Ako previesť rímske číslice: 6 krokov (s obrázkami)

Rímske číslice je číselná sústava, ktorá používa písmená abecedy.[1]
Príležitostne sa používa aj dnes, najmä pri znázorňovaní rokov.

Kroky


Vedieť, ktoré písmená označujú ktoré čísla.

  • I je 1, V je 5.
  • X je 10, L je 50.
  • C je 100, D je 500.
  • M je 1000.


Nájdite najväčší symbol v rámci čísla. Toto by mal byť buď prvý alebo druhý symbol.


Ak sa najväčší symbol objaví ako prvý, spočítajte, koľkokrát sa objaví v neprerušenom riadku. Táto hodnota by mala byť jedna až trikrát vyššia. Vynásobte jeho hodnotu počtom výskytov a túto sumu pripočítajte k celkovému počtu.


Ak sa najväčší symbol objaví ako druhý, odčítajte od jeho hodnoty hodnotu symbolu pred ním. Túto sumu pripočítajte k celkovému súčtu.


Zopakujte kroky 2-4 s číslami, ktoré ste ešte nezapočítali.


  • Sčítaním hodnôt jednotlivých číselných skupín zistíme celkovú hodnotu celého číselného súboru.
  • Odkazy