Ako porozumieť stupnici DEFCON: 9 krokov (s obrázkami)

Stupnica DEFCON (skratka pre „stav obrannej pripravenosti“) v Spojených štátoch je meradlom úrovne pohotovosti obranných síl štátu. Stupnica DEFCON používa minimálnu hodnotu 5 (pre normálny stav v čase mieru) a maximálnu hodnotu 1 (pre situácie globálnej závažnosti, ako je jadrová vojna). Je dôležité pochopiť systém DEFCON ako vec sebavzdelávania, tak aj preto, aby sa predišlo jeho nepresnému používaniu (t. j.e., „Chystáme sa na šiesty stupeň DEFCON.“)

Časť 1 z 3:Referenčná tabuľka DEFCON

Referenčná príručka k úrovni DEFCON[1]
Úroveň DEFCON Úroveň pripravenosti Historický precedens
5 Normálna mierová pripravenosť; Všeobecná „základná“ úroveň v čase mieru
4 Zvýšené zhromažďovanie spravodajských informácií a bezpečnostné opatrenia Sporadicky počas studenej vojny, vojny proti terorizmu
3 Pripravenosť ozbrojených síl sa zvýšila nad bežnú úroveň; vzdušné sily sú pripravené mobilizovať do 15 minút Útoky po 11. septembri 2001, Jomkipurská vojna (1973), Operácia Paul Bunyan (1976), Rozhovory po štyroch mocnostiach (1960)
2 Vysoká pripravenosť; ozbrojené sily sú pripravené na nasadenie do šiestich hodín Kubánska kríza (1962)
1 Maximálna pohotovosť; všetky sily pripravené na boj; hroziaca alebo pravdepodobná jadrová vojna Žiadne

Druhá časť z 3: Pochopenie úrovní DEFCON


Naučte sa čítať stupnicu DEFCON. Stupnica DEFCON je spôsob priradenia číselnej hodnoty pripravenosti americkej armády. Vyššie hodnoty DEFCON sa používajú pre nižšie úrovne pripravenosti (počas mierovejších situácií), zatiaľ čo nižšie hodnoty DEFCON sa používajú pre vyššie úrovne pripravenosti (počas vypätejších situácií, keď je pravdepodobnosť vojenskej akcie vyššia). Stupeň DEFCON 5 zodpovedá bežnému mierovému stavu, zatiaľ čo stupeň DEFCON 1 (ktorý nebol nikdy dosiahnutý) zodpovedá najnebezpečnejším situáciám, ako je termonukleárna vojna.

 • Všimnite si, že rôzne zložky armády môžu mať rôzne úrovne DEFCON. Napríklad počas kubánskej krízy, ktorá sa všeobecne považuje za jeden z najvypätejších momentov v americkej vojenskej histórii, prešlo veliteľstvo strategického letectva na stupeň DEFCON 2, zatiaľ čo zvyšok armády na stupeň DEFCON 3.[2]


V čase mieru sa používa stupeň DEFCON 5. Úroveň DEFCON 5 je veľmi dobrá vec – tento stav sa používa na označenie normálnej vojenskej pripravenosti v čase mieru. Pri stupni DEFCON 5 americká armáda neprijíma žiadne rozsiahle preventívne obranné opatrenia nad rámec bežných požiadaviek.

 • Všimnite si, že stupeň DEFCON 5 nemusí byť nevyhnutne znamením, že na svete vládne mier – počas stavu DEFCON 5 môžu na celom svete prebiehať konflikty, dokonca aj veľké. V tomto prípade však armáda usudzuje, že tieto udalosti nepredstavujú významné ohrozenie obrany.


Pre zvýšenú pohotovosť použite stupeň DEFCON 4. DEFCON 4 je prvým stupňom pripravenosti nad základnou hodnotou DEFCON 5, a preto predstavuje pomerne mierne zvýšenie pripravenosti (hoci zvýšenie z DEFCON 5 na DEFCON 4 je určite významné). Tento stupeň DEFCON znamená zvýšené úsilie pri zhromažďovaní spravodajských informácií a niekedy aj sprísnenie opatrení národnej bezpečnosti. Zvyčajne však neznamená, že armáde (alebo národu) hrozí bezprostredné nebezpečenstvo útoku.

