Ako sa pripraviť na hodnotenie výkonu ako zamestnanec: 13 krokov

Hodnotenie výkonnosti v práci môže byť stresujúcim zážitkom, ale ak sa naň pripravíte dostatočne vopred, môžete si byť istí, že odídete z konštruktívneho rozhovoru s nadriadeným. Sledovanie vlastného pokroku medzi jednotlivými hodnoteniami vám pomôže udržať si prehľad o svojej výkonnosti počas celého roka. Ich využitie pri príprave diskusných bodov vám umožní vyzdvihnúť najdôležitejšie body, na ktoré chcete poukázať, ako aj informovane a proaktívne riešiť prípadné slabé stránky. A napokon, správny prístup k samotnému hodnoteniu ešte viac zvýši vaše šance na pozitívny dialóg.

Časť 1 z 3:Sledovanie vlastného pokroku

Zaznamenajte svoj výkon. Bez ohľadu na to, či ste práve nastúpili do nového zamestnania, alebo ste na rovnakej pozícii už nejaký čas, založte si pracovný denník. Podrobne opíšte svoje skúsenosti z práce, aby ste ich mohli použiť ako referenciu pri ďalšom hodnotení. Urobte si presný záznam o svojich vrcholných aj slabých bodoch. Odvolajte sa na ne, aby váš nadriadený neprehliadol žiadne body, v ktorých ste prekročili očakávania, a aby vás nezaskočila nečakaná kritika. Majte prehľad o veciach, ako napríklad: [1]

 • Pozitívnu aj negatívnu spätnú väzbu od spolupracovníkov a/alebo zákazníkov.
 • Dátumy, časy a okolnosti týkajúce sa konkrétnych prípadov.
 • E-maily, dokumenty a iné referenčné materiály, ktoré sa majú citovať.

ODBORNÝ TIP

Elizabeth Douglasová

Generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow Elizabeth Douglasová je generálnou riaditeľkou spoločnosti wikiHow. Elizabeth má viac ako 15 rokov skúseností s prácou a riadením tímov v technologickom odvetví. Zastávala úlohy vo viacerých oblastiach vrátane počítačového inžinierstva, používateľského zážitku a produktového manažmentu. Získala bakalársky titul z informatiky a titul Master of Business Administration (MBA) na Stanfordskej univerzite. Elizabeth Douglas
CEO spoločnosti wikiHow

Tieto údaje môžu byť užitočné aj iným spôsobom. Elizabeth Douglasová, generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow, hovorí; „Mali by ste vedieť, aká je vaša úroveň prínosu, a vedieť ju vyjadriť. Vždy je dobré mať údaje pre prípad, že by ste sa dostali do situácie, keď budete potrebovať obhajujte sa, ale tieto informácie môžete použiť aj ako bod v životopise alebo keď ste požiadanie o povýšenie.“

Zamyslite sa nad obdobím, ktoré má byť predmetom hodnotenia. Ak vás najbližšie hodnotenie výkonnosti čaká v najbližších dňoch alebo týždňoch, začať si písať denník teraz bude pre neskoršie hodnotenia naozaj len prínosom. V takomto prípade sa v mysli vráťte späť a pokúste sa spomenúť si čo najviac na časový rámec, o ktorom sa bude diskutovať. Ak je to potrebné, požiadajte spolupracovníkov o osvieženie, ak vám niektoré detaily unikajú. Zamerajte sa na veci ako: [2]

 • Projekty, ktoré ste úspešne dokončili.
 • Chybné kroky, ktoré znížili vašu produktivitu.
 • zlepšenia, ktoré ste v danom období dosiahli.

Preskúmajte svoje posledné hodnotenie. Ak ste už dostali hodnotenie výkonu od toho istého zamestnávateľa, prejdite si, o čom sa diskutovalo, pričom sa zamerajte najmä na oblasti, v ktorých by ste sa podľa nadriadeného mali zlepšiť. Zamyslite sa nad tým, ako ste to urobili práve vy (alebo to ešte stále potrebujete). Vždy, keď je to možné, nájdite merateľné údaje, ktoré tieto tvrdenia podporia. Dostupné údaje budú závisieť od konkrétnej pracovnej pozície a od problémov, ktoré ste uviedli v predchádzajúcom preskúmaní, ale môžu mať podobu napr:

 • Pozitívne zvýšenie zaznamenaného predaja, plnenia objednávok alebo dokončených projektov.
 • Priaznivý pokles počtu zameškaných pracovných hodín, sporov so spolupracovníkmi alebo disciplinárnych incidentov.

