Ako učiť jazykové umenie žiakov základnej školy

Čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie sú veľmi dôležité zručnosti, ktoré si deti v mladšom školskom veku musia osvojiť. V mnohých ohľadoch sú základom pre budúci úspech žiakov vo všetkých školských predmetoch. Bez ohľadu na to, či ste učiteľ štátnej školy a hľadáte ďalšie tipy na vyučovanie, alebo ste rodič, ktorý sa učí doma, pri vyučovaní jazykov vo veku základnej školy je potrebné zvážiť niektoré techniky.

1. časť zo 4:Výučba čitateľských zručností


Čítajte žiakom nahlas čo najviac. Pravidelné hlasné čítanie žiakom zvyšuje ich zručnosti v plynulom čítaní a čítaní s porozumením. Oboznamuje ich so slovnou zásobou a pomáha im osvojiť si jazykové štruktúry, ktoré budú uplatňovať pri vlastnom čítaní. Hlasné čítanie je tiež skvelý spôsob, ako žiakov upokojiť pred prechodom na vyučovanie.

 • Vyberajte žiakom zaujímavé, veku primerané knihy na čítanie. Mladší žiaci (materská škola – 2. ročník) budú mať radi príbehy s farebnými obrázkami. Keď žiaci prechádzajú do vyšších ročníkov základných škôl, môžete si vybrať dlhšie knihy v kapitolách, ktoré vychádzajú z ich záujmov.
 • Keď si žiaci začnú rozvíjať plynulosť čítania, povzbudzujte ich, aby čítali nahlas aj v triede.[1]


Výučba foniky a dekódovania. Rozpoznávanie písmen a hlások je pre začínajúcich čitateľov a čitateľov s problémami veľmi dôležitá zručnosť. Presné a plynulé rozpoznávanie slov závisí od znalosti foniky. Najmä mladším ročníkom (2. ročník a mladší) prospievajú pravidelné prehľady fonematiky a precvičovanie zvukov, ktoré môžu jednotlivé písmená vytvárať.

 • Pre začínajúcich čitateľov je po osvojení si základných hlások abecedy veľmi prospešné aj učenie sa pravidiel niektorých kombinácií písmen v angličtine (napríklad „ea“ zvyčajne znie ako dlhé „ee“).
 • Na konci 2. ročníka by mali žiaci vedieť dekódovať takmer každé neznáme slovo v textoch, aby sa mohli venovať odhaľovaniu významu slova.[2]
  Dôveryhodný zdroj
  Čítanie rakiet
  Online zdroj podporovaný PBS, ktorý poskytuje výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebavedomými čitateľmi
  Prejsť na zdroj


Učte cieľové viditeľné slová. Sight words sú najčastejšie sa vyskytujúce slová v detských knihách podľa úrovne čítania. Slová ako „to“, „a“ a „to“ sa vyskytujú v knihách predškolskej úrovne a prechádzajú k slovám ako „nikdy“, „lepšie“ a „smiať sa“ v knihách úrovne 3. ročníka. Takzvaný Dolchov zoznam slov uvádza 220 najčastejšie sa vyskytujúcich slov v detskej literatúre.

 • Učte viditeľné slová s obrázkami. Mnohí žiaci rozmýšľajú v obrazoch a či si to uvedomujeme alebo nie, často si vizualizujeme to, čo sa učíme, aby sme si informácie upevnili v pamäti.
 • Precvičujte počúvanie, vyslovovanie a opakovanie videných slov. Nechajte žiakov počúvať videné slová, zatiaľ čo im ukazujete slová na kartičkách. Požiadajte ich, aby po vás slová zopakovali.
 • Preskúmajte aktuálne videné slová v knihách, hudbe a hrách. Ak žiakom čo najviackrát a v rôznych kontextoch ukážeme videné slová, pomôže im to, aby sa ich skutočne naučili.[3]


Mať k dispozícii zaujímavé knihy na samostatné čítanie. Najlepší spôsob, ako podporiť samostatné čítanie, je mať v triede knižnicu (alebo pravidelne využívať školskú knižnicu), ktorá obsahuje veľa kníh na rôzne témy. V školách, kníhkupectvách a na internete je k dispozícii nespočetné množstvo zoznamov populárnej, aktuálnej a veku primeranej detskej literatúry.

 • Ponúknite žiakom čas na tiché čítanie v triede, aby si mohli prečítať knihu podľa vlastného výberu. Vo vyšších ročníkoch (od 2. alebo 3. ročníka) zaraďte denník čítania s krátkymi písomnými správami o každej knihe, ktorú žiaci dočítajú počas samostatných hodín.[4]
  Dôveryhodný zdroj
  Združenie pre dohľad a rozvoj učebných osnov
  Nezisková organizácia poskytujúca inovatívne a efektívne vzdelávacie zdroje pre pedagógov určené na podporu výsledkov žiakov
  Prejsť na zdroj


Plánujte jednotky, ktoré zahŕňajú všetky aspekty jazykového umenia spoločne. Čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie neexistujú v rámci prosperujúcej triedy jazykového umenia vo vákuu. Spoločne sa čítajú knihy a rozpráva sa o nich, na základe čítania sa vytvárajú úlohy na písanie a potom sa nahlas čítajú úlohy na písanie a rozpráva sa o nich. Plánujte celky, ktoré zahŕňajú všetky zručnosti a úlohy, ktoré na seba nadväzujú.

