Ako určiť kubické yardy: 11 krokov (s obrázkami)

Kubické yardy (skrátene „yd3“ alebo „cu yd“)sú jednotkou merania objemu rovnajúcou sa objemu kocky, ktorej strany sú dlhé presne jeden yard alebo približne 764.5 litrov (202.0 US gal). Kubické yardy sú preferované merné jednotky pre rôzne praktické úlohy a činnosti – napríklad pri liatí betónu počas stavebného projektu. Pre daný obdĺžnikový priestor s dĺžkou „L“, šírkou „W“ a výškou „H“ možno objem v yardoch kubických jednoducho získať pomocou rovnice Objem = D × Š × V, za predpokladu, že L, W a H sa merajú v yardoch.

Metóda 1 z 2:Určenie objemu trojrozmerného priestoru


Získajte všetky potrebné miery v yardoch. Kubické objemy dvorov sa dajú pomerne ľahko získať pre rôzne štandardné trojrozmerné priestory pomocou niekoľkých jednoduchých rovníc. Tieto rovnice však predpokladajú, že všetky merania boli vykonané v metroch. Pred použitím jednej z týchto rovníc je teda dôležité uistiť sa, že ste svoje počiatočné meranie (merania) vykonali v yardoch, prípadne že ste ich na yardy prepočítali pomocou konverzného faktora. Niekoľko prevodov pre bežné dĺžkové miery je uvedených nižšie:

 • 1 yard = 3 stopy
 • 1 yard = 36 palcov
 • 1 yard = 0.914 metrov
 • 1 yard = 91.44 centimetrov


Použite rovnicu L × W × H pre obdĺžnikové priestory. Objem ľubovoľného pravouhlého trojrozmerného priestoru (pravouhlý hranol, kubus atď.), možno určiť jednoducho vynásobením jeho dĺžky krát jeho šírka krát jeho výška. Túto rovnicu si možno predstaviť aj ako vynásobenie plochy jednej zo stien obdĺžnikového priestoru rozmerom kolmým na túto stenu.

 • Napríklad, povedzme, že chceme určiť objem (v yd3) jedálne v našom dome. Zmeriame, že jedáleň je dlhá 4 yd, široká 3 yd a 2.výška 5 yd. Ak chceme určiť objem miestnosti, jednoducho vynásobíme jej dĺžku, šírku a výšku:
  • 4 × 3 × 2.5
  • = 12 × 2.5
  • = 30. Miestnosť má objem 30 yd3.
 • Kocky sú obdĺžnikové priestory, ktorých všetky strany sú rovnako dlhé. Rovnica objemu kocky sa teda dá skrátiť z L × W × H na L3 atď.


Pre valcové priestory použite rovnicu pi × R2 × H. Zistenie objemu valcového priestoru je jednoducho záležitosťou vynásobenia dvojrozmernej plochy jednej z jeho kruhových stien výškou alebo dĺžkou valca. Nájdite plochu jej kruhovej steny pomocou rovnice plochy pre kružnice: vynásobte matematickú konštantu pi (3.1415926…) polomerom kruhu (vzdialenosť od stredu kruhu k jednému z jeho okrajov) vynásobeným samým sebou. Potom jednoducho vynásobte túto odpoveď výškou valca, aby ste zistili objem valca. Ako vždy sa uistite, že všetky hodnoty sú v yardoch.

 • Povedzme napríklad, že pred inštaláciou fontány chceme určiť objem valcového otvoru na našej zadnej terase. Diera má veľkosť 1.5 yardov naprieč a 1 yard do hĺbky. Vzdialenosť cez otvor vydeľte na polovicu, aby ste získali polomer otvoru: 0.75 yardov. Potom vynásobte svoje premenné podľa rovnice valcového objemu:
  • (3.14159) × 0.752 × 1
  • = (3.14159) × 0.5625 × 1
  • = 1.767. Diera má objem 1.767 yd3.


Pre gule použite rovnicu 4/3 pi × R3. Na výpočet objemu gule v kubických yardoch stačí poznať jej polomer – vzdialenosť od jej stredu k vonkajšiemu okraju – v yardoch. Jednoducho toto číslo vynásobte kockou (dvakrát) a potom ho vynásobte číslom 4/3 pí, aby ste získali objem gule v metroch kubických.

 • Povedzme napríklad, že chceme zistiť objem vnútri guľového teplovzdušného balóna. Teplovzdušný balón má priemer 10 metrov. Vydelením 10 na polovicu zistíme polomer balóna – 5 yardov. Potom to jednoducho dosadíme do rovnice pre „R“ takto:
  • 4/3 pí × (5)3
  • = 4/3 (3.14159) × 125
  • = 4.189 × 125
  • = 523.6. V ňom sa nachádza 523.6 yd3 v balóne.


Pre kužele použite rovnicu 1/3 pi × R2 × H. Objem daného kužeľa je 1/3 objemu valca, ktorý má rovnakú výšku a polomer ako kužeľ. Jednoducho zistite výšku a polomer kužeľa (v metroch) a potom riešte, ako keby ste hľadali objem valca. Výsledok vynásobte 1/3, aby ste získali objem kužeľa.

