Ako používať slová zlý alebo zle a dobrý alebo dobre: 8 krokov (s obrázkami)

Vedieť, kedy použiť slovo „zle“ alebo „zle“, prípadne „dobre“ alebo „dobre“, môže byť niekedy mätúce. Ako správne používať tieto slová, sa môžete naučiť tak, že si rozoberiete vetu a určíte zamýšľaný význam vety. Môžete sa naučiť, ako používať „zle“ a „zle“, ako aj ako používať „dobre“ alebo „dobre“ na tvorbu gramaticky správnych viet.

1. časť z 2:Určenie, či sa veta vyžaduje zle alebo zle


Určite, či vaša veta potrebuje slovo „zle“ alebo „zle“. Nájdite slovo, ktoré sa označuje slovom „zle“ alebo „zle“ (toto slovo zvyčajne priamo predchádza slovu zle/zle). Ak vaša veta opisuje osobu, miesto, vec alebo myšlienku, musíte použiť prídavné meno. Prídavné mená sú zvyčajne opisné slová, ktoré sa používajú na bližšiu identifikáciu alebo kvantifikáciu podstatných mien. „Zlý“ je prídavné meno, takže by sa malo použiť na identifikáciu alebo kvantifikáciu podstatných mien vo vašich vetách.[1]

 • Príslovky vysvetľujú, ako je činnosť (sloveso) dokonaná, a používajú sa na modifikáciu slovesa alebo inej príslovky. Ak vaša veta vyžaduje príslovku alebo slovo, ktoré modifikuje činnosť alebo sloveso, mali by ste použiť slovo „zle“.“[2]
 • Napríklad vo vete „Cítim sa zle/zle“ je slovo „cítim“ to, čo určí, či bude nasledovať prídavné meno alebo príslovka. Ak sa slovom „cítiť“ má opísať stav bytia, bude nasledovať prídavné meno. Ak má slovo „cítiť“ opisovať fyzickú činnosť dotyku, bude nasledovať príslovka.
 • Hoci počuť je tiež zmysel, zvyčajne sa používa v aktívnom tvare, napríklad „počujem zle“. Ak použijete slovo „sluch“ (v tvare podstatného mena), bude po ňom nasledovať prídavné meno, napríklad: „Môj sluch je zlý.“


Ak je vaša veta opisná, vyberte možnosť „zlý“. Keď ste určili, že význam vašej vety má opisný charakter, použite prídavné meno „zlý“ na ďalší opis.

 • Napríklad vo vete „Cítim sa zle, že som to povedal“ slovo „cítim“ určuje, či by ste mali použiť prídavné meno alebo príslovku. V tomto prípade sa slovo „pocit“ používa opisne na opísanie stavu mysle. Preto sa používa prídavné meno „zlý“.[3]


Ak je veta aktívna, použite slovo „zle“. Mali by ste určiť, či sa vaša veta týka toho, ako je/bola vykonaná činnosť. To znamená, že je aktívny a vyžaduje si príslovku, ako napr.“

 • Napríklad vo vete „Cítim sa zle, pretože som si popálil prsty“ je slovo „cítiť“ použité aktívne ako dej.[4]
  Namiesto opisu citového stavu veta teraz opisuje schopnosť človeka dotýkať sa. Preto sa používa príslovka „zle“.

2. časť z 2:Rozhodovanie o tom, či sa vo vete žiada dobrý alebo dobrý


Rozhodnite sa, či si vaša veta vyžaduje slovo „dobre“ alebo „dobre“. Nájdite slovo, na ktoré sa vzťahuje slovo „good“ alebo „well“ (toto slovo zvyčajne priamo predchádza slovu good/well). Zmätok zvyčajne vzniká, keď niekto hovorí o štyroch zmysloch (chuť, pohľad, čuch a hmat). Ak je slovo použité aktívne (ako sloveso), mal by nasledovať tvar príslovky. Ak je slovo použité opisne, malo by nasledovať prídavné meno.[5]

 • Napríklad vo vete „Cítim sa dobre/dobre“ slovo „cítiť“ určuje, či bude nasledovať prídavné meno alebo príslovka. Ak má slovo „cítiť“ opisovať stav bytia, bude nasledovať prídavné meno. Ak má slovo „feel“ opisovať fyzickú činnosť dotýkania sa, bude nasledovať príslovka.
 • Hoci je sluch tiež jedným z piatich zmyslov, zvyčajne sa používa v aktívnom tvare. Napríklad: „Dobre počujem“. Ak použijete slovo „sluch“ (v tvare podstatného mena), potom za ním nasleduje prídavné meno. Napríklad: „Môj sluch je dobrý.“


Vyberte slovo „dobre“, ak je vaša veta opisná. Keď viete, že význam vašej vety má opisný charakter, použite prídavné meno „dobrý“ na ďalšie vysvetlenie.

 • Napríklad vo vete „Dnes sa cítim naozaj dobre“ slovo „cítim“ určuje, či máte použiť prídavné meno alebo príslovku. V tomto prípade sa slovo „cítiť“ používa opisne na opísanie stavu mysle. Preto sa používa prídavné meno „dobrý“.[6]


Použite „dobre“, ak je vaša veta aktívna. Keď pochopíte, že význam vašej vety má činný charakter, použite príslovku „dobre“ na ďalšie vysvetlenie toho, ako sa činnosť vykonáva/vykonávala.

 • Napríklad vo vete „Teraz sa cítim dobre, keď sa mi zahojili prsty“ sa slovo „cítiť“ používa aktívne ako dej. Namiesto opisu emocionálneho stavu teraz veta opisuje schopnosť človeka dotýkať sa (alebo „robiť“ niečo dobre – čo je činnosť).[7]
  Preto sa používa príslovka „dobre“.


Modifikujte podstatné mená slovom „dobrý.“ „Dobrý“ sa môže použiť ako predikátové prídavné meno na modifikáciu podstatných mien, ako je osoba, miesto alebo vec. Slovo „dobre“ môžete použiť aj na modifikáciu zámen, napríklad on, ona, ono, oni, my atď.[8]

 • Napríklad vo vete „Orchester znel dobre“ slovo „dobrý“ modifikuje podstatné meno „orchester“.“
 • Na opísanie toho, ako sa cítite, môžete použiť aj slovo „dobre“. Napríklad: „Dnes sa cítim dobre.“

 • Používajte dobre na modifikáciu slovies, prídavných mien a iných slovies. Výraz „dobre“ je príslovka, takže sa nemôže použiť na modifikáciu podstatných mien. Môže modifikovať len prídavné mená, slovesá a iné príslovky.[9]

  • Vo vete „Dieťa hrá dobre na klavíri“ slovo „dobre“ modifikuje sloveso „hrá.“ Vo vete „This is a well-known bar“ slovo „well“ modifikuje prídavné meno „known“.“
  • Nezabudnite, že slovo „dobre“ sa môže použiť aj ako prídavné meno na vyjadrenie toho, ako sa cítite, napríklad „Dnes sa cítim dobre“.“ Toto je jediná výnimka, keď je slovo „dobre“ vo vete prídavným menom, nie príslovkou.
 • Odkazy