Časť 2 zo 4:Realizácia hodín písania


Vyhraďte si denne čas na písanie. Odporúča sa, aby žiaci mali na písanie každý deň aspoň jednu hodinu. Táto hodina môže byť rozdelená aj na hodiny iných obsahových oblastí (prírodovedné a spoločenskovedné predmety), ale väčšina času bude na hodine jazykového umenia. Zdôraznite dôležitosť písania tým, že každý deň poskytnete žiakom čas na písanie.

 • Čas na písanie sa môže pohybovať od krátkych podnetov do denníka na začiatku hodiny až po čas v triede na prácu na dlhších zadaniach a projektoch.
 • Čas na písanie môže zahŕňať voľné písanie alebo môže byť zameraný na osvojenie si konkrétnych zručností (písanie rukou, pravopis, gramatika). Najdôležitejšie je, aby žiaci písali každý deň.[5]
  Dôveryhodný zdroj
  Čítacie rakety
  Online zdroj podporovaný PBS, ktorý poskytuje výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebavedomými čitateľmi
  Prejsť na zdroj


Vytvárajte zaujímavé, rôznorodé úlohy. Najmä pri dlhších úlohách alebo projektoch ponúknite žiakom možnosť výberu podnetov. Ak trieda píše o určitej knihe, poskytnite im niekoľko podnetov o rôznych postavách alebo bodoch deja, z ktorých si môžu vybrať, alebo im umožnite upraviť jeden z vašich podnetov. Žiaci sa budú viac venovať písaniu a budú chcieť vytvoriť dobrý písomný prejav, ak im záleží na ich téme.[6]
Dôveryhodný zdroj
Čítacie rakety
Online zdroj podporovaný PBS, ktorý poskytuje výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebavedomými čitateľmi
Prejsť na zdroj


Učte autentické hodiny pravopisu a gramatiky. Jedným z najlepších spôsobov, ako učiť pravopis a gramatiku, je používať písomné práce žiakov ako príklady. Po tom, čo žiaci odovzdajú písomnú prácu, si urobte poznámky o najčastejších chybách, ktoré vidíte. Vytvorte lekciu založenú na oprave tohto typu chýb a použite písomné práce žiakov ako príklady v priamej výučbe (žiaci by mali samozrejme zostať v anonymite; nesprávne vety môžete vypísať do vlastného dokumentu a vybrať z príkladov niekoľkých žiakov). Zdieľajte príklady a spoločne opravujte chyby na tabuli alebo na projektore a diskutujte o tom, prečo sú chyby chybami.[7]
Dôveryhodný zdroj
Čítacie rakety
Online zdroj podporovaný PBS, ktorý poskytuje výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebavedomými čitateľmi
Prejsť na zdroj


Zdieľajte svoje vlastné písanie. Modelovanie písania je skvelý spôsob, ako zvýšiť dôveru žiakov vo vlastné písanie. Môžete pred nimi nahlas navrhnúť kratšie písomné práce alebo napísať dlhšiu prácu podobnú niečomu, na čom pracujú, a potom sa s nimi o ňu podeliť. Žiaci budú radi počúvať, ako sa delíte o svoje písanie, a potom o ňom diskutovať.


Poskytnúť príležitosť na poskytnutie a prijatie spätnej väzby. Žiaci chcú vedieť, čo si o ich písaní myslia ostatní. Musia vedieť, či ich písmo presne a vhodne vyjadruje svoje posolstvo. Učitelia by mali poskytovať ústnu a písomnú spätnú väzbu prostredníctvom komentárov a rubrík, pretože je to pre žiakov dôležitá súčasť procesu písania. Žiaci by mali mať tiež možnosť vzájomne hodnotiť prácu svojich spolužiakov. Vytvorenie hárku na vzájomné hodnotenie, ktorý budú žiaci vypĺňať pri čítaní práce spolužiaka, je dobrý spôsob, ako ich upozorniť na to, čo majú počas vzájomného hodnotenia sledovať.[8]
Dôveryhodný zdroj
Čítanie rakiet
Online zdroj podporovaný PBS, ktorý poskytuje výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebavedomými čitateľmi
Prejsť na zdroj

3. časť zo 4:Používanie zodpovedného rozprávania v triede


Buďte usmerňujúcim facilitátorom. Hovorenie a počúvanie je dôležitou súčasťou nielen hodín jazykov, ale aj iných obsahových oblastí. Otvorenie diskusií, ktoré sú viac než len typickou metódou volania a odpovedania (učiteľ položí otázku, jeden žiak odpovie), je však dôležité praktizovať najmä na hodinách jazykov.

