Ako robiť citácie v texte podľa APA: 11 krokov (s obrázkami)

APA je citačný štýl Americkej psychologickej asociácie. Zvyčajne ju používajú študenti a výskumníci v spoločenskovedných odboroch vrátane psychológie, vzdelávania a manažmentu.[1]
Citácie v texte podľa APA je v skutočnosti pomerne jednoduché pridať do vašej práce. Pri každom zdroji, na ktorý odkazujete, stačí uviesť priezvisko autora a dátum vydania v zátvorke na konci vety. V prípade zložitejších zdrojov (ako sú knihy s viacerými autormi) budete musieť pridať len niekoľko ďalších údajov.

Metóda 1 z 2:Základné citovanie v texte


Umiestnite citácie v texte na koniec vety s odkazom. Citácie v texte by mali byť čitateľom poskytnuté bezprostredne po tom, ako ste citovali, parafrázovali alebo sa odvolávali na informácie zo zdroja. Vyhnete sa tak nejasnostiam, odkiaľ citovaná informácia pochádza. Citácia by mala byť uvedená za posledným slovom vety, ale pred bodkou. Všetky citácie v texte uvádzajte v zátvorkách.[2]

 • Citáciu v texte podľa APA pre knihu Útek zo Salemu: The Other Witch Hunt of 1692 [2]: „Hon na čarodejnice v Saleme“ Richard Godbeer (2005) by vyzeralo takto: „Hoci mnohým ľuďom sa pri otázke o čarodejníctve v Amerike okamžite vybaví Salem v Massachusetts, procesy sa konali aj v iných komunitách (Godbeer, 2005).“
 • Zoznam literatúry (ktorý sa nachádza na konci práce) bude obsahovať viac informácií o každom zdroji vrátane názvu a miesta vydania.


Používajte malé písmená pre zdroje od 1 autora publikované v tom istom roku. Ak citujete 2 zdroje od toho istého autora, ktoré boli publikované presne v tom istom roku, je dôležité medzi nimi rozlišovať. Označte ich písmenami „a“, „b“, „c“ atď. priamo na konci citácie v texte.[3]

 • Napríklad „(Godbeer, 2005a)“ a „(Godbeer, 2005b).“


Pri dlhých vetách zaraďte citáciu na koniec vety. Ak má veta veľa rôznych viet, môže byť pre čitateľa mätúce, ak citáciu umiestnite až na koniec riadku. Namiesto toho uveďte citáciu na konci článku, v ktorom ste sa odvolali na zdroj.[4]

 • Napríklad môžete napísať: „Procesy za čarodejníctvo sa často zameriavali na nezávislé alebo slobodné ženy (Godbeer, 2005); hoci existuje mnoho možných vysvetlení, prečo mohli komunity obviňovať ľudí z praktizovania čarodejníctva.“


Uveďte priezvisko autora a rok vydania. Na rozdiel od niektorých iných citačných štýlov (napríklad Chicaga) vás APA nenúti uvádzať v citáciách v texte príliš veľa informácií. Ak citujete zdroj s 1 identifikovateľným autorom, stačí vám priezvisko autora a dátum vydania.[5]

 • Použite „n.d.“ (čo znamená „bez dátumu“), ak nie je uvedený dátum uverejnenia.[6]


Pri citáciách uveďte číslo strany (strán). Keď citujete z knihy, a nie len na ňu odkazujete alebo parafrázujete autorovu argumentáciu, je potrebné uviesť čísla strán, aby ste čitateľovi presne povedali, kde citát nájde. Pre jednu stranu použite písmeno „p“, za ktorým nasleduje bodka: „p.“ V prípade viac ako jednej strany použite dve p, za ktorými nasleduje bodka: „pp.“[7]

 • Citácia v texte pre citáciu by vyzerala takto: „Čarodejnícky proces v Stamforde v štáte Connecticut sa veľmi líšil od procesu v Saleme v štáte Massachusetts. Členovia komunity sa vyhýbali hystérii a „počas procesu boli väčšinou pozoruhodne opatrní“ (Godbeer, 2005, s. 7).“


Vynechajte priezvisko autora, ak ho uvádzate vo vete. Môže sa stať, že budete chcieť vo vete priamo uviesť autora. Keďže ste to urobili, nemusíte v citácii v texte opakovať priezvisko autora. Dátum vydania napíšte do zátvorky hneď po uvedení mena autora. Ak citujete zo zdroja, na konci vety pridajte čísla strán v zátvorkách.[8]

 • Tento typ citácie v texte môže vyzerať takto: „Godbeer (2005) tvrdí, že „obyvatelia Nového Anglicka sedemnásteho storočia verili, že ich svet je plný nadprirodzených síl“, ako napríklad čarodejníctva“ (str. 144-145).