 • Povedzme napríklad, že chceme zistiť objem zmrzlinového kornútka. Zmrzlinový kužeľ je pomerne malý – má polomer 1 palec a výšku 5 palcov. Prepočítané na yardy sú to .028 metrov a .139 yardov. Riešte nasledujúcim spôsobom:
  • 1/3 (3.14159) × .0282 × .139
  • = 1/3 (3.14159) × 0.000784 × .139
  • = 1/3 × 0.000342
  • = 1.141-4. Tam sú 1.141-4 yd3 v zmrzlinovom kornútku.


Pri nepravidelných tvaroch skúste použiť viacero rovníc. Keď sa stretnete s trojrozmerným útvarom, ktorý nemá elegantnú rovnicu pre svoj objem, skúste priestor rozdeliť na viacero priestorov, ktorých objem (v yardoch kubických) sa dá ľahšie vypočítať. Potom nájdite objem týchto priestorov jednotlivo a sčítaním výsledkov zistite konečnú hodnotu objemu.

 • Povedzme napríklad, že chceme zistiť objem malého obilného sila. Silo má valcové teleso vysoké 12 metrov s polomerom 1.5 yardov. Silo má tiež kónickú strechu, ktorá je vysoká 1 yard. Samostatným výpočtom objemu strechy a tela sila môžeme zistiť celkový objem sila:
  • Pi × R2 × H + 1/3 Pi × R’2 × H‘
  • (3.14159) × 1.52 × 12 + 1/3 (3.14159) × 1.52 × 1
  • = (3.14159) × 2.25 × 12 + 1/3 (3.14159) × 2.25 × 1
  • = (3.14159) × 27 + 1/3 (3.14159) × 2.25
  • = 84.822 + 2.356
  • = 87.178. Silo má objem 87.178 yardov kubických.

Metóda 2 z 2:Rýchly trik na určenie dĺžky betónu


Zistite štvorcový záber plochy, do ktorej sa sype. Pri betónovaní, napríklad pri zhotovovaní betónovej terasy, sa betón zvyčajne leje do formy hrubej niekoľko centimetrov až jeden meter. V tomto prípade nie je potrebné používať pomerne zložité vzorce na určenie objemu betónu, ktorý budete potrebovať. Namiesto toho použite trik staviteľa, aby ste rýchlo zistili množstvo potrebného betónu. Začnite zistením štvorcového metra plochy, do ktorej sa vlieva.

 • Nezabudnite – pre štvorcové rozmery meriame v stopách, nie v yardoch, ako je uvedené vyššie.
 • Pripomíname, že v prípade štvorcov alebo obdĺžnikov možno túto plochu zistiť vynásobením Dĺžka × šírka. Pre kruhy je to Pi × R2. Pre zložitejšie tvary si prezrite mnohé návody na výpočet plochy na wikiHow.


Zistite, akú hrúbku musí mať váš betón. Je to jednoduché – stačí odmerať hĺbku formy, do ktorej sa nalieva. Keďže lijeme do relatívne plytkej formy, môžeme naše merania uskutočniť v palcoch, namiesto toho, aby sme museli merať v ťažkopádnych zlomkoch stopy.


Vydelte plochu štvorcového metra koeficientom založeným na hrúbke betónu. Všetko, čo musíte urobiť na určenie metrového rozmeru betónu, je vydeliť vaše číslo pre štvorcové metre určitým číslom – ak váš betón musí byť tenký, toto číslo bude väčšie. Ak váš betón musí byť hrubý, toto číslo bude menšie. Nižšie nájdete bežné hrúbky alebo prejdite na ďalší krok, ak vaša hrúbka nezodpovedá žiadnej z nich:

 • Ak má betón hrúbku 4 palce, vydeľte štvorcovú plochu 81, aby ste určili kubické yardy.
 • Ak je betón hrubý 6 palcov, vydeľte plochu štvorcového metra číslom 54, aby ste určili kubické yardy.
 • Ak má betón hrúbku 8 palcov, vydeľte štvorcový záber 40, aby ste určili kubické metre.
 • Ak má betón hrúbku 12 palcov, vydeľte štvorcový meter 27, aby ste určili kubické yardy.


Určte nepárne hrúbky pomocou jednoduchého vzorca. Ak máte hrúbku, ktorá nezodpovedá žiadnemu z uvedených príkladov, neznepokojujte sa – potrebné množstvo zistíte ľahko. Jednoducho vydeľte 324 cez hrúbku vášho betónu (v palcoch). Potom vynásobte odpoveď štvorcovým metrom, aby ste určili celkovú metráž betónu.

 • Povedzme, že náš betón pre plochu 10 stôp × 10 stôp musí byť 3.5 palcov hrubý. V tomto prípade by sme zistili náš meter takto:
  • 324/3.5 = 92.6
  • 10 × 10 = 100
  • 100/92.6 = 1.08. Potrebujeme 1.08 yd3 betónu.

 • Kúpte o niečo viac betónu, ako potrebujete. Pri betónovaní je zvyčajne dobré kúpiť si trochu navyše pre prípad, že by vaše merania neboli presné. Koniec koncov, suchú betónovú zmes, ktorú nakoniec nepoužijete, môžete ušetriť a použiť na iný projekt. Ak však nemáte dostatok, ste v ťažkostiach – možno bude musieť niekto bežať do železiarstva, než budete môcť pokračovať. Takže si nezabudnite kúpiť niečo navyše, najmä pri veľkých projektoch.