Zhromažďujte relevantné a podporné materiály. Po prvé, ak vám nadriadený poskytol písomný opis povinností vašej pozície, uložte si ho. Použite jeho vlastné slová, aby ste presne určili, čo sa od vás ako od zamestnanca očakáva. Potom identifikujte, ako ste splnili alebo nesplnili tieto očakávania, ako aj to, ako ste ich mohli prekonať. V závislosti od presnej povahy vašej práce si zhromaždite akékoľvek ďalšie materiály, ktoré môžete priamo uviesť ako ďalší dôkaz vašej produktivity. Môže to zahŕňať: [3]

 • Hodnotenia alebo recenzie zákazníkov a/alebo podobné materiály z externých zdrojov.
 • Denné, týždenné, mesačné a/alebo štvrťročné správy.
 • Správy o stave projektu.

Druhá časť z 3:Príprava diskusných príspevkov

Zostavte si zoznam najdôležitejších bodov, ktoré budete citovať. Použite svoj denník alebo zhrnutie na vytvorenie stručného zoznamu vašich úspechov počas daného obdobia. Buďte struční a výstižní, aby to znelo pôsobivo bez toho, aby to prešlo do zdĺhavého chválenkárstva. Uveďte nielen to, čo ste urobili, ale aj stručný opis toho, ako ste to urobili. Napríklad: [4]

 • Povedzme, že ako úspech uvádzate „zníženie režijných nákladov“. Podrobnejšie to opíšte o krátke vysvetlenia typu „opätovne prerokovali ponuky s dodávateľmi“ alebo „prešli na nové materiály, ktoré sú rovnako účinné, ale výrazne lacnejšie“.“

Zahrňte aj drobnosti. Je zrejmé, že získanie významného klienta, ktorý drasticky zvýši príjmy vašej spoločnosti, vyzerá na zozname úspechov celkom dobre. Nezanedbávajte však ani malé kroky, ktoré ste podnikli na zlepšenie svojho výkonu. Využite drobnosti, aby ste vyzdvihli svoju pozornosť k detailom. Napríklad: [5]

 • Reorganizácia vášho fyzického pracovného priestoru, aby ste uľahčili a urýchlili prístup k materiálom, mohla ušetriť len päť minút z pôvodne 30-minútového projektu. Ak sa však vaša práca veľmi opakuje a vy si túto matematiku rozšírite na osemhodinový pracovný deň, je to viac ako polhodina ušetreného pracovného času.

Ak je to vhodné, vyzdvihnite pomoc ostatných. Majte na pamäti, že váš zamestnávateľ má s najväčšou pravdepodobnosťou väčší záujem o efektívny tím pracovníkov, než o súbor jednotlivcov, ktorí medzi sebou súťažia o priazeň. Pri zostavovaní zoznamu najdôležitejších udalostí uveďte zásluhy, ktoré si zaslúžia uznanie. Prejavte svojho tímového ducha tým, že sa podelíte o pozornosť, keď si ju zaslúžia iní.[6]

 • Zároveň sa nevyhýbajte zdôrazňovaniu svojej úlohy pri každom úspechu. Ak teda ten veľký pôsobivý projekt, ktorého ste boli súčasťou, bol z veľkej časti úspešný, pretože ste osobne oslovili a zlepšili komunikáciu medzi rôznymi oddeleniami, povedzte to.

Identifikujte výzvy, nedostatky a spôsoby ich prekonania. Okrem najdôležitejších momentov uveďte aj tie aspekty vašej práce a pracovného prostredia, ktoré boli pre vás obzvlášť náročné. Osobitne si všimnite aj výnimočné nedostatky vo vašom výkone a podrobne opíšte konkrétne okolnosti, ktoré k nim viedli. V oboch prípadoch príďte s vlastnými riešeniami. Preukážte svoju schopnosť objektívne analyzovať vlastnú výkonnosť, ako aj svoju osobnú snahu o zlepšenie.[7]

 • Povedzme napríklad, že vediete oddelenie prepravy pre online predajcu a zaznamenali ste meškanie zásielok.
 • Ak ide o opakujúci sa problém, zamyslite sa nad tým, ako by mohla pomôcť reštrukturalizácia vášho postupu, reorganizácia pracovného priestoru a/alebo pridanie ďalších zamestnancov na plný úväzok.
 • Ak ste však dostali facku kvôli jedinečným okolnostiam (napríklad trojtýždňové prázdniny medzi Čiernym piatkom a Vianocami namiesto obvyklých štyroch), zvážte, aké kroky môžete podniknúť v rámci prípravy na ďalšie obdobie.

