Ako používať príslovky: 9 krokov (s obrázkami)

Ak vás mätú príslovky, nie ste sami! Gramatika môže byť zložitá a príslovky sú trochu nejasné. Nikdy sa však nebojte, môžete zistiť, ako ich správne používať. Príslovky sú slová, ktoré modifikujú slovesá, prídavné mená alebo iné príslovky. Najskôr zistite, kde sa vo vete nachádzajú, a potom sa naučte niekoľko kľúčových pravidiel, ktoré vám pomôžu nasmerovať vás správnym smerom.

Časť 1 z 2:Umiestnenie prísloviek vo vete


Použite príslovku na opis slovesa. Jedným z použití príslovky je modifikácia slovesa. Sloveso je dej vo vete, a tak príslovka hovorí kedy, prečo, do akej miery, kde alebo ako ste daný dej vykonali. Činnosť ste mohli vykonať rýchlo, pokojne alebo potichu, napr. Pri použití príslovky so slovesom sa príslovka často uvádza pred slovesom, hoci nie vždy.[1]

 • Povedzme, že máte napríklad nasledujúcu vetu: „Bežala do obchodu.“
 • Určite sloveso. V tomto prípade je sloveso „bežal.“ Pred slovo „bežala“ pridajte príslovku, ktorá ho opisuje alebo modifikuje: „Rýchlo bežala do obchodu.“
 • Túto vetu môžete napísať aj takto: „Rýchlo bežala do obchodu.“


Modifikujte prídavné meno príslovkou. Prídavné meno opisuje alebo modifikuje podstatné meno, ktorým je osoba, miesto, vec alebo myšlienka. Príslovka sa môže použiť na modifikáciu prídavných mien. Hovorí viac o prídavnom mene.[2]

 • Vezmite si nasledujúcu vetu: „Bola to smutná mačka.“
 • Určite prídavné meno vo vete. „Smutný“ opisuje mačku, podstatné meno.
 • Pred slovo „smutný“ pridajte modifikátor, ktorý je príslovkou: Bola to veľmi smutná mačka.
 • „Veľmi“ hovorí, do akej miery bola mačka smutná – nie trochu, nie mierne, ale extrémne smutná.


Spojte príslovku s príslovkou. Keď použijete slovo na modifikáciu alebo opis príslovky, je to tiež príslovka. Povie vám viac o druhej príslovke.

 • Začnite napríklad touto vetou: „Kráčala rýchlo.“ V tejto vete je slovo „rýchlo“ príslovkou.
 • Ďalej pred neho vložte príslovku, ktorá ho modifikuje: „Kráčala extrémne rýchlo“.“[3]
 • V tejto vete sú „extrémne“ aj „rýchlo“ príslovky. „Veľmi“ modifikuje príslovku „rýchlo“ a „rýchlo“ modifikuje sloveso „chodil“.“


Použite príslovku na úvod vety. Niekedy môžete použiť príslovku na začiatku vety, aby ste zmenili význam vety. Za týmito príslovkami nasleduje čiarka.[4]

 • Vezmite si túto vetu: „Psík bol vonku.“
 • Ak pridáte príslovku na začiatok, význam sa trochu posunie: „Nečakane, pes bol vonku.“


Spájajte nezávislé vety pomocou spojkových prísloviek. Spojkové príslovky, ktoré sú typom prísloviek, vám môžu pomôcť spojiť dve vety dohromady. Samostatná veta je len veta s predmetom a slovesom, ktorá môže stáť samostatne. Keď používate spojkové príslovky na spojenie alebo prechod medzi vetami, potrebujete bodku alebo bodkočiarku.[5]

 • Povedzme, že máte napríklad tieto dve nezávislé vety: Ona jedla koláč. Ona to ľutovala.
 • Tieto vety môžete spojiť jedným z dvoch spôsobov pomocou spojkových prísloviek:
  • „Ona jedla koláč. Avšak ľutovala to.“
  • „Zjedla koláč; ľutovala to však.“

2. časť z 2:Naučiť sa pravidlá prísloviek


Nezabudnite, že príslovky môžu byť aj vety. Veta je súbor slov, ktorý nemôže stáť samostatne a nemá predmet ani sloveso. Ako príslovky vo vetách často fungujú napríklad predložkové spojenia, ktoré sa začínajú predložkami ako under, over, to, for, with a through.[6]

 • Pozrite sa napríklad na túto vetu: „Jedli jablká pri stole.“
 • „Pri stole“ opisuje miesto, kde jedli jablká, a preto je to príslovkové určenie.


Venujte pozornosť stupňom prísloviek. Príslovky majú tri základné stupne: kladný, komparatívny a superlatív. Kladná príslovka je vaša základná príslovka, ktorá sa používa na opis jednej veci alebo jednej skupiny vecí. Komparatívna príslovka porovnáva dve veci alebo skupiny a superlatív stanovuje, že jedna vec alebo skupina je lepšia ako niekoľko iných skupín alebo vecí.[7]

 • Na vysvetlenie, mnohé príslovky možno vyjadriť v stupňoch, napríklad „rýchlo“, „rýchlejšie“, „najrýchlejšie.“
 • Mohli by ste povedať: „Beží rýchlo“, čo je kladný pád. „Beží rýchlejšie ako moja sestra,“ je komparatív, pretože porovnáva dve veci. „Beží najrýchlejšie vo svojej triede,“ je superlatív, pretože určujete, že je to najlepšie z mnohých vecí.


Venujte pozornosť polohe. Pri príslovkách je dôležitá aj pozícia. Príslovky, ktoré spájajú vety s inými vetami, sa nachádzajú na začiatku viet, napr.“ Príslovky, ktoré modifikujú určité časti vety, často patria do stredu, napríklad „len“, ktoré môžu zmeniť význam vety, ak sa presunú. Príslovky, ktoré modifikujú spôsob, miesto alebo frekvenciu, sa niekedy nachádzajú na konci vety.[8]

 • Napríklad príslovka „afterwards“ sa často uvádza na začiatku vety, pretože ju spája s predchádzajúcou vetou: „Celé popoludnie sme hrali hry. Potom sme jedli zmrzlinu.“
 • „Only“ sa môže vo vete pohybovať podľa toho, čo chcete, aby modifikovalo. Napríklad: „Jedli koláč len popoludní“ má iný význam ako: „Jedli koláč len popoludní“.“ V prvej vete nejedli popoludní nič iné ako koláč. V druhej vete konzumovali koláč len popoludní, a nie aj inokedy počas dňa.
 • Ostatné príslovky končia na konci vety: „Vybral si motýlika, ktorý mu najviac vyhovoval.“ „Best“ je príslovka v tejto vete, ktorá opisuje, ako sa mu to hodilo.

 • Vynechajte nadbytočné príslovky. Niekedy sa príslovka použitá so slovesom opakuje a spôsobuje, že váš text pôsobí ťažkopádne. Sloveso často stačí na opísanie toho, čo sa deje, bez pridávania ďalších slov.[9]

  • Vezmite si napríklad túto vetu: „Vzrušene zvolala.“
  • „Výkrik“ už naznačuje vzrušenie. Pridanie slova „vzrušene“ je nadbytočné.
 • Odkazy