Ako naučiť dospelých čítať (s obrázkami)

Dospelí žiaci majú vlastné potreby. Množstvo vedomostí, s ktorými dospelí učiaci sa začínajú, sa môže veľmi líšiť. Je dôležité posúdiť, čo vaši študenti vedia, aby ste mohli zistiť, kde začať. Skúste najprv pracovať s abecedou a hláskami, potom im pomôžte spojiť ich do slov. Potom môžete postupovať smerom k plynulosti a porozumeniu.

Časť 1 z 5:Vykonanie úvodného hodnotenia foném


Zhodnoťte, čo čitateľ vie. Začnite tým, že zistíte, aké zvuky písmen alebo fonémy už osoba pozná. Takto im môžete pomôcť doplniť, kde potrebujú pomoc, bez toho, aby ste opakovali, čo vedia.[1]

 • Väčšina učebných osnov má hodnotenie, ktoré môžete so študentmi vykonať. Ak si však potrebujete vytvoriť vlastnú, vytvorte ju na základe úloh so 6 fonémami.


Pýtajte sa na izoláciu foném. Izolácia foném je schopnosť identifikovať hlásky v slovách. Môžete sa napríklad spýtať: „Aká je prvá hláska v slove „dočiahnuť“??“ alebo „Aký je posledný zvuk v slove „past?“[2]


Zistite, čo študent vie o kategorizácii foném. Kategorizácia foném je schopnosť vybrať hlásky, ktoré nepatria. Môžete sa napríklad spýtať: „Ktoré slovo má iný samohláskový zvuk: netopier, taška alebo bábätko?“[3]


Diskutujte o identite foném. V tejto úlohe musí žiak nájsť rovnaký zvuk v rôznych slovách. Môžete sa napríklad spýtať: „Aký je spoločný zvuk v slovách „papier“, „smola“ a „fajka“?“[4]


Pýtajte sa na miešanie foném. Spájanie foném vyžaduje, aby žiaci spájali jednotlivé hlásky. Mohli by ste povedať: „Aké slovo sa píše týmito hláskami? /s/ /k/ /u/ /p/ (lopatka)?“[5]


Zhodnoťte segmentáciu foném u žiaka. Tu zistíte, či študenti dokážu vytiahnuť zvuky zo slova. Je to opak miešania. Môžete sa spýtať: „Koľko foném je v slove ‚naberačka‘??“ (/s/ /k/ /u/ /p/) [6]


Diskutujte o vymazávaní foném. V tejto úlohe požiadate študentov, aby vymazali hlásku zo slova a zistili, čo po nej zostane. Môžete sa spýtať: „Ako by ste povedali „lopatka“ bez hlásky /s/??“[7]

2. časť z 5:Práca na abecede a fonémach


Jednotlivo predstavte hlásky. Prejdite všetky fonémy pomocou aktivít na počúvanie. Môžete napríklad použiť fonému /f/, ktorá je v angličtine zvukom „F“. Začnite tým, že niekoľkokrát vyslovíte tento zvuk a zároveň budete držať kartičku s /f/. Potom pomocou kartičiek s bleskami ukážte žiakom slová, ktoré sa začínajú na /f/, a pomaly ich vyslovte, napríklad „fajn“, „padnúť“, „rýchlo“ a „chlpatý“.“[8]

 • Môžete tiež použiť slová, ktoré tento zvuk vytvárajú s inými písmenami, ako napr.“[9]


Rozlišovať jednotlivé zvuky od ostatných. Prechádzajte sa po miestnosti a ukazujte na rôzne predmety. Ak má napríklad zvuk /f/, podržte kartičku a povedzte slovo. Ak nemá zvuk, nedržte kartu.[10]


Posilnite každý zvuk krátkym kvízom. Nechajte žiaka očíslovať papier číslami od 1 do 10, ak to dokáže. Povedzte nahlas slovo pre každé číslo. V slovách, ktoré majú napríklad zvuk /f/, by mal študent pri ňom vyznačiť „f“.[11]

3. časť z 5:Prechod od foném k slovám


Pracujte na spájaní foném. Uveďte príklady toho, ako sa hlásky spájajú do slov, napríklad /k/ /a/ /sh sa spájajú do slov cash. Vyslovte každú hlásku a potom slovo pomaly vyslovte, aby žiaci videli, ako sa slovo spája.[12]

 • Po uvedení príkladov dajte žiakom zvuky a nechajte ich, aby sa pokúsili slovo nahovoriť.