Časť 3 z 3: Zabezpečenie pozitívnej výmeny

Uistite sa, že sú všetci na rovnakej strane z časového hľadiska. Dĺžka obdobia, ktoré má váš prehľad pokrývať, sa môže v jednotlivých spoločnostiach alebo dokonca oddeleniach líšiť. Na začiatku stretnutia si s nadriadeným potvrďte presný termín, o ktorom sa bude diskutovať. Uistite sa, že sa bude hodnotiť váš výkon za celé obdobie, a nie len za nedávnu minulosť.[8]

 • Je to dôležité, pretože pamäť má tendenciu skláňať sa k nedávnym udalostiam. To znamená, že váš nadriadený môže prehliadnuť konkrétne najdôležitejšie momenty z predchádzajúceho obdobia a/alebo neoceniť mieru vášho zlepšenia za celé obdobie.

Buďte objektívni. Majte na pamäti, že každý má oblasti, v ktorých by sa mohol zlepšiť. Odolajte nutkaniu brániť sa. Bez ohľadu na to, ako sa ako zamestnanec hodnotíte, počítajte s určitým množstvom negatívnej spätnej väzby od svojho nadriadeného. Stretnutie začnite s pokorou.[9]

 • Preto je dôležité vopred si pripraviť zoznam vlastných nedostatkov. Takto je menej pravdepodobné, že vás konkrétna kritika zaskočí, a teda je menej pravdepodobné, že si ju budete brať osobne.

Prijmite zodpovednosť. Keď váš nadriadený kritizuje váš výkon, priznajte si to. Vyhnite sa používaniu spolupracovníkov ako obetných baránkov. Uvedomte si, že to len pridá ďalšiu oprávnenú kritiku vášho výkonu („neprijíma zodpovednosť“).[10]

 • Samozrejme, ak ste nespravodlivo kritizovaní za situáciu, ktorú skutočne vytvorili iní, postavte sa za seba.
 • Zároveň prejavte ochotu zlepšiť sa tým, že ponúknete spôsoby, ako by ste mohli osobne pomôcť pri minimalizácii takýchto situácií (ak je to možné), napríklad zlepšením komunikácie alebo zdieľaním zdrojov.

Požiadajte o pomoc. Predpokladajte, že zámerom vášho nadriadeného je pomôcť vám zlepšiť sa, nielen vás pokarhať. Nebojte sa požiadať o špecifické formy pomoci, ak si myslíte, že by vám boli prospešné. Je zrejmé, že to, o čo budete žiadať, závisí výlučne od vašej pozície, ako aj od spoločnosti ako celku, ale veci, o ktoré môžete žiadať, môžu zahŕňať dodatočné školenia, dodatočné zdroje a/alebo odstránenie alebo reštrukturalizáciu firemných politík alebo postupov, ktoré vám bránia v úspechu.[11]

 • Nemusí to byť len reakcia na pripomienky vášho nadriadeného. Ak si myslíte, že takáto pomoc bude pre vás prínosom, navrhnite ju, aj keď sami túto tému nenastoolia.
 • Pozerajte sa dopredu, nie dozadu. Je zrejmé, že ako prehľad sa vaša diskusia začne minulými udalosťami. Ako však rozhovor pokračuje, presúvajte pozornosť dopredu. Namiesto toho, aby ste sa zaoberali bodmi, ktoré sú už za nami, sústreďte sa na budúcnosť. Zanechajte vo svojom nadriadenom dojem, že ste jeho pripomienky strávili a už premýšľate o spôsoboch, ako ich uplatniť pri ďalšom postupe.[12]

  • Rozhovory o budúcnosti si nenechávajte ani na koniec. Keď váš nadriadený postupne prednesie obavy týkajúce sa predchádzajúceho výkonu, riešte každý bod zdôraznením poučení, ktoré ste sa naučili z minulých skúseností, a ako ich plánujete využiť v budúcnosti.
 • Referencie