Ako si obliecť Božiu výzbroj

V knihe Efezanom apoštol Pavol vytvára silnú metaforu o tom, ako vás vaša viera môže pomôcť ochrániť pred duchovným útokom. Duchovnými útokmi môžu byť veci ako pokušenie k hriechu, pochybnosti o svojej viere alebo pocit, že nie ste dosť dobrí na to, aby ste sa podelili o Božie slovo, a Biblia hovorí, že ich spôsobuje satan a jeho zlé sily. Ak si však symbolicky oblečiete celú Božiu výzbroj, môžete týmto útokom pevne čeliť a zostať silní vo svojej viere.

Metóda 1 z 2: Nosenie Božej výzbroje

okolo pása si zapnite opasok pravdy. V liste Efezanom 6, 14 Pavol píše: „Stojte teda, opásaní pravdou.“ Opasok je časť zbroje, ktorá drží všetko ostatné pohromade, takže vaša ochrana pred pokušením a pochybnosťami o sebe samom začína poznaním Božej pravdy.[1]

 • To znamená dôverovať pravde Božieho slova a jeho plánu pre teba, ale znamená to aj žiť kresťanský život, ktorý je bez nečestnosti alebo skrytého hriechu.

Prikryte si srdce pancierom spravodlivosti. Efezanom 6,14 pokračuje: „keď si obliekli pancier spravodlivosti.“ Každý má určité oblasti, v ktorých je najzraniteľnejší voči pokušeniu. Nemusíte však byť dokonalí, aby ste boli chránení pred týmto pokušením. Stačí sa spoliehať na Ježišovu čistotu a snažiť sa byť ako on, a to vás posilní.[2]

 • Ak napríklad bojujete so žiarlivosťou, duchovný útok môže prísť v podobe nového suseda, ktorý sa zdá, že má všetko. Keď si budete pripomínať Kristovu čistotu a obetu za vás, ako aj bohaté požehnania, ktoré vám Boh dal, môžete prekonať tieto pocity závisti.

Vedeli ste, že? V 1 Korinťanom 1,30 Biblia hovorí, že Ježiš nás mohol vykúpiť za naše hriechy vďaka svojej spravodlivosti: „Ale jeho pričinením ste v Kristovi Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou, posvätením a vykúpením.“

Chráňte svoje nohy obuvou evanjelia pokoja. Pavol pokračuje v ďalšom verši: „a obuv na vaše nohy pripravte na evanjelium pokoja“ (Efezanom 6,15). Dovoľte Bohu, aby viedol vaše nohy tým, že budete nasledovať Jeho povolanie vo vašom živote. Tiež sa pripravte na to, že budete stáť a bojovať proti silám zla, ktoré by vás mohli zvádzať k hriechu alebo naplniť vašu myseľ strachom a úzkosťou.[3]

 • Evanjelium je Božie slovo, ale Pavol tu konkrétne spomína pokoj. Keďže výzbroj sa používa pri príprave na vojnu, tento verš je silnou pripomienkou, že Boh vám pomôže prekonať všetky prekážky, ktoré bránia vášmu pokoju.

Použite štít viery na ochranu pred duchovnými útokmi. Pavol zdôrazňuje dôležitosť viery v liste Efezanom 6,16, keď hovorí: „predovšetkým si vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé strely zlého.“ „Ohnivé strely“ sú duchovné útoky, ktoré by vás mohli priviesť k hriechu alebo k pochybnostiam o vašej viere. Ak však budete prosiť Pána, aby posilnil vašu vieru, tento verš hovorí, že sa stane dostatočne silnou na to, aby pôsobila ako štít pred týmito útokmi.[4]

 • Táto viera by mala byť hlbšia ako len viera v Božiu existenciu – musíte sa tiež spoliehať na Jeho dobrotu a Jeho plán pre vás.

Noste prilbu spasenia, aby ste chránili svoju myseľ. Keď prijmete Ježiša za svojho Spasiteľa, sú vám odpustené hriechy a zaručený život s Bohom v nebi. Spoliehanie sa na toto poznanie ochráni vašu myseľ pred otázkami a pochybnosťami o Bohu, spasení a o tom, ako by ste ho mali nasledovať. To má Pavol na mysli, keď hovorí: „A vezmite si prilbu spásy“ (Ef 6, 17). [5]