Viac ako 1 zdroj oddeľte bodkočiarkou. Ak citujete 2 zdroje v tej istej vete, je dôležité, aby to bolo čitateľovi jasné. Musíte uviesť priezviská oboch autorov a dátumy vydania 2 zdrojov v zátvorkách na konci vety.[9]
2 zdroje zoraďte v zátvorkách podľa abecedy. Ak citujete 2 zdroje od toho istého autora, zoraďte ich podľa dátumu vydania, pričom staršie zdroje uvádzajte pred novšími.[10]
Dôveryhodný zdroj
Štýl APA
Definitívny zdroj pre aktuálne pokyny na písanie a citovanie v štýle APA
Prejsť na zdroj

 • Možno chcete napríklad citovať obidve Útek zo Salemu a Diabol v podobe ženy: Čarodejníctvo v koloniálnom Novom Anglicku (1998) Carol F. Karlsen. Vaša citácia v texte by vyzerala takto: „(Karlsen, 1998; Godbeer, 2005).“
 • Ak by ste citovali Útek zo Salemu a predchádzajúcej knihy Richarda Godbeera, Diablovo panstvo: Mágia a náboženstvo v ranom Novom Anglicku (1992), vaša citácia by vyzerala takto: „(Godbeer, 1992; Godbeer, 2005).“

Metóda 2 z 2:Vytváranie citácií v texte pre komplexné zdroje


Ak nie je uvedený autor, použite skrátenú verziu názvu. Občas sa môžete stretnúť so zdrojmi, ktoré neuvádzajú meno autora. Skráťte názov vynechaním slov ako „the“, „an“ a iných nešpecifických slov, ktoré čitateľovi nepomôžu identifikovať zdroj. Namiesto toho použite prvé 2 alebo 3 hlavné slová názvu. Názvy kníh píšte kurzívou a názvy článkov, encyklopedických hesiel a webových stránok dávajte do úvodzoviek.[11]

 • Napríklad citácia v texte pre encyklopedické heslo „Halloween“ v Encyklopédia amerických štúdií (2016) by vyzeral takto: „(„Halloween“, 2006).“


Použite „&“ symbol pre 2-5 autorov v prvej citácii. Uveďte priezviská autorov v poradí, v akom sú uvedení na titulnej strane. Ak sú to len 2, oddeľte ich pomocou „&.“ Ak je ich 3 až 5, oddeľte všetky priezviská čiarkami a pridajte „&“ pred posledným priezviskom autora. Po tom, ako to urobíte v 1 citácii, nahraďte v ostatných citáciách všetko priezvisko autora okrem priezviska prvého autora slovom „et al.“.[12]

 • Napríklad citácia v texte pre Gotický svet Anny Riceovej, upravili Gary Hoppenstand a Ray B. Browne (1996) by vyzeral takto: „(Hoppenstand & Browne, 1996)“ pre prvú citáciu a toto: „(Hoppenstand et al., 1996)“ pre každú ďalšiu citáciu.
 • Pri zdrojoch so 6 a viac autormi nahradíte vo všetkých citáciách v texte priezvisko všetkých autorov okrem prvého za „et al“.[13]


Ak je to možné, skracujte názvy organizácií. Niektoré zdroje budú napísané skôr organizáciami (ako napríklad Americká psychologická asociácia) než jednotlivými autormi. V prvej citácii v texte použite celý názov organizácie a oficiálnu skratku umiestnite do zátvorky. Pri ďalších citáciách v texte používajte len oficiálnu skratku.[14]

 • Ak by ste citovali 6. vydanie APA Príručka k publikácii (2009), napríklad vaša prvá citácia v texte by vyzerala takto: „(American Psychological Association [APA], 2009).“
 • To, či má organizácia oficiálnu skratku, zistíte podľa dokumentov alebo publikácií, ktoré táto organizácia pripravila. Napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa na svojej webovej stránke označuje ako „WHO“.[15]
  Dôveryhodný zdroj
  Svetová zdravotnícka organizácia
  Informácie o zdraví a novinky poskytované Svetovou zdravotníckou organizáciou
  Prejsť na zdroj

 • Pri citáciách zo zdrojov bez čísla strany používajte čísla odsekov. Ak uvádzate priamy citát, vždy musíte čitateľa nasmerovať na tento citát. V prípade zdrojov, ktoré neobsahujú čísla strán (ako sú webové stránky a niektoré elektronické knihy), to môže byť zložité. Do citácie v texte uveďte číslo odseku skrátením odseku, napríklad takto: „(Godbeer, 2005, ods. 4)“.[16]

  • Ak nie je uvedený autor, môžete uviesť názov organizácie, ktorá zdroj uverejnila. V opačnom prípade uveďte skrátený názov zdroja.
  • Ak nemôžete nájsť dátum vydania, napíšte „n.d.“ namiesto.
  • Ak citujete celý článok na webovej stránke (a nie len jeho konkrétnu časť), v texte by ste mali uviesť autora a dátum uverejnenia ako zvyčajne.
 • Odkazy