 • Najlepšou radou na usmernenie facilitácie je klásť otvorené otázky, na ktoré zadávateľ nemusí nutne poznať odpoveď
 • Žiaci by mali byť povzbudzovaní k tomu, aby sa medzi sebou rozprávali, aby vedeli, že neexistuje jedna konkrétna správna odpoveď, a aby pri vyjadreniach o literatúre používali dôkazy založené na texte.
 • Žiakom by malo byť jasné, že cieľom diskusie v triede nie je zistiť, že majú všetky správne odpovede, ale spoločne preskúmať témy a aspekty literatúry.[9]
  Tchudi, S. & Mitchell, D. (1999). Exploring and Teaching the English Language Arts 4. vydanie, New York: Longman.


Klásť správne otázky. Vašou úlohou ako usmerňujúceho facilitátora je predkladať študentom nielen základné otázky na porozumenie, ale aj komplexné otázky na premýšľanie vyššieho rádu, ktoré ich vtiahnu do textu. Toto sa dá robiť už v prvých ročníkoch po prečítaní knihy. Otázky začínajúce slovami: „Prečo sa autor domnieva, že ___?“ a „S čím ste sa stretli, čo vás núti premýšľať o ___?“ je niekoľko odporúčaní pre začiatok.

 • Pokračujte v diskusiách. Požiadajte žiakov, aby nadviazali na to, čo povedal niekto iný, alebo ich vyzvite: „Povedzte mi o tom viac.“
 • Požiadajte žiakov, aby zvážili rôzne pohľady na svoje výroky, presvedčili triedu, že majú pravdu, urobili predpovede o tom, čo by sa mohlo stať ďalej v príbehu, porovnali, ako sa ich myšlienky zhodujú alebo líšia od ostatných, a zhrnuli, čo sa z diskusie naučili.
 • Vyhýbajte sa chytákom, sarkazmu, otázkam so zrejmými odpoveďami, otázkam typu áno alebo nie, kladeniu viacerých otázok pred poskytnutím času na odpoveď a neprimeranému času čakania (3 – 5 sekúnd) pred zmenou otázky alebo jej opätovným položením.[10]
  Dôveryhodný zdroj
  Edutopia
  Vzdelávacia nezisková organizácia zameraná na podporu a oslavu inovácií v triedach
  Prejsť na zdroj


Post pravidlá pre diskusiu v triede. Mladší žiaci budú potrebovať určité usmernenie pri rešpektujúcej diskusii. Nechajte triedu, aby spoločne vytvorila pravidlá, pričom použite príklady ako „Zachovajte úctu“, „Počúvajte názory ostatných“, „Pozrite sa, kto hovorí“ a „Využívajte nápady ostatných“.“ Vyveste pravidlá na viditeľné miesto v miestnosti a pred začatím diskusie ich študentom pripomeňte.[11]

Časť 4 zo 4:Rozvíjanie komunity v triede


Vytvorte hodiny pre rôzne štýly učenia. Deti (rovnako ako dospelí) sa učia rôznymi spôsobmi: existujú vizuálni žiaci (ľudia, ktorí sa najlepšie učia, keď vidia veci napísané alebo pomocou obrázkov a schém), auditívni žiaci (ľudia, ktorí sa najlepšie učia, keď počujú rozprávanie ľudí) a kinestetickí žiaci (ľudia, ktorí sa najlepšie učia pohybom a vykonávaním úlohy). Existujú aj ľudia, ktorí majú silné stránky v priestorových pojmoch, hudbe a medziľudských zručnostiach.

 • Zistite, v čom spočívajú silné stránky vašich žiakov, a to tak, že im na začiatku roka dáte urobiť inventár štýlu učenia.
 • Snažte sa používať čo najviac možných modelov vyučovania, aby ste pokryli všetky základy. Využívajte vizuálne pomôcky, prednášky, aktivity, hudbu, skupinové projekty atď. prispôsobiť sa rôznym učebným štýlom vašich študentov.[12]


Vytvorte bezpečný priestor. Žiaci sa musia cítiť fyzicky a emocionálne bezpečne, aby sa mohli učiť. Musia vedieť, že nebudete tolerovať bitky, šikanovanie alebo akékoľvek iné znevažovanie žiakov.[13]
Zdroj experta
Courtney Copriviza
Učiteľ základnej školy
Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2021.
Všetci žiaci si zaslúžia rovnaké šance na učenie a učenie nemôže byť narušené negatívnou energiou. Modelujte úctu k žiakom a naučte ich prejavovať si úctu navzájom.[14]


 • Plánujte skupinové aktivity a úlohy. Dajte žiakom príležitosť spolupracovať na projektoch. Niekedy žiaci nebudú chcieť pracovať s inými konkrétnymi žiakmi. Povzbuďte ich, aby sa ku každému správali s rešpektom, a dajte im najavo, že je dobré cvičiť sa v práci so študentmi, s ktorými nemusia vychádzať, pretože v reálnom svete budú musieť pracovať s rôznymi ľuďmi. Snažte sa preklenúť rozdiely a vyriešiť problémy, ktoré majú žiaci medzi sebou, tým, že im pomôžete nájsť spoločnú reč.[15]
 • Odkazy