súkromné organizácie, ako napríklad CarFax a CarProof.

 • V mnohých štátoch si môžete na základe VIN vozidla online vyhľadať históriu záložných práv.[6]
  [7]
  [8]
  Dôveryhodný zdroj
  Štát Indiana
  Oficiálne miesto pre štátom schválené zdroje týkajúce sa života v Indiane vrátane zákonov, služieb a kultúry
  Prejsť na zdroj
  [9]
  Pozrite si webovú stránku miestneho oddelenia služieb motorových vozidiel (alebo rovnocenného oddelenia), aby ste zistili, či je tento spôsob pre vás dostupný.
 • V ostatných prípadoch by ste mali byť schopní vykonať vyhľadávanie záložného práva buď poštou, alebo osobne na miestnom daňovom úrade alebo na oddelení služieb pre motorové vozidlá. Podrobné informácie o podaní žiadosti o vyhľadanie záložného práva získate na príslušnom úrade alebo na jeho webovej stránke.
 • Pozrite si webové stránky súkromných servisov histórie vozidiel, aby ste zistili dostupnosť vo vašej oblasti.
 • S vyhľadávaním histórie záložných práv môže byť spojený poplatok, či už využijete súkromnú organizáciu, alebo sa obrátite na miestne oddelenie služieb pre motorové vozidlá.[10]
  Výška tohto poplatku závisí od vašej lokality.

Zistite, či je oznámenie o záložnom práve na titule omylom. Miestne zákony zvyčajne vyžadujú, aby veriteľ alebo kupujúci po uspokojení záložného práva informovali daňový úrad alebo oddelenie služieb pre motorové vozidlá. Ak je na názve vozidla, ktoré chcete kúpiť, uvedené oznámenie o záložnom práve, hoci predávajúci (alebo predchádzajúci majiteľ) záložné právo splnil, môže to byť preto, že daňový úrad/oddelenie služieb pre motorové vozidlá nebol riadne informovaný.

 • Zvyčajne sa tento problém dá odstrániť bez väčších problémov tak, že sa s titulom a potvrdením o zrušení záložného práva dostavíte na daňový úrad alebo odbor služieb pre vozidlá.
 • Oprava titulu môže byť spoplatnená.
 • Ak dôjde k strate vydania záložného práva, budete sa musieť obrátiť na úverovú inštitúciu, aby vám vydala novú kópiu. Ak úverová inštitúcia ukončila činnosť, zlúčila sa alebo nereaguje na vašu žiadosť, obráťte sa na oddelenie služieb pre motorové vozidlá, kde získate ďalšie informácie.
 • Ak máte účtenky, stornované šeky alebo iný dôkaz o tom, že záložné právo bolo uspokojené, uľahčí to proces.[11]
  [12]
 • O pomoc sa môžete obrátiť aj na advokáta.

Časť 3 z 3:Odstránenie záložného práva

Uhradiť záložné právo. Ak zistíte, že záložné právo na vozidlo je nevyriešené, a napriek tomu chcete vozidlo kúpiť, budete musieť záložné právo odstrániť. Predtým, ako sa bude usilovať o oficiálne uvoľnenie záložného práva, požiadajte predávajúceho alebo toho, kto je dlžníkom záložného práva, aby zaplatil akýkoľvek zostatok záložného práva.

 • Ak záložné právo na vozidlo riadne neodstránite, riskujete, že vám ho veriteľ/požičiavateľ opätovne zabaví.

Prijatie uvoľnenia záložného práva. Po uspokojení záložného práva úverová inštitúcia zašle oznámenie (buď elektronicky, alebo poštou, v závislosti od spôsobu zápisu záložného práva), v ktorom potvrdí, že dlh bol v plnej výške splatený.[13]
Toto osvedčenie sa použije na vymazanie vlastníckeho práva k dokumentu.

 • V mnohých prípadoch má úverová inštitúcia po prijatí konečnej platby určitú lehotu (napr. desať dní), v ktorej musí dodať potvrdenie o uvoľnení záložného práva.[14]
 • Ak je to možné, požiadajte osobne o výmaz záložného práva a prevod vlastníckeho práva. Navštívte miestny daňový úrad alebo oddelenie služieb pre motorové vozidlá (v závislosti od vášho štátu) a vyplňte žiadosť o výmaz záložného práva z titulu. Ak požiadate osobne o výmaz záložného práva a prevod vlastníckeho práva, a agent bude môcť skontrolovať a uistiť sa, že všetky informácie sú správne.[15]

  • Budete musieť so sebou priniesť dokumenty (zvyčajne titul vozidla a oficiálny dokument o uvoľnení záložného práva od veriteľa).
  • Táto služba je zvyčajne spoplatnená, pričom výška poplatku závisí od vašej lokality.[16]
  • Váš spôsob výmazu záložného práva bude závisieť aj od toho, ako bolo záložné právo zapísané. V mnohých prípadoch sa záložné právo zaznamenáva na papieri, ale v iných prípadoch sa zaznamenáva elektronicky.[17]
  • Ak žiadate o prevod vlastníckeho práva poštou, možno budete musieť poslať starý titul na oddelenie služieb pre motorové vozidlá (alebo ekvivalentné oddelenie), aby vám mohlo vydať nový titul, v ktorom bude uvedené, že ste vlastníkom vozidla.[18]
  • Ak si nie ste istí, či môžete podať žiadosť osobne, obráťte sa na svoj daňový úrad alebo oddelenie služieb pre motorové vozidlá.
 • Odkazy