Ako napísať bolestný list: 12 krokov

Bolestný list je modernou alternatívou motivačného listu. Účelom bolestného listu je identifikovať obchodnú bolesť zamestnávateľa a diskutovať o vašom riešení jeho bolesti. List by mal presvedčiť náborového manažéra, že viete ponúknuť riešenia obchodných problémov a ste vhodným kandidátom na danú pozíciu. Ak chcete napísať motivačný list, začnite tým, že si preštudujete opis pracovnej pozície a vytvoríte si osnovu listu. Potom napíšte list organizovaným, profesionálnym spôsobom. Pred odoslaním bolestného listu personalistovi si ho určite skontrolujte a zrevidujte.

Časť 1 z 3:Začiatok listu

Potvrďte účel bolestného listu. Účelom bolestného listu je nadviazať priamejší kontakt s náborovým manažérom a preukázať svoje zručnosti spôsobom, ktorý je adresnejší. List o bolestiach je dobrý nápad pre základné pracovné pozície, ako aj pre pozície vyššej úrovne. Často sa tak vášmu životopisu dostane viac pozornosti ako v prípade tradičného motivačného listu.[1]

 • Jedinou možnou nevýhodou bolestného listu je, že jeho vypracovanie môže trvať dlhšie ako vypracovanie motivačného listu. Každý bolestný list by totiž mal byť jedinečný vzhľadom na potreby konkrétnej spoločnosti alebo organizácie. Aby ste mohli napísať dobrý bolestný list, budete musieť vopred preskúmať spoločnosť.

Identifikujte bolesti náborového manažéra. Preštudujte si popis práce a vyhľadajte zoznam otázok alebo problémov, ktoré by spoločnosť chcela riešiť. Hľadajte tvrdenia ako „Hľadáme…“ alebo „Naša spoločnosť potrebuje…“. Identifikujte jednu bolesť, ktorú rieši opis pracovného miesta.[2]

 • V popise práce môže byť napríklad uvedené: „Hľadáme niekoho, kto nám pomôže reštrukturalizovať naše oddelenie ľudských zdrojov.“ Túto bolesť potom budete riešiť vo svojom liste.
 • Ak nereagujete na opis pracovnej pozície a list píšete naslepo, urobte si prieskum o spoločnosti alebo organizácii. Pozrite sa na stránku „O spoločnosti“ na ich webovej stránke. Preštudujte si zoznam ich klientov. Spýtajte sa sami seba, s čím potrebujú pomôcť? Aký druh problémov potrebujú vyriešiť?

Určite, ako môžete riešiť problém. Zamyslite sa nad všetkými zručnosťami alebo schopnosťami, ktoré vám môžu pomôcť pri riešení problému. Môže ísť o predchádzajúce skúsenosti v danej oblasti alebo vo vašom vzdelaní. Možno máte aj aktuálne zručnosti, o ktoré sa môžete oprieť v bolestnom liste, keď budete hovoriť o svojich riešeniach problému.

 • Môžete napríklad napísať: „Dokážem vyriešiť problém, ako zvýšiť morálku zamestnancov počas pomalej sezóny“ alebo „Dokážem vyriešiť problém školenia zamestnancov s obmedzeným rozpočtom.“

Vytvorte si osnovu listu. Listy o bolestiach sa riadia štvordielnou štruktúrou. List by nemal byť dlhší ako jedna strana so štyrmi krátkymi odsekmi. Vytvorte si osnovu listu s nasledujúcimi časťami:

 • Prvý odsek: háčik. V prvom odseku upútate pozornosť čitateľa a dáte jasne najavo, že ste preskúmali spoločnosť alebo organizáciu.
 • Druhý odsek: hypotéza bolesti. V druhom odseku sa budete venovať bolestnému náborového manažéra.
 • Tretí odsek: riešenie. V treťom odseku rozoberiete svoje riešenie bolesti.
 • Štvrtý odsek: záver. Vo štvrtom odseku stručne a sebavedomo uzavriete list.

Časť 2 z 3:Písanie listu

Adresujte list personalistovi. Ako každý profesionálny list, aj bolestný list by sa mal začínať slovami: „Vážený [meno náborového manažéra].“ Meno prijímajúceho manažéra by sa malo objaviť v časti s kontaktmi na pracovnú pozíciu. Meno náborového manažéra si môžete vyhľadať aj na webovej stránke spoločnosti.

Začnite háčikom. Háčik by mal chváliť spoločnosť za nedávny úspech. Urobte si prieskum a nájdite nedávne víťazstvo zamestnávateľa, ktoré sa udialo za posledných šesť mesiacov. Môže to byť nedávne ocenenie, ktoré získal, alebo nové zariadenie, ktoré práve zriadil. Možno dosiahli nedávny predajný cieľ alebo prenikli na nový trh. Urobte z háčika prvú vetu listu.

