Ako napísať definičnú esej (s obrázkami)

Definičná esej vyžaduje, aby ste napísali vlastnú definíciu slova. Definícia musí byť dôkladná a dobre podložená výskumom a dôkazmi. Možno budete musieť napísať definičnú esej na hodinu alebo si ju vyskúšať ako výzvu na písanie, ktorá vám pomôže zlepšiť vaše znalosti angličtiny. Začnite výberom a definovaním slova. Potom vytvorte návrh, ktorý bude predstavovať podrobnú definíciu s použitím odkazov a zdrojov. Po dokončení esej vyleštite, aby dobre plynula a neobsahovala gramatické chyby.

Časť 1 zo 4:Výber slova


Vyberte si pojem alebo myšlienku. Vyberte si slovo, ktoré opisuje pojem alebo myšlienku, napríklad „feminizmus“, „spravodlivosť“, „vlastenectvo“, „rodina“ alebo „láska“.“ Tieto slová sú dostatočne otvorené na to, aby ste si mohli vytvoriť vlastnú definíciu na základe skúseností a nájsť zdroje, ktoré vašu definíciu podporia.[1]

 • Môžete si tiež vybrať pojem, ako napríklad „Úspech“, „Priateľstvo“ alebo „Viera“.“
 • Pojmy ako „bolesť“, „strata“ alebo „smrť“ sú tiež dobré možnosti.


Vyhnite sa konkrétnym predmetom alebo veciam. Konkrétne predmety ako „ceruzka“, „lopta“ alebo „topánka“ sa môžu v definičnej eseji ťažko používať. Možno nebudete schopní povedať veľa o konkrétnych predmetoch alebo o nich písať hlboko alebo zasvätene.[2]

 • Môžete skúsiť vziať konkrétny predmet a použiť podobné slovo, aby ste ho viac otvorili. Napríklad slovo „dom“ je konkrétne a zrejmé. Slovo „domov“ je však otvorenejšie a umožňuje vám vytvoriť si vlastnú definíciu slova.


Vyberte slovo, ktoré poznáte. Vyberte slovo, ktoré poznáte alebo ktorému rozumiete na základnej úrovni. To vám trochu uľahčí písanie definície.[3]

 • Môžete si napríklad vybrať slovo ako „úspech“, pretože toto slovo poznáte a máte pocit, že môžete veľa povedať o tom, čo znamená byť úspešný alebo pociťovať úspech vo svojom živote.


Vyberte si slovo, ktoré môže mať rôzne významy. Uistite sa, že slovo, ktoré ste si vybrali, je viacrozmerné a môže pre rôznych ľudí znamenať veľa rôznych vecí. To vám poskytne veľký priestor na zahrnutie vášho osobného chápania slova, ako aj interpretácií iných.[4]

 • Môžete si napríklad vybrať slovo ako „bolesť“, pretože máte pocit, že existuje množstvo významov tohto slova na základe toho, s kým hovoríte a ako prežíva „bolesť“ vo svojom živote.

Časť 2 zo 4:Definovanie slova


Vyhľadajte slovo v slovníku. Začnite tým, že sa oboznámite s oficiálnou definíciou slova. Použite slovník na vyhľadanie slova. Všimnite si štruktúru definície, ktorá bude začínať termínom. Potom si všimne triedu tohto pojmu, do ktorej patrí medzi ostatné predmety alebo pojmy. Nakoniec si môže všimnúť všetky synonymá, čo sú slová, ktoré znamenajú to isté alebo sú podobné tomuto slovu.[5]

 • Ak napríklad vyhľadáte slovo „spravodlivosť“ v slovníku, môžete dostať túto definíciu: „podstatné meno, vlastnosť byť spravodlivý; spravodlivosť, rovnosť alebo morálna správnosť.“
 • Potom môžete určiť, že „spravodlivosť“ je podstatné meno a možno ho porovnať s inými pojmami, ako sú „spravodlivosť“ a „morálna správnosť.“


Vyhľadajte pôvod slova v encyklopédiách. Zistite, odkiaľ slovo pochádza, vyhľadaním na internete alebo v tlačených encyklopédiách. Vyhľadajte slovo v encyklopédiách, ktoré sa zameriavajú na určité myšlienky alebo pojmy, napríklad vo filozofickej encyklopédii alebo právnickej encyklopédii. Prečítajte si o všetkých teóriách alebo myšlienkach, ktoré súvisia s týmto slovom.[6]

 • Slovo „spravodlivosť“ môžete napríklad vyhľadať v online encyklopédii, ktorá sa zameriava na filozofiu alebo právo. Potom môžete nájsť informácie o západných teóriách spravodlivosti a o tom, ako sa stal tento pojem dôležitým v západných dejinách a právnom systéme.


