Ako učiť angličtinu ako druhý jazyk začiatočníkov

Výučba angličtiny ako druhého jazyka pre začiatočníkov je náročná úloha pre každého. Bez ohľadu na to, aké je vaše vzdelanie alebo úroveň skúseností, pri vyučovaní angličtiny ako druhého jazyka sa budete neustále stretávať s novými výzvami. Podobne ako pri vyučovaní iných predmetov zistíte, že každý žiak sa učí inak. Zároveň v závislosti od primárneho jazyka každého študenta budete čeliť novým výzvam, ktoré sú pre tento jazyk jedinečné. S určitou dávkou práce a vedomostí však budete schopní získať zručnosti, ktoré potrebujete na výučbu angličtiny ako druhého jazyka pre začiatočníkov.

Časť 1 z 3:Výučba základov


Začnite abecedou a číslami. Jednou z prvých vecí, s ktorými by ste mali začať, je výučba abecedy a číslic. Učením abecedy a číslic vytvoríte skvelý základ pre všetko ostatné, čo sa vaši žiaci budú učiť.

 • Nechajte žiakov naučiť sa abecedu do určitého bodu. Ak chcete, môžete začať od „a“ a prejsť na „m“. Nechajte svojich žiakov dokončiť abecedu takým tempom, ktoré vám obom vyhovuje. Ide o to, aby ste na študentov tlačili, ale netlačili na nich príliš tvrdo.
 • Požiadajte žiakov, aby pracovali na číslach. Rovnako ako pri písmenách, začnite ich a zastavte v závislosti od ich schopností. Zvážte vytvorenie pracovného listu, na ktorom si žiaci môžu precvičovať písanie písmen a/alebo číslic.
 • Na upevnenie učiva použite kartičky so slovom, ktoré sa začína na každé písmeno abecedy.
 • Učenie abecedy môže byť jednoduchšie pre hovoriacich, ktorých rodný jazyk používa latinku alebo anglickú abecedu.


Učte výslovnosť, najmä pri ťažkých hláskach. Výučba výslovnosti je pri výučbe angličtiny ako druhého jazyka mimoriadne dôležitá. Zvážte možnosť zamerať sa na hlásky, ktoré sú pre študentov angličtiny ako druhého jazyka obzvlášť ťažké, ako napr:

 • „TH.“ „TH“ (ako napríklad v slove „theater“ alebo „thing“) v mnohých jazykoch neexistuje. V dôsledku toho je pre niektorých študentov ESL (napríklad študentov z románskeho alebo slovanského jazykového prostredia) pomerne ťažké vysloviť.
 • „R.“ Zvuk „R“ je tiež ťažký pre mnohých študentov ESL z rôznych dôvodov vrátane toho, že sa vyslovuje odlišne v závislosti od regionálnych dialektov.
 • „L.“ Hláska „L“ je ďalším problémom pre študentov ESL, najmä pre študentov z východnej Ázie. Venujte viac času „L.“[1]
 • „H.“ Hláska „H“ je pre mnohých študentov ESL ťažká, najmä pre španielsky hovoriacich, ktorí sú zvyknutí, že toto písmeno je nemé. V angličtine sa zvyčajne vyslovuje, ale žiakov môže zmiasť, keď sa objaví v tvare „gh“, ako napríklad v slove „laugh“, alebo „sh“, ako napríklad v slove „fish.“[2]


Poučte svojich študentov o podstatných menách. Po výučbe abecedy a čísloviek prejdite na podstatné mená. Výučba podstatných mien bude pre vašich študentov jednou z najjednoduchších vecí. Vaši žiaci sa totiž budú môcť pozerať na všetko okolo seba ako na potenciálne veci, ktoré sa môžu naučiť.

 • Začnite s bežnými predmetmi v triede.
 • Prejdite na bežné predmety vo vašom meste alebo obci. Dobrými príkladmi sú: auto, dom, strom, cesta a ďalšie.
 • Pokračujte na predmety, s ktorými sa vaši žiaci stretávajú v každodennom živote, ako sú potraviny, elektronika a iné.[3]


Vysvetlite, ako prídavné mená modifikujú podstatné mená. Prídavné mená umožňujú opísať podstatné mená, preto sú dôležité pre dobrú komunikáciu. Je užitočné učiť prídavné mená hneď po výučbe podstatných mien, pretože prídavné mená sa používajú výlučne s podstatnými menami.