 • Keďže väčšina hriechov začína ako myšlienka, udržiavanie jasnej a sústredenej mysle vám môže pomôcť zostať spravodlivým bojovníkom za Pána.
 • Kolosanom 3,2 posilňuje toto posolstvo tým, že veriacim odporúča, aby svoje myšlienky zamerali na nebeské ciele: „Zamerajte svoju myseľ na veci hore, nie na pozemské veci.“

Noste meč ducha, aby ste odvrátili zlo. Pavol pokračuje v liste Efezanom 6,17 slovami: „a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“ Vaša výzbroj proti duchovným útokom by nebola úplná, keby ste nemali zbraň. Každodenným čítaním Písma, učením sa naspamäť veršov, ktoré sú pre vás dôležité, a prosením Boha, aby vám ukázal slová, ktoré potrebujete počuť, si môžete pomôcť chrániť sa pred skľúčenosťou, zúfalstvom a vlastnými slabosťami.[6]

 • Tri evanjeliá opisujú obdobie, keď sa Ježiš vydal na púšť, aby sa postil a modlil. Na konci pôstu sa k Ježišovi priblížil satan, ktorý sa trikrát pokúsil pokúšať Ježiša, aby zhrešil. V každom prípade Ježiš citoval Písmo, aby odstavil diabla.
 • Ak sa oboznámite s Bibliou, môžete ju použiť na prekonanie pokušenia hrešiť, rovnako ako to urobil Ježiš.

Metóda 2 z 2:Posilňovanie sa proti duchovným útokom

Prečítajte si Efezanom 6,10-20, aby ste si pripomenuli výzbroj v ťažkých časoch. Hoci by ste si mali zvyknúť čítať Bibliu každý deň, ak sa náhle ocitnete v ťažkých podmienkach alebo v nezvyčajných pocitoch skľúčenosti, môže to byť znamenie, že čelíte duchovnému útoku. Keď sa to stane, skúste si prečítať celú pasáž, kde Pavol opisuje celú Božiu výzbroj. Môže vám to dodať povzbudenie, ktoré potrebujete, aby ste obstáli a získali späť svoj pokoj.[7]

 • Tento úryvok sa začína slovami: „Napokon, bratia moji, buďte silní v Pánovi a v sile jeho moci.“ (Efezanom 6, 10)

Každý deň si oblečte Božiu výzbroj v očakávaní duchovných útokov. Aby sme obstáli proti akémukoľvek útoku, pomáha nám vedieť, že prichádza. Ak žijete kresťanským životom a šírite slovo evanjelia, Biblia hovorí, že budete terčom satana, ktorý „obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Petrov 5,8). Ak zostanete bdelí vo svojej viere a každý deň si oblečiete Božiu výzbroj, budete môcť používať Božiu výzbroj, aby ste sa pevne postavili zlu.[8]

 • Efezanom 6,12 vysvetľuje, že veriaci sú súčasťou duchovného boja: „Lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti vládcom, proti vrchnostiam, proti mocnostiam tohto temného sveta a proti duchovným silám zla v nebeských sférach.“

Modlite sa bez prestania. Hoci modlitba nie je uvedená ako jedna z častí Božej výzbroje, na konci tej istej pasáže Pavol hovorí: „Modlite sa vždy so všetkou modlitbou a prosbou v Duchu.“ (Efezanom 6,18) Keď si budeš udržiavať stály modlitebný postoj, budeš lepšie pripravený zvládnuť všetky pokušenia, pochybnosti alebo iné duchovné útoky, s ktorými sa stretneš.[9]

 • Ak bojujete s tým, ako sa modliť, vyskúšajte jednoduchú modlitbu, v ktorej vyjadríte Bohu vďačnosť za všetko, čo pre vás urobil, požiadate ho o odpustenie hriechov a pomoc pri vyhýbaní sa pokušeniam a budete ho prosiť, aby posilnil vašu vieru a múdrosť.
 • Tráviť čas pri uctievaní a v spoločenstve s ostatnými veriacimi. Ak sa chcete posilniť proti pokušeniu hrešiť, pomôže vám tráviť čas v spoločnosti iných ľudí, ktorí sú tiež zameraní na Pána. Nájdite si cirkev, ktorá sa podľa vás dôsledne riadi Bibliou, potom navštevujte bohoslužby a príležitosti tráviť čas v kruhu iných Božích detí.[10]

  • Nielenže to posilní vašu vieru, ale poskytne vám to spoločenstvo, o ktoré sa môžete oprieť, keď budete mať problémy.
  • Ak existuje oblasť hriechu, s ktorou bojujete, požiadajte o vedenie zbožných vedúcich vo vašom zbore.[11]
 • Odkazy