Pohrajte sa s ďalšími úlohami týkajúcimi sa foném. Pracujte s ďalšími úlohami zameranými na fonémy, ako je napríklad vymazávanie a segmentácia foném. Uveďte príklady jednotlivých úloh a potom požiadajte študentov, aby vám odpovedali.[13]

 • Ukážte žiakom napríklad, ako odstránením hlásky /s/ /p/ zo slova „splash“ vznikne „lash“.“
 • Žiakom by ste mohli ukázať aj to, ako sa slovo „klobúk“ dá rozložiť na /h/ /a/ /t/.


Pomoc pri nerozlúštiteľných slovách. Nedekódovateľné slová sú také, ktoré sa neriadia fonetickými pravidlami, ako napr.“ Angličtina prevzala slová z mnohých jazykov, preto sa mnohé slová neriadia “ pravidlami.“ Keď sa dospelí snažia nahovoriť slová, pomôžte im zistiť tie, ktoré sa nedajú rozlúštiť, tým, že ich poviete za nich. Väčšinou si tieto slová stačí zapamätať.


Pracujte na pravopise. Vyslovte nahlas slovo, ktoré je foneticky pravidelné a dodržiava pravidlá, ktoré ste už prebrali. Nechajte žiakov položiť pokerový žetón za každú hlásku v slove, potom sa vráťte a položte žetón inej farby na každé miesto, kde je samohláska. Potom nechajte študentov napísať zodpovedajúce písmeno pre každú hlásku.[14]


Použite detskú knihu. Používanie detských kníh s dospelými je trochu kontroverzné, pretože niektorí majú pocit, že to môže byť pre dospelých demoralizujúce alebo povýšenecké. Detské knihy však môžu dospelých vrátiť do obdobia, keď sa prvýkrát pokúšali čítať, čo môže byť užitočné.[15]
Navyše detské knihy často obsahujú rýmy a aliterácie, ktoré pomáhajú každému začínajúcemu čitateľovi naučiť sa fonetiku čítania.[16]

 • Skúste ich študentom prečítať nahlas. Ak máte pocit, že by to mohlo byť povýšenecké, skúste prelomiť ľady malým vtipom, napríklad: „No, všetci vieme, že Humpty-Dumpty mal veľký pád, ale teraz si o tom môžeme prečítať! Extra, extra!“

4. časť z 5:Rozvíjanie plynulosti čítania


Nechajte študenta (študentov) prečítať úryvok. Začnite úryvkom, ktorý žiaci dokážu prečítať aspoň čiastočne. Nechajte každého študenta prečítať úryvok nahlas. Počas toho im poskytnite spätnú väzbu o slovách a všetkom, s čím potrebujú pomôcť.[17]

 • Začnite s veľmi základnými úryvkami. Vyhľadajte úryvky pre začínajúcich žiakov.