 • Prídavné mená menia alebo opisujú iné slová. Príklady prídavných mien, ktoré môžete učiť, sú: divoký, hlúpy, nepokojný a príjemný.


Poučte svojich študentov o slovesách. Výučba slovies bude veľkým krokom v procese, v ktorom budú vaši študenti skladať celé vety (písané alebo hovorené).

 • Slovesá opisujúce činnosť. Príklady slovies, ktoré môžete naučiť, sú: hovoriť, hovoriť a vyslovovať.
 • Venujte viac času nepravidelným slovesám. Slovo „go“ je skvelým príkladom ťažkého anglického nepravidelného slovesa. Minulý čas slova „go“ je „went“.“ Z minulého príčastia „go“ sa stáva „gone.“[4]


Učte, že príslovky modifikujú slovesá, prídavné mená alebo iné príslovky. Príslovky umožňujú pridať do vety ďalšie podrobnosti. Vaši žiaci môžu používať príslovky, aby objasnili, ako alebo do akej miery niečo urobili. Pri používaní prídavných mien na opis podstatného mena môžu používať aj príslovky na doplnenie podrobností.

 • Príslovky opisujú alebo menia význam slovies, prídavných mien a iných prísloviek, čím dopĺňajú ich význam. Príklady prísloviek: veľmi, unavene, šťastne a ľahko.
 • Ak sa slovo končí na -ly, pravdepodobne ide o príslovku.


Vysvetlite časy a členy. Po preberaní podstatných mien, prídavných mien, slovies a prísloviek je potrebné prejsť k výučbe časov a členov u žiakov. Bez toho, aby ste pochopili, ako používať správne časy a kde používať členy, nebudú vaši žiaci schopní dať dokopy celé vety.

 • Časy vysvetľujú, kedy sa niečo stalo alebo udialo. Nezabudnite vysvetliť minulý čas, prítomný čas a budúci čas.
 • Články sú prídavné mená, ktoré poskytujú ďalšie informácie o podstatnom mene. Medzi členy patria: „a“, „an“ a „the“.“
 • Uistite sa, že vaši žiaci ovládajú časy a členy, pretože sú najdôležitejšie pre ich schopnosť správne tvoriť vety a hovoriť.[5]


Precvičte si bežné frázy. Jedným zo skvelých spôsobov výučby angličtiny je povzbudiť študentov, aby si precvičili a používali bežné frázy. Je to dôležité, pretože vaši študenti nepochopia význam mnohých bežných fráz len na základe doslovného významu slov.

 • Mali by ste žiakom povedať, aby si tieto slovné spojenia opakovali (a používali ich), kým sa nebudú cítiť pohodlne pri ich používaní v rozhovore.
 • Začnite s niekoľkými bežnými frázami, ako napríklad „never mind“, „no doubt“ alebo „make believe“.“
 • Poskytnite študentom zoznam bežných fráz, s ktorými môžu pracovať a premýšľať o nich.[6]


Naučiť základnú stavbu vety. Po tom, ako ste naučili abecedu, slovesá a ďalšie, mali by ste začať učiť študentov základnú stavbu viet. Je to dôležité, pretože to poskytne základ ich schopnosti písať. Pomôže im to aj pri čítaní. Naučte päť hlavných vzorov, podľa ktorých sú vety v angličtine konštruované:

 • Predmetovo-slovesné vety. Tieto vety majú predmet, za ktorým nasleduje sloveso. Napríklad: „Pes beží.“
 • Predmet – sloveso – objekt. Tieto vety majú najprv predmet, za ktorým nasleduje sloveso, po ktorom nasleduje predmet. Napríklad: „John jedáva pizzu.“
 • Vety s predmetom, slovesom a prídavným menom. Tieto vety majú najprv predmet, sloveso a potom prídavné meno. Napríklad: „Šteniatko je roztomilé.“
 • Vety s podmetom, slovesom a príslovkou. Tieto vety majú predmet, sloveso a potom príslovku. Napríklad: „Lev je tam.“
 • Vety s predmetom a slovesom a podstatným menom. Tieto vety majú predmet, sloveso a končia podstatným menom. Napríklad: „Emmanuel je filozof.“[7]

