Ako vypočítať relatívne riziko: 3 kroky (s obrázkami)

Relatívne riziko je štatistický termín používaný na opis šance výskytu určitej udalosti v jednej skupine oproti inej skupine. Bežne sa používa v epidemiológii a medicíne založenej na dôkazoch, kde relatívne riziko pomáha určiť pravdepodobnosť vzniku ochorenia po expozícii (napr.g., liečba liekom alebo udalosť v životnom prostredí) v porovnaní s pravdepodobnosťou vzniku ochorenia v prípade absencie tejto expozície. Tento článok ukáže, ako vypočítať relatívne riziko.

Kroky


Nakreslite tabuľku 2×2. Tabuľka 2×2 je základom mnohých epidemiologických výpočtov.[1]

 • Skôr ako budete môcť sami nakresliť tabuľku 2×2, musíte porozumieť premenným:
  • A = Počet ľudí, ktorí boli vystavení danej expozícii a zároveň sa u nich vyvinula choroba
  • B = počet ľudí, ktorí boli vystavení expozícii, ale u ktorých sa choroba nerozvinula
  • C = počet ľudí, ktorí neboli vystavení danej expozícii, ale u ktorých sa vyvinula choroba
  • D = počet osôb, ktoré neboli vystavené ani sa u nich nevyvinula choroba
 • Urobme si príklad tabuľky 2×2.

  • Štúdia skúma 100 fajčiarov a 100 nefajčiarov a sleduje ich, či sa u nich vyvinula rakovina pľúc.
  • Hneď môžeme vyplniť časť tabuľky. Choroba je rakovina pľúc, expozícia je fajčenie, celkový počet každej skupiny je 100 a celkový počet všetkých ľudí v štúdii je 200.
  • Na konci štúdie zistili, že 30 fajčiarov a 10 nefajčiarov ochorelo na rakovinu pľúc. Teraz môžeme vyplniť zvyšok tabuľky.
  • Keďže A = počet exponovaných osôb, ktoré dostali ochorenie (i.e. fajčiarov, ktorí dostali rakovinu pľúc), vieme, že je to 30. B môžeme vypočítať jednoducho odpočítaním A od celkového počtu: 100 – 30 = 70. Podobne, C je počet nefajčiarov, ktorí dostali rakovinu pľúc, o ktorom vieme, že je 10, a D = 100 – 10 = 90.[2]


Vypočítajte relatívne riziko pomocou tabuľky 2×2.

 • Všeobecný vzorec pre relatívne riziko s použitím tabuľky 2×2 je: [3]
  • RR=A/(A+B)C(/C+D){\displaystyle RR={\frac {A/(A+B)}{C(/C+D)}}}
 • Relatívne riziko môžeme vypočítať na základe nášho príkladu:
  • RR=30/(30+70)10/(10+90)=0,30,1=3{\displaystyle RR={\frac {30/(30+70)}{10/(10+90)}}={\frac {0,3}{0,1}}=3}
 • Relatívne riziko získania rakoviny pľúc pri fajčení je teda 3.

 • Interpretujte výsledky relatívneho rizika.

  • Ak je relatívne riziko = 1, potom medzi oboma skupinami nie je rozdiel v riziku.
  • Ak je relatívne riziko menšie ako 1, potom je v exponovanej skupine menšie riziko v porovnaní s neexponovanou skupinou.[4]
  • Ak je relatívne riziko väčšie ako 1 (ako v príklade), potom je väčšie riziko v exponovanej skupine v porovnaní s neexponovanou skupinou.[5]
 • Referencie