Ako vypracovať dohodu o spolubývaní: 13 krokov (s obrázkami)

Spolužitie so spolubývajúcim nie je vždy jednoduché a stanovenie očakávaní hneď, ako sa k sebe nasťahujete, môže pomôcť predísť akýmkoľvek konfliktom. V zmluve o spolubývaní sa uvedú finančné záväzky každej strany, stanoví sa, čo predstavuje prijateľné správanie spolubývajúcich, a nastaví sa systém spoločného využívania priestorov a domácich prác.

Časť 1 z 2:Pochopenie účelu dohody o spolubývaní


Rozpoznať rozdiel medzi nájomnou zmluvou a zmluvou o spolubývaní. Predtým, ako si sadnete so svojím spolubývajúcim, aby ste vypracovali a podpísali zmluvu o spolubývaní, je dôležité, aby ste obaja pochopili, že zmluva o spolubývaní je oddelená od nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva je právny vzťah medzi nájomcami a prenajímateľom. Zmluva o spolubývaní je vzťahom medzi jednotlivými nájomníkmi a nepovažuje sa za právne záväzný dokument. Zmluva o spolubývaní vám a vášmu spolubývajúcemu umožní dohodnúť sa na podmienkach vzájomného spolužitia.[1]

 • Zmluvu o spolubývaní môžete použiť ako referenciu v prípade sporu medzi vami a spolubývajúcim. Zmluva o spolubývaní sa však nemôže použiť na súde na vymáhanie dlžného nájomného. Vaša nájomná zmluva môže byť použitá na súde počas súdneho konania o vysťahovanie z dôvodu omeškania nájomného.[2]
 • Zvyčajne nie je možné, aby bolo v nájomnej zmluve uvedené meno viac ako jedného nájomcu. Pred podpisom nájomnej zmluvy prediskutujte so spolubývajúcim právne dôsledky tejto skutočnosti.


Uistite sa, že ste obaja ochotní zaviazať sa k dohode o spolubývaní. Vy a váš spolubývajúci by ste mali pochopiť, že pravidlá a podmienky zmluvy nie sú právne záväzné, ale mali by ste ich dodržiavať v dobrej viere. Dohoda vám pomôže vyjasniť podmienky vášho bývania a dosiahnuť priateľský vzťah. Podmienky v dohode by ste mali dodržiavať obaja, ak je to možné. Ak vznikne spor alebo konflikt, nezabudnite o tom spoločne diskutovať a v prípade potreby upraviť alebo prispôsobiť zmluvu o spolubývaní.


Spoločne si sadnite a pripravte návrh dohody. Pred dňom sťahovania alebo v priebehu niekoľkých dní po nasťahovaní si vyhraďte jednu až dve hodiny času na spoločný návrh zmluvy o spolubývaní. Týmto spôsobom zabezpečíte, že obaja budete mať možnosť vyjadriť sa k zmluve a budete mať jasno v pravidlách a podmienkach užívania priestoru.[3]

 • Ak je to možné, podpíšte nájomnú zmluvu a dohodu o spolubývaní približne v rovnakom čase. Pomôže vám to začať váš vzťah so spolubývajúcim správnou nohou a dúfajme, že v budúcnosti predídete akýmkoľvek konfliktom alebo sporom.

Časť 2 z 2:Príprava dohody o spolubývaní


Uveďte svoje mená a adresu bydliska. Zmluvu začnite napísaním mien oboch spolubývajúcich a úplnej adresy bydliska vrátane čísla bytovej jednotky, ak bývate v bytovom dome.


