Ako napísať informatívny prejav: 14 krokov (s obrázkami)

Informatívny prejav informuje publikum o procese, udalosti alebo pojme. Či už vysvetľujete, ako pestovať záhradu, alebo opisujete historickú udalosť, písanie informatívneho prejavu je pomerne jednoduché. Znalosť témy zvnútra a zvonku je kľúčová, preto začnite dôkladným prieskumom. Svoj prejav logicky usporiadajte, aby ho poslucháči mohli ľahko sledovať, a zachovajte jasný jazyk. Keďže prejavy sa recitujú nahlas, nezabudnite si po napísaní vyhradiť čas na zdokonalenie svojho prejavu.

Časť 1 z 3:Prieskum témy


Vyberte si predmet, ktorý vás zaujíma, ak téma nie je zadaná. Témy prejavov sú často zadané, ale ak si potrebujete vybrať vlastné, napíšte si zoznam tém, ktoré vás zaujímajú. Vyberte si tému, o ktorej veľa viete alebo ktorú by ste radi preskúmali. Potom zúžte svoje zameranie na konkrétnu tému a uistite sa, že spĺňa požiadavky uvedené vo výzve.[1]

 • Predpokladajme, že vaša výzva vám dáva pokyn informovať publikum o nejakom koníčku alebo činnosti. Urobte si zoznam svojich klubov, športov a iných aktivít a vyberte si tú, ktorá vás najviac zaujíma. Potom si priblížte jeden konkrétny aspekt alebo proces, na ktorý sa chcete vo svojom prejave zamerať.
 • Ak máte napríklad radi tenis, nemôžete v jednom prejave rozoberať všetky aspekty tohto športu. Namiesto toho by ste sa mohli zamerať na konkrétnu techniku, napríklad podávanie lopty.


Zozbierajte rôzne spoľahlivé zdroje aby ste podporili svoje tvrdenia. Aj keď sa v prejave môžete odvolávať na svoje osobné skúsenosti, budete musieť vykonať výskum a citovať autoritatívne zdroje. Správne zdroje závisia od vašej témy, ale vo všeobecnosti zahŕňajú učebnice a encyklopédie, vedecké články, renomované spravodajské kancelárie a vládne dokumenty.[2]

 • Ak sa napríklad váš prejav týka historickej udalosti, nájdite si primárne zdroje, ako sú listy alebo novinové články uverejnené v čase danej udalosti. Okrem toho uveďte sekundárne zdroje, napríklad odborné články napísané odborníkmi na danú udalosť.
 • Ak informujete publikum o zdravotnom stave, vyhľadajte informácie v lekárskych encyklopédiách, vedeckých časopisoch a na vládnych webových stránkach o zdraví.

Tip: Usporiadajte svoje zdroje na stránke s citovanými dielami. Aj keď zadanie nevyžaduje stránku s citovanými prácami, pomôže vám to udržať si prehľad o vašich zdrojoch.[3]


Vytvorte si jasnú predstavu o procese alebo koncepcii, ktorú opisujete. Uistite sa, že svoju tému poznáte zvnútra i zvonku; mali by ste ju vedieť jasne a stručne opísať. Okrem prieskumu vám k lepšiemu pochopeniu témy pomôžu aj rozhovory s rodinou a priateľmi.[4]

 • Ak je váš prejav napríklad o pestovaní rastlín zo semien, vysvetlite postup krok za krokom priateľovi alebo príbuznému. Spýtajte sa ich, či sa vám niektoré časti vo vašom vysvetlení zdali nejasné alebo zahmlené.
 • Rozdeľte materiál na jednoduché pojmy, najmä ak oslovujete neodborné publikum. Premýšľajte o tom, ako by ste túto tému opísali starému rodičovi alebo mladšiemu súrodencovi. Ak sa nemôžete vyhnúť používaniu žargónu, nezabudnite jasne a jednoducho definovať odborné slová.


