Ako sa rozvádza v Arkansase

Ak žiadate o rozvod v Arkansase, musíte preukázať, že váš manžel je vinný za rozvod alebo že ste boli právne oddelení najmenej 18 mesiacov pred podaním žiadosti o rozvod. Ak sa s manželom dokážete dohodnúť na podmienkach rozvodu, ako je výživné a starostlivosť o deti, výživné na manžela a rozdelenie majetku, váš rozvod bude prebiehať rýchlejšie a menej nákladne. Ak je váš rozvod v Arkansase sporný, budete sa musieť obrátiť na súd a sudca rozhodne o všetkých otázkach vo veci.

Časť 1 z 3:Príprava na rozvod v Arkansase

Zvážte právnu odluku od manžela/manželky. Arkansas uznáva právnu rozluku, ktorá sa po 18 mesiacoch môže použiť ako dôvod na rozvod. Ak s manželom uvažujete o rozvode, ale myslíte si, že rozluka by bola najlepším prvým krokom, mali by ste urobiť určité veci, aby bola rozluka právne uznaná.

 • Mali by ste vypracovať dohodu o rozluke, v ktorej sa stanoví starostlivosť o deti a výživné počas rozluky, rozdelenie majetku na účely rozluky a môže zahŕňať aj výživné na manžela počas rozluky.
 • Vaša dohoda o rozluke môže obsahovať akékoľvek ďalšie podmienky, na ktorých sa s manželom dohodnete, napríklad pokračovanie zdravotného poistenia alebo starostlivosť o domáce zviera.
 • Vaša dohoda o rozluke musí byť písomná a podpísaná oboma stranami.[1]
 • Dohoda sa považuje za právne záväznú a môže byť vymáhaná, pokiaľ ide o všetky podmienky zahrnuté v dohode, keď obe strany dokument podpíšu.
 • Ak sa s manželom nedokážete dohodnúť na podmienkach rozluky, zúčastníte sa na súdnom pojednávaní a sudca rozhodne o všetkých nevyriešených otázkach.[2]
 • Dokument sa môže použiť aj ako súčasť rozvodového vyrovnania, ak s tým obe strany súhlasia.[3]
 • Rokovaním o dohode o rozluke ste s manželom začali proces pochopenia otázok, ktoré budú nastolené v rozvodovom konaní, a určili ste, ktoré otázky sú pre vás pri rokovaní o rozvodovom vyrovnaní najdôležitejšie.

Zapojte sa do mediácie s manželským partnerom. Ak chcete s manželom ukončiť manželstvo, najlepšie bude, ak sa spoločne dohodnete na rozdelení majetku, aktív, dlhov, starostlivosti o deti a výživnom a alimentoch. Ak sa vám podarí dospieť k dohode, rozvod sa považuje za nesporný a je menej nákladný a časovo náročný ako sporný rozvod. Mediátor, je nezávislá tretia strana, ktorá má skúsenosti s vyjednávaním o rozvodovom vyrovnaní a môže vám a vášmu manželovi pomôcť dosiahnuť dohodu.

 • Väčšina arkansaských sudcov podporuje mediáciu a dokonca ju nariadi, ak o to požiada jedna zo strán rozvodu.
 • Na mediácii môžete mať advokáta alebo sa môžete zastupovať sami.
 • Zvyčajne obe strany urobia úvodné vyhlásenie o rozvode a požadovanom vyrovnaní.
 • Obe strany sa môžu stretnúť s mediátorom aj osamote a oznámiť mu svoje stanovisko a mediátor sa pokúsi vypracovať dohodu.
 • Mediátor sa môže stretnúť aj so stranami a spoločne vyjednať dohodu.
 • Ak dôjde k dohode, mediátor vypracuje návrh sprostredkovanej dohody o urovnaní, ktorú podpíšu obe strany. Dohoda sa predloží súdu, keď strany podajú návrh na rozvod.
 • Aj keď s manželom dosiahnete dohodu prostredníctvom mediácie, stále musíte podať súdnu žalobu o rozvod. Sprostredkovanú dohodu o urovnaní preskúma sudca a s najväčšou pravdepodobnosťou sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Vďaka dohode sudca nerozhoduje na základe rozdelenia majetku, starostlivosti alebo výživného. Urýchli sa tým aj rozvodové konanie.

