Ako napísať glosu: 12 krokov (s obrázkami)

Slovník pojmov je zoznam pojmov, ktorý sa tradične uvádza na konci akademickej práce, diplomovej práce, knihy alebo článku. Slovník by mal obsahovať definície pojmov v hlavnom texte, ktoré môžu byť pre bežného čitateľa neznáme alebo nejasné. Ak chcete napísať slovník, musíte najprv určiť pojmy v hlavnom texte, ktoré musia byť v slovníku. Potom môžete vytvoriť definície týchto pojmov a uistiť sa, že formátovanie slovníka je správne, aby bol uhladený a ľahko čitateľný.

Časť 1 z 3:Identifikácia pojmov pre slovník

Určite si hlavné publikum. Ak píšete pre skupinu kolegov z vašej profesie, nemusíte definovať každé slovo, ktoré môže priemerný človek poznať. Naopak, ak píšete pre širokú verejnosť, nezabudnite uviesť pojmy, ktorým verejnosť nemusí rozumieť.


Prečítajte si hlavný text a vyhľadajte neznáme pojmy. Začnite tým, že si prečítate hlavný text perom alebo zvýrazňovačom. Podčiarknite alebo zvýraznite všetky pojmy, ktoré môžu byť pre priemerného čitateľa neznáme. Podčiarknite technické alebo akademické pojmy, ktoré možno bude potrebné podrobnejšie vysvetliť mimo hlavného textu. Alebo sa môžete rozhodnúť, že termín je potrebné bližšie objasniť, aj keď ide o termín, ktorý už čitateľ môže poznať.[1]

 • Môžete si napríklad všimnúť, že máte technický termín, ktorý opisuje proces, ako napríklad „ionizácia.“ V takom prípade môžete mať pocit, že čitateľ potrebuje viac objasnení pojmu v slovníku.
 • Môžete mať aj termín, ktorý je spomenutý v hlavnom texte, ale nie je podrobne rozobraný. Potom môžete mať pocit, že tento termín by sa mohol dostať do slovníka, aby ste mohli uviesť viac informácií pre čitateľa.


Požiadajte redaktora, aby vám pomohol identifikovať pojmy. Môžete mať problém sami identifikovať pojmy pre slovník, najmä ak dobre poznáte obsah. Ak na texte spolupracujete s redaktorom, napríklad s redaktorom publikácie, môžete ho požiadať, aby vám pomohol určiť pojmy do slovníka. Môžu si všimnúť termíny v texte, ktoré môžu byť pre bežného čitateľa mätúce alebo nejasné, najmä ak nie sú odborníkmi na daný obsah.[2]

 • Môžete napríklad požiadať redaktora: „Mohli by ste mi pomôcť identifikovať pojmy do slovníka??“ alebo „Môžete mi pomôcť pri identifikácii pojmov v slovníku, ktoré som možno prehliadol??“


Nechajte čitateľa, aby vám určil pojmy. Môžete tiež požiadať čitateľa, aby si prezrel hlavný text a zvýraznil alebo podčiarkol všetky pojmy, ktoré sa mu zdajú neznáme. Zaistite niekoho, kto má priemernú úroveň čítania, pretože chcete, aby text a slovník boli pre priemerného čitateľa čo najviac užitočné. Požiadajte priateľa alebo člena rodiny, aby vám robil čitateľa. Môžete tiež požiadať spolužiaka, rovesníka alebo kolegu, aby vám robil čitateľa.

 • Čitateľovi môžete povedať, aby si v hlavnom texte vyhľadal všetky pojmy, ktoré sa mu zdajú nejasné alebo neznáme. Potom môžete dať prečítať hlavný text niekoľkým čitateľom a zaznamenať, či si väčšina čitateľov vybrala do slovníka rovnaké pojmy.
 • Nechajte viacerých čitateľov poukázať na termíny, ktoré považujú za mätúce, aby ste nevynechali žiadne slová.


Zozbierajte pojmy do slovníka. Keď ste si prečítali hlavný text a požiadali redaktora alebo čitateľov, aby si text prezreli a vyhľadali v ňom pojmy, zhromaždite všetky pojmy do jedného dokumentu. Analyzujte termíny, ktoré vám navrhol redaktor a čitatelia. Uistite sa, že uvedené pojmy zahŕňajú všetky koncepty alebo myšlienky, ktoré môžu byť pre bežného čitateľa neznáme.

 • Pojmy v slovníku by mali byť široké a užitočné pre čitateľa, ale nie prehnané. Napríklad na päť- až šesťstranovú prácu by ste mali mať maximálne jednu až dve strany termínov, pokiaľ nie je veľa akademických alebo technických termínov, ktoré je potrebné bližšie vysvetliť. Snažte sa, aby slovník neobsahoval príliš veľa pojmov, pretože nemusí byť užitočný, ak pokrýva príliš veľa.

Časť 2 z 3:Vytvorenie definícií pojmov v slovníku


Napíšte stručné zhrnutie pre každý termín. Keď ste v hlavnom texte identifikovali pojmy, ktoré musia byť v slovníku, sadnite si a napíšte stručné zhrnutie každého pojmu. Zhrnutie by malo mať celkovo dve až štyri vety. Snažte sa, aby súhrny jednotlivých pojmov boli krátke a výstižné.[3]

 • Zhrnutie by ste mali vždy napísať sami. Nekopírujte a nevkladajte definíciu pojmu z iného zdroja. Skopírovanie a vloženie existujúcej definície a jej vyhlásenie za vlastnú v slovníku sa môže považovať za plagiátorstvo.
 • Ak v definícii použijete obsah z iného zdroja, uistite sa, že ho riadne citujete.


