Ako vykonať pilotnú štúdiu

Ak máte v pláne rozsiahlejšiu vedeckú štúdiu, často je dobré najprv vykonať pilotnú štúdiu. Pri pilotnej štúdii si na menšej vzorke vopred otestujete metodiku, ktorú plánujete použiť v úplnej štúdii. Pilotný prieskum vám pomôže zistiť prípadné problémy s plánovanou metodikou, aby ste ich mohli odstrániť skôr, ako investujete značné množstvo času a peňazí do úplného prieskumu. Ak vyberiete vzorku podľa rovnakých usmernení, aké ste stanovili pre úplnú štúdiu, pilotný projekt vám môže poskytnúť aj predstavu o tom, aké by mohli byť výsledky vašej úplnej štúdie. Úspešná pilotná štúdia vám tiež môže pomôcť naplniť potreby financovania vašej úplnej štúdie tým, že posilní vaše žiadosti o grant.[1]

Časť 1 z 3:Návrh protokolu pilotnej štúdie


Identifikujte väčšiu myšlienku alebo projekt, na ktorom je vaša pilotná štúdia založená. V ideálnom prípade, ak bude vaša pilotná štúdia úspešná, povedie k oveľa väčšej štúdii s rozsiahlejším rozsahom a rozsiahlym rozpočtom. V protokole pilotnej štúdie opíšte, ako pilotná štúdia pripraví pôdu pre realizáciu väčšej štúdie.[2]

 • V ideálnom prípade ste si už naplánovali metodiku celého štúdia. Potom môžete pilotnú štúdiu použiť na posúdenie toho, nakoľko je táto metodika skutočne realizovateľná.


Uveďte otázky uskutočniteľnosti, na ktoré plánujete odpovedať prostredníctvom pilotnej štúdie. Všeobecne platí, že pilotnú štúdiu používate na to, aby ste zistili, či môžete skutočne vykonať úplnú štúdiu (za predpokladu, že máte k dispozícii primerané finančné prostriedky a zdroje). Pozrite sa na plánovanú metodiku úplnej štúdie a zamerajte sa na veci, o ktorých si nie ste istí, že budú fungovať. Toto sú otázky, ktoré musíte položiť. Cieľom vašej pilotnej štúdie je odpovedať na tieto otázky.[3]

 • Ak napríklad vaša štúdia bude trvať niekoľko mesiacov, môžete sa zamyslieť, či budete schopní udržať účastníkov až do konca. Vaša otázka týkajúca sa uskutočniteľnosti by mala znieť napríklad takto: „Môžeme si udržať účastníkov v štúdii až do konca?“


Poskytnite konkrétne opatrenie na určenie uskutočniteľnosti. Po stanovení otázok, ktoré plánujete v pilotnej štúdii vyhodnotiť, opíšte, ako na tieto otázky odpoviete. Kvantifikovateľné opatrenie vám umožní objektívne určiť, či je vaša úplná štúdia uskutočniteľná na základe pilotnej štúdie.[4]

 • Napríklad, ak máte obavy, či vaši účastníci vydržia v dlhodobej štúdii, môžete napísať: „Úplná štúdia je uskutočniteľná, ak je miera udržania v pilotnej štúdii 90 % alebo viac.“
 • Môžete mať viacero kritérií, ktoré hodnotíte prostredníctvom pilotnej štúdie. Ak áno, uveďte každý z nich osobitne spolu s konkrétnym opatrením na určenie uskutočniteľnosti úplnej štúdie.


Vypočítajte veľkosť vzorky pre pilotnú štúdiu. Pri pilotnej štúdii často nemusíte vykonávať formálne výpočty veľkosti vzorky. Musíte však mať dostatočný počet účastníkov, aby vaše pozorovania boli užitočné. Vo všeobecnosti zahrňte 10 – 20 % počtu účastníkov plánovaných pre celú štúdiu.[5]

 • Cieľom pilotnej štúdie nie je nevyhnutne predpovedať niečo o výsledku úplnej štúdie, takže sa nemusíte obávať, že vaša vzorka bude príliš malá na zovšeobecnenie na väčšiu populáciu.
 • Pri určovaní veľkosti vzorky pre pilotnú štúdiu majte na pamäti peniaze a zdroje, ktoré máte k dispozícii. Veľkosť vzorky chcete udržať v rámci svojich možností, aby ste v podstate všetko robili sami na mieste, pretože je nepravdepodobné, že budete mať prístup k peniazom na cestovanie alebo odborné služby.

Časť 2 z 3: Priebeh pilotnej štúdie


Zdokumentujte školenia ostatných výskumníkov pracujúcich na pilotnej štúdii. Ak do pilotnej štúdie prizvete ďalších výskumníkov, aby s vami spolupracovali, vytvorte podrobný záznam o ich školeniach vrátane materiálov, ktoré im poskytnete, a pokynov, ktoré im dáte. Tento záznam vám umožní opraviť prípadné chyby v odbornej príprave pred úplným štúdiom.[6]

 • Ak máte napríklad postupy randomizácie na kontrolu zaujatosti v štúdii, vaši výskumníci musia pochopiť, ako tieto postupy realizovať. Ak sú vaše pokyny zmätočné, vaša štúdia môže byť nakoniec neobjektívna.
 • Naplánujte si, že výskumníci z pilotnej štúdie zostanú s vami aj počas úplnej štúdie. Môžu vám pomôcť vyškoliť akýchkoľvek ďalších výskumníkov, ktorých si prizvete.