Dohodnite sa na rozdelení platby nájomného. Uveďte presnú sumu nájomného, ktorú bude každý spolubývajúci platiť každý mesiac. Môže to byť rovnomerné rozdelenie celkového nájomného, napríklad 1400/2, teda 700 USD pre každého mesačne. Vy a váš spolubývajúci sa môžete dohodnúť na inej dohode, ak má váš spolubývajúci v rezidencii väčšiu izbu. Spolubývajúci s väčšou izbou môže platiť vyšší nájom ako spolubývajúci s menšou izbou.[4]

 • Napíšte si výšku nájomného, ktoré bude každý spolubývajúci platiť počas trvania nájomnej zmluvy. Tým sa zabezpečí, že na konci mesiaca, keď sa má platiť nájomné, nevzniknú žiadne nejasnosti.
 • Mali by ste tiež pripojiť poznámku o kaucii za bývanie a jej výške. Vo väčšine prípadov je kaucia rovná celkovej sume nájomného za bývanie. Napíšte, či kauciu zaplatil jeden spolubývajúci alebo obaja spolubývajúci a koľko každý z nich zaplatil. Uľahčí to rozdelenie kaucie medzi vás a vášho spolubývajúceho, keď sa obaja odsťahujete a dostanete kauciu späť od prenajímateľa.[5]


Všimnite si, čo sa stane, ak jeden zo spolubývajúcich bude chcieť ukončiť nájomnú zmluvu. Ak sa vaša spolubývajúca chce odsťahovať pred skončením nájomnej zmluvy, mali by ste určiť, či je jej povinnosťou nájsť si nového spolubývajúceho na bývanie. Mali by ste tiež uviesť, či váš spolubývajúci bude zodpovedný za platenie nájomného, kým si nenájde nového spolubývajúceho, aj keď sa už odsťahoval. To vás oboch ochráni pred tým, aby ste museli sami znášať celú sumu nájomného, ak sa niektorý z vás náhle odsťahuje alebo chce nájomnú zmluvu vypovedať.

 • Do zmluvy uveďte poznámku, že všetci spolubývajúci musia schváliť náhradného spolubývajúceho predtým, ako sa nasťahuje a zaujme miesto po odchádzajúcom spolubývajúcom. Väčšina prenajímateľov vyžaduje, aby ich nájomcovia informovali o všetkých nových spolubývajúcich ešte pred tým, ako sa nový spolubývajúci nasťahuje, a musia nového spolubývajúceho schváliť.


Uveďte mesačnú sumu za poplatky za komunálne služby. Napíšte percentuálny podiel na úhradách za služby, ktoré bude platiť každý spolubývajúci. Komunálne služby môžu zahŕňať vykurovanie (plyn), vodu a elektrinu alebo len elektrinu, ak je vykurovanie a voda zahrnuté v platbe nájomného. Ak si so spolubývajúcim delíte komunálne služby rovným dielom, každý z vás by zaplatil 50 % sumy. Napíšte mesačnú sumu na zmluvu tak, aby bolo jasné, čo je dlžné na konci každého mesiaca.[6]

 • Mali by ste si tiež zapísať, koľko každý spolubývajúci platí za káblovku/internet/telefón (ak je tam pevná linka). Zvyčajne je kábel alebo internet na meno jedného spolubývajúceho a druhý spolubývajúci platí spolubývajúcemu každý mesiac určitú sumu. Napíšte sumu, ktorú spolubývajúci č. 1 zaplatí spolubývajúcemu č. 2 za káblovku/internet, a dátum, kedy sa táto suma zaplatí (zvyčajne posledný deň v mesiaci).


Načrtnite podmienky bývania. Uveďte, ako sa budú rozdeľovať spálne v priestore. Napríklad spolubývajúci č. 1 dostane prvú spálňu a spolubývajúci č. 2 druhú spálňu. Potom by ste mali uviesť spoločné priestory v rezidencii. Napríklad kúpeľňa je spoločná, kuchyňa je spoločná a obývacia izba je spoločná.[7]

 • Ak sú v kuchyni spoločné spotrebiče, mali by ste ich tiež zahrnúť do zmluvy o spolubývaní. Ak existujú priestory, ktoré sú pre spolubývajúceho zakázané, uveďte ich v zmluve. Môžete napríklad chcieť využívať voľnú izbu ako svoju kanceláriu. Toto bude súkromný priestor, ktorý nebudete zdieľať so spolubývajúcim.[8]