Definície nech sú jednoduché a zrozumiteľné pre čitateľa. Uistite sa, že definície sú jasné a prispôsobené priemernému čitateľovi. Nepoužívajte odborné termíny na definovanie pojmu, pretože to pravdepodobne len zmätie vášho čitateľa. Nechcete znieť ako slovník alebo používať príliš akademický alebo odborný jazyk. Definícia by mala čo najjednoduchšie vysvetliť, čo daný pojem znamená v kontexte hlavného textu.[4]

 • Napríklad môžete napísať skratku pre pojem „rigging“ ako: „V tomto článku používam tento pojem na diskusiu o umiestnení plošiny na sud s olejom. Tento termín často používajú pracovníci na ropnej plošine.“
 • Ak definícia odkazuje na iné pojmy uvedené v slovníku, môžete uviesť aj poznámku „Pozri [iný pojem]“.
 • Napríklad: „V tomto článku používam tento termín na diskusiu o umiestnení plošiny na sud s ropou. Tento termín často používajú pracovníci na ropnej plošine. Pozri OLEJOVÁ RIGA.“


V slovníku nepoužívajte skratky. Skratky by mali byť v samostatnom zozname s názvom Zoznam skratiek.“ Nepatria do slovníka, pretože to môže skončiť zmätením čitateľa. Ak máte v hlavnom texte veľa skratiek, mali by byť v zozname oddelenom od slovníka.[5]

 • Ak máte v hlavnom texte len malý počet skratiek, môžete ich definovať v hlavnom texte.
 • Napríklad skratku „RPG“ môžete mať v texte jeden alebo dva razy. V takomto prípade ho môžete definovať v texte pri prvom použití a potom skratku používať ďalej v texte: „Hra na hrdinov (RPG).“

Časť 3 z 3:Formátovanie slovníka


Uveďte pojmy v abecednom poradí. Po dokončení definícií pojmov by ste ich mali umiestniť v abecednom poradí, začínajúc písmenom „A“ a končiac písmenom „Z“.“ Ak budú termíny v slovníku zoradené abecedne, uľahčí to čitateľovi listovanie v termínoch, aby našiel ten, ktorý hľadá.[6]

 • Uistite sa, že ste termíny zoradili podľa prvého písmena a potom podľa druhého písmena v termíne. Napríklad v časti „A“ slovníka sa slovo „Apple“ objaví pred slovom „Arrange“, ako sa v abecede objavuje „p“ pred „r“. Ak má pojem viac slov, použite prvé slovo vo fráze na určenie miesta, kam ho v slovníku zaradiť.


Oddeľte výrazy bodkami alebo medzerami. Každý termín by ste mali oddeliť aj pomocou odrážok pred každým termínom, aby sa dali ľahko čítať. Alebo môžete použiť jednu medzeru medzi jednotlivými pojmami, aby neboli v slovníku na seba natlačené. Vyberte si jeden štýl formátovania a držte sa ho, aby slovník vyzeral čisto a uhladene.[7]

 • V rámci jedného hesla v slovníku môžete mať aj čiastkové odrážky pre jeden termín, ak existujú čiastkové pojmy alebo myšlienky pre jeden termín. V takomto prípade vložte pod hlavnú odrážku vedľajšiu odrážku, aby sa obsah dal ľahko čítať. Napríklad:
 • “ Hry na hranie rolí: Hry na hranie rolí sú hry, v ktorých hráči preberajú úlohu postavy vo fiktívnom prostredí. Sú veľkou súčasťou kultúry nerdov v Amerike. Vo svojom článku sa zameriavam na rolové hry, aby som preskúmal, ako môže obývanie roly ovplyvniť sociálnu skupinu.“
  • „My Little Pony RPG“: Podskupina hier na hranie rolí, ktoré sa zameriavajú na postavy v Môj malý poník franchise.“


Pojmy v slovníku označte kurzívou alebo tučným písmom. Slovník môžete tiež naformátovať tak, aby bol pre používateľa prívetivejší, a to tak, že termíny v slovníku vyznačíte kurzívou alebo tučným písmom. Vďaka tomu môžu pojmy vystupovať z definícií a ľahšie sa dajú v texte rozpoznať. Zvoľte pre pojmy buď kurzívu, alebo tučné písmo a držte sa jedného štýlu formátovania, aby slovník vyzeral jednotne.[8]

 • V slovníku môžete mať napríklad nasledujúcu položku: „Rigging: V tejto správe používam skratku rigging na diskusiu o procese umiestnenia plošiny na sud s ropou.“
 • Alebo môžete záznam naformátovať ako: „Rigging – V tejto správe používam pojem rigging na diskusiu o procese umiestnenia plošiny na ropný sud.“

 • Umiestnite slovník pred alebo za hlavný text. Po naformátovaní slovníka by ste ho mali umiestniť buď pred, alebo za hlavný text. Uistite sa, že slovník je uvedený v obsahu práce ako „Glosár“ s príslušnými číslami strán.[9]

  • Ak máte v článku ďalší doplnkový obsah, napríklad „Zoznam skratiek“, slovník sa tradične umiestni za tieto zoznamy ako posledná položka v článku.
  • Ak vytvárate slovník pre akademickú prácu, váš učiteľ môže uviesť, kde by si želal, aby bol slovník v práci uvedený.
  • Ak vytvárate slovník k textu určenému na publikovanie, opýtajte sa editora, kde by si želal, aby sa slovník v texte nachádzal. Môžete sa pozrieť aj na iné publikované texty a všimnúť si, kde umiestňujú slovník.
 • Odkazy