Ako vypočítať 95 % interval spoľahlivosti pre citlivosť testu

Citlivosť testu je percento jedincov s určitou chorobou alebo charakteristikou, ktorí boli testom správne identifikovaní ako pozitívni. Testy s vysokou citlivosťou sú užitočné ako skríningové testy na vylúčenie prítomnosti choroby. Citlivosť je vnútorný parameter testu nezávislý od výskytu ochorenia; úroveň spoľahlivosti citlivosti testov však závisí od veľkosti vzorky. Testy vykonané na malých vzorkách (e.g. 20-30 vzoriek) majú širšie intervaly spoľahlivosti, čo znamená väčšiu nepresnosť. 95 % interval spoľahlivosti pre citlivosť testu je dôležitým meradlom pri validácii testu na zabezpečenie kvality. Ak chcete určiť 95 % interval spoľahlivosti, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Kroky


Určite citlivosť testov. Zvyčajne sa udáva pre konkrétny test ako súčasť vnútornej charakteristiky testov. Rovná sa percentuálnemu podielu pozitívnych výsledkov medzi všetkými testovanými osobami s chorobou alebo charakteristikou, ktorá ich zaujíma. Pre tento príklad predpokladajme, že test má citlivosť 95 % alebo 0.95.


Odpočítajte citlivosť od jednoty. Pre náš príklad máme 1-0.95 = 0.05.


Vynásobte vyššie uvedený výsledok citlivosťou. Pre náš príklad máme 0.05 x 0.95 = 0.0475.


Vydeľte vyššie uvedený výsledok počtom pozitívnych prípadov. Predpokladajme, že v súbore údajov bolo 30 pozitívnych prípadov. Pre náš príklad máme 0.0475/30 = 0.001583.


Z uvedeného výsledku odoberte druhú odmocninu. V našom príklade by to bolo sqrt(0.001583) = 0.03979 alebo približne 0.04 alebo 4 %. Toto je štandardná chyba citlivosti.


Vynásobte štandardnú chybu získanú vyššie číslom 1.96. V našom príklade máme 0.04 x 1.96 = 0.08. (Všimnite si, že 1.96 je hodnota normálneho rozdelenia pre 95 % interval spoľahlivosti, ktorý sa nachádza v štatistických tabuľkách. Zodpovedajúca hodnota normálneho rozdelenia pre prísnejší 99 % interval spoľahlivosti je 2.58 a pre menej prísny 90 % interval spoľahlivosti je 1.64.)


  • Citlivosť plus alebo mínus výsledok získaný vyššie stanovuje 95 % interval spoľahlivosti. V tomto príklade sa interval spoľahlivosti pohybuje od 0.95-0.08 na 0.95+0.08 alebo 0.87 na 1.03.