Prečítajte úryvok nahlas. Nechajte študentov počúvať, ako čítate úryvok nahlas, a zároveň sledujte text. To pomáha žiakom počuť, ako to má znieť.[18]


Povzbuďte študentov, aby si úryvok prečítali znova. Opakované čítanie úryvkov je hlavným spôsobom, ako sa naučiť plynulosť. Nechajte každého študenta, aby si úryvok niekoľkokrát prečítal nahlas, pričom mu poskytnete spätnú väzbu.[19]

Časť 5 z 5:Práca na slovnej zásobe a porozumení


Každú hodinu predstavte študentom nové slová. Každú hodinu venujte 10 až 15 minút práci na slovnej zásobe. Prineste 6 až 10 nových slov a dajte im ich definíciu. Porozprávajte sa o význame každého slova a použite ho vo vete. Požiadajte rôznych študentov, aby slovo použili vo vete.[20]


Požiadajte žiakov, aby si pri čítaní vyhľadávali slová. Jedným z jednoduchých spôsobov rozširovania slovnej zásoby je oboznamovanie sa s novými slovami v textoch. Keď si žiaci čítajú doma, narazia na slová, ktoré nepoznajú. Povedzte žiakom, aby sa najskôr pokúsili zistiť, čo to znamená, a to tak, že sa pozrú na vetu. Potom požiadajte žiaka, aby si ho vyhľadal a naučil sa jeho význam.[21]


Vyskúšajte hry na slovnú zásobu. Hry so slovnou zásobou môžu žiakom pomôcť rozšíriť si vedomosti o slovách bez väčšieho tlaku. Na pomoc študentom pri práci na slovnej zásobe môžete použiť aj bežné hry, ako sú slovník, scategories a šarády.[22]

 • Môžete tiež vyskúšať hru, ako je napríklad anagram na tabuli. Napíšte slovo na tabuľu a potom požiadajte študentov, aby pristúpili a napísali slovo na každé písmeno. Požiadajte ich, aby si vybrali slovo súvisiace s anagramom.
 • Ak napríklad napíšete „POČÍTAČ“, študenti by mohli napísať „Cvyrážku,“Order,“Mouse,“Pictures,“User,“Technológie,“ „Email,“ a „Reboot.“


Požiadajte študentov, aby parafrázovali. Pri spoločnom čítaní alebo pri čítaní doma nechajte žiakov, aby to, čo čítajú, vyjadrili vlastnými slovami. Môžete im pomôcť tým, že im budete klásť otázky, ktoré im môžu napovedať, na čo by sa mali zamerať.[23]

 • Môžete napríklad požiadať študentov, aby parafrázovali tento úryvok: „Kocúr túžil ísť von. Mačka čakala na svoju príležitosť. Stálo pri dverách a sledovalo, či sa otvoria. Ľudia ju nakoniec otvorili a mačka vybehla von, keď sa nepozerali. Mačka navštívila susedov, naháňala myš a našla si teplé miesto na slniečku, kde si mohla zdriemnuť. Keď sa zotmelo, kocúr sa rozhodol ísť domov, pretože chcel večeru.“
 • Študent by mohol povedať: „Mačka chcela ísť von, tak to urobila. Zažil dobrodružstvo a potom sa vrátil domov, keď bol hladný.“


Povzbudzujte žiakov, aby kreslili to, čo počujú. Ďalším spôsobom, ako pomôcť žiakom pochopiť, čo počujú, je nakresliť počas čítania obrázok. Vytvorenie vizuálneho obrazu môže žiakom pomôcť pri syntéze informácií, pretože od nich vyžaduje, aby text počúvali, počuli a v určitej forme reprodukovali.[24]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Ak majú študenti s touto úlohou problémy, začnite tým, že im pomôžete preštudovať obrázky, ktoré sú už pri texte. Môžete tiež hovoriť o tom, čo vidíte pri čítaní textu.


Vytvárajte zhrnutia zvýraznením hlavných myšlienok. Nechajte žiakov prečítať úryvok. Počas toho ich požiadajte, aby zvýraznili alebo podčiarkli to, čo považujú za hlavné myšlienky alebo nápady úryvku. Keď skončia, nech to zhrnú do súhrnu.

Zdroje na výučbu čítania dospelých


Zoznam zdrojov na výučbu čítania dospelých

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Pracovný list so slovnou zásobou pre dospelých

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Hry so slovnou zásobou pre dospelých

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Aktivity zamerané na slovnú zásobu

Podporte wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Odkazy