Vymyslite tézu, ktorá stručne predstaví cieľ vášho prejavu. Vaša téza vyjadruje hlavné zameranie vášho prejavu a mala by byť čo najkonkrétnejšia. Informujte sa u svojho inštruktora o formátovaní svojej tézy. Môžu vás povzbudiť, aby ste opísali svoj cieľ tým, že sa odvoláte na seba. Ak si však vaša úloha vyžaduje formálnejší jazyk, budete musieť vynechať frázy ako „Môj cieľ je“ alebo „Som tu, aby som vysvetlil.“[5]

 • Napríklad, ak je váš prejav o básnikovi Charlesovi Baudelairovi, silná téza by mohla znieť: „Som tu, aby som vysvetlil, ako život v meste a exotické cestovanie formovali kľúčové básnické témy diela Charlesa Baudelaira.“
 • Hoci cieľom informatívneho prejavu nie je predložiť obhajiteľné tvrdenie, vaša téza musí byť konkrétna. Napríklad: „Budem hovoriť o karburátoroch“ je neurčité. „Mojím dnešným cieľom je vysvetliť, ako rozobrať karburátor s variabilným sytičom“ je konkrétnejšie.


Zamerajte sa na informovanie poslucháčov namiesto ich presviedčania. Nezabudnite, že cieľom informatívneho prejavu nie je presvedčiť publikum, aby prijalo nejaké tvrdenie. Namiesto vytvárania argumentov alebo apelovania na emócie prezentujte objektívny prejav, ktorý jasne vystihuje vašu tému. To znamená, že vaša organizácia a jazyk musia byť postupné, a nie argumentačné.[6]

 • Napríklad prejav, ktorého cieľom je presvedčiť publikum, aby podporilo politický postoj, by s najväčšou pravdepodobnosťou obsahoval príklady pátosu alebo presvedčovacích prostriedkov, ktoré pôsobia na emócie publika.
 • Na druhej strane, informatívny prejav o tom, ako pestovať džbány, by prezentoval jasné, objektívne kroky. Nesnažil by sa tvrdiť, že pestovanie džbánkovitých rastlín je skvelé, ani presviedčať poslucháčov, aby pestovali džbánkovité rastliny.

2. časť z 3:Príprava návrhu prejavu


Napíšte kostru prejavu náčrt na prednesenie vášho prejavu. Po napísaní kompletnej osnovy vety ju zúžte na kostru. Kostrová osnova obsahuje krátke slová a úryvky viet namiesto celých viet. Osnovu prejavu si môžete napísať na poznámkové lístky a používať ich, aby ste sa pri prednese svojho prejavu udržali v obraze.[7]

 • Prednes zapamätaných poznámok namiesto doslovného čítania je pútavejší. Časť osnovy prejavu by mohla vyzerať takto:

  III. YMCA sa zameriava na zdravý životný štýl
   A. Záväzok k celkovému zdraviu: tela aj mysle
   B. Programy, ktoré podporujú angažovanosť
    1. Výročný deň detí
    2. Fitness zariadenia
    3. Triedy a skupinové aktivity


V úvode uveďte háčik, tézu a plán svojho prejavu. Je bežné začať prejav prostriedkom, ktorý upúta pozornosť, ako je anekdota, rečnícka otázka alebo citát.[8]
Odborný zdroj
Lynn Kirkham
Tréner verejného prejavu
Rozhovor s odborníkom. 20. novembra 2019.
Po získaní pozornosti poslucháčov uveďte svoju tézu a potom uveďte náhľad bodov, ktorými sa bude váš prejav zaoberať.[9]

 • Mohli by ste napríklad začať slovami: „Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako môže krasokorčuliarka skákať, krútiť sa a pristáť na tenkej čepeli korčule? Vysvetlím vám, ako krasokorčuliari svetovej triedy dosahujú dychberúce skoky a otočky – od správnej techniky až po pôsobenie fyzikálnych síl.“
 • Keď ste si stanovili svoj účel, urobte si náhľad svojho prejavu: „Po opísaní základných technických aspektov skokov budem diskutovať o fyzike, ktorá sa skrýva za skokmi a otočkami. Nakoniec vysvetlím 6 typov skokov a objasním, prečo sú niektoré ťažšie ako iné.“
 • Niektorí ľudia dávajú prednosť písaniu hlavnej časti prejavu pred úvodom. Iným pomáha napísať najprv úvod, aby zistili, ako zorganizovať zvyšok prejavu.


