Ako robiť antilog: 8 krokov (s obrázkami)

LOG (známy aj ako „kompresný operátor“) je matematický nástroj, ktorý komprimuje čísla. Zvyčajne sa používa, keď sú čísla príliš veľké alebo príliš malé na to, aby sa s nimi dalo ľahko pracovať, ako sa to často stáva v astronómii alebo v integrovaných obvodoch. Po komprimácii možno číslo previesť späť do pôvodného tvaru pomocou inverzného operátora známeho ako „antilog.“

Metóda 1 z 2: Použitie antilogovej tabuľky


Oddeľte charakteristiku a mantisu. Uvažuj o sledovanom čísle. Charakteristika je časť, ktorá sa nachádza pred desatinnou čiarkou; mantisa je časť, ktorá sa nachádza za desatinnou čiarkou. Antilogové tabuľky sú usporiadané s ohľadom na tieto parametre, preto je potrebné ich oddeliť.

  • Ako príklad uveďme, že potrebujete nájsť antilog pre 2.6452. Charakteristika je 2 a mantisa je 6452.


Použite antilog tabuľku na nájdenie zodpovedajúcej hodnoty pre vašu mantisu. Antilogové tabuľky sú ľahko dostupné; možno ich máte vzadu v učebnici matematiky. Otvorte tabuľku a vyhľadajte číslo riadku pozostávajúceho z prvých dvoch číslic mantisy. Potom nájdite číslo stĺpca, ktoré sa rovná tretej číslici mantisy.

  • Vo vyššie uvedenom príklade by ste otvorili antilog tabuľku a našli by ste číslo riadku začínajúce .64, potom stĺpec pre 5. V tomto prípade by ste zistili, že zodpovedajúca hodnota je 4416.


Nájdite hodnotu zo stĺpcov so stredným rozdielom. Antilog tabuľka obsahuje aj súbor stĺpcov známych ako „stĺpce priemerných rozdielov.“ Pozrite sa na ten istý riadok ako predtým (riadok zodpovedajúci prvým dvom čísliciam vašej mantisy), ale tentoraz nájdite číslo stĺpca, ktoré sa rovná štvrtej číslici mantisy.

  • Vo vyššie uvedenom príklade by ste opäť použili číslo riadku začínajúce .64, ale nájdite stĺpec pre 2. V tomto prípade je vaša hodnota 2.


Súčet hodnôt získaných v predchádzajúcich krokoch. Keď máte tieto hodnoty, ďalším krokom je ich sčítanie.

  • V uvedenom príklade by ste sčítali 4416 a 2 a dostali by ste 4418.


Vložte desatinnú čiarku. Desatinná čiarka sa vždy nachádza na presne určenom mieste: za počtom číslic, ktorý zodpovedá charakteristike plus 1.

  • V uvedenom príklade je charakteristika 2. Sčítali by ste teda 2 a 1, aby ste dostali 3, a potom by ste za 3 číslice vložili desatinnú čiarku. Antilog 2.6452 je teda 441.8.

Metóda 2 z 2:Výpočet antilogu


Uvažujte o svojom čísle a jeho častiach. Pre akékoľvek číslo, ktoré pozorujete, je charakteristikou časť, ktorá sa nachádza pred desatinnou čiarkou; mantisa je časť, ktorá sa nachádza za desatinnou čiarkou.

  • Ako príklad uveďme, že potrebuješ nájsť antilog pre 2.6452. Charakteristika je 2 a mantisa je 6452.


Poznajte základ. Matematický operátor log má parameter známy ako základ. Pri číselných výpočtoch je základom vždy 10. Vedzte teda, že keď použijete túto metódu výpočtu antilogu, vždy použijete základ 10.


  • Vypočítajte 10x. Podľa definície je antilog akéhokoľvek daného čísla x základnýmx. Pripomeňte si, že základom pre váš antilog je vždy 10; x je číslo, s ktorým pracujete. Ak je mantisa čísla rovná 0 (inými slovami, ak je sledované číslo celé číslo bez desatinnej čiarky), výpočet je jednoduchý: jednoducho vynásobte 10 krát 10 tento počet krát. Ak číslo nie je párne celé, použite počítač alebo výpočet na výpočet 10x.

    • Vo vyššie uvedenom príklade nemáme celé číslo. Antilog je 10^2.6452, čo pri použití kalkulačky predstavuje 441.7.
  • Odkazy