2. časť z 3:Osvojenie si osvedčených postupov


Povzbudzujte študentov, aby v triede hovorili len anglicky. Jedným zo skvelých spôsobov, ako uľahčiť učenie, je povzbudiť študentov, aby v triede nehovorili inými jazykmi ako angličtinou. To nevyhnutne núti študentov používať svoje znalosti angličtiny a ďalej ich rozvíjať. Poskytuje tiež vyučovacie momenty pre inštruktorov a príležitosti na učenie pre študentov.

 • Táto taktika sa najlepšie používa, keď sa žiaci už naučili základy (základné otázky, pozdravy, abecedu a čísla).
 • Keď študent používa angličtinu nesprávne, opravte ho správnym spôsobom.
 • Vždy povzbudzujte.
 • Táto taktika dobre funguje s prístupom „opakuj po mne“ a/alebo „odpovedz mi“. Môžete napríklad vysloviť tvrdenie alebo položiť študentovi otázku. Dá im to možnosť odpovedať v angličtine.
 • Vyhnite sa tomu, aby ste sa stali „jazykovou políciou.“ Ak má študent ťažkosti a musí hovoriť vo svojom rodnom jazyku, nehanbite ho. Vypočujte si ich obavy.[8]


Poskytnite ústne aj písomné pokyny. Keď vysvetľujete nejakú činnosť alebo dávate pokyny týkajúce sa domácej úlohy, práce v triede alebo projektu, mali by ste vždy dávať ústne aj písomné pokyny. Poskytovanie ústnych aj písomných pokynov umožňuje žiakom počuť slová a zároveň ich vidieť v tlačenej podobe. Pomôže to pri spájaní slov a pri výslovnosti.

 • Vytlačte pokyny k činnosti a rozdajte ich študentom pred tým, ako začnete vysvetľovať činnosť. Ak vyučujete online, pošlite študentom pokyny e-mailom skôr, ako im ich vysvetlíte prostredníctvom videa.[9]
  Dôveryhodný zdroj
  Edutopia
  Vzdelávacia nezisková organizácia zameraná na podporu a oslavu inovácií v triede
  Prejsť na zdroj


Neustále sledujte pokrok študentov. Bez ohľadu na to, aký typ hodiny vyučujete alebo akú činnosť vaši žiaci vykonávajú, mali by ste ich neustále sledovať. Monitorovanie žiakov vám umožní vidieť ich pokrok a zistiť, či majú problémy.

 • Ak vyučujete v triede, prechádzajte sa a rozprávajte sa so študentmi, aby ste zistili, či majú problémy.
 • Ak vyučujete online, posielajte študentom správy alebo e-maily a pýtajte sa ich, či potrebujú pomoc.
 • Buďte k dispozícii, ako len môžete, keď študenti vykonávajú aktivity v triede alebo iné činnosti.[10]
  Dôveryhodný zdroj
  Edutopia
  Vzdelávacia nezisková organizácia zameraná na podporu a oslavu inovácií v triede
  Prejsť na zdroj


Podporujte rôznorodosť spôsobov učenia. Výučba angličtiny ako druhého jazyka pre začiatočníkov je oveľa efektívnejšia, keď používate rôzne typy učebných. Rozmanitosť vo vyučovaní je dôležitá, pretože každý žiak je iný a učí sa inak.

 • Používajte hovorenie.
 • Nasadiť písanie.
 • Podporujte čítanie.
 • Navrhnite počúvanie.
 • Snažte sa podporovať všetky spôsoby učenia rovnako.[11]
  Dôveryhodný zdroj
  Edutopia
  Vzdelávacia nezisková organizácia zameraná na podporu a oslavu inovácií v triede
  Prejsť na zdroj


Rozdeľte hodiny na malé časti. Pri výučbe začiatočníkov alebo veľmi mladých študentov rozdeľte hodinu na niekoľko častí v trvaní približne 10 minút. Rozdelenie hodiny na malé časti zabezpečí, že nestratíte pozornosť žiakov. Zároveň sa postará o to, aby ste svojich študentov nezaťažili.