 • V súčasnom svete sa predpokladá, že stupeň DEFCON 4 sa niekedy vydáva po menších až stredne závažných teroristických útokoch a politicky motivovaných vraždách alebo po odhalení potenciálnych sprisahaní. Pravdepodobne sa tak deje v očakávaní ďalších násilností v snahe pripraviť sa na ne a zabrániť im.


DEFCON 3 používajte v prípade napätých vojenských/politických situácií. Situácie, ktoré si vyžadujú stupeň DEFCON 3, sú závažné – hoci nemusia predstavovať bezprostredné ohrozenie existencie alebo stability amerického štátu, vyžadujú si značnú ostražitosť. Na tomto stupni sú americké vojenské sily uvedené do stavu zvýšenej pohotovosti v očakávaní mobilizácie – najmä letectvo je pripravené začať operácie už po 15 minútach od oznámenia. Okrem toho môže byť všetka vojenská komunikácia šifrovaná na základe utajovaných protokolov.

 • V minulosti DEFCON 3 zvyčajne zodpovedal situáciám, v ktorých existovala jasná možnosť vojenskej akcie proti USA alebo niektorému z ich spojencov. Napríklad počas operácie Paul Bunyan, ktorá vyústila do stavu DEFCON 3, boli v kórejskej demilitarizovanej zóne (DMZ) severokórejskými silami zabití dvaja americkí dôstojníci. V tomto prípade bol vydaný stupeň DEFCON 3 kvôli možnosti, že akékoľvek chyby vo vzniknutej situácii by mohli vyvolať otvorenú vojnu na kórejskej hranici (politicky a vojensky napätá oblasť vtedy, ako aj dnes).[3]


Stupeň DEFCON 2 používajte v prípade závažných hrozieb. DEFCON 2 znamená ďalšie zvýšenie pohotovosti síl tesne pod maximálnu pohotovosť. Bojové sily sú pripravené na veľké operácie v priebehu niekoľkých hodín. Zvýšenie na stupeň DEFCON 2 je veľmi vážne – tieto situácie predstavujú významné riziko rozsiahlych vojenských operácií proti Spojeným štátom alebo ich spojencom vrátane použitia jadrových zbraní. DEFCON 2 je zvyčajne vyhradený pre všetky medzinárodné situácie okrem tých vojensky najvypätejších.

 • Najvýraznejší prípad, keď bol vyhlásený DEFCON 2, bol počas kubánskej krízy, hoci toto vyhlásenie bolo obmedzené na velenie strategického letectva. Je to však jediný prípad, keď bola vyhlásená rozsiahla pohotovosť DEFCON 2, hoci keďže informácie súvisiace s DEFCON sú zvyčajne utajované, nie je presne isté, koľkokrát bol tento stupeň pohotovosti dosiahnutý.[4]


Na dosiahnutie maximálnej pohotovosti použite stupeň DEFCON 1. DEFCON 1 sa vzťahuje na maximálnu vojenskú pripravenosť – predpokladá sa, že sily s úrovňou DEFCON 1 sú vždy pripravené na okamžitú akciu. Stupeň DEFCON 1 je vyhradený pre absolútne najnebezpečnejšie, najzávažnejšie situácie vrátane hroziacej alebo prebiehajúcej jadrovej vojny, do ktorej sú zapojené USA alebo niektorý z ich spojencov.

 • Hoci, ako je uvedené vyššie, stupne DEFCON sú zvyčajne utajované až do momentu, keď sa stanú skutočnosťou, predpokladá sa, že stupeň DEFCON 1 nebol nikdy predtým vydaný pre žiadnu zložku americkej armády.
 • Niektoré obmedzené, neoverené dôkazy naznačujú, že DEFCON 1 mohol byť spustený pre niektoré vojenské jednotky počas prvej vojny v Perzskom zálive. Ak sú však tieto tvrdenia pravdivé, týkali sa len jednotlivých jednotiek, a nie celých druhov vojsk.