Vyhľadajte na internete články, webové stránky a videá, ktoré sa zaoberajú daným slovom. Môžete tiež vykonať rozsiahle vyhľadávanie všetkých odborných alebo akademických článkov, ktoré sa podrobne zaoberajú týmto slovom. Vyhľadajte akademické webové stránky, ktoré sa zaoberajú týmto slovom, vrátane článkov, blogových príspevkov alebo esejí o tomto slove.[7]

 • Vyhľadajte v akademických vyhľadávačoch, ako sú Google Scholar, JSTOR a ProQuest, odborné články.
 • Na YouTube a iných webových stránkach s videami si môžete vyhľadať aj vzdelávacie videá, ktoré boli o tomto slove natočené.


Urobte rozhovor s rovesníkmi, rodinou a priateľmi o danom slove. Získajte osobný pohľad na slovo tým, že sa porozprávate s rodinou a priateľmi o tom, čo si o tomto slove myslia. Urobte rozhovor s rovesníkmi v triede alebo v práci o tom, čo sa im vybaví, keď počujú alebo myslia na toto slovo.[8]

 • Môžete im položiť otázky na rozhovor, ako napr:
  • „Čo vám napadne, keď si predstavíte slovo?“
  • “ Ako vnímate slovo na osobnej úrovni?“
  • „Ako so slovom komunikujete alebo ako s ním narábate??“
  • “ Čo pre vás toto slovo znamená?“
 • Robte si poznámky alebo si nahrávajte rozhovory, aby ste ich mohli použiť ako zdroje vo svojej eseji.


Vytvorte vlastnú definíciu slova. Pri písaní definície použite svoj výskum a vlastné skúsenosti. Môžete sa zamerať na to, ako toto slovo funguje v spoločnosti alebo vo svete ako celku. Môžete ho tiež porovnať s inými podobnými pojmami. Formulujte definíciu tak, že uvediete slovo, po ktorom nasleduje definícia v jednej vete.[9]

 • Môžete napríklad napísať: „Spravodlivosť, vlastnosť alebo črta, pri ktorej konáte morálne správnym spôsobom.“ Alebo môžete napísať: „Spravodlivosť, pojem v právnom systéme, keď sa vykoná spravodlivá alebo nestranná vec, ako napríklad „spravodlivosti bolo učinené zadosť“.'“

3. časť zo 4:Vytvorenie návrhu eseje


Použite päť častí eseje. Typická definičná esej má päť častí: úvod, tri hlavné časti a záver. Opýtajte sa svojho inštruktora, či vyžaduje, aby ste mali jeden odsek na časť, alebo či mu nevadí, ak budete mať toľko odsekov, koľko potrebujete na časť.

 • Vaša téza by sa mala objaviť v úvodnej a záverečnej časti eseje.


Predstavte pojem a štandardnú definíciu. Začnite esej tým, že čitateľovi poviete, aký pojem definujete. Potom uveďte štandardnú definíciu s použitím slovníka a encyklopédií ako odkazov.[10]

 • Môžete napríklad napísať: „Podľa Oxfordského slovníka je spravodlivosť podstatné meno a znamená: vlastnosť byť spravodlivý; spravodlivosť, rovnosť alebo morálna správnosť.“


Zahrňte tézu s vlastnou definíciou. Zahrňte to do prvej časti eseje. Vaša téza by mala opisovať vašu verziu toho, čo tento pojem znamená. Primiešajte svoje osobné skúsenosti a svoj ďalší výskum a vytvorte definíciu. Udržujte vetu dlhú jednu vetu a používajte činný hlas.[11]

 • Môžete mať napríklad takúto tézu: „Podľa môjho výskumu a mojich osobných skúseností je spravodlivosť vlastnosť alebo črta, pri ktorej sa koná morálne správnym spôsobom.“


Diskutujte o histórii a pôvode slova. V druhej časti eseje hovorte o tom, odkiaľ toto slovo pochádza. Všimnite si koreň slova a ako sa začalo používať. Ako dôkaz použite svoj výskum, najmä poznámky z encyklopédií a akademických článkov.[12]

 • Môžete napríklad napísať: „Spravodlivosť pochádza z latinského jus, čo znamená právo alebo zákon. Je to bežne používaný pojem v politike, v právnom systéme a vo filozofii.“


Analyzujte slovníkovú definíciu slova. V tretej časti urobte hĺbkovú analýzu slovníkovej definície pojmu. Rozoberte definíciu a pozrite sa na jednotlivé slová v definícii. Interpretujte a preformulujte definíciu tak, aby ste mohli preskúmať jej hlbšie významy.[13]

 • Môžete napríklad diskutovať o tom, ako spravodlivosť funguje ako podstatné meno alebo idea v politike, právnom systéme a vo filozofii. Môžete tiež diskutovať o tom, čo znamená „kvalita byť spravodlivý“ v našej spoločnosti.