Zistite si bydlisko v Arkansase. Podľa arkansaských zákonov musíte mať vy alebo váš manžel/manželka trvalý pobyt na území štátu aspoň 60 dní pred podaním žiadosti o rozvod alebo rozluku.

 • Súd môže tiež požadovať dôkaz, že manželia žijú oddelene a už spolu nežijú.
 • Odlúčenie môže preukázať svedok – tretia strana, ktorý buď na súde dosvedčí skutočnosť, že strany žijú oddelene, alebo podpíše čestné vyhlásenie, tzv. affidavit, v ktorom uvedie, že strany žijú oddelene.[4]

2. časť z 3:Príprava žaloby o rozvod manželstva

Vyberte si príslušný súd. Vaša žaloba o rozvod musí byť podaná na arkansaskom okresnom súde v okrese, v ktorom má bydlisko strana, ktorá podáva návrh na rozvod, pokiaľ strana, ktorá podáva návrh na rozvod, nemá bydlisko v Arkansase. V takomto prípade by sa mal rozvod podať v okrese, v ktorom má bydlisko odporca (manžel, ktorý nepodáva návrh na rozvod).

 • Obvodné súdy v Arkansase môžete vyhľadať podľa okresov na adrese: https://www.arcourts.gov/courts/circuit-courts.

Stanoviť dôvody rozvodu. V Arkansase musíte uviesť dôvody, na základe ktorých podávate žiadosť o rozvod. O rozvod bez zavinenia môžete požiadať, ak ste právne odlúčení 18 mesiacov. Ak nie, môžete podať návrh na rozvod na základe zavinenia. Dôvody rozvodu v Arkansase sú:

 • Impotencia
 • odsúdenie za trestný čin
 • Obvyklá opilosť
 • Kruté zaobchádzanie
 • nezlučiteľné rozdiely
 • Cudzoložstvo
 • Nevyliečiteľná nepríčetnosť počas jedného roka a život oddelene počas jedného roka
 • Finančné opustenie[5]

Návrh žaloby na rozvod. Vaša žaloba je právne podanie, ktorým sa začína váš rozvod. Mali by ste sa informovať u súdneho úradníka o prípadných špecifických požiadavkách, ale vo všeobecnosti by vaša žaloba mala obsahovať nasledujúce informácie:

 • Názov súdu a okres, v ktorom podávate sťažnosť.
 • meno a adresu osoby, ktorá podáva sťažnosť (žalobca).
 • Meno a adresa manžela, ktorý nepodal žiadosť o výživné (žalovaný).
 • Mesto a štát, v ktorom ste uzavreli manželstvo, a dátum uzavretia manželstva.
 • Dôvody, na základe ktorých podávate návrh na rozvod.
 • informácie o všetkých maloletých deťoch vrátane ich mien a dátumov narodenia.
 • Informácie o vašom manželskom majetku, dlhoch a akomkoľvek majetku.
 • Vyhlásenie o tom, či žiadate o výživné na manžela (alimenty).
 • Vyhlásenie týkajúce sa starostlivosti o dieťa.
 • V prípade potreby by ste mali pripojiť akúkoľvek sprostredkovanú dohodu o urovnaní.
 • Vyhlásenie, že jeden z vás alebo obaja ste sa zdržiavali v štáte najmenej 60 dní pred podaním žiadosti.
 • Vyhlásenie o tom, či je niektorý z manželov v súčasnosti v aktívnej vojenskej službe.[6]
 • Základný formulár žaloby o rozvod môžete použiť, ak je váš rozvod nesporný, nemáte maloleté deti, nevlastníte drahý majetok a v predchádzajúcich 60 dňoch ste žili v Arkansase. Môžete si tiež prezrieť formulár, v ktorom nájdete základnú štruktúru žaloby o rozvod manželstva.
 • Formulár žaloby o rozvod manželstva nájdete na adrese: http://www.arlegálne služby.org/divorcepacket.