 • Môžete napríklad napísať: „Blahoželáme vám a vášmu tímu v spoločnosti Buzz k nedávnemu získaniu ocenenia Innovators Award! Podarilo sa mi zachytiť hlavný prejav na udeľovaní cien, ktorý predniesol váš generálny riaditeľ, a bol som ohromený dynamickým prístupom vašej spoločnosti k trhu predaja.“

Opíšte bolesť náborového manažéra. V druhom odseku sa zamerajte na jednu bolesť, ktorú môže mať náborový manažér. Odvolajte sa na problémy uvedené v opise pracovnej pozície. Nesnažte sa riešiť každý bolestivý bod. Namiesto toho sa zamerajte len na jedno, aby bol váš list jasný a vecný.

 • Môžete napríklad napísať: „Viem si predstaviť, že udržanie kroku s novými zamestnancami a mzdovými otázkami pri rozširovaní vašej spoločnosti môže byť neustálou výzvou. Pri neustálych zmenách na trhu nie je ľahké udržať správne platené miesto zamestnancov v rastúcej spoločnosti.“
 • V tejto časti náborovému manažérovi nehovorte, čo má robiť alebo ako má robiť svoju prácu. Jednoducho načrtnite možný bolestivý bod, ktorý podľa vás môžete riešiť alebo ponúknuť riešenie.

Rozoberte svoje riešenie bolesti náborového manažéra. V treťom odseku vyrozprávajte jednu až dve vety, ktoré pojednávajú o vašom riešení bolesti. Porozprávajte sa o čase, keď ste riešili podobnú obchodnú bolesť vymenovaním svojich činností a potrebných odborných znalostí. Tým čitateľovi dáte najavo, že máte skúsenosti potrebné na riešenie jeho bolestí.

 • Môžete napríklad napísať: „Keď som viedol oddelenie ľudských zdrojov v spoločnosti Fizz Limited, vytvoril som program školenia nových zamestnancov prispôsobený potrebám spoločnosti.“ V tomto texte sa môžete zamyslieť nad tým, ako by ste. Udržiaval som tiež mzdy v súlade s odvetvovými normami a reagoval som na potreby zamestnancov, keď sa spoločnosť rozrástla z 10 na 500 zamestnancov.“

Uzavrite ho výzvou na akciu. List ukončite krátkym záverečným odsekom s jednou až dvoma vetami. V liste stručne uveďte bolesť, ktorú ste riešili, ako aj jemnú výzvu na akciu o nadviazaní kontaktu s náborovým manažérom. Pripojte priateľský podpis.[3]

 • Môžete napríklad napísať: „Ak sú vedenie ľudských zdrojov a presnosť miezd dve zručnosti, ktoré vo vašej spoločnosti hľadáte, rád sa podrobnejšie porozprávam o tom, ako vám môžem byť nápomocný. S pozdravom, [vaše meno].“

Časť 3 z 3:Leštenie listu

Skontrolujte pravopis, gramatiku a interpunkciu. Keď už máte návrh bolestného listu, venujte nejaký čas tomu, aby ste sa uistili, že v ňom nie sú žiadne chyby alebo preklepy. List si prečítajte nahlas, aby ste zachytili prípadné problémy s pravopisom, gramatikou alebo interpunkciou. V liste zakrúžkujte všetky interpunkčné znamienka a uistite sa, že sú všetky správne.

 • List si môžete prečítať aj odzadu, aby ste skontrolovali pravopis. To vás prinúti sústrediť sa na každé slovo, aby ste si overili, či je napísané správne.

Uistite sa, že váš list sleduje vašu osnovu. Skontrolujte organizáciu listu, aby ste sa uistili, že obsahuje všetky potrebné informácie. Porovnajte list so svojou osnovou a uistite sa, že v liste máte všetky štyri časti štandardného listu proti bolesti.

 • Môžete tiež vytvoriť opačný náčrt pomocou vášho listu o bolesti. Zapíšte si jednotlivé časti na okraj listu, aby ste sa uistili, že sú v ňom uvedené všetky štyri časti.
 • Pošlite bolestné manažérovi prijímajúcemu pracovníkovi. Keď je list v najlepšom stave, pošlite ho v e-maile náborovému manažérovi. V e-maile uveďte, že reagujete na pracovnú ponuku, a pripojte priateľský podpis, napríklad „Všetko najlepšie“ alebo „S pozdravom.“

  • Ak posielate list o bolestiach naslepo, môžete do e-mailu napísať krátku poznámku, v ktorej uvediete bolesti, ktoré v liste riešite, a podpíšte sa napríklad takto: „Dúfam, že sa ozvete“ alebo „Ak sa vám moje riešenia zdajú atraktívne, ozvite sa, prosím.“
 • Referencie