Ako riešiť problémové správanie žiaka: 4 kroky

Žiaci s problémami v správaní a v učení majú zvyčajne obmedzené povedomie a chápanie vlastného správania a jeho vplyvu na ostatných. Ako pedagóg je nevyhnutné, aby sledovali, riešili a vypracovali stratégie pre učiteľa aj žiaka, ktoré by implementovali do denného režimu s cieľom znížiť a nahradiť problémové správanie akceptovaným náhradným správaním.

Kroky


Predtým, ako pedagóg môže vypracovať stratégiu na zníženie, nahradenie alebo odstránenie problémového správania, je potrebné určiť jeho sprievodné javy. Napríklad dieťa, ktoré nie je prispôsobené vyučovaniu (látka je príliš ťažká alebo príliš ľahká), vyučovacia hodina je zle naplánovaná a neorganizovaná alebo v prostredí triedy existujú nepriaznivé ovplyvňujúce faktory. Všetky tieto situácie môžu spôsobiť, že dieťa bude reagovať nevhodným spôsobom. Povinnosťou učiteľa je byť pripravený a uistiť sa, že nedochádza k zlým prechodom alebo príležitostiam na to, aby sa žiaci dostali mimo úlohy. Ďalším vplyvom, ktorý môže spôsobiť nesprávne správanie, sú kognitívne poruchy, napríklad hyperaktívna porucha s poruchou pozornosti (ADHD). Všetky tieto príznaky alebo dôvody, prečo sa žiaci môžu vymykať téme, je učiteľ povinný riešiť a predchádzať im. (Celoškolské stratégie na zvládanie nepozornosti/neplnenia úloh).


Všímanie si porúch správania a ich rozpoznanie skôr, ako sa vyskytnú, je prospešné pri prevencii a znižovaní nevhodného správania. Prejavia sa vtedy, keď žiak vykazuje opakujúci sa a pretrvávajúci vzorec správania, ktorý má za následok výrazné vyrušovanie ostatných žiakov. Takéto poruchy môžu spôsobovať výrazné narušenie akademického a/alebo sociálneho fungovania. Pri včasnej úprave a rozpoznaní nevhodného správania sa žiaci môžu naučiť stratégie na zvládanie nepriaznivých situácií, ktoré vedú k problémovému správaniu, pretože takýto vzorec správania je konzistentný počas celého života jednotlivca.

 • Charakteristiky poruchy správania u detí a dospievajúcich sú: Iniciovanie agresívneho správania a agresívne reagovanie voči iným, prejavovanie šikanovania, vyhrážania alebo zastrašovania, fyzické násilie voči iným, úmyselné ničenie cudzieho majetku, prejavovanie malej empatie, záujmu o pocity, želania a blaho iných, prejavovanie bezcitného správania voči iným a nedostatok pocitu viny alebo výčitiek svedomia, môžu ochotne donášať na svojich kamarátov a majú tendenciu obviňovať iných z vlastných prehreškov.
 • (Stratégie vyučovania žiakov s poruchami správania).


Základný prehľad krokov pri znižovaní problémového správania:

 • Identifikujte špecifiká problémového správania a podmienky, ktoré ho podnecujú a posilňujú. Monitorovanie, v akých podmienkach sa problémové správanie vyskytuje a v akých nie. Nájdite účinné a efektívne intervenčné stratégie, ktoré reagujú na potreby jednotlivých žiakov v rámci triedy.
 • upraviť prostredie triedy tak, aby sa znížilo problémové správanie, a to úpravou prostredia, rozvrhu alebo učebných aktivít podľa potrieb žiakov. Taktiež individuálne prispôsobte výučbu tak, aby ste podporili vysokú mieru zapojenia žiakov a ich správanie pri plnení úloh.
 • Učiť a posilňovať nové zručnosti na zvýšenie vhodného správania a zachovanie pozitívnej klímy v triede. Aktívne učiť žiakov sociálne a behaviorálne vhodným zručnostiam, ktoré nahradia problémové správanie pomocou stratégií zameraných na jednotlivých žiakov aj na celú triedu.
 • využívať vzťahy s profesionálnymi kolegami a rodinami žiakov na neustále usmerňovanie a podporu.
 • Zhodnoťte, či problémy so správaním v celej škole odôvodňujú prijatie celoškolských stratégií alebo programov, a ak áno, implementujte tie, ktoré preukázateľne znižujú negatívne a podporujú pozitívne interakcie.

 • Pri snahe zvýšiť mieru správania žiakov pri plnení úloh:

  • Upútanie pozornosti žiakov pred vydaním pokynov, napríklad priamym očným kontaktom
  • Nechajte študentov hádať prostredníctvom účasti na hodine
  • Kontrola blízkosti
  • Poskytnite možnosti výberu
  • Zabezpečte prestávky na pozornosť
  • Skrátenie dĺžky úloh
  • Rýchly prechod
 • Odkazy

  1. Loftin, R. & Gibb, A. & Skiba, R. Používanie stratégií sebakontroly na riešenie problémov so správaním a učením.

  2. http://ici.umn.edu/products/impact/182/over6.html. Zobrazené dňa 21. februára 2012.
  3. Manning, L. Stratégie na zlepšenie správania študentov. prejdite na stránku.hrw.com/resources/go_sc/gen/HSTPR054.PDF. Zobrazené 21. februára 2012.
  4. Školské stratégie na riadenie… Mimo úlohy/nepozornosť. http://www.intervenciacentrálne.org/behavioral-interventions/challenging-students/school-wide-strategies-managing-task-inattention. Zobrazené 21. februára 2012.
  5. U.S. Ministerstvo školstva, Znižovanie problémov so správaním v triede základnej školy.

  6. http://ies.ed.gov/ncee/wwc/practiceguide.aspx?sid=4. Zobrazené 21. februára 2012.
  7. U.S. Ministerstvo školstva, Znižovanie problémov so správaním v triede základnej školy.