Rozdelenie vášho majetku. Ak ste sa s manželom už dohodli na majetkovom vyrovnaní, mali by ste podpísanú dohodu predložiť súdu spolu s návrhom na rozvod manželstva. Keďže Arkansas je štátom spravodlivého rozdelenia, ak ste nedosiahli dohodu, súd preskúma všetky dokumenty a určí „spravodlivé“ rozdelenie majetku, čo nemusí znamenať rovnomerné rozdelenie. Vo všeobecnosti platí, že ak sa strany nemôžu dohodnúť, súd:

 • Rozdelí polovicu manželského majetku každej strane, pokiaľ by to nebolo spravodlivé/nespravodlivé rozdelenie.
 • Ak súd nerozdelí majetok rovným dielom, pri rozdelení majetku zohľadní tieto faktory: dĺžka trvania manželstva; vek a zdravotný stav účastníkov; povolanie účastníkov; schopnosť získať prácu; pracovné zručnosti; výška a zdroje príjmu; príspevok každého účastníka k majetku manželov vrátane príspevku osoby v domácnosti.[7]

určí starostlivosť o deti a výživné. Arkansaské súdy uprednostňujú, keď si manželia sami navrhnú dohodu o starostlivosti o dieťa. Ak sa však strany nemôžu dohodnúť, súd určí, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. Súd môže zvážiť preferencie dieťaťa v oblasti starostlivosti o dieťa, ak je dostatočne staré na to, aby mohlo urobiť dobre odôvodnené rozhodnutie, ako aj predchádzajúci a budúci vzťah, ktorý dieťa malo/bude mať s každým z rodičov.

 • Pri určovaní výživného sa v Arkansase vyžaduje, aby rodič, ktorý nemá dieťa v primárnej starostlivosti, platil na výživu dieťaťa určité percento zo svojho príjmu.[8]

Určite, či je manželské výživné oprávnené. O manželskom výživnom sa rozhoduje individuálne a nie všetky strany žiadajú o toto výživné alebo ho dostávajú. Strany sa môžu dohodnúť na dlhodobom alebo krátkodobom výživnom. Ak sa strany nedohodnú, súd rozhodne o tom, či má byť jednému z manželov priznaná podpora. Pri rozhodovaní o manželskom výživnom sudca zváži:

 • Súčasný a predpokladaný príjem oboch manželov, ako aj ich zárobkové možnosti.
 • zdroje, majetok a dlhy oboch manželov.
 • Životnú úroveň, na ktorú boli zvyknutí počas manželstva.
 • dĺžka trvania manželstva.
 • Hoci neexistuje žiadny stanovený výpočet, súdy v Arkansase rozhodli, že 20 % mzdy druhého manžela je prijateľná výška dočasného výživného medzi manželmi.[9]

Časť 3 z 3:Dokončenie rozvodu

Podanie žaloby o rozvod. Ako je uvedené vyššie, mali by ste podať žalobu o rozvod na okresnom súde v Arkansase v okrese, v ktorom ste mali bydlisko najmenej 60 predchádzajúcich dní.

 • Informujte sa u súdneho úradníka, ale vo všeobecnosti sa od vás bude vyžadovať, aby ste do kancelárie súdu priniesli originál Žaloby na rozvod a dve kópie. Súd si ponechá originál a na kópie dá pečiatku s dátumom a časom, kedy ste podali žalobu.
 • Musíte so sebou priniesť aj príslušný poplatok za podanie návrhu. Mali by ste sa spýtať súdneho úradníka na konkrétnu výšku poplatku za podanie návrhu, pretože sa líši v závislosti od okresu. Zvyčajne je poplatok približne 150 USD.[10]

Dostať predvolanie od súdu. Po podaní žaloby na rozvod súd vydá predvolanie na podaný prípad. Predvolanie obsahuje oznámenie o súdnom konaní a uvádza zákonné práva vášho manžela/manželky, napríklad právo na advokáta. Taktiež upozorňuje vášho manžela, že musí podať odpoveď do 30 dní od doručenia predvolania a žaloby.

