Ako vypočítať hybnosť: 5 krokov (s obrázkami)

Hybnosť je meranie množstva pohybu objektu. Hybnosť môžete zistiť, ak poznáte rýchlosť a hmotnosť objektu. Bude to jednoduché, keď pochopíte vzorec.[1]

Kroky


Napíšte vzorec

p=mv{\displaystyle p=mv}

. Vo vzorci,

p{\displaystyle p}

znamená hybnosť,

m{\displaystyle m}

znamená hmotnosť a

v{\displaystyle v}

znamená rýchlosť.[2]


Nájdite hmotnosť. Hmotnosť je množstvo hmoty v objekte.[3]
Na meranie hmotnosti predmetu môžete použiť váhy. Vo fyzike platí pravidlo: veci musíte merať v jednotkách SI, ktoré používajú všetci vedci na svete. Jednotka SI pre hmotnosť je kilogram alebo kg.[4]


Nájdite rýchlosť. Rýchlosť je rýchlosť a smer, ktorým sa objekt pohybuje.[5]
Teraz sa zameriame len na časť týkajúcu sa rýchlosti. (Zatiaľ čo rýchlosť je len skalár, ktorý má len veľkosť, rýchlosť je vektor, ktorý má veľkosť a smer. Na hybnosť však nemá vplyv smer.) Rýchlosť objektu môžete vypočítať tak, že vzdialenosť, ktorú objekt prešiel, vydelíte časom, za ktorý túto vzdialenosť prešiel. Opäť musíte merať rýchlosť v jednotkách SI. Jednotka SI pre rýchlosť je m/s (meter za sekundu).[6]


Podľa vzorca

p=mv{\displaystyle p=mv}

, vložte hmotnosť a rýchlosť.[7]


 • Vynásobte hmotnosť rýchlosťou. To je ten impulz! Meranie hybnosti je kg*m/s.[8]

  • Napríklad, keď je hmotnosť objektu
   4kg{\displaystyle 4kg}

   a jeho rýchlosť je

   2.5ms{\displaystyle 2.5{\frac {m}{s}}}

   , potom jeho hybnosť sa rovná

   4kg2.5ms=10kgms{\displaystyle 4kg\cdot 2.5{\frac {m}{s}}=10{\frac {kg\cdot m}{s}}}

   .

 • Odkazy