 • Nemusíte zostať presne 10 minút. Neváhajte a prekročte o niekoľko minút, ak to pomôže vašej vyučovacej hodine.
 • Po každej minilekcii prejdite na úplne iný druh lekcie. Pomôže to osviežiť študentov a udržať ich pozornosť.
 • Denne obmieňajte svoje mini lekcie. Snažte sa do vyučovania zaradiť čo najviac rôznych hodín, aby ste udržali pozornosť študentov a postavili ich pred nové výzvy. Nepridávajte však príliš veľa nových informácií naraz, pretože vaši študenti môžu byť zahltení. Namiesto toho často meňte stratégiu, ale držte sa toho istého materiálu, kým ho študenti nepochopia.

3. časť z 3:Ako urobiť z učenia angličtiny zábavu


Používajte hry na posilnenie témy dňa. Hry pomôžu študentom naučiť sa angličtinu tým, že im ju urobia zábavnou a prinútia ich premýšľať novými a rôznymi spôsobmi.

 • Vyskúšajte hru typu Jeopardy, ktorá využíva bodový systém, aby vaši študenti medzi sebou súťažili.
 • Ak chcete, aby študenti spolupracovali v tímoch, zvážte hru v štýle Family Feud.
 • Vyskúšajte hry na zapamätanie alebo hádanie, ktoré sa opierajú o flash karty. Napríklad zobrazte kartičku s nápovedou a zistite, či študenti dokážu uhádnuť správnu odpoveď.[12]


Používajte vizuálne pomôcky na výučbu jazyka. Dôležitým spôsobom výučby jazyka je používanie vizuálnych pomôcok na vytváranie slovných asociácií. Pomocou vizuálnych pomôcok na podporu asociácie slov budú vaši študenti schopní vytvoriť silnejšie spojenia medzi myšlienkami a novými slovíčkami, ktoré sa na hodine učia. Zvážte:

 • Obrázky a fotografie.
 • Pohľadnice.
 • Video.
 • Mapy.
 • Komiksy. Komiksy sú obzvlášť dobré, pretože sa v nich spájajú vizuálne a textové prvky.[13]
  Dôveryhodný zdroj
  Edutopia
  Vzdelávacia nezisková organizácia zameraná na podporu a oslavu inovácií v triedach
  Prejsť na zdroj


Podpora používania cielených jazykových aplikácií na mobilných zariadeniach. Jedným zo skvelých spôsobov výučby angličtiny ako druhého jazyka je zapojenie cieleného používania jazykových aplikácií v smartfónoch. Cielené jazykové aplikácie sú skvelým spôsobom, ako si upevniť to, čo ste sa naučili počas vyučovania, pretože študenti si pomocou nich môžu precvičiť svoje jazykové zručnosti a naučiť sa nové frázy a slová.

 • Cielené jazykové aplikácie sú k dispozícii v mnohých operačných systémoch inteligentných telefónov.
 • Existuje široká škála bezplatných cielených jazykových aplikácií, ako napríklad Duolingo.
 • Niektoré aplikácie poskytujú možnosť, aby na učení spolupracovalo viacero žiakov.

 • Používajte sociálne médiá. Sociálne médiá sú skvelým spôsobom výučby angličtiny ako druhého jazyka pre začiatočníkov. Sociálne médiá poskytujú skvelú príležitosť na výučbu hovorových fráz a bežne používaných slov. Okrem toho poskytuje študentom príležitosť pozorovať používanie slov a precvičiť si to, čo sa naučili.

  • Vyskúšajte lekciu „idióm dňa“. V tomto môžete vybrať bežné idiómy alebo hovorové frázy a vysvetliť ich svojej triede.
  • Nechajte študentov sledovať populárne osobnosti na Twitteri a prekladať ich tweety.
  • Založte skupinu na sociálnych sieťach a nechajte študentov zdieľať správy a vysvetliť ich alebo preložiť do angličtiny.
 • Odkazy