Ako napísať článok do novín (s obrázkami)

Novinový článok by mal poskytovať objektívny, faktografický opis udalosti, osoby alebo miesta. Väčšinu novinových článkov čitateľ prečíta rýchlo alebo ich prebehne zbežne, preto by sa najdôležitejšie informácie mali vždy objaviť ako prvé, po nich by mal nasledovať opisný obsah, ktorý dopĺňa príbeh. Vykonaním výskumu a dodržaním správnej organizačnej štruktúry môžete v krátkom čase vytvoriť informatívny novinový článok.

Ukážkové články


Ukážka tematického článku v novinách

Podporte wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Ukážka novinového článku o udalosti

Podpora wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Ukážka článku o športe na strednej škole

Podporte wikiHow a odomknúť všetky ukážky.

Časť 1 zo 4:Vedenie rozhovorov a výskum


Kontakt na zdroje článku. Kontaktujte svoje zdroje čo najskôr, pretože to uľahčí dohodnutie rozhovoru s nimi. Snažte sa mať k článku aspoň 2-3 primárne zdroje. Vyhľadávajte zdroje, ktoré sú na opačných stranách témy alebo predmetu, aby bol váš článok komplexný.[1]

 • Vaše zdroje by mali byť odborníkmi v oblasti, na ktorú sa váš článok zameriava, napríklad certifikovaným odborníkom, profesorom alebo akademikom. Môžete použiť zdroje, ktoré majú rozsiahle skúsenosti alebo zázemie v oblasti, ktorá súvisí s vaším článkom.
 • Užitočné môžu byť aj zdroje ako svedok udalosti, najmä ak má priamu skúsenosť s témou, o ktorej píšete.


Uskutočnite rozhovory so svojimi zdrojmi. Ak je to možné, pokúste sa zorganizovať osobný rozhovor so svojimi zdrojmi v príjemnom, tichom prostredí, napríklad v kancelárii danej osoby, v kaviarni alebo u nej doma. Ak nemôžete zorganizovať osobný rozhovor, môžete sa s danou osobou porozprávať telefonicky alebo prostredníctvom webovej kamery. Vopred si pripravte otázky na rozhovor a opýtajte sa svojich zdrojov, či si môžete rozhovor nahrať, aby ste mali ich citácie zaznamenané.[2]

 • Možno budete musieť uskutočniť viac ako 1 rozhovor so svojimi zdrojmi, najmä ak sú hlavným zdrojom článku. Podľa potreby môžete zdrojom posielať aj doplňujúce otázky.
 • Rozhovory budete musieť prepísať tak, že ich napíšete na stroji, aby ste sa uistili, že správne citujete svoje zdroje. Ak budete mať k dispozícii prepisy, bude oveľa jednoduchšie skontrolovať fakty v článku a podložiť svoje zdroje.


Vyhľadajte si verejné informácie o danej téme v miestnej knižnici a na internete. Pravdepodobne budete musieť zistiť informácie o téme alebo predmete, ktoré sú vecné a presné. Vyhľadajte si v miestnej knižnici akademické správy a články o vašej téme. Hľadajte online zdroje, ktoré sú recenzované v akademickej databáze alebo na oficiálnej vládnej webovej stránke.[3]

 • Dbajte na to, aby ste informácie v článku správne citovali, a to uvedením názvu alebo organizácie, ktorá informácie poskytla. Mali by ste mať dôveryhodné zdroje, ktoré podporia všetky tvrdenia alebo argumenty uvedené v článku.


Pred použitím štatistických údajov alebo čísel v článku si overte fakty. Ak sa v článku opierate o štatistiky, údaje alebo číselné informácie, dohľadajte ich v dôveryhodnom zdroji, aby ste sa uistili, že sú správne. Uistite sa, že ste v článku uviedli odkaz na zdroj, aby čitateľ vedel, že ste si informácie overili.[4]

 • Ak píšete článok do novín pre redaktora, môže od vás požadovať, aby ste k článku poskytli zoznam svojich zdrojov, aby ste preukázali, že ste si overili fakty.