naberajte účastníkov, ktorí pokrývajú celý rozsah vašej úplnej štúdie. Pri nábere rovnakých typov ľudí postupujte podľa rovnakých metód náboru, ktoré ste uviedli pre úplnú štúdiu. Pokrytie celého rozsahu vám umožní ľahšie predpokladať, že výsledky pilotnej štúdie sa budú opakovať v úplnej štúdii.[7]

 • Napríklad, ak vaša úplná štúdia bude zahŕňať účastníkov v 3 vekových skupinách od 18 do 52 rokov, vaša pilotná štúdia by v ideálnom prípade mala zahŕňať účastníkov z každej z 3 vekových skupín, ktoré ste vymedzili pre úplnú štúdiu. Môže sa ukázať, že vaše metódy náboru sú účinné pre jednu z vekových skupín, ale nie sú také účinné pre ostatné. Podobne môžete zistiť, že jedna veková skupina má väčšiu pravdepodobnosť, že zostane počas celej štúdie, ako ostatné.
 • Zhodnoťte, aké ťažké je naverbovať účastníkov a ako dlho vám trvá naverbovať potrebný počet účastníkov. Môžete to škálovať, aby ste zistili, či metódy náboru, ktoré ste použili, budú fungovať pre úplnú štúdiu, alebo či by vám trvalo príliš dlho, kým by ste získali dostatočný počet účastníkov.


Použite rovnako prísne metódy ako v úplnej štúdii. Použitie rovnakej metodiky, akú plánujete použiť pre úplnú štúdiu, vám umožní vyhodnotiť, či môžete vykonať úplnú štúdiu. Na druhej strane, ak v pilotnej štúdii urobíte skratky, nebudete mať žiadne použiteľné informácie, ktoré by ste mohli použiť v úplnej štúdii.[8]

 • Napríklad, ak bude vaša úplná štúdia dvojito slepá, aj pilotná štúdia by mala mať dvojito slepé postupy. Hoci to môže vašu pilotnú štúdiu trochu predražiť, je to jediný spôsob, ako presne otestovať uskutočniteľnosť úplnej štúdie.
 • Ak sa snažíte zistiť, či si udržíte účastníkov počas celého priebehu štúdie, pilotná štúdia by mala trvať rovnako dlho, ako je plánované trvanie celej štúdie.[9]

Časť 3 z 3:Implementácia vašich zistení


Rozhovory s účastníkmi o ich skúsenostiach z pilotnej štúdie. Rozhovor s účastníkmi po skončení pilotnej štúdie vám poskytne cenné informácie o vašej metodike. Účastníci môžu poukázať na problémy, ktoré by ste mohli prehliadnuť, keby ste veci posudzovali len z pohľadu výskumníka.[10]

 • Ak by ste napríklad pilotnou štúdiou zisťovali, či si dokážete udržať účastníkov až do konca štúdie, mohli by ste s účastníkmi, ktorí štúdiu opustili, uskutočniť výstupné rozhovory, aby ste zistili, prečo odišli. Tieto informácie by ste potom mohli použiť na úpravu úplnej štúdie s cieľom lepšieho udržania účastníkov.
 • Okrem formálnych rozhovorov po ukončení štúdie môžete vy alebo iní výskumníci, ktorí s vami spolupracujú, klásť účastníkom otázky počas štúdie a povzbudzovať ich, aby sa vyjadrili, ak majú problém alebo ak niečomu nerozumejú.
 • Pokyny alebo otázky, ktoré sa vám môžu zdať jasné, môžu byť pre účastníkov mätúce. Rozhovor s účastníkmi o ich skúsenostiach vám môže pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých by sa vaše pokyny alebo otázky mohli objasniť.


Úprava metodiky úplnej štúdie na základe pilotnej štúdie. Zistenia z pilotnej štúdie vám napovedia, či je metodika, ktorú ste pôvodne plánovali pre úplnú štúdiu, realizovateľná. Ak metódy nefungovali v pilotnej štúdii, pravdepodobne nebudú fungovať ani v úplnej štúdii, ak sa nezmenia.[11]

 • Napríklad, ak vašou otázkou bolo udržanie účastníkov a menej ako polovica účastníkov zostala do konca pilotnej štúdie, museli by ste upraviť úplnú štúdiu tak, aby bola väčšia pravdepodobnosť, že účastníci zostanú. Úplnú štúdiu by ste mohli rozšíriť aj o ďalších účastníkov s tým, že minimálne polovica z nich z nej vypadne.
 • Informácie, ktoré ste získali z pilotnej štúdie, si môžu vyžadovať, aby ste úplne prepracovali metodiku pre úplnú štúdiu. Ak zmeníte metodiku do značnej miery, možno budete potrebovať druhú pilotnú štúdiu na vyhodnotenie revidovanej metodiky.

 • Ak ste nezistili žiadne problémy, začleňte svoje výsledky do úplnej štúdie. Niekedy pilotná štúdia odhalí, že metodika vašej úplnej štúdie je správna a funkčná. Ak nemusíte nič meniť na protokole pre úplnú štúdiu, pilotná štúdia vám jednoducho poskytne náskok pre úplnú štúdiu.[12]

  • Ak vaša vzorka z pilotnej štúdie nepokrývala celý rozsah predpokladaný pre úplnú štúdiu, budete musieť upraviť vzorku z úplnej štúdie, aby ste korigovali skreslenie vo vzorke z pilotnej štúdie. V opačnom prípade budú vaše konečné výsledky skreslené.
 • Odkazy