Prezentujte svoje hlavné myšlienky v logicky usporiadanom celku. Ak informujete publikum o nejakom procese, rozvrhnite jednotlivé kroky v poradí, v akom ich treba vykonať. Inak si myšlienky usporiadajte jasne a logicky, napríklad podľa dôležitosti alebo v kauzálnom poradí (príčina a následok).[10]

 • Ak je napríklad váš prejav o príčinách prvej svetovej vojny, začnite rozborom nacionalizmu v rokoch pred vojnou. Ďalej opíšte atentát na arcivojvodu Ferdinanda a potom vysvetlite, ako spojenectvo vtiahlo hlavných aktérov do otvorenej vojny.
 • Plynule prechádzajte medzi myšlienkami, aby publikum mohlo sledovať váš prejav. Napríklad napíšte: „Teraz, keď sme sa zaoberali tým, ako nacionalizmus pripravil pôdu pre medzinárodný konflikt, môžeme preskúmať udalosť, ktorá priamo viedla k vypuknutiu prvej svetovej vojny: atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda.[11]


V závere si zopakujte svoje hlavné body. O poradí prejavu premýšľajte takto: „Povedzte im, čo sa im chystáte povedať, povedzte im to a potom im povedzte, čo ste im povedali.“ V závere zhrňte svoju tézu a hlavné myšlienky, ale neopakujte ich doslovne. Okrem toho, aby ste nadviazali kontakt s poslucháčmi a preukázali dôležitosť vašej témy, pokúste sa prepojiť tému s ich životom.[12]
Dôveryhodný zdroj
University of North Carolina Writing Center
Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • V závere by ste napríklad mohli zdôrazniť: „Skúmanie faktorov, ktoré pripravili pôdu pre prvú svetovú vojnu, ukazuje, ako intenzívny nacionalizmus podnecoval tento konflikt. Sto rokov po Veľkej vojne boj medzi nacionalizmom a globalizmom naďalej určuje medzinárodnú politiku v dvadsiatom prvom storočí.“


Napíšte si kompletný návrh na úpravu a zapamätanie prejavu. Váš kompletný návrh viet je ako výskumná práca; mal by obsahovať každú vetu vo vašom prejave. Je to v podstate scenár, ktorý použijete na usporiadanie úvodu, tela a záveru, na vykonanie revízií a zapamätanie si prezentácie.[13]

 • Prejavy sa zvyčajne nečítajú doslovne. Namiesto toho sa prejav naučíte naspamäť a použijete len základnú osnovu, aby ste sa udržali na ceste.

Vyhnite sa preťaženiu informáciami: Pri zostavovaní prejavu čítajte nahlas, ako píšete. Zamerajte sa na to, aby ste udržiavali jednoduché a jasné štruktúry viet. Vaše publikum bude mať problém sledovať, ak bude váš jazyk príliš komplikovaný.[14]
Dôveryhodný zdroj
University of North Carolina Writing Center
Inštruktážna služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

Časť 3 z 3:Zdokonaľovanie prejavu


Napíšte si hlavné body a užitočné podnety na poznámkové lístky. Učiť sa naspamäť úvod, kľúčové body a záver slovo za slovom je rozumné. Ak to však váš učiteľ nevyžaduje, nemajte pocit, že sa musíte naučiť celý prejav doslovne naspamäť. Recitovanie úplne naspamäť naučeného prejavu môže pôsobiť strnulo, preto si obsah zapamätajte len natoľko dobre, aby ste svoje myšlienky dokázali vysvetliť jasne a dôsledne.[15]

 • Aj keď je vo všeobecnosti v poriadku používať mierne odlišné formulácie, snažte sa čo najlepšie dodržať úplnú osnovu. Ak príliš odbočíte alebo vložíte príliš veľa ďalších slov, môžete prekročiť časový limit.
 • Majte na pamäti, že osnova reči vám pomôže udržať si koncentráciu. Pokiaľ ide o citáty a štatistiky, pokojne si ich napíšte na poznámkové lístky, aby ste sa k nim mohli rýchlo vrátiť.