doručte súdne písomnosti manželovi alebo manželke. Po doručení predvolania od súdu musíte manželovi poskytnúť kópiu predvolania a žaloby; toto sa nazýva doručenie druhej strane. V Arkansase môžete manželovi doručiť žalobu týmito spôsobmi:

 • Overená pošta. Ak doručujete manželovi týmto spôsobom, musíte tiež predložiť čestné vyhlásenie o doručení poštou, v ktorom sa uvádza, že ste zaslali žalobu doporučenou poštou s doručenkou, a k čestnému vyhláseniu musíte pripojiť doklad o doručení. Týmto spôsobom môžete doručiť písomnosť manželovi, ktorý nie je v danom štáte.[11]
 • Šerif alebo strážnik.
 • Procesný doručovateľ. Súkromný procesný doručovateľ je zvyčajne najrýchlejším spôsobom doručenia žaloby, ale tento spôsob stojí aj najviac peňazí.
 • Ak sa vám nepodarí nájsť manžela/manželku, musíte byť schopní preukázať súdu, že ste sa ho/ju usilovne snažili nájsť a napriek tomu sa vám ho/ju nepodarilo nájsť. Budete musieť predložiť súdu čestné vyhlásenie, v ktorom uvediete všetky kroky, ktoré ste podnikli na vyhľadanie svojho manžela.
 • Keď súdu preukážete, ako ste sa neúspešne pokúšali nájsť svojho manžela, a súd vám udelí povolenie, môžete manželovi „doručiť“ súdny príkaz: uverejnením príkazu na začatie konania na nástenke v budove súdu alebo uverejnením príkazu na začatie konania v novinách s bežným nákladom po dobu najmenej dvoch týždňov. Súd vás poučí o tom, čo musíte urobiť.

Počkajte na odpoveď vášho manžela/manželky. Váš manžel má zvyčajne 20 až 30 dní na to, aby podal svoju odpoveď na žalobu, ktorá sa označuje ako odpoveď. V odpovedi bude váš manžel/manželka reagovať na každý odsek/obvinenie vo vašej žalobe a môže tiež vzniesť protinároky, čo sú právne tvrdenia proti. Protinávrh môže zahŕňať námietku proti vašim uvedeným dôvodom rozvodu.

 • Vzor odpovede si môžete pozrieť na stránke: http://www.arlegalservices.org/answer.

Žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie, ak nebola podaná odpoveď. Ak váš manžel nepodal odpoveď v lehote uvedenej v predvolaní, môžete podať na súd návrh na vydanie rozsudku pre zmeškanie. Rozsudok pre zmeškanie je rozhodnutie súdu o rozvode v neprospech vášho manžela a vo váš prospech.[12]

Zapojte sa do procesu objavovania. Ak váš manžel podal odpoveď, obe strany sa zapoja do procesu zisťovania, ktorý zahŕňa odpovede na otázky, podávanie alebo prijímanie svedeckých výpovedí (svedectvo pod prísahou) a výmenu hodnotení starostlivosti o deti a finančných informácií.

Účasť na súdnom konaní. Ak sa s manželom nedokážete dohodnúť, uskutoční sa súdne konanie a obe strany predložia dôkazy arkansaskému okresnému sudcovi. Sudca vyhodnotí všetky dôkazy, rozhodne o skutočnostiach vo veci a nakoniec vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie, ako sa vyriešia všetky otázky vo veci. Môže to zahŕňať určenie:

 • rozdelenie majetku.
 • Rozdelenie dlhu.
 • Starostlivosť o deti a výživné.
 • Výživné medzi manželmi.[13]
 • Počkajte na rozsudok súdu. Na vydanie rozsudku v rozvodovej veci je potrebných najmenej 30 dní od podania žaloby. Môže to trvať podstatne dlhšie, ak niektorá zo strán napadne rozvod alebo ak sa strany nemôžu dohodnúť na výživnom, opatrovníctve alebo rozdelení majetku.[14]
 • Odkazy