Ako napadnúť závet

Závet je právny nástroj, ktorý sa používa na rozdelenie majetku. Bez závetu sa majetok rozdeľuje na základe dedičského konania. Napadnutie závetu môže byť náročné, pretože závet je zvyčajne napísaný advokátom tak, aby bol veľmi konkrétny, zámerný a jednoznačný, a je osvedčený a často aj notársky overený, aby sa zabezpečila jeho platnosť. Nie je však neobvyklé, že si ľudia komplikujú svoj majetok tým, že sami vypracujú ďalšie kodicily, a existuje mnoho situácií, v ktorých môže byť vhodné závet napadnúť.

Časť 1 z 5:Určenie, či je závet platný

Zistite, či máte právo napadnúť závet. Závet môžu napadnúť len určité osoby. Tento zoznam sa v jednotlivých štátoch líši, ale môže zahŕňať každého, kto by bol dedičom, ak by osoba zomrela zo zákona (Z/zo závetu), každého, kto je uvedený v závete, každého, kto bol v predchádzajúcom alebo neskoršom závete (t. j.e. skorší závet bol predložený do dedičského konania), veritelia atď.

Skontrolujte, či bol závet riadne podpísaný. Každý štát má požiadavky na podpis. Závet je zvyčajne platný len vtedy, ak bol podpísaný v prítomnosti dvoch svedkov. [1]

 • V niektorých štátoch sa tiež vyžaduje, aby svedkovia neboli oprávnenými osobami podľa závetu. Overte si zákony svojho štátu a zistite presné požiadavky na podpis závetu.

Zistite, či bol závet podpísaný pod nátlakom. Závet podpísaný pod nátlakom nebude platný.

 • Ukážkovým príkladom nátlaku je staršia osoba, ktorá vytvorí závet v prospech opatrovateľa, aby ju opatrovateľ neopustil. [2]

Odhaľte, či bol závet vyhotovený podvodom. Podvod je zriedkavý. Ak však bolo závetcovi povedané, že podpisuje zmluvu, potom závet, ktorý skutočne podpísal, nebude platný.

Určite, či poručiteľ nemal duševnú spôsobilosť. Jedným z najčastejších spochybnení závetu je, že závetca nemal duševnú spôsobilosť buď z dôvodu duševnej choroby, senility alebo demencie.

 • V prípade spochybnenia je možné preukázať dostatočnú duševnú spôsobilosť tým, že sa preukáže, že závetca poznal predmet svojho obdarovania, rozumel druhu a povahe majetku a urobil dispozíciu na základe plánu, ktorý mal v hlave.

Zistite, či ste boli neúmyselne vylúčení. Neúmyselné vylúčenie znamená, že za normálnych okolností by ste boli považovaní za dediča, ale narodili ste sa, uzavreli manželstvo alebo vás poručiteľ spoznal/objavil po spísaní závetu. Ak nie ste zo závetu výslovne vylúčení, môžete ho napadnúť.

 • Ak bol závet spísaný pred vaším narodením, máte silný dôvod na neúmyselné vylúčenie.
 • Ak ste boli výslovne vylúčení, potom nemáte možnosť odvolania.

Určiť, či bol závet sfalšovaný. Ak máte dôvod domnievať sa, že závet bol sfalšovaný, mal by byť predložený k závetu a súd by mal rozhodnúť podľa vlastného uváženia.

Uistite sa, že závet napadnete, kým máte čas. Väčšina štátov má lehoty na napadnutie závetu. Zákony jednotlivých štátov sa líšia. Okrem toho sa dátumy týchto spochybnení líšia v závislosti od toho, či vám bola alebo nebola doručená žiadosť, ako aj od ďalších faktorov.

2. časť z 5:Pochopenie dôsledkov neplatnosti závetu

Vypočítajte, čo by ste dostali, ak by bol závet vyhlásený za neplatný. Možno bude lepšie, ak závet nenapadnete. Ak nie je platný závet, majetok poručiteľa prejde dedičským konaním a rozdelí sa medzi dedičov.

 • Ak nie ste dedičom, nedostanete nič. V súlade s tým by ste pravdepodobne mali prehodnotiť napadnutie závetu.
 • Právne predpisy jednotlivých štátov sa líšia, ale vo všeobecnosti sa dedičstvo delí medzi pozostalého manžela a zostávajúce deti. [3]
  Ak ste jedným z troch pozostalých detí, prevzali by ste tretinu dedičstva (za predpokladu, že neexistuje pozostalý manžel). Ak ste nespokojní s tým, že ste dostali len polovicu podľa závetu, potom sa nemusíte pokúšať o jeho vyhlásenie za neplatný, pretože sa váš podiel zníži.

Skontrolujte, či nie je k dispozícii doložka o nespochybňovaní. Podľa tohto ustanovenia, ak napadnete závet a prehráte, nedostanete nič. Možno by bolo lepšie, keby ste jednoducho prijali svoj podiel z dedičstva.

 • Nie všetky štáty uplatňujú doložky o nespochybňovaní. Napríklad v Michigane sa neuplatní doložka o nespochybnení, ak existoval pravdepodobný dôvod na začatie konania.[4]
  Kalifornia tiež umožňuje doložky o nesporovom konaní.

Vyhodnoťte náklady. Ak podáte žalobu, takmer určite budete chcieť právnika. Odmeny advokátov sa výrazne líšia v závislosti od miesta. Môžete však očakávať, že za kompetentné právne zastupovanie utratíte viac ako 200 USD za hodinu.

 • Náklady môžete znížiť tým, že si sami zistíte počiatočné skutočnosti. Nemali by ste však očakávať bezplatné zastupovanie v prípade žaloby proti závetu.

Časť 3 z 5: Podanie žaloby

Vykonajte predbežné zhromažďovanie faktov. Aby ste mohli podať žalobu na súde, musíte svoju sťažnosť založiť na niečom inom ako na klebetách alebo špekuláciách. Ak sa napríklad domnievate, že závet bol vyhotovený podvodne, mali by ste aspoň hovoriť so svedkami pri podpise závetu.

 • Môžete byť sankcionovaní za podanie neopodstatnenej alebo obťažujúcej žaloby. Žaloba bez skutkového základu sa bude považovať za neopodstatnenú. V dôsledku toho budete možno musieť zaplatiť trovy právneho zastúpenia žalovaného. [5]
 • Mali by ste si robiť poznámky zo všetkých stretnutí.
 • Ak je to možné, mali by ste si rozhovor nahrať (so súhlasom svedka).

Vypracujte žalobu. Formálnou sťažnosťou sa začína súdny proces. Požiadajte o prázdny formulár sťažnosti na súde pre dedičské konanie. V niektorých štátoch sa nazýva námietka a nie sťažnosť. Žaloba robí štyri veci:

 • Identifikuje strany: žalobcu a žalovaného. Vy budete žalobca a vykonávateľ dedičstva je žalovaný. V závislosti od štátneho práva by ste mali uviesť aj zoznam všetkých osôb, ktoré sú oprávnenými osobami podľa závetu.
 • Uveďte právny základ pre podanie sťažnosti. Tvrdili by ste, že závet je neplatný, a citovali by ste príslušný zákon.
 • Vysvetľuje skutkové okolnosti prípadu. Budete musieť vysvetliť skutočnosti, ktoré podporujú váš právny argument, že závet je neplatný.
 • požiada súd o úľavu. Tu vysvetlíte, že chcete, aby súd zrušil platnosť závetu. [6]

Podanie žaloby. Podávate ju na dedičskom súde na tom istom mieste, kde ste si vyzdvihli prázdny formulár sťažnosti.

 • Pravdepodobne bude účtovaný poplatok za podanie žaloby, ktorý môže dosiahnuť až 200 USD. Ak si to nemôžete dovoliť, mali by ste sa informovať o možnosti podať žalobu ako nemajetný. Úradník by mal mať k dispozícii formulár.

doručiť oznámenie správcovi dedičstva. Správcovi dedičstva, ako aj všetkým ostatným príjemcom uvedeným v závete by sa mali doručiť písomnosti.

 • Sťažnosť môžete doručiť prostredníctvom procesného doručovateľa alebo zaplatením za to, aby to urobil šerif. Opäť platí, že ak si to nemôžete dovoliť, mali by ste to uviesť v žiadosti o odpustenie poplatkov. Náklady na procesné doručovateľov môžu dosiahnuť až 100 USD za jeden doručený dokument.

Časť 4 z 5:Postup pri súdnom konaní

Upozorňujeme, že po podaní žaloby alebo námietky môžete čeliť námietkam alebo návrhom na zamietnutie. Na rozdiel od väčšiny občianskoprávnych žalôb môže demurrer alebo návrh na zamietnutie predstavovať v tomto type žaloby väčšiu prekážku ako zvyčajne.

zhromaždiť dôkazy. Pred podaním žaloby by ste mali vypočuť kľúčových svedkov, aby vaša žaloba mala reálny základ. Teraz môžete sledovať všetky ďalšie stopy.

 • Mali by ste sa obrátiť na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby ste sa informovali o duševnom stave poručiteľa. Ak poručiteľ trpel stratou pamäti alebo výkyvmi nálad, môžete tieto informácie použiť na preukázanie nedostatočnej závetnej spôsobilosti.
 • Porozprávajte sa s každým, kto žil so závetcom, vrátane ostatných obyvateľov domovov pre seniorov. Títo ľudia mohli závetcu pozorovať každý deň a môžu byť dobrým zdrojom informácií.
 • Oslovte osoby, ktoré boli svedkami podpisu závetu, ak ste tak ešte neurobili. Sú najlepšími svedkami o duševnom stave poručiteľa.
 • Mali by ste sa pokúsiť hovoriť s advokátom, ktorý závet vypracoval. Nanešťastie, dôvernosť medzi advokátom a klientom môže obmedziť to, čo vám môže povedať. Nemôže však uškodiť, ak sa o to pokúsite.
 • Pri vypočúvaní ostatných členov rodiny, najmä tých, ktorí sú oprávnenými osobami podľa závetu, postupujte opatrne. Môžu sa brániť spolupráci s vami alebo by vám mohli klamať.