Dohodnite sa na pravidlách pre hostí na prenocovanie alebo pre hostí na návšteve. Jedným z najväčších potenciálnych zdrojov konfliktov medzi spolubývajúcimi sú okrem oneskorených platieb nájomného pravidlá týkajúce sa pobytu hostí v rezidencii. Diskutujte o tom, či sú v rezidencii povolené návštevy na prenocovanie, a ak áno, ako dlho môže hosť v rezidencii zostať. Napríklad sa so spolubývajúcim môžete dohodnúť na maximálne jednej noci pre hostí na prenocovanie.[9]

 • Mali by ste tiež zahrnúť poznámku o hosťoch na návšteve, ako sú návštevy mimo mesta alebo rodinní príslušníci. Poznačte si, ako dlho môže hosťujúci hosť zostať v rezidencii, alebo sa dohodnite, že sa ku každému hosťujúcemu hosťovi budete správať individuálne. Môžete zahrnúť ustanovenie, že obaja spolubývajúci sa musia dohodnúť na dĺžke trvania návštevy pred príchodom hosťa.


Rozdeľte si domáce práce a upratovacie povinnosti. Spíšte si zoznam všetkých domácich prác a povinností v byte a rozdeľte si ich so spolubývajúcim. Väčšina prác sa bude týkať spoločných priestorov, ako je kuchyňa a kúpeľňa. Rozdelenie domácich prác a povinností stanovte čo najkonkrétnejšie, aby ste predišli prípadným konfliktom v budúcnosti.[10]

 • Vy a váš spolubývajúci si môžete vytvoriť harmonogram upratovania, v ktorom sa budete striedať pri upratovaní kuchyne a kúpeľne, ako aj pri vynášaní odpadu a recyklácie. Obaja sa môžete dohodnúť, že budete udržiavať obývaciu izbu upratovaním počas celého dňa a že po skončení varenia jedla v spoločnej kuchyni vždy umyjete riad.


Vezmite na vedomie pravidlá týkajúce sa alkoholu, fajčenia a večierkov alebo zábavy na internáte. Uveďte, či je v rezidencii povolené požívať alkohol a či je v nej povolené fajčiť. Nezabudnite, že väčšina majiteľov bytov nepovoľuje fajčenie v budove a môže zadržať zálohu, ak zistí, že vy alebo váš spolubývajúci ste v byte fajčili.

 • So spolubývajúcim by ste mali prediskutovať aj pravidlá týkajúce sa zábavy a organizovania večierkov v rezidencii. Váš spolubývajúci môže napríklad potrebovať v sobotu skoro vstávať kvôli práci, takže sa obaja môžete dohodnúť na stretnutiach v rezidencii v piatok večer až do 22.00 hod. Možno budete musieť opustiť rezidenciu a pokračovať v párty, aby sa váš spolubývajúci mohol dobre vyspať.[11]
 • Niektorí prenajímatelia sa ohradzujú voči hluku v rezidencii po 22.00 hodine, preto na to pamätajte pri vypracovávaní pravidiel týkajúcich sa zábav a večierkov.


Pridajte akékoľvek ďalšie poznámky, ktoré sú špecifické pre bydlisko. Ak je súčasťou rezidencie parkovacie miesto, mali by ste sa so spolubývajúcim dohodnúť, či budete parkovacie miesto využívať striedavo, alebo ho bude využívať len jeden z vás.

 • Ak jeden z vás alebo obaja máte domáce zvieratá (a zvieratá sú v budove povolené), dohodnite sa, že obaja budete po svojich zvieratách upratovať. Obaja by ste mali byť zodpovední za svojich domácich miláčikov, najmä ak budú bývať v spoločných priestoroch rezidencie.

 • Podpíšte zmluvu a vyhotovte kópie pre každého spolubývajúceho. Po vypracovaní dohody, najlepšie na počítači, ju vytlačte. Pred podpisom zmluvy si ju prečítajte, aby ste sa uistili, že ste všetko zahrnuli do zmluvy.

  • Originál podpísaného dokumentu naskenujte alebo odkopírujte, prípadne vytlačte dve kópie a obe podpíšte. Vy a váš spolubývajúci by ste mali mať každý podpísanú kópiu dohody o spolubývaní pre prípad sporu alebo konfliktu.
 • Odkazy: