Ako napísať exegézu: 14 krokov

Exegéza je esej, ktorá sa zameriava na konkrétny úryvok z Biblie. Dobrá exegéza využíva logiku, kritické myslenie a sekundárne zdroje na preukázanie hlbšieho pochopenia úryvku. Môže sa od vás vyžadovať, aby ste napísali exegézu na hodinu štúdia Biblie alebo aby ste ju napísali na rozšírenie svojho chápania Biblie. Začnite si robiť poznámky k úryvku a vytvorte si osnovu eseje. Potom napíšte exegézu s použitím svojich interpretácií a výskumu. Po skončení exegézy ju vždy zrevidujte, aby bola čo najlepšia.

Časť 1 z 3:Začiatok exegézy

Prečítajte si biblický úryvok nahlas. Počúvajte každé slovo v úryvku. Venujte pozornosť každému veršu. Neponáhľajte sa a prečítajte si úryvok niekoľkokrát pre seba a nahlas.[1]

 • Možno si budete chcieť prečítať úryvok z viacerých rôznych prekladov nahlas, aby ste sa v ňom lepšie zorientovali. Hoci si na exegézu vyberiete len jeden preklad úryvku, nie je na škodu pozrieť si aj iné preklady.

Urobte si poznámky k úryvku. Prejdite si úryvok a zapíšte si všetky slová, ktorým nerozumiete alebo ktoré nepoznáte. Vyhľadajte si ich a premýšľajte o ich význame v kontexte úryvku.[2]

 • Mali by ste tiež zvážiť gramatiku a syntax úryvku. Všímajte si štruktúru viet, časovanie slovies, ako aj použité frázy a klauzuly.
 • V úryvku môžeš napríklad zakrúžkovať slová ako „zasiať“, „zakoreniť“ a „pôda“, pretože si myslíš, že sú dôležité.
 • Môžete si tiež všimnúť, že úryvok sa končí slovami „Kto má uši, nech počuje“, čo je v Biblii štandardný refrén podobenstva.

Prečítajte si sekundárnu literatúru o úryvku. Odporúčame vám, aby ste pri exegéze používali sekundárne zdroje, napríklad teologické články a komentáre v časopisoch alebo knihách. Ako zdroj môžete použiť aj biblický slovník. Na vyhľadanie zdrojov o danom úryvku použite teologickú knižnicu alebo online teologické časopisy.[3]

 • Môžete si tiež vyhľadať články, eseje a komentáre, ktoré rozoberajú literárny žáner úryvku, ako aj všetky témy alebo myšlienky, ktoré ste si v úryvku všimli.

Vytvorte si osnovu eseje. Skôr ako sa vrhnete do písania, urobte si osnovu eseje, ktorá je rozdelená do piatich častí. Uistite sa, že máte úvod, jadro a záver eseje. Môžete postupovať podľa osnovy, napríklad: [4]

 • Časť 1: Úvod
 • Časť 2: Komentár k úryvku
 • Časť 3: Interpretácia úryvku
 • Časť 4: Záver
 • Časť 5: Bibliografia

Časť 2 z 3:Písanie exegézy

Predstavte úryvok a jeho kontext. Začnite tým, že uvediete celý úryvok, ktorý študujete. Uveďte doslovný preklad úryvku a kontext úryvku. Uveďte, kde sa úryvok nachádza v Biblii.[5]

 • Môžete uviesť aj literárny žáner, napríklad či je úryvok hymnom alebo podobenstvom.

Zahrňte tézu. Vaša téza bude slúžiť ako vodítko pre exegézu. Mal by zhrnúť vaše kľúčové body alebo myšlienky do jednej vety. Umiestnite tézu na koniec úvodnej časti.[6]

 • Môžete mať napríklad takúto tézu: „V tomto biblickom úryvku sa človek dozvedá o hodnote dobrého základu pre vnútorný a vonkajší rast.“

Urobte komentár k úryvku po jednotlivých veršoch. Pozorne si prečítajte úryvok a zamerajte sa na gramatiku a syntax. Môžete tiež diskutovať o jazyku a štruktúre viet v úryvku. Všimnite si literárny žáner úryvku a ako to ovplyvňuje význam úryvku.