Časť 2 zo 4:Štruktúrovanie článku


Vytvorte pútavý, informatívny titulok. Nadpis by mal upútať pozornosť čitateľa a naznačiť mu, o čom článok je. Dobrým pravidlom je povedať čitateľovi v nadpise „čo“ a „kde“. Titulok musí byť krátky a jasný, možno len 4 – 5 slov.[5]

 • Môžete napríklad vytvoriť titulok typu: „Tínedžerka sa stratila v Okotoks“ alebo „Kongres sa zdržal pri návrhu zákona o plánovaní rodiny“.“
 • V niektorých prípadoch môže byť jednoduchšie nechať si nadpis na koniec, po napísaní článku, aby ste vedeli, na čo sa článok zameriava, a mohli ho jasne zhrnúť.


Článok začnite prvou vetou „lead“. Úvodná časť, písaná aj ako „lede“, obsahuje najpodstatnejšie detaily príbehu. Úvodná časť by mala čitateľovi stručne odpovedať na otázky: „Kto“, „Čo“, „Kedy“, „Kde“, „Prečo“ a „Ako“. Mal by tiež upútať čitateľa a povzbudiť ho, aby pokračoval v čítaní.[6]

 • Môžete napríklad napísať takýto hlavný článok: „Epidémia chrípky v San Franciscu viedla podľa školských úradov tento týždeň k zatvoreniu 3 základných škôl.“ Alebo: „Nezvestné dievča pochádzajúce z Okotoks sa podľa miestnej polície našlo v pondelok v opustenej chate v oblasti Minnetonky.“


Umiestnite informácie chronologicky, začínajte od najaktuálnejších, dôležitých detailov. Čitatelia by mali byť schopní prelistovať prvú časť v článku a získať potrebné informácie o danej téme. V prvých 1 – 2 odsekoch článku uveďte aktuálne a aktuálne informácie o téme. Tento postup je známy ako prístup obrátenej pyramídy.[7]

 • Môžete napríklad napísať: „U 10-12 študentov bola diagnostikovaná chrípka a zdravotnícki pracovníci sa obávajú, že by sa mohla ďalej šíriť, ak sa jej šírenie nepodarí zastaviť.“


Rozšírte kľúčové detaily vo zvyšku článku. V tejto časti podrobnejšie odpovedzte na otázky „Prečo“ a „Ako“, čím čitateľovi poskytnete podrobné informácie. Môžete poskytnúť podrobné informácie o téme alebo stručne rozobrať časovú os minulých udalostí, ktoré súvisia s témou alebo incidentom. Každý odsek by nemal byť dlhší ako 2 – 3 vety, aby čitateľ mohol ľahko pokračovať v čítaní.[8]

 • Môžete napríklad napísať: „Tínedžerku v piatok popoludní nahlásila jej matka ako nezvestnú po tom, čo sa nevrátila domov zo študijného stretnutia u kamarátky.“ V tomto prípade by ste mali napísať: „Tínedžerka sa v piatok popoludní. Je to už druhé dievča, ktoré bolo za posledné 2 týždne nahlásené ako nezvestné z oblasti Okotoks.“


Uveďte aspoň 2 – 3 podporné citáty zo zdrojov. Umiestnite aspoň 1 silný podporný citát do prvej časti článku, ako aj ďalšie 1-2 do vedľajších častí článku. Používajte citáty, ktoré podporujú všetky informácie, ktoré uvádzate a ktoré nie sú všeobecne známe. Držte sa citátov, ktoré sú krátke, jasné a informatívne pre čitateľov. Keď do článku uvediete citáty, vždy ich priraďte k zdroju.[9]

 • Môžete napríklad napísať: „‚Dievča je otrasené, ale nezdá sa, že by malo nejaké vážne zranenia,‘ uviedol náčelník miestnej polície Wilborn.“ Alebo môžete napísať: „Podľa vyhlásenia predstaviteľov školy „zatvorenie školy zabráni ďalšiemu šíreniu chrípky a zaistí bezpečnosť našich žiakov“.'“
 • Vyhnite sa používaniu dlhých citátov alebo viac ako 4 citátov v článku, pretože čitateľ môže byť zmätený alebo stratený, ak je citátov príliš veľa.