Tip na zapamätanie: Rozdeľte prejav na menšie časti a zapamätajte si ho po častiach. Zapamätajte si 1 vetu a potom, keď sa budete cítiť istí, pridajte ďalšiu. Pokračujte v nácviku postupne dlhších pasáží, až kým nebudete poznať prejav ako vlastnú dlaň.


Vyjadrujte sebavedomie pomocou očného kontaktu, gest a správneho držania tela.[16]
Odborný zdroj
Lynn Kirkhamová
Tréner verejného vystupovania
Rozhovor s odborníkom. 20. novembra 2019.
Používajte gestá rúk na zdôraznenie kľúčových slov a myšlienok a nadviažte prirodzený očný kontakt, aby ste zaujali publikum. Uistite sa, že každých 5 alebo 10 sekúnd zmeníte pohľad namiesto toho, aby ste bezcieľne pozerali jedným smerom.

 • Namiesto hrbenia sa postavte sa vzpriamene s ramenami dozadu. Okrem toho, že budete vystupovať sebavedomo, dobré držanie tela vám pomôže zhlboka dýchať, aby ste podporili svoj hlas.


Precvičte si prejav pred zrkadlom alebo pred priateľom.[17]
Odborný zdroj
Lynn Kirkham
Tréner verejného prejavu
Rozhovor s odborníkom. 20. novembra 2019.
Po zapamätaní si prejavu pracujte na tom, aby bol váš prejav čo najpútavejší. Pozorujte sa v zrkadle alebo sa nahrajte, aby ste sa uistili, že pôsobíte sebaisto a prirodzene. Získajte druhý názor a požiadajte priateľa alebo príbuzného, aby vás pozoroval a ponúkol spätnú väzbu.[18]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite v Severnej Karolíne
inštruktážna služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Nechajte ich poukázať na miesta, ktoré sa vlečú alebo pôsobia neorganizovane. Opýtajte sa, či bol váš tón pútavý, či ste efektívne používali reč tela a či vaša hlasitosť, výška hlasu a tempo potrebujú nejaké úpravy.


Dbajte na to, aby ste dodržali časový limit. Používajte stopky alebo aplikáciu v mobilnom telefóne, aby ste si pri nácviku prejavu merali čas. Hovorte zreteľne a neponáhľajte sa, ale snažte sa udržať svoj prejav v časovom limite, ak vám ho inštruktor stanovil.[19]
Dôveryhodný zdroj
University of North Carolina Writing Center
Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Ak stále prekračujete časový limit, skontrolujte si svoju kompletnú osnovu viet. Vynechajte všetky zbytočnosti a zjednodušte zložité frázy. Ak váš prejav nie je dostatočne dlhý, vyhľadajte oblasti, ktoré by mohli byť podrobnejšie, alebo zvážte pridanie ďalšej časti do tela.
 • Len sa uistite, že akýkoľvek obsah, ktorý pridáte, je relevantný. Ak je váš prejav o nacionalizme a prvej svetovej vojne napríklad o 2 minúty kratší, môžete pridať časť o tom, ako sa nacionalizmus prejavoval v konkrétnych krajinách vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Rakúsko-Uhorska a Srbska.

Ukážky informatívnych prejavov


Ukážka informatívneho prejavu

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Ukážka akademickej prednášky

Podpora wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Vzorová výskumná správa

Podpora wikiHow a odomknite všetky ukážky.

Odkazy