Ako naprogramovať kalkulačku TI 84 na výpočet zmien entalpie pri konštantnom tlaku

Pri vyťukávaní dlhej rovnice do našej kalkulačky môžeme často naraziť na syntaktické chyby alebo chyby vo výpočte tým, že zabudneme uzavrieť zátvorky alebo stlačíme nesprávne tlačidlá. Vytvorenie kalkulačných programov môže pomôcť znížiť tieto chyby, konkrétne pri pokuse nájsť zmenu entalpie pri konštantnom tlaku. Túto myšlienku možno aplikovať aj na iné rovnice, ktoré možno často používame, ale ktorých vypisovanie je zdĺhavé.

Konštanty tepelnej kapacity pre vybrané zlúčeniny

Časť 1 z 3:Pred začatím programu

Naučte sa celkové rozloženie tlačidiel kalkulačky.

 • Tlačidlo 2ND slúži na prístup k funkciám, ktoré sú modro označené a sú umiestnené vľavo nad každým tlačidlom.
 • Tlačidlo ALPHA slúži na prístup k písmenám a symbolom, ktoré sú v zelenej farbe a vpravo nad každým tlačidlom.

Tip: A-LOCK režim (2ND+ALPHA) možno použiť na zadanie viacerých písmen bez toho, aby ste museli po každom stlačenom písmene kliknúť na tlačidlo ALPHA.

Analyzujte rovnicu. Určite počet a typ premenných, ktoré je potrebné zapojiť do kalkulačky.

 • V tomto príklade sú 2 premenné, ktorým je potrebné priradiť hodnotu: počiatočná a konečná teplota a 4 konštanty tepelnej kapacity pre konkrétnu zlúčeninu (a, b, c, d).

Pozn: X nie je priradená hodnota, pretože rovnica sa integruje vzhľadom na x.

Časť 2 z 3:Vytvorenie programu

Vytvorte nový program. Stlačte tlačidlo PRGM a potom stlačte šípku doprava > dvakrát na Nový. Stlačte tlačidlo ENTER.

Zadajte a uveďte názov. Použite názov, ktorý opisuje program. Zmena entalpie sa môže označovať aj ako DELTAH.

Pozn: Kalkulačka bude automaticky v A-LOCK mode, pretože názov programu môže obsahovať len písmená. Čísla alebo symboly spôsobia syntaktickú chybu.

Vytvorenie užívateľského vstupu s výzvou na zadanie počiatočnej teploty. Výzva, ktorá sa zobrazí používateľovi pri vykonávaní programu.

 • Stlačte tlačidlo PRGM, V/V tab a potom Zadajte.
 • Výzvu začnite stlačením ALPHA + +, čím pridáte prvé úvodzovky.
 • Zadajte výzvu, ako napr T INITIAL, pre počiatočnú teplotu pomocou ALPHA alebo A-LOCK mode. Výzva môže byť ľubovoľne popisná.
 • Výzvu dokončite opätovným stlačením tlačidla ALPHA + +, čím pridáte koncovú úvodzovku.

Tip: Pridať dvojbodku : a medzeru (ALPHA+0) na konci výzvy na oddelenie výzvy a vstupu.

Uložte vstup od používateľa do priradenej premennej. Vložte čiarku pomocou tlačidla ,. Ako premennú vyberte jedno písmeno, napríklad „I“ pre počiatočnú teplotu, aby sa uložila zadaná hodnota. Stlačením tlačidla ENTER začnete nový riadok.

Tip: Prestávky na riadkoch pomáhajú organizovať programy. Používajte s rozumom, pretože môžu prerušiť vykonávanie programu.

Zopakujte kroky 3 a 4 pre konečnú teplotu. Vyberte jedinečné písmeno pre všetky priradené premenné.

Poznámka: Ak sa písmeno opakuje, uloží sa do neho nová hodnota.

Vytvorte príkaz výzvy pre konštantu a. Stlačte tlačidlo PRGM, V/V a potom Výzva. Ako konštantu vyberte jedno písmeno, napr a pre konštantu a. Stlačením tlačidla ENTER začnite nový riadok.

Krok 6 zopakujte pre ostatné tri konštanty: b, c, d.

Pridajte rovnicu do programu. Opatrne a presne vložte funkciu. Nechcete vytvoriť program, ktorý vypľuje nesprávnu odpoveď. V tomto okamihu je syntax naozaj dôležitá, aby ste si s ňou v budúcnosti nemuseli robiť starosti.

 • Stlačte MATH + 9 pre prístup k funkcii určitého integrálu fnInt(. Syntax tejto funkcie je fnInt(funkcia, premenná, dolný limit, horný limit).
 • Vložte príslušnú funkciu, ktorá obsahuje priradené premenné z kroku 6. Nezabudnite na premennú x.
 • Na koniec funkcie vložte čiarku ,. Pridajte premennú x pomocou ALPHA+STO> a čiarku ,. Pridajte premennú počiatočnej teploty (napr. I) pre dolnú hranicu s čiarkou ,. Pridajte konečnú premennú teploty (ex. F) pre dolnú hranicu s čiarkou ,.
 • Uzavrite funkciu pravou zátvorkou: ).

Tip: EE možno použiť namiesto

10^ . Táto funkcia je prístupná stlačením tlačidla 2ND + ,.

Výsledok uložte do premennej. Stlačte STO>, potom ďalšie jedinečné písmeno (napr. H).

Zalomte riadok a zobrazte výsledok. Stlačte ENTER, PRGM a potom prejdite na I/O. Potom prejdite na Disp. Vložte premennú, ktorá bola vybraná v kroku 9, a stlačte ENTER.

Návrat na úvodnú obrazovku prostredníctvom 2ND + MODE. Program sa automaticky uloží.

Časť 3 z 3:Vykonanie programu

Stlačte PRGM.

Vyberte program.

Stlačte ENTER. Výzvy sa zobrazia jedna po druhej.

Zadajte hodnotu pre každú premennú. Na obrázku boli použité konštanty tepelnej kapacity pre propán.

 • Prijmite svoj výsledok. Zobrazený výsledok je zmena entalpie (kJ/mol) pri konštantnom tlaku pre plynný propán z 25 na 100 °C.
 • Odkazy