Na konci uveďte informatívny citát alebo odkaz na ďalšie informácie. Článok ukončite uvedením citátu, ktorý je pôsobivý a zanecháva v čitateľovi pocit porozumenia. Ak je článok zameraný na organizáciu, môžete uviesť aj odkaz na jej webovú stránku alebo podujatie.[10]

 • Môžete napríklad napísať: „Matka dievčaťa vyjadrila úľavu za svoju dcéru a obavy o svoju komunitu, pričom poznamenala: „Len dúfam, že v tejto oblasti sa neztratia žiadne ďalšie dievčatá.'“
 • Alebo môžete napísať: „Miestni zdravotnícki pracovníci vyzývajú rodičov, aby skontrolovali obecnú webovú stránku o zdraví a wellness, www.hw.org, pre aktualizácie o tom, kedy budú môcť byť školy opäť otvorené.“

Časť 3 zo 4:Vytvorenie vhodného hlasu a tónu


Používajte konkrétny, jasný a zrozumiteľný jazyk. Vyhnite sa vágnemu jazyku alebo všeobecným tvrdeniam, pretože nebudú pre čitateľa užitočné. Namiesto toho používajte jednoduchý a jasný jazyk, aby bol článok prístupný všetkým čitateľom. Vety nech nie sú dlhšie ako 2 – 3 riadky a príliš dlhé alebo rozvité vety rozdeľte.[11]

 • Napríklad namiesto toho, aby ste napísali: „Matka nezvestného dievčaťa si myslela, že to súvisí so školou,“ môžete napísať: „Matka nezvestného dievčaťa si myslela, že absencie jej dcéry mohla spôsobiť šikana v škole.“


Píšte v aktívnej tretej osobe. Aktívny, a nie pasívny hlas kladie predmet vety na prvé miesto, čím sa stáva bezprostrednejším a informatívnejším. Väčšina novinových článkov sa píše v tretej osobe, aby zostali objektívne a nepredstavovali osobný alebo subjektívny pohľad.[12]

 • Napríklad namiesto textu: „Miestna polícia zajtra usporiada tlačovú konferenciu, na ktorej sa bude zaoberať nezvestnými dievčatami a obavami verejnosti,“ môžete napísať: „Miestna polícia sa zajtra na tlačovej konferencii bude zaoberať nezvestnými dievčatami a obavami verejnosti.“


V článku zachovajte objektívny, informatívny tón. Novinový článok by nemal vykazovať žiadnu zaujatosť ani by nemal obsahovať žiadne vyslovené názory na danú tému. Namiesto toho by mal prezentovať faktografický opis udalosti alebo incidentu. Vyhnite sa používaniu hyperbolického jazyka a nepreháňajte žiadne detaily v článku.

 • Ak napríklad píšete o dvoch politických kandidátoch, ktorí proti sebe kandidujú vo voľbách, predstavte oboch kandidátov v rovnakom svetle, namiesto toho, aby ste uvádzali ďalšie podrobnosti o jednom kandidátovi.

4. časť zo 4:Vylepšovanie článku


Prečítajte článok nahlas. Po dokončení návrhu článku si ho prečítajte nahlas, aby ste si vypočuli, ako znie. Všimnite si, či odpovedá na 5 W a 1 H – „kto, čo, kde, kedy, prečo a ako“ – a či je ľahko zrozumiteľný. Uistite sa, že vaše citácie sú pri hlasnom čítaní jasné a že nie sú príliš dlhé alebo zložité.

 • Čítanie článku nahlas vám tiež pomôže zachytiť prípadné pravopisné, gramatické alebo interpunkčné chyby.


Ukážte článok ostatným na kritiku a spätnú väzbu. Požiadajte priateľov, rodinu, mentorov a inštruktorov, aby si článok prečítali. Položte otázky o tom, či bolo ľahké článok sledovať a porozumieť mu. Zistite, či im článok zanechal jasnú predstavu o téme a či mali pocit, že si zachoval objektívny, vecný tón.[13]

 • Ostatným môžete položiť napríklad otázky typu: „Dokázali ste na základe informácií v článku pochopiť, čo sa stalo?“ Ak by ste sa chceli dozvedieť, čo sa stalo, môžete sa?“ „Bol jazyk jasný a zrozumiteľný?“ „Bol článok dobre podložený zdrojmi a citáciami?“

 • Revízia článku z hľadiska hlasu, tónu a dĺžky. Po získaní spätnej väzby na článok venujte čas jeho prepracovaniu, aby bol čo najlepší. Upravte všetky mätúce vety alebo časti. Urobte zmeny v jazyku, aby bol tón objektívny a informatívny. Skontrolujte, či je článok jasný a výstižný, či nie je dlhší ako 5 až 10 odsekov.

  • Ak píšete novinový článok pre triedu, uistite sa, že sa zmestí do predpísaného limitu slov pre danú úlohu.
 • Referencie