Ako priznať vinu na súde: 14 krokov

Väčšina trestných prípadov sa nedostane pred súd. Obžalovaný sa skôr prizná k vine, zvyčajne po tom, ako sa dohodne s prokurátorom ako výsledok vyjednávania o priznaní viny.[1]
Priznanie viny môže viesť k nižšiemu trestu alebo k odsúdeniu za menej závažný trestný čin, než akému by ste čelili, keby ste sa obrátili na súd. Okrem toho, keď priznáte vinu, môžete si byť istí výsledkom, namiesto toho, aby ste zostali v neistote celé mesiace alebo dokonca roky počas pomalého a stresujúceho súdneho procesu. Hoci sa špecifiká v jednotlivých jurisdikciách líšia, všetky súdy dodržiavajú rovnaký základný postup pri priznávaní viny.

Časť 1 z 3:Dostavenie sa na súdne konanie

Zistite, kedy sa musíte dostaviť na súd. Vaše obvinenie alebo prvé predvedenie bude zvyčajne naplánované do 72 hodín od vášho zatknutia.[2]

 • Na obžalobe vás sudca oboznámi s obvineniami proti vám a poučí vás o určitých ústavných právach, ktoré máte ako obvinený v trestnom konaní, ako je právo na súd a právo na obhajcu.[3]
  [4]

Dostavte sa osobne na súdne pojednávanie. Hoci niektoré súdy môžu povoliť, aby ste sa vzdali práva byť prítomný na obžalobe, vo všeobecnosti sa od vás vyžaduje, aby ste sa dostavili na súd.[5]

 • Sudca vám môže klásť otázky, aby sa uistil, že rozumiete obvineniam voči vám a trestu odňatia slobody alebo pokutám, ktoré vám môžu byť uložené.[6]
 • V čase predvolania na pojednávanie môžete byť stále vo väzení alebo ste už mali predchádzajúce pojednávanie o kaucii. Tak či onak, kaucia bude jednou z otázok pri vašom obžalovaní – sudca môže stanoviť kauciu, ak ste stále vo väzení, alebo môže znížiť predchádzajúcu kauciu na základe faktorov, ktoré neboli predložené na vašom vypočutí o kaucii.[7]
 • Ak ešte nemáte advokáta, možno budete chcieť zvážiť, či nepožiadať sudcu o odloženie obžaloby, kým si nezabezpečíte advokáta.[8]
 • Zadajte svoje priznanie viny. Pri podaní obžaloby vám podanie vyhlásenia o nevine poskytne čas na konzultáciu s advokátom a na vypracovanie dohody s prokuratúrou.
 • Ak odmietnete uzavrieť dohodu o vine a treste, súd automaticky uzavrie dohodu o nevine a treste vo vašom mene.[9]
 • Aj keď už možno viete, že chcete priznať vinu, urobiť tak pri podaní obžaloby vám neprospieva. Stratíte možnosť vyjednávať s prokuratúrou o miernejšom treste a neskôr nemôžete stiahnuť vyhlásenie o vine, ak si to rozmyslíte a rozhodnete sa, že chcete ísť pred súd.[10]
 • Okrem toho, ak sa pri obžalobe priznáte k vine, nemáte žiadnu záruku, že dostanete nejaký konkrétny trest.[11]
  Ak dúfate, že sa vám podarí vyviaznuť s malým alebo žiadnym trestom odňatia slobody, nemusí to byť možné, ak pri obžalobe priznáte vinu.
 • Majte na pamäti, že vyhlásenie o nevine môžete kedykoľvek zmeniť, kým sa váš prípad ešte nachádza na súde.[12]

Zabezpečte si advokáta. V trestnom konaní máte právo na advokáta a mali by ste ho využiť – najmä ak plánujete priznať vinu.

 • Hoci sa môžete pri obžalobe zastupovať sami, máte právo na advokáta, ak ste boli obvinený z trestného činu, ktorý môže viesť k odňatiu slobody.[13]
 • Majte na pamäti, že ak si nemôžete dovoliť advokáta, môžete mať nárok na bezplatné ustanovenie verejného obhajcu.[14]
 • Ak aj tak plánujete priznať vinu, možno sa vám podarí nájsť aj relatívne lacného advokáta, ktorý je ochotný s vami spolupracovať na procese vyjednávania o priznaní viny. Mnohí advokáti majú kĺzavú sadzbu poplatkov a väčšina z nich si účtuje nižšiu sadzbu, ak vedia, že prípad sa nedostane pred súd.

Časť 2 z 3:Účasť na dohode o priznaní viny

Posúďte silné a slabé stránky vášho prípadu. Pred stretnutím s prokurátorom by ste si mali prejsť prípad so svojím advokátom a zistiť, kde máte vyjednávaciu silu a priestor na vyjednávanie.

 • Váš advokát s vami prediskutuje obvinenia proti vám a preskúma policajnú správu a všetky ďalšie dostupné dôkazy týkajúce sa vášho prípadu.
 • Pri diskusii o udalostiach, ktoré viedli k vášmu zatknutiu, poskytnite svojmu advokátovi čo najviac podrobností. Nezabudnite, že vaše rozhovory s advokátom sú dôverné. Váš advokát má znalosti zákona, ktoré vy nemáte, a detaily, ktoré sa vám môžu zdať nedôležité, nepodstatné alebo dokonca škodlivé, môžu byť v skutočnosti kľúčom k dôležitej obhajobe, ktorá posilní váš prípad.

Stretnutie s prokurátorom. Vyjednávanie o priznaní viny môže zahŕňať cestu na prokuratúru alebo sa môžete dohodnúť telefonicky.

 • Prokurátor s vami môže vyjednávať o obvinení, treste za toto obvinenie alebo o skutkových okolnostiach prípadu. Najbežnejším z nich je vyjednávanie o obvinení, prostredníctvom ktorého súhlasíte s priznaním viny v prípade menej závažného obvinenia, než je to, z ktorého ste v súčasnosti obvinený.[15]
  [16]
  Môžete byť napríklad obvinený z vlámania, ale pri vyjednávaní o obvinení by ste súhlasili s priznaním viny za trestný čin neoprávneného vniknutia.

Povedzte prokurátorovi svoju verziu príbehu. Prokurátor môže byť otvorenejší uzavrieť s vami dohodu, ak pochopí vašu situáciu.

 • Ak máte nejakú silnú obhajobu svojho konania, možno ju budete chcieť prokurátorovi tiež predložiť. Silná obhajoba by mohla znížiť pravdepodobnosť, že prokurátor vyhrá odsúdenie, ak sa prípad dostane pred súd, čo by zvýšilo pravdepodobnosť, že uzavrie lepšiu dohodu.
 • Ak máte vedomosti alebo informácie, ktoré by mohli pomôcť pri stíhaní iných osôb za závažnejšie trestné činy, môžete tieto informácie použiť aj na dohodu o priznaní viny. Ak ste boli napríklad zatknutý za prechovávanie omamných látok a ste ochotný poskytnúť prokurátorovi totožnosť a miesto vášho dílera, môžete výmenou za tieto informácie získať nižší trest.

Vypočujte si ponuku prokurátora. Po prediskutovaní trestného činu môže prokurátor predložiť prvotnú ponuku výmenou za vaše priznanie viny.

 • Súhlasom s priznaním viny zaručujete prokurátorovi odsúdenie vo vašom prípade.[17]
  Prokurátor čelí aspoň určitému riziku, že ak sa váš prípad bude riešiť pred porotou, vyhráte. V súlade s tým bude zhovievavosť ponuky prokurátora do určitej miery závisieť od toho, ako vyhodnotil silu vašej obhajoby.
 • Vďaka tomuto hodnoteniu vám môže skúsený obhajca pomôcť získať od prokurátora lepšiu dohodu. Ak má váš advokát dobrú povesť a vyhral veľa prípadov, prokurátor môže byť viac naklonený uzavrieť dohodu, než aby s ním musel bojovať na súde.

Vyjednajte dohodu s prokurátorom. Ak sa vám nepozdáva pôvodná ponuka, vysvetlite svoje problémy s ňou a ponúknite alternatívu, ktorú ste ochotní prijať.

 • Majte na pamäti, že keďže nemáte nevyhnutne zákonné právo na dohodu o priznaní viny, prokurátor s vami nemusí spolupracovať. Bez ohľadu na to, či ste sami alebo vás zastupuje advokát, buďte voči prokurátorovi úctiví a zachovajte slušný a zdvorilý tón. Neprerušujte prokurátora, keď hovorí, ani sa nerozčuľujte či nepriateľsky nevyjadrujte k vášmu prípadu alebo k vašej pozícii.

Časť 3 z 3:Podanie priznania

Dodržiavajte podmienky dohody o priznaní viny. Dohoda o priznaní viny je zmluvou medzi vami a prokurátorom. Ak nedodržíte svoju časť dohody, prokurátor môže ponuku odvolať.[18]

 • Ak sa od vás vyžadovalo, aby ste niečo urobili alebo poskytli informácie či dokumenty prokuratúre, vo všeobecnosti musíte tieto veci urobiť pred tým, ako na súde predložíte svoje vyhlásenie.
 • Majte tiež na pamäti, že ak porušíte dohodu a prokuratúra sa rozhodne postúpiť prípad na súd, môže na vašom súdnom konaní použiť všetky vyhlásenia alebo dôkazy získané počas rokovaní o priznaní viny.[19]
  Ak ste napríklad počas vyjednávania o priznaní viny povedali: „Viem, že som to urobil, ale moja manželka práve porodila a nechcem prísť o prvé roky života svojej dcéry,“ prvá časť tejto výpovede môže byť použitá ako priznanie, ak sa prokurátor rozhodne súdiť prípad v dôsledku porušenia dohody o priznaní viny.

Vykonajte všetky potrebné prípravy. Ak vaša dohoda zahŕňa akýkoľvek trest odňatia slobody, výhodou priznania viny je, že viete, ako dlho približne budete vo väzení, a môžete sa uistiť, že ste si pred odchodom vyriešili všetky osobné alebo finančné záležitosti.

 • Ak si napríklad potrebujete vybaviť dovolenku v práci, máte na to čas, kým predstúpite pred sudcu a priznáte vinu. Podobne, ak ste osamelý rodič, máte čas zariadiť, aby sa o vaše deti počas vášho pobytu vo väzení postaral priateľ alebo člen rodiny.

Predstúpte pred sudcu. Musíte sa vrátiť na súd, aby ste zmenili svoje priznanie viny.

 • Prokurátor a váš advokát budú spolupracovať so súdom na naplánovaní dátumu, kedy sa obe strany môžu dostaviť na súd a informovať sudcu o dohode, ktorú ste uzavreli.[20]
 • Dohodu o priznaní viny musí najprv schváliť sudca a musí byť zapísaná do verejného registra vášho prípadu.[21]

Oznámte sudcovi, že priznávate svoju vinu. Sudca vás zvyčajne osloví menom a opýta sa, ako sa vo svojom prípade hlásite.

 • Sudcu by ste mali oslovovať „vaša ctihodnosť“, hoci vhodné môže byť aj „pán“ alebo „pani“. Hovorte len vtedy, keď sudca vysloví vaše meno alebo vám položí otázku, a neprerušujte sudcu ani prokurátora a nepokúšajte sa s nimi diskutovať.
 • Sudca môže napríklad uviesť: „Vo veci štát proti. Jones, pán. Jonesová, ako sa priznávate?“ Odpovedali by ste: „Vinný, vaša ctihodnosť.“
 • Po podaní priznania môže sudca s vami hovoriť o obvineniach, aby sa uistil, že rozumiete ich významu, a aby vás prinútil priznať sa k spáchaniu trestného činu pred súdom.[22]

Počúvajte, ako prokurátor vysvetľuje sudcovi dohodu. Sudca sa opýta prokurátora na vašu dohodu, ktorú prokurátor predloží sudcovi na schválenie.

 • Majte na pamäti, že prokurátor nemôže sudcu prinútiť, aby dohodu schválil – bez ohľadu na to, ako tvrdo ste na nej pracovali alebo čo je v stávke. Sudca zhodnotí dohodu vzhľadom na obvinenia, informácie v obžalobnom spise a ďalšie informácie týkajúce sa vášho prípadu, aby určil, či je dohoda primeraná a spravodlivá.[23]
 • Vo väčšine prípadov sudcovia akceptujú dohodu o priznaní viny, pokiaľ neexistuje významný rozdiel medzi pôvodným obvinením a obvinením, ku ktorému ste sa zaviazali priznať vinu. Sudca môže tiež ponúknuť alternatívny alebo dodatočný trest odňatia slobody, najmä ak sa dohodnutý trest odchyľuje od usmernení pre ukladanie trestov vo vašom štáte.
 • Sudca zvyčajne preskúma spravodlivosť dohody o priznaní viny vzhľadom na závažnosť obvinení voči vám a váš predchádzajúci záznam v registri trestov.[24]
  Ak nemáte v registri žiadne závažné odsúdenia, sudca bude s väčšou pravdepodobnosťou akceptovať miernejšiu dohodu.
 • Odpovedzte na otázky sudcu. Sudca sa musí uistiť, že priznanie viny robíte vedome a rozumne a že ste si vedomí všetkých práv, ktorých sa priznaním viny vzdávate.[25]

  • Sudca vám bude klásť otázky, aby sa uistil, že rozumiete dohode, ktorá vám bola ponúknutá, a že ste ju prijali dobrovoľne, a nie preto, že ste boli nútení alebo vám bolo neprimerane vyhrážané.[26]
  • Sudca vás zvyčajne informuje aj o maximálnych a minimálnych trestoch alebo pokutách, ktoré by vám mohli hroziť, ak by ste sa dostali pred súd. Sudca sa musí uistiť, že ste pochopili, že sa vzdávate práva na súdne konanie pred porotou a súhlasíte s priznaním viny.[27]
  • Pravidlá štátneho súdu môžu obsahovať ďalšie vyhlásenia, ktoré vám sudca musí poskytnúť, alebo otázky, ktoré vám sudca musí položiť predtým, ako prijme vaše priznanie viny.[28]
  • Ak sudca prijme dohodu o priznaní viny, môžete byť odsúdený hneď vtedy, alebo sudca môže naplánovať samostatné pojednávanie o treste. Čím závažnejšie je obvinenie, tým je pravdepodobnejšie, že sa uskutoční samostatné pojednávanie.[29]
  • Ak sa sudca rozhodne odmietnuť vašu dohodu o priznaní viny, váš prípad bude musieť pokračovať na súde.
 • Odkazy