Porovnajte a porovnajte tento pojem s inými pojmami. Porovnajte slovo s inými slovami, ktoré majú podobný význam. Diskutujte o tom, v čom je slovo podobné a v čom sa líši.[14]

 • Môžete napríklad hovoriť o tom, že spravodlivosť je podobná a zároveň nie celkom rovnaká ako slová ako „spravodlivosť“ a „rovnosť“.“
 • Môžete tiež diskutovať o slovách, ktoré znamenajú opak pojmu, ktorý definujete. Napríklad môžete dať do kontrastu slovo „spravodlivosť“ so slovom „nespravodlivosť“ alebo „nerovnosť.“


Diskutujte o svojej osobnej definícii. Vo štvrtej časti eseje by ste mali uviesť svoj pohľad na termín, ako aj pohľady ostatných. Opíšte slovo na základe vlastných osobných skúseností, napríklad spomienky z detstva alebo zážitku zo školy.[15]

 • Môžete napríklad napísať: „Na osobnej úrovni považujem spravodlivosť za základný pojem“ alebo „Na základe vlastných skúseností si myslím, že spravodlivosť je slepá a často neslúži tým, ktorí ju najviac potrebujú.“ Môžete tiež napísať: „Na osobnej úrovni považujem spravodlivosť za základný.“
 • Môžete tiež uviesť osobné skúsenosti so slovom na základe rozhovorov, ktoré ste viedli s inými ľuďmi.


Podporte svoje body dôkazmi a odkazmi. Uveďte citácie zo zdrojov na podporu svojich tvrdení. Používajte citácie z článkov, časopisov a online zdrojov. Môžete tiež uviesť citáty z rozhovorov, ktoré ste uskutočnili, aby ste získali osobné definície slova.[16]

 • Uistite sa, že dodržiavate preferovaný citačný štýl vášho inštruktora, napríklad MLA, APA alebo Chicago Style.


V závere zopakujte svoje hlavné body. V poslednej časti esej ukončite stručným zopakovaním štandardnej definície slova. Potom zopakujte svoju tézu, aby ste čitateľovi pripomenuli svoju osobnú definíciu slova. Dbajte na to, aby sa v závere rozoberali len body, ktoré ste v eseji uviedli, a aby sa v ňom neuvádzali žiadne nové nápady alebo myšlienky.[17]

 • Pozrite sa na prvú vetu v každej časti odseku, ktorá vám pomôže zhromaždiť hlavné body.
 • Zahrňte poslednú vetu, ktorá má silný obraz alebo ktorá opisuje kľúčovú frázu vo vašej eseji.

4. časť zo 4:Vyleštenie eseje


Prečítajte si esej nahlas. Po dokončení návrhu eseje si ju prečítajte nahlas a počúvajte, ako znie na stránke. Uistite sa, že každá veta dobre plynie a že každá časť je dobre rozvinutá. Podčiarknite všetky nepríjemné riadky alebo vety, aby ste ich mohli opraviť.

 • V eseji by ste si mali skontrolovať aj prípadné pravopisné, gramatické alebo interpunkčné chyby.


Ukážte esej ostatným, aby získali spätnú väzbu. Dajte esej prečítať priateľom, rovesníkom a členom rodiny. Opýtajte sa, či je vaša definícia slova jasná a zrozumiteľná. Položte otázky o tom, či sa vaše body zdajú byť v eseji dobre podložené a rozvinuté.

 • Buďte otvorení konštruktívnej kritike od ostatných a vezmite si ich pripomienky k srdcu. Vašu esej to len zlepší.

 • Opravte esej. Po získaní spätnej väzby na esej venujte čas jej revízii, aby bola jasná a plynulá. Odstráňte všetky vety, ktoré sú nadbytočné alebo nejasné. Uistite sa, že všetky vaše odkazy a zdroje sú riadne citované.

  • Ak je pre definičnú esej stanovený počet slov alebo strán, uistite sa, že ste ho dodržali.
  • Na konci eseje uveďte odkazovú stranu a na začiatku eseje titulnú stranu, ak je to potrebné.
 • Odkazy