 • Ak by ste napríklad písali o Matúšovi 13,1-8, môžete diskutovať o jazyku a štruktúre viet v podobenstve. Môžete tiež hovoriť o tom, ako úryvok využíva prírodu ako metaforu osobného rastu.

Interpretovať úryvok ako celok. Premýšľajte o kľúčových témach a myšlienkach úryvku. Zvážte, ako úryvok odráža bežné učenie v Biblii. diskutovať o teologickom význame úryvku. Spýtajte sa sami seba: „Ako môžem tento úryvok aplikovať na svoj život?“ „Čo tento úryvok hovorí o mojej viere?“

 • Môžete tiež diskutovať o širšom kontexte úryvku vrátane jeho historického alebo spoločenského významu. Uveďte kontext, ako úryvok vykladali iní, napríklad teologickí učenci a myslitelia.

Zapojte citácie zo svojich zdrojov. V práci použite priame citácie z vášho výskumu, aby ste posilnili svoju argumentáciu. Oprite sa o renomované zdroje, ktoré vám pomôžu posilniť vašu prácu. Uveďte všetky správne citácie zdrojov v práci.[7]

 • Ak píšete exegézu pre triedu, opýtajte sa vyučujúceho, ktorý štýl citovania uprednostňuje, a použite ho vo svojej eseji.

Esej uzavrite záverečnými tvrdeniami. V závere práce preformulujte svoju tézu. Uveďte akékoľvek záverečné poznámky o úryvku, ktoré by ste chceli zahrnúť. Uvažujte o úryvku ako celku. V závere eseje nepridávajte žiadne nové myšlienky. Namiesto toho zvážte, čo ste v eseji napísali, a spojte svoje myšlienky dokopy.[8]

Vytvorte bibliografia zdrojov. Vaša exegéza by mala mať správne naformátovanú bibliografiu všetkých zdrojov, ktoré ste v eseji použili. Používajte celé meno autora a názov článku, časopisu alebo knihy. Uveďte aj dátum vydania.[9]

 • Váš inštruktor by mal uviesť, aký typ citačného štýlu má použiť pre bibliografiu.

Časť 3 z 3:Vylepšenie exegézy

Preskúmajte exegézu z hľadiska pravopisu, gramatiky a interpunkcie. Prečítajte si esej nahlas, aby ste zachytili všetky chyby v texte. Uistite sa, že všetky interpunkčné znamienka sú použité správne. Skontrolujte, či nemáte pravopisné alebo gramatické chyby. Ak budete mať tieto typy chýb, esej bude pôsobiť nedbalo a neučesane.

 • Esej si môžete skúsiť prečítať aj odzadu, aby ste zachytili pravopisné chyby, pretože vás to prinúti sústrediť sa na každé slovo a potvrdiť si, že je napísané správne.

Ukážte exegézu ostatným pre spätnú väzbu. Pred odovzdaním exegézy požiadajte priateľov, rovesníkov a učiteľov, aby si ju prečítali. Položte otázky o tom, či si myslia, že vaša exegéza je zrozumiteľná, dobre organizovaná a podrobná. Buďte otvorení konštruktívnej kritike svojej eseje.

 • Prepracujte exegézu kvôli jasnosti a dĺžke. Po získaní spätnej väzby k eseji si ju naposledy prečítajte. Pozrite sa na svoje vety, či sú jasné a zrozumiteľné. Uistite sa, že ste podrobne pokryli špecifiká a všeobecné aspekty úryvku.[10]

  • Mali by ste tiež zrevidovať esej, aby nebola príliš dlhá. Ak je na exegézu stanovený počet slov, uistite sa, že ho neprekročíte.
 • Odkazy