3. časť z 3:Ďalšie informácie o stupni DEFCON


Pochopte, ako sa prideľujú úrovne DEFCON. Presný postup, ktorý armáda používa na vyhlásenie zvýšenia stupňa DEFCON, nie je verejnosti dokonale známy. Zvyčajne sa predpokladá, že zvýšenie vojenskej pripravenosti vykonáva Zbor náčelníkov štábov (najvyšší velitelia americkej armády) so súhlasom prezidenta. Niektoré neoficiálne dôkazy však naznačujú, že najvyšší vojenskí predstavitelia môžu zvýšiť stupeň DEFCON bez prezidenta – niektoré zdroje napríklad uvádzajú, že rozhodnutie veliteľstva strategického letectva vydať stupeň DEFCON 2 počas kubánskej krízy sa uskutočnilo bez prispenia prezidenta Kennedyho.[5]

 • Opäť si všimnite, že presné opatrenia, ktoré armáda prijíma pri každom stupni DEFCON, sú z pochopiteľných dôvodov utajované. Väčšina informácií, ktoré má široká verejnosť o stupnici DEFCON, je teda založená na starých odtajnených dokumentoch alebo historických „špicoch“ DEFCON, ktoré boli verejnosti odhalené až dodatočne. Hoci niektoré nevojenské, mimovládne zdroje môžu tvrdiť, že poznajú aktuálnu úroveň DEFCON, neexistuje spôsob, ako to overiť.[6]


Pozrite si ďalšie stupnice výstrahy USA. Stupnica DEFCON nie je jediným meradlom, ktoré vláda a armáda USA používajú na hodnotenie svojej pripravenosti proti vonkajším a vnútorným nebezpečenstvám. Patrí medzi ne LERTCON (používaný USA a spojencami v NATO), REDCON (používaný jednotlivými vojenskými jednotkami USA) a ďalšie.[7]
[8]
Najdôležitejšou stupnicou poplachov okrem stupnice DEFCON je však pravdepodobne stupnica EMERGCON. Predpokladá sa, že tieto podmienky (ktoré nikdy predtým neboli vydané) sa vydávajú v prípade jadrovej vojny a zahŕňajú civilné smernice, ako aj vojenské smernice. EMERGCON má dva stupne, ktorými sú:

 • Obranná pohotovosť: Vykonáva sa v prípade veľkých nepriateľských útokov proti U.S. alebo spojenecké sily v zahraničí. Vydáva zjednotený veliteľ alebo vyšší orgán.[9]
 • Núdzový stav v oblasti protivzdušnej obrany: Vykonáva sa v prípade útokov na USA, Kanadu alebo vojenské zariadenia v Grónsku. Vydal vrchný veliteľ Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany.[10]
 • Všimnite si, že podľa definície všetky vojenské sily prechádzajú na DEFCON 1 v prípade vydania EMERGCON-u.

 • Preskúmajte históriu stupnice DEFCON. Hoci sa veľká časť histórie stupnice DEFCON z pochopiteľných dôvodov utajuje, odtajnené informácie, ktoré je dostupné verejnosti je fascinujúce samo o sebe. Vznikla koncom 50. rokov 20. storočia ako prostriedok koordinácie obranného úsilia NORAD medzi U.S. a Kanady, systém DEFCON prešiel od svojho vzniku až po súčasnú podobu niekoľkými zmenami.

  • Pôvodná stupnica DEFCON mala napríklad „podkategórie“ pre niekoľko úrovní DEFCON: „Charlie“ a „Delta“ pre stupeň DEFCON 4 a „Alfa“ a „Bravo“ pre stupeň DEFCON 3. Okrem toho mal stupeň „núdzového stavu“ vyšší ako DEFCON 1, ktorý sa veľmi podobal vyššie opísanej stupnici EMERGCON.
 • Odkazy