Prijmite a prečítajte odpoveď. Žalovaný musí odpovedať na žalobu. Zvyčajne bude obvinenia popierať.

Požiadajte o zistenie skutočností. Ak má odporca dokumenty, ktoré potrebujete, podáte návrh na ich zistenie a vyžiadate si ich. Požiadajte úradníka o prázdny návrh a uveďte kategóriu dokumentov, ktoré by ste chceli.

 • Nebojte sa požadovať široké kategórie dokumentov, ako napríklad „Všetko, čo sa týka duševnej spôsobilosti závetcu“ alebo „korešpondencia týkajúca sa závetu“.“
 • Môžete požiadať o zistenie od každého, kto by mohol mať relevantné dokumenty.

Zúčastnite sa predbežných pojednávaní. Vy alebo váš advokát sa musíte zúčastniť na predsúdnych pojednávaniach a konferenciách, aby ste prediskutovali stav veci. Ak ste s odporcom nedosiahli uspokojivú dohodu, naplánujete termín súdneho pojednávania.

predvolať svedkov. Prezrite si vypočutých svedkov a identifikujte tých, ktorí vám pomôžu pri objasňovaní vášho prípadu. Potom im vystavte predvolanie, v ktorom vytlačíte deň a hodinu súdneho pojednávania, ako aj jeho miesto.

 • Vzorové tlačivá predvolaní nájdete na súde. Musíte ich svedkovi poslať poštou alebo ich nechať doručiť súdnym doručovateľom.

Časť 5 z 5:Napadnutie závetu na súde

Pripravte si úvodnú reč. V úvodnom vyhlásení uvediete, čo máte v úmysle dokázať. Úvodné vyhlásenie samo o sebe nie je dôkazom.

 • Priznajte zlé skutočnosti vopred. [7]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká advokátska komora
  Popredná profesijná organizácia právnikov a študentov práva
  Prejsť na zdroj
  Ak obhajoba navrhne lekára obžalovaného, aby dosvedčil, že testátor mal dostatočné duševné schopnosti, potom by ste mali túto skutočnosť uznať, aby porota nebola prekvapená.
 • Buďte stručný. Priemerná dĺžka pozornosti dospelého človeka je v súčasnosti len päť minút. [8]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká advokátska komora
  Vedúca profesijná organizácia právnikov a študentov práva
  Prejdite na zdroj

Predvolať svedkov. V súdnom konaní strany predkladajú dôkazy a potom na záver dokazovania tvrdia, že fakty podporujú ich stranu. Váš advokát predvolá svedkov, ktorí najlepšie podporia vaše tvrdenie, že závet je neplatný.

 • Ako osoba, ktorá spochybňuje závet, budete vystupovať ako prvý. Obhajoba môže vypočuť vašich svedkov.

predložte dokumenty ako dôkaz. Môžete mať dokumenty, ktoré podporujú vaše tvrdenie, že poručiteľ bol senilný. Váš advokát predloží tieto dokumenty ako dôkaz tým, že nechá svedka potvrdiť, čo je dokument zač.

 • Napríklad, ak poručiteľ užíval lieky na Alzheimerovu chorobu, potom budete chcieť, aby bol recept (možno aj fľaštička) predložený ako dôkaz. Porota potom môže tieto dôkazy zvážiť.

Vykonajte krížový výsluch svedkov obhajoby. Tak ako obhajoba môže vypočuť vašich svedkov, aj vy môžete urobiť diery vo výpovediach svedkov obhajoby. Mali by ste sa pokúsiť znížiť ich dôveryhodnosť.

 • Dobrým spôsobom, ako spochybniť dôveryhodnosť svedka, je preukázať, že nebol na udalosti, o ktorej tvrdí, že svedčí. Môžete „osočiť“ jej svedectvo, napríklad tým, že ukážete účtenky z kreditnej karty, ktoré ju umiestnia do nákupného centra, keď tvrdí, že bola svedkom podpisu závetu.
 • Môžete tiež obviniť niekoho, kto bol odsúdený za trestný čin. Sudca bude pri určovaní dôveryhodnosti osoby brať do úvahy jej trestnú minulosť.
 • Predneste záverečnú reč. Na záver dokazovania bude váš advokát tvrdiť, že dôkazy podporujú vaše tvrdenie.

  • Dobrá záverečná reč spája dôkazy v prípade s právnymi otázkami. Ak napríklad tvrdíte, že poručiteľ nemal duševné schopnosti, musíte výslovne prepojiť, ako liek na Alzheimerovu chorobu podporuje váš názor.
  • Záverečné argumenty by sa nemali čítať z pripraveného scenára, ale mali by pôsobiť spontánne, aj keď boli starostlivo pripravené. [9]
   Dôveryhodný zdroj
   Americká advokátska komora
   Popredná profesijná organizácia právnikov a študentov práva
   Prejsť na zdroj
 • Odkazy