Ako vypočítať gravitačnú potenciálnu energiu objektu

Gravitačná potenciálna energia (GPE) je energia miesta alebo polohy. Závisí od troch vecí: gravitačnej sily (9.81), hmotnosť objektu (v kilogramoch) a výška, v ktorej sa objekt nachádza nad zemou (v metroch).[1]
GPE možno zmeniť na kinetickú energiu. Jednotkou pre GPE je joule (j).

Kroky


Zhromaždite svoje údaje. Najprv musíte získať údaje potrebné na tento výpočet. Mali by ste získať hmotnosť v kilogramoch (Kg), výšku, v ktorej sa predmet nachádza nad podlahou, v metroch (m) a gravitačnú silu, ktorá je 9.81 (m/s2).[2]

  • Príklad: Kniha s hmotnosťou 2 kg držaná 2 metre nad zemou s gravitačnou silou 9.81 m/s2.


Zapíšte vzorec. Takže na získanie GPE objektu potrebujete vzorec, vzorec je MASS X GRAVITY X HEIGHT (M X G X H).[3]


Vložte údaje do vzorca. Ďalej je potrebné nahradiť písmená (M, G a H) vašimi údajmi.[4]
Takže pre príklad s knihou by to bolo: 2 x 9.81 x 2.


  • Vyriešte vzorec. Posledným krokom je vyriešenie vzorca a je to, máte GPE vášho objektu.[5]
    GPE knihy je 39.